Zápis č. 3

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 30. 12. 2022 od 17:00 hodin.

 

Přítomni:

Dagmar Benešová

Zbyněk Jiránek

Jaromír Kolář

Iveta Nyčová

Bob Šviha

Jitka Švihová

Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025

4) Rozpočtu na rok 2023

5) Inventarizace (Schválení inventarizační komise)

6) Nákup pozemků 160/37, 160/38, 160/39

7) Nákup pozemku 50/30

8) Rozpočtové opatření č. 8/2022

9) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce Bobem Švihou („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Benešovou a p. Nyčovou, za zapisovatelku p. Švihovou.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovatelem zápisu p. Benešovou a p. Nyčovou, zapisovatelkou p. Švihovou.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z3/2022 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 3. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z3/2022 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem z 2. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na rok 2024-2025, který byl zveřejněn na úřední desce a webu obce po minulém zastupitelstvu a vychází z obvyklých příjmů a výdajů obce Butoves.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 3/Z3/2022 bylo schváleno.

 

4) Rozpočet na rok 2023

 

Předsedající seznámil přítomné s schodkovým rozpočtem na rok 2023, ve kterém jsou plánované příjmy obce ve výši 5 331 063 Kč a výdaje ve výši 5 995 563 Kč. Schodek ve výši 664 500 Kč odpovídá výši dotací z Královéhradeckého kraje na chodník a projektovou dokumentaci rekonstrukce Butovanky, které nebyly v roce 2022 použity.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

 

p. Zach navrhl další výdaje na výměnu oken v obchodě. Protože nemáme cenovou nabídku ani souhlas nájemce, schválí se výměna během roku.

 

p. Jiránek – se zeptal na plánované vícenáklady na stavbu chodníků.

p. Šviha – vysvětlil, že u větších akcí se většinou další náklady objeví, proto už část naplánoval.

p. Kolář – informoval o potřebě většího množství materiálu do podkladu chodníku a rezerva bude potřeba.

 

p. Jiránek – měli bychom si uvědomit, že návrh rozpočtu byl schválen jako přebytkový a máme najednou rozpočet schodkový. Svědčí to o tom, že nebyl tvořen tak, jak měl být. Ten schodek, který se bude schvalovat, by měl být vyšší. Dříve náklady na odměny zastupitelstva bylo cca 10%, teď schvalujeme rozpočet, kde je to téměř 20%.

 

Upřesnění: v roce 2022 to bylo 10,2%, v roce 2023 je to 16,5% to je nárůst o 6,3%.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje schodkový rozpočet na rok 2023 s příjmy 5 331 063 Kč a výdaji 5 995 563 Kč, schodek rozpočtu ve výši 664 500 Kč bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let.  Závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti 1 (p. Jiránek) Zdrželi se 1 (p. Zach)

Usnesení č. 4/Z3/2022 bylo schváleno.

 

5) Inventarizace (Schválení inventarizační komise)

 

Předsedající přednesl návrh na jmenování inventarizační komise ve složení: předseda p. Švihová, členové p. Švihová ml. a p. Benešová.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves jmenuje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně p. Jitka Švihová, členové p. Jitka Švihová ml. a p. Dagmar Benešová.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 5/Z3/2022 bylo schváleno.

 

6) Nákup pozemků 160/37, 160/38, 160/39

 

Předsedající seznámil přítomné se smlouvami na nákup pozemků 160/37, 160/38, 160/39 o celkové výměře 984 m2, tyto pozemky vznikly z pozemků 160/30 a 160/31 na základě Geometrického plánu č. 242-117/2022 ze dne 12. 12. 2022 a jsou v lokalitě nad drahou. Pozemky 160/37 a 160/38 jsou oba široké 4 m, dlouhé 63 m a dohromady budou sloužit pro budoucí komunikaci k nové zástavbě. Pozemek 160/39 bude sloužit jako veřejná zeleň, stanoviště kontejnerů, případně malé dětské hřiště k budoucí zástavbě. Tyto pozemky vznikly v souladu se změnou č. 1 územního plánu Butoves. Po jednání s majiteli pozemků se obec Butoves dohodla na ceně 500 Kč/m2.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

 

P. Zach oznámil svou podjatost, protože je jedním z prodávajících, proto se při hlasování zdrží.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu s Bohumilem Zachem bytem Butoves čp. 36, Bohumilem Zachem ml. bytem Butoves čp. 89 a Martinem Kettnerem bytem Chotusice čp. 136 na odkup pozemků p. č. 160/38 a 160/39 v k. ú. Butoves o celkové výměře 727 m2, vzniklých na základě Geometrického plánu č. 242-117/2022 ze dne 12. 12. 2022 za cenu 363 500 Kč, a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (p. Zach)

Usnesení č. 6/Z3/2022 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu s Marií Barnetovou bytem Butoves čp. 1 na koupi pozemku p. č. 160/37 v k. ú. Butoves o výměře 250 m2, vzniklého na základě Geometrického plánu č. 242-117/2022 ze dne 12. 12. 2022 za cenu 128 500 Kč, a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 7/Z3/2022 bylo schváleno.

 

7) Nákup pozemku 50/30

 

Předsedající seznámil přítomné se smlouvou na nákup pozemku p. č. 50/30 o celkové výměře 4400 m2. Tento pozemek je po pravé straně před lesem směr Kovač. V minulosti na něj byla navezena zemina, která pocházela z různých staveb v naší obci. Nejvíce se navezlo při stavbě splaškové kanalizace. Nyní je příjezd k pozemku opatřen závorou, aby již nedocházelo k dalšímu závozu materiálu. Navrhuji pozemek zakoupit za cenu 200 000 Kč. S touto cenou p. Vecko souhlasí.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

 

p. Kolář – se zeptal, zda firma Stavoka měla ve smlouvě, že zeminu odveze.

p. Zach – odpověděl, že šlo o dočasnou deponii.

p. Kolář – se ptá, zda by se to dalo ještě domluvit se Stavokou, aby hlínu odvezla.

p. Šviha – budu se Stavokou jednat.

p. Zach – upřesnil, o jaký materiál na pozemku p. Vecka se jedná. Je tam skrývka z komunikace v nové zástavbě, 2. etapa vodovodu, pak tam jsou rybníčky, bazény apod. a dále zemina ze splaškové kanalizace.

p. Jiránek – se zeptal, zda jsme si jisti, že tam není nějaký jiný materiál.

p. Zach – stávalo se, že tam někdo navezl hromádky stavebního materiálu, hodně se to kontrolovalo.

 

p. Zach – uvažujeme o sběrném dvoru u ČOV, budeme potřebovat materiál na zvýšení toho pozemku, protože je hodně podmáčený.

p. Jiránek – my nevíme, o jaké částce hlasujeme, jaké budeme mít náklady s úpravou toho pozemku. Mělo by se zjistit, jaké budou náklady.

p. Šviha – nechci to kupovat z důvodu, že je to skvělý obchod, ale protože p. Veckovi bylo obcí ublíženo a měli bychom to narovnat.

p. Jiránek – p. Vecko si to měl nechat dát na papír. Nebyla to jen chyba obce, protože on je majitel pozemku. 

 

p. Nyčová – se zeptala, jaký průzkum předcházel koupi pozemku za bytovkou, kde byla stavba po sovětské armádě.

p. Zach – vědělo se, že tam bude nějaký problém.

p. Šviha – žádný průzkum se před koupí nedělal.

p. Jiránek – to je jiný příběh, proč se tím zabýváme.

p. Zach – hrozilo tam, že to někdo provizorně opraví a nastěhuje tam lidi na sociální bydlení. Já s koupí souhlasím.

 

p. Jiránek – je potřeba se nad tím více zamyslet, jak materiál využijeme.

p. Šviha – navrhuje pozemek koupit a postupně materiál využít pro potřeby obce.

 

p. Jiránek - navrhl hlasovat o tomto usnesení:

Zastupitelstvo ukládá p. Švihovi ověřit strukturu a objem uloženého materiálu na pozemku p. Vecka a zjistit přibližné náklady na rekultivaci pozemku a upřesnit možnosti, jak by obec mohla materiál použít.

 

p. Šviha – objem je jasný, změří se a vypočítá, ale jak chcete zjistit strukturu. Udělá se pár sond, budeme vědět, jak to vypadá v místě sondy, ale nevypovídá to nic o celé hromadě. To by se musela překopat.

p. Jiránek – já nevím, nejde to nějak zjistit?

p. Kolář – p. Šviha má pravdu, zjistíme jen stav v místě sondy. Bude to jen orientační. Jde o to, zda tam nejsou nebezpečné látky, suť nebo velké kameny.

p. Jiránek – je mi jasné, že tu hromadu nikdo nepřekope, ale abychom mohli říct, že jsme postupovali jako řádný hospodář a snažili se zjistit, co v té hromadě je. Měli bychom vědět, kolik materiálu jsme schopni využít a zbytek odvezeme, abychom mohli pozemek směnit. Když tam takhle zůstane, tak je to obci k ničemu.

p. Šviha – naopak, když budeme potřebovat zvýšit pozemek u ČOV pro sběrný dvůr, tak nám to ušetří peníze.

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo ukládá p. Švihovi ověřit strukturu a objem uloženého materiálu na pozemku p. Vecka, zjistit přibližné náklady na rekultivaci pozemku a upřesnit možnosti, jak by obec mohla materiál použít.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti 2 (p. Šviha, p. Švihová) Zdrželi se 1 (p. Zach)

Usnesení č. 8/Z3/2022 bylo schváleno.

 

Protože bylo přijato toto usnesení, nebudeme hlasovat o koupi pozemku.

 

8) Rozpočtové opatření č. 8/2022

 

Předsedající seznámil přítomné s vyrovnaným rozpočtovým opatřením č. 8/2022. V příjmech a výdajích je zařazeno 146 857 Kč, v příjmech jde převážně o vyšší daňové příjmy. Ve výdajích se jedná zejména o prostředky na nákup pozemků, vyšší náklady na dary a svoz komunálního odpadu. Celkové hospodaření obce v letošním roce vychází s přebytkem kolem 1 400 000 Kč, protože se nezačala stavba chodníků.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 9/Z3/2022 bylo schváleno.

 

9) Různé a diskuze

 

Předsedající navrhl účet u České spořitelny zrušit, protože téměř rok máme hlavní účet u ČSOB. Všechny platby se podařilo převést na nový účet. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zrušení účtu obce č. 3242582369/0800 vedeného u České spořitelny a pověřuje starostu Boba Švihou jeho zrušením.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 10/Z3/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s informací z Ministerstva kultury, že nic nebrání registraci obecní knihovny v Butovsi, které proběhne začátkem ledna. Mluvil také s ředitelkou Městské knihovny v Jičíně, kde mají nové knihy, určené pro nově vzniklé obecní knihovny. Tímto fondem se podaří zaplnit celou naší kapacitu. Knihy pak obměňují mezi jednotlivými obcemi, aby se oslovila co nejširší skupina čtenářů. Navrhuji proto jmenovat knihovnici, která se bude bezplatně starat o provoz naší knihovny Jitku Švihovou.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves jmenuje knihovnicí obecní knihovny v Butovsi Jitku Švihovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (p. Švihová)

Usnesení č. 11/Z3/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s možností požádat o dotaci na přípravu investičních projektů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. V tomto programu bychom mohli požádat o 50% na projektovou přípravu vjezdových bran a rekonstrukce návsi včetně geodetického zaměření.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 23RRD14 na projektovou přípravu vjezdových bran a rekonstrukce návsi včetně geodetického zaměření a pověřuje starostu Boba Švihu podáním žádosti.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 12/Z3/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s poděkováním Linky bezpečí z. s.  a Člověka v tísni o. p. s. za naši podporu.

 

Předsedající informoval o společném nákupu software Codexis, který se kvůli malému zájmu obcí přes Mikroregion Podchlumí neuskuteční.

 

p. Zach – se zeptal na výstavbu garáží. Přijde mu nesprávný způsob financování, kdy obec platí všechny čtyři stěny garáže, ostatní stavebníci jen tři. Mělo být rozpočítáno na všechny stavebníky.

p. Šviha – reagoval, je velmi obtížné se domluvit s více stavebníky na všech etapách výstavby, aby s tím všichni souhlasili. Nám se to zatím daří a stále vše stavíme společně, takže se jedná o jednolitou stavbu. Obvykle, když obec něco svého staví, tak zvýhodní občany v okolí stavby a zaplatí i něco navíc, co by nemusela.

p. Jiránek – vypočítal, že jde o zhruba čtyřicet tisíc korun. 

p. Šviha – obec zaplatila čtyři zdi své garáže, nedala ani korunu do garáže nikoho jiného. Společné věci, jako elektrická přípojka a rozvaděč, se rozpočítal mezi všechny.

p. Jiránek – kdybyste to stavěl jako soukromá osoba, tak byste postupoval jinak.

p. Šviha – než se začalo stavět, oslovil jsem několik firem a požádal o cenovou nabídku. Dvě firmy mi nabídku nakonec daly, ale když se dozvěděly, že jde o stavbu pěti majitelů, tak ztratily zájem, protože vědí, že 5 lidí se nikdy nedomluví a budou jen problémy. Z tohoto důvodu to stavíme v podstatě svépomocí nebo si na každou část sháníme firmu, řemeslníky.

p. Švihová – by ráda připomněla, že za obec tam svépomocí pracuje pan Šviha.

p. Jiránek – ano, chodí tam p. Šviha, ale nikdo mu nebránil, aby si najal řemeslníka, kterého by obec zaplatila. Bavíme se tady o tom, že obec byla znevýhodněna.

p. Švihová – ano, ale obec by pak měla náklady navíc.

p. Kolář – jak to vůbec vzniklo, že obec zaplatí čtyři stěny?

p. Šviha – vzniklo to na jednom z prvních jednání, když stavebníci zjistili, že všichni mají tři stěny a kdo zaplatí tu čtvrtou. Navrhl jsem, že ji zaplatí obec. Ptal jsem se na to i auditorek a bylo mi řečeno, že když platíme pouze majetek obce, tak je to v pořádku.

p. Jiránek – to není pravda, neplatily se jen čtyři stěny, ale platila se i ta čtvrtá, co je na druhé straně.

p. Šviha – namaloval obrázek, kde vysvětlil, že jde pouze o čtyři stěny.

p. Jiránek – navrhl text usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves ukládá p. Švihovi vyčíslit společné náklady na výstavbu garáže a dohodnout se s ostatními stavebníky na rovnoměrném rozdělení nákladů.

p. Šviha – to nejsou společné náklady, můžete to přesněji specifikovat? Obec má společnou stěnu jenom s p. Sýsem.

p. Jiránek – náklady na společnou stěnu.

p. Šviha – my nemáme žádnou společnou stěnu.

p. Kolář – já chápu, že řešit to nyní, když už garáže stojí, není jednoduché.

p. Šviha -  jako starosta mám pravomoc rozhodnout do určité výše o nákladech, proto jsem tak rozhodl.

p. Zach -  upozorňuje na to, aby nevznikl precedens. Pak občané, když něco budou stavět, přijdou s požadavkem na příspěvek.

p. Jiránek – se rozhodl stáhnout návrh usnesení.

 

p. Zach – podle provozního řádu ČOV, když je kalový index nad 150, tak může kal zešednout a zahnívat. Nedochází k tomu?

p. Šviha – k tomu nedochází, aktivace je pěkně hnědá, odchází pěkně čistá voda. 

 

Předsedající 3. schůzi zastupitelstva ukončil v 18:10 hod.

 

Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina

2) Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025

3) Rozpočet na rok 2023

4) Kupní smlouva na pozemky 160/38 a 160/339

5) Kupní smlouva na pozemek 160/37

6) Rozpočtové opatření č. 8/2022

 

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 1. 2023

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Dagmar Benešová

 

Iveta Nyčová

 

Starosta: Bob Šviha