Jednací řád zastupitelstva

Jednací řád zastupitelstva obce Butoves

Zastupitelstvo obce Butoves v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, vydává dne 20. 1. 2014 tento jednací řád.

 

Část první
Zastupitelstvo obce

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 

Jednací řád zastupitelstva obce (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje svolání zasedání, přípravu podkladových materiálů, rozesílání pozvánky členům zastupitelstva, pravidla jednání a usnášení, průběh zasedání, vyhotovení zápisu a usnesení.

 

Čl. 2
Svolávání zasedání zastupitelstva

 

1. Zastupitelstvo se schází zpravidla jedenkrát za 2 měsíce a musí se konat v územním obvodu obce.

 

2. V naléhavých případech se schází zastupitelstvo ke svým mimořádným zasedáním.

 

3. Zasedání zastupitelstva písemně svolává zpravidla starosta obce. Informaci o místě, době a navrženém programu vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dnů před dnem zasedání zastupitelstva a rovněž tuto informaci zveřejní na oficinálních webových stránkách obce.

 

4. Zasedání zastupitelstva obce jsou číslována jednou číselnou řadou za celé volební období.


Čl. 3
Příprava zasedání zastupitelstva

 

1. Zasedání zastupitelstva připravuje starosta nebo jím pověřený zástupce v součinnosti s výbory zastupitelstva, dalšími členy zastupitelstva, ve spolupráci s orgány a třetími osobami, jichž se projednávaná věc týká nebo mohou přispět ke kvalitní přípravě a projednávání věcí. Při přípravě programu vychází z plánu činnosti zastupitelstva.

 

2. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové a výbory nejpozději do 10 dnů před veřejným zasedáním zastupitelstva.

 

3. Návrhy na jednání zastupitelstva se předávají písemně nebo ústně. Písemně se vždy předkládají návrhy obecně závazných vyhlášek a jejich změn, návrhy smluv a dohod. Přednostně se projednávají písemné materiály.

 

4. Materiály pro zasedání zastupitelstva musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku.

 

Materiál musí obsahovat:
a) název materiálu
b) jméno a funkci předkladatele a zpracovatele
c) návrh usnesení

5. Návrh programu zasedání předkládá zastupitelstvu starosta. Návrh programu obsahuje tato body:
a) zahájení
b) zprávu o činnosti od posledního zasedání
c) zprávu o činnosti výborů
d) předložené body programu
e) různé /projednání podnětů a žádostí občanů dle § 16 odst. 2 písm. f) a g) zákona o obcích, informace)

 

6. Písemné materiály určené pro zasedání zastupitelstva předkládá navrhovatel v počtu jednoho výtisku prostřednictvím obecního úřadu a to do 10 dnů před dnem zasedání zastupitelstva.

 

7. Materiály pro zasedání zastupitelstva jsou předkládány v písemné podobě tak, aby byly doručeny nejpozději 3 dny před dnem zasedání zastupitelstva jeho členům.
Další doplňující a aktuální materiály mohou být ještě dodatečně rozeslány před zasedáním zastupitelstva.

 

8. Materiál může být jeho předkladatelem stažen z projednávání bez hlasování pouze před schválením programu jako celku. Po schválení programu se o odložení projednávání materiálu hlasuje.

 

9. Písemná pozvánka s návrhem programu zasedání zastupitelstva bude doručena jeho členům nejpozději 7 dnů před dnem jeho zasedání.

 

Čl. 4
Střet zájmů

 

Pokud existují skutečnosti nasvědčující střetu zájmů člena zastupitelstva s předmětem projednávaného materiálu, je člen zastupitelstva povinen sdělit tuto skutečnost předsedajícímu zasedání před zahájením jednání zastupitelstva.


Čl. 5
Program zasedání

 

1. Program zasedání zastupitelstva předkládá ke schválení starosta obce. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech navržených do programu a o návrzích při projednávání programu na návrh členů zastupitelstva.

 

2. V průběhu zasedání může požádat člen zastupitelstva a výbor zastupitelstva
o zařazení dalšího bodu, který není uveden v navrženém programu zasedání. O návrhu rozhodne zastupitelstvo hlasováním.


Čl. 6
Průběh zasedání zastupitelstva

 

1. Zasedání zastupitelstva zpravidla řídí starosta nebo jím pověřený člen zastupitelstva. Předsedající dbá na to, aby zasedání zastupitelstva mělo pracovní charakter a věcný průběh, řídí hlasování, zajišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání.

 

2. Členové zastupitelstva podepisují prezenční listinu.

 

3. Po zahájení zasedání zjistí předsedající počet přítomných členů zastupitelstva a konstatuje, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Pokud tomu tak je, nechá schválit program jednání a dva ověřovatele zápisu. Dále jmenovitě uvede člena zastupitelstva, který provede zápis.

 

4. Poté sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání, kde byl uložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.

 

5. Ke každému bodu jednání se diskutuje samostatně. Úvodní slovo k předkládaným materiálům stručně uvede předkladatel. Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva zvednutím ruky. Slovo uděluje předsedající v pořadí, ve kterém se o slovo přihlásí. Předkladateli udělí slovo během rozpravy, kdykoliv o to požádá.
Bez ohledu na pořadí musí být přednostně uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo porušení zákona v průběhu jednání, což signalizuje „T“, vytvořenými dlaněmi obou rukou zvednutými nad hlavou.
K jednotlivým bodům zasedání se může diskutovat pouze do doby než je ukončena diskuse a bylo zahájeno hlasování.

 

6. Pokud řečník mluví příliš dlouho nebo nemluví k věci, upozorní jej na tuto skutečnost předsedající. Nevedlo-li upozornění k nápravě, může mu předsedající slovo odejmout. O námitkách člena zastupitelstva proti rozhodnutí předsedajícího o odejmutí slova rozhodne zastupitelstvo bez rozpravy.

 

7. Rozpravu ukončí předsedající po vyčerpání příspěvků všech přihlášených. Jestliže člen zastupitelstva podá návrh na ukončení rozpravy, dá předsedající možnost vyjádřit se ještě všem, kteří se do okamžiku podání návrhu do rozpravy přihlásili. Po jejich vyjádření se
o návrhu na ukončení rozpravy hlasuje.


Čl. 7
Dotazy členů zastupitelstva

 

1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na orgány obce.

 

2. Na dotazy odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky a dotazy, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření zodpoví na nejbližším řádném zasedání zastupitelstva, nebude-li určeno jinak.

 

3. Uplatněné dotazy se zaznamenávají v zápise z jednání zastupitelstva.

 

Čl. 8
Vystoupení občanů a dalších osob

 

1. Právo vystoupit v diskusi má občan obce, který dosáhl 18 let, fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost, dále fyzická osoba uvedená v § 17 zákona o obcích a čestný občan obce (dále jen „občan“).

 

2. Pokud bude občan chtít využít svého práva a nebude osobou, která je předsedajícímu zasedání osobně známa, je povinen své oprávnění k vystoupení prokázat. Prokazování se děje předložením průkazu totožnosti.

 

3. Přihlašování do rozpravy je možné v průběhu zasedání, nejdéle však do doby skončení diskuse k bodu, ke kterému se vztahuje příslušné stanovisko.

 

4. Diskusní příspěvky občanů se řídí pořadím přihlášení se do diskuse. Občan vyčká výzvy předsedajícího. Občan nemůže v téže věci diskutovat vícekrát než dvakrát, doba diskusního vystoupení se omezuje maximálně však při prvním vystoupení do doby 5 minut, při druhém vystoupení na dobu 3 minut. K připuštění dalšího příspěvku téhož občana ke stejnému bodu je třeba souhlasu zastupitelstva. Předsedající je oprávněn přerušit diskusní příspěvek občana i před uplynutím této doby pokud se občan podstatným způsobem odchýlí od tématu.

 

5. Ostatní přítomní mohou vystoupit pouze se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.Čl. 9
Péče o nerušený průběh zasedání

 

1. Průběh zasedání zastupitelstva nesmí nikdo rušit. Předsedající je oprávněn vykázat rušitele ze zasedací síně. K realizaci tohoto opatření je možné využít i asistence policie neboť zasedání je veřejným shromážděním.

 

2. Jestliže došlo k narušení jednání, předsedající jej přeruší až do zjednání pořádku. Příčina přerušení se zapíše do zápisu.

 

3. Podle průběhu zasedání se zastupitelstvo může operativně usnést na jiných omezujících opatřeních k nastolení klidu.


Čl. 10
Usnesení zastupitelstva

 

1. Návrh usnesení zastupitelstva připravuje předkladatel. Návrh vychází z předloženého materiálu a obsahuje stručně formulované závěry, adresné a termínové návrhy opatření s vymezením odpovědnosti za jejich splnění.

 

2. Usnesení může ukládat úkoly členům zastupitelstva a výborům zastupitelstva. Jiným subjektům lze ukládat úkoly jen pokud to připouští právní předpis.

 

3. Jestliže v průběhu projednávání návrhu vyjde najevo, že předložený materiál není úplný, nebo vyjdou najevo nové okolnosti, které vyžadují podstatné doplnění nebo přepracování návrhu a které není možné provést v průběhu zasedání zastupitelstva, zastupitelstvo rozhodne o odročení tohoto bodu na další zasedání zastupitelstva.

 

Čl. 11
Hlasování

 

1. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 

2. Zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu hlasováním. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Hlasování řídí předsedající zasedání.

 

3. O předložených návrzích usnesení, variantních řešení, pozměňovacích návrzích a protinávrzích dává předsedající hlasovat takto:
a) Jestliže návrh usnesení obsahuje variantní řešení, hlasuje se nejprve o variantě doporučované ke schválení předkladatelem. Schválením jedné varianty se ostatní považují za nepřijaté.
b) Pokud byly podány pozměňovací návrhy, dá o nich předsedající hlasovat v pořadí, v jakém byly předloženy, poté o ostatních částech původního návrhu a pokud byly pozměňovací návrhy schváleny, nakonec o usnesení jako celku.
c) Pokud byly podány protinávrhy, dá o nich předsedající hlasovat v opačném pořadí, než v jakém byly předloženy, schválením jednoho návrhu se ostatní považují za nepřijaté.

 

4. Nezíská-li předložený návrh nebo žádná z variant potřebný počet hlasů, může zastupitelstvo ustavit dohodovací komisi, ve které budou zastoupeni zástupci všech odchylných názorů. Úkolem této komise bude vyjasnit příčiny odchylných stanovisek, sjednotit je a zpracovat přijatelný návrh.

 

5. Jestliže usnesení nebude přesto přijato, může být jednání o příslušném bodu ukončeno a dohodovací komisi bude uloženo, aby se do určitého termínu pokusila dosáhnout souhlasu. O přijetí návrhu se v takovémto případě hlasuje na nejbližším zasedání zastupitelstva.

 

6. Hlasování se provádí veřejně. Tajně se hlasuje, pokud tento způsob hlasování stanoví zákon nebo o něm rozhodne zastupitelstvo.

 

7. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet.

 

8. Tajně se hlasuje nebo volí hlasovacími lístky. Za počet přítomných členů se považuje počet vydaných hlasovacích lístků. Pro zabezpečení tajného hlasování, vydání hlasovacích lístků a sčítání hlasů zastupitelstvo určí volební komisi z členů zastupitelstva. Po skončení tajného hlasování vyhlásí předsedající zasedání jeho výsledek tak, že sdělí počet přítomných členů zastupitelstva, počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti návrhu a ohlásí, zda byl návrh přijat.

 

9. Námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování může vznést každý člen zastupitelstva při hlasování nebo bezprostředně po něm. O takové námitce rozhodne zastupitelstvo opakovaným hlasováním bez rozpravy.

 

10. K informaci zpravidla není přijímáno usnesení. Nerozhodne-li zastupitelstvo jinak, má se za to, že vzalo informaci na vědomí.


Čl. 12
Ukončení zasedání zastupitelstva

 

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad zasedání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod 4 nebo z jiných vážných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.


Čl. 13
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva

 

1. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá starosta. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je presenční listina. Zápis ze zasedání zastupitelstva bude zveřejněn na webových stránkách obce a na úřední desce obce. Přitom bude dbáno na ochranu osobních údajů stanovenou zvláštním právním předpisem .

 

2. V zápisu se uvede zejména :
a) den a místo zasedání, včetně hodiny zahájení a ukončení, popř. přerušení zasedání
b) jména určených ověřovatelů zápisu
c) počty přítomných a jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
d) jméno předsedajícího
e) schválený pořad jednání včetně schválených změn
f) průběh projednávání jednotlivých bodů programu s uvedením jména předkladatele materiálu, průběh rozprav
g) podané návrhy
h) průběh a výsledek hlasování
i) přijatá usnesení, rozhodnutí a volby
j) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu.

 

3. Přijatá usnesení jsou číslována pořadovým číslem usnesení v daném volebním období, za lomítkem pořadovým číslem zasedání zastupitelstva, za lomítkem kalendářní rok (např. 12/Z 7/2010).

 

4. Plnění usnesení zastupitelstva zabezpečuje starosta obce. Rozpracuje přijaté usnesení na dílčí úkoly a učiní opatření potřebná k jejich zabezpečení a splnění.

 

5. S plněním usnesení zastupitelstva, s vyřízením podnětů a připomínek členů zastupitelstva, občanů a osob vlastnících v obci nemovitost seznámí starosta na nejbližším zasedání zastupitelstva.

 

Část druhá
Výbory zastupitelstva a pracovní skupiny

 

Čl. 14

 

Jednací řád výborů zastupitelstva (dále jen „výbor“) upravuje přípravu a průběh zasedání výborů a pravidla jejich jednání.

 

1. Výbor se schází podle potřeby a ve lhůtách a termínech stanovených plánem práce, který je sestaven na kalendářní rok a na základě hlavních úkolů zastupitelstva.

 

2. Program zasedání výboru navrhuje jeho předseda, přitom vychází z plánu práce, usnesení zastupitelstva a výboru, aktuálních potřeb obce na svěřeném úseku činnosti a z iniciativních návrhů členů výboru.

 

3. Předseda organizuje přípravu zasedání výboru a činnost členů výboru mezi jednotlivými zasedání, zejména jejich kontrolní činnost a zajišťuje ostatní práce spojené s činnosti výboru.

 

4. Obecní úřad zajišťuje pro výbor technický servis, zejm. rozmnožování a rozesílání požadovaných materiálů.

 

5. Odborné podklady pro jednání výboru připravují členové výboru jednotlivě nebo ve skupinách, příp. ve spolupráci se subjekty, s nimiž bylo zpracování a předložení odborných podkladů dohodnuto.

 

6. Výbor může k projednání úkolů konat společné schůze s jinými výbory, orgány nebo sdruženími.

 

7. Jednání výboru je neveřejné, řídí jej předseda, nebo v případě nepřítomnosti jiný člen výboru, pověřený předsedou výboru nebo výborem. Předsedající řídí hlasování výboru, uděluje slovo v rozpravě a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh.

 

8. Výbor jedná podle programu schváleného na návrh jeho předsedy. V úvodu zasedání zpravidla výbor projednává informace o výsledcích jednání zastupitelstva, návrhy na zajištění úkolů vyplývajících z jeho usnesení pro výbor a kontrolu plnění předchozích usnesení výboru.

 

9. Jednání výboru se účastní osoby přizvané výborem k projednání určitého bodu programu a další osoby, s jejichž přítomností na jednání vysloví výbor souhlas.

 

10. Členové výboru mohou v rozpravě vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným zprávám a návrhům a uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech jeho členů. Obsahem usnesení výboru jsou zpravidla iniciativní návrhy, stanoviska a opatření z provedených kontrol pro zastupitelstvo, doporučení jiným orgánům, úkoly pro členy výboru, upozornění zastupitelstva na nedostatky zjištěné v souvislosti s činnosti výboru.

 

11. Z jednání výboru se pořizuje zápis. Zápis podepisuje předseda výboru, nebo jím pověřený člen výboru. Součásti zápisu je listina přítomných.

 

Čl. 15

 

Pro přípravu odborných stanovisek a expertíz může zastupitelstvo zřídit volbou pracovní skupiny. Skupina se skládá z členů zastupitelstva, případně schválených odborníků. Činnost pracovní skupiny končí splněním úkolu, nejpozději přijetím usnesení zastupitelstva k projednávanému materiálu, jehož se činnost pracovní skupiny týkala.

 

Část třetí
Závěrečná ustanovení

 

Čl. 16

 

1. Změny, doplňky či vydání nového jednacího řádu podléhají schválení zastupitelstvem.

 

2. Tento jednací řád byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Butoves dne 20. 1. 2014 usnesením č.: 4/Z36/2014 a téhož dne nabývá účinnosti.


                                   Lubomír Tichý                                                                        Bohumil Zach
                                        starosta                                                                            místostarosta