Záměry

Záměr - směna pozemku

Zastupitelstvo obce Butoves na svém 33. zasedání, které se konalo 7. 6. 2018, odsouhlasilo záměr směnit parcelu č. 225/2 o výměře 56 m2 vzniklou rozdělením parcely 225 za 220/2 o výměře 56 m2 vzniklou rozdělením parcely 220 k.ú. Butoves dle geometrického plánu č. GP 208-71/2018
Záměr byl schválen v souladu s §39 zákona 128/2000 Sb.

Záměr obce darovat pozemek

Zastupitelstvo obce Butoves na svém 24. zasedání, které se konalo 22. 3. 2017, odsouhlasilo záměr darovat pozemek p. č. 160/36 o výměře 43 m2 vzniklé z p. č. 160/23 ve vlastnictví obce Butoves, parcely jsou rozdělené dle geometrického plánu číslo 201-668/2016, vyhotoveným firmou Geoplán CZ s.r.o., vše v katastrálním území Butoves.

Záměr byl schválen v souladu s §39 zákona 128/2000 Sb.