Zápis č. 15

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 24. 8. 2021 od 18:00 hodin.Přítomni:
Karel Formánek
Zbyněk Jiránek
Magdaléna Neufussová
Bob Šviha
Jitka Švihová
Dana Vohánková

Omluveni:

 

Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Rozpočtové opatření č. 6/2021
4) Rekonstrukce střechy - obchod
5) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bobem Švihou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Jiránka a p. Vohánkovou, za zapisovatelku p. Švihovou.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Jiránka a p. Vohánkovou, zapisovatelem p. Švihovou

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z15/2021 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 15. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z15/2021 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem z 14. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.


3) Rozpočtové opatření č. 6/2021

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2021, která schválil starosta Bob Šviha v souladu s pověřením zastupitelstva obce ke dni 23. 7. 2021. Jednalo se v příjmech o vyšší daň z příjmu fyzických osob, kompenzační covid bonus, dotaci z kraje na podporu obchodu potravin. Ve výdajích to byla dotace na obchod potravin a zbytek do rozpočtových rezerv. Celkové výše výdajů a příjmů je ve výši 93 453 Kč, Rozpočtové opatření bylo vyvěšeno.

Rozpočtové opatření č. 6/2021 obsahuje vyšší daňové příjmy z právnických osob, vyšší daň z hazardu a vyšší příjmy za tříděný odpad. Ve výdajích to je rekonstrukce střechy na obchodě, včetně zateplení, oprava silnice podél nádraží, nové dveře do hasičárny, úpravy na dětských hřištích a ploše za bytovkou. Celková výše příjmů a výdajů je 347 300 Kč

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z15/2021 bylo schváleno.

 

4) Rekonstrukce střechy - obchod

Předsedající seznámil přítomné se stavem střechy na obchodě potravin, která byla kvůli zatékání vloni již 2x opravována, letos zatéká znovu. Proto navrhuji rekonstrukci střechy spočívající v zateplení v tloušťce 15 cm. A položení PVC fólie včetně oplechování. Oslovil jsem 4 firmy, cenové nabídky jste obdrželi. Nejvýhodnější nabídka je firmy Krištof Petrlák za cenu 160 490Kč bez DPH. Navrhuji schválit tuto cenovou nabídku a práce objednat.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Po vzájemné debatě a hodnocení všech nabídek se zastupitelé shodli na navrženém usnesení.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pořadí firem poptávkového řízení na rekonstrukci střechy na obchodě potravin čp. 63. 1. Krištof Petrlák IČO 74449028, 160 490 Kč bez DPH, 2. Ekoizol V&V spol. s r.o., IČO: 47450321, 161 913 Kč bez DPH, 3. Stavební izolace OK,s.r.o., IČO: 27483495, 164 751 Kč bez DPH a pověřuje starostu Boba Švihu objednáním prací, za podmínky záruka na materiál a práci 10 let a ukončení prací do 15. 11. 2021

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z15/2021 bylo schváleno.

 

5) Různé a diskuze

Předsedající seznámil přítomné s žádostí Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. o finanční dar. V roce 2019 jsme svazu schválili příspěvek ve výši 2 000 Kč. V roce 2020 nežádali. Navrhuji schválit příspěvek ve stejné výši jako v roce 2019.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč z rozpočtu obce na rok 2021 za účelem přispění Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. IČ 00436909.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z15/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající informoval přítomné o probíhajících projekčních pracích na rekonstrukci silnice z Kacákovy Lhoty za přejezd do Butovsi, kde by se napojil úsek na zrekonstruovanou silnici v Butovsi. Projekční práce by měly být ukončeny do konce roku, pak bude probíhat povolení stavby. Bylo domluveno, že stavba bude rozdělena na několik úseků, aby šla realizovat po etapách. Projekční firmě jsme poskytli projekt na chodník, takže tyto stavby budou vzájemně koordinovány. Nicméně výstavba silnice musí předcházet stavbě chodníku, protože bude vybudována asfaltocementová deska pod silnicí, která bude zasahovat ještě 0,5 m mimo vozovku. Až potom budeme moci osadit obrubníky pro chodník. Bylo tedy domluveno, že i stavební práce bychom společně koordinovali.

 

Předsedající informoval o nabídkách na projektovou dokumentaci na rekonstrukci Butovanky, budeme mít nabídku ještě od dalšího projektanta. O výběru rozhodneme na základě vyhodnocení ankety na příštím zastupitelstvu.

 

Diskutovalo se o podobě ankety na rekonstrukci Butovanky, finální podobu si upřesníme přes emaily.

 

Předsedající informoval o tom, co se přes léto v obci udělalo: rozšíření kačírku u klouzačky na obou hřištích včetně odvodnění za prodejnou, výměna pneumatik u houpačky za prodejnou, nákup čerpadla na baterku na zalévání stromů. Strhla se ornice pod budoucími garážemi, vybudoval se mostek za ohništěm, konečně se přeložil plyn. Zvýšení kapacity kanalizace bude provedeno v září.

 

Předsedající 15. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:35 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 5/2021
3) Rozpočtové opatření č. 6/2021

 

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 8. 2021

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Zbyněk Jiránek dne:

 

Dana Vohánková dne:

 

Starosta: Bob Šviha dne: