Zápis č. 16

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 12. 10. 2021 od 18:00 hodin.


Přítomni:
Karel Formánek
Zbyněk Jiránek
Magdaléna Neufussová
Bob Šviha
Jitka Švihová
Dana Vohánková

 

Omluveni:

 

Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Rekonstrukce Butovanky
4) Změna územního plánu – zahájení změny
5) Rozpočtové opatření č. 8/2021
6) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bobem Švihou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele


Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Formánka a p. Neufussovou, za zapisovatelku p. Švihovou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Formánka a p. Neufussovou, zapisovatelem p. Švihovou

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z16/2021 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 16. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z16/2021 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem z 15. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Rekonstrukce Butovanky

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem ankety na rekonstrukci Butovanky a pergoly před ní. Ankety se zúčastnilo 36 občanů. Pro rekonstrukci Butovanky bylo 34, proti 1. Pro postavení pergoly bylo 31 hlasujících proti 5. Jeden hlasující odpověděl pouze na otázku číslo 2, proto je počet odpovědí různý.
Navrhuji vybrat projektanta na rekonstrukci Butovanky a rekonstrukci postupně připravit. V podkladech máte 3 cenové nabídky od 201 000 Kč po 483 395 Kč s DPH. Nabídka s nejnižší cenou je od Ing. Lubora Jenčka, doporučuji vybrat tuto nabídku.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje projektanta na vytvoření PD k rekonstrukci Butovanky Ing. Lubora Jenčka, IČO: 728 14 241 za cenu 201 000 Kč s DPH a pověřuje starostu Boba Švihu objednáním prací.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z16/2021 bylo schváleno.

 

Proběhla diskuze na téma výstavby pergoly před Butovanku a zahájení její výstavby ještě v letošním roce, položením zámkové dlažby. Zastupitelé se rozhodli, že výstavba pergoly bude sladěna s rekonstrukcí Butovanky.

 

4) Změna územního plánu – zahájení změny

 

Předsedající seznámil přítomné s dvěma žádostmi na změnu územního plánu. Obě jsou vedle obecního úřadu a obě jsou na změnu zemědělské plochy na venkovské bydlení. Nikdo další se se změnou nepřihlásil. Dále bychom plochu, kde je oddychová zóna za bytovkou a je tam návrh na plochu veřejné zeleně, uvedli do stavu veřejná zeleň. Další drobné změny bychom prodiskutovali na setkání s odbornicí na územní plánování a firmou, která nám změny bude realizovat.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje Boba Švihu zahájením prací na změně územního plánu. Náklady budou rozdělené mezi žadatele o změnu a obec rovným dílem.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z16/2021 bylo schváleno.

 

5) Rozpočtové opatření č. 8/2021

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7/2021, která schválil starosta Bob Šviha v souladu s pověřením zastupitelstva obce ke dni 21. 9. 2021. Jednalo se v příjmech o vyšší daň z příjmu fyzických osob placené poplatníky a dotaci na volby. Ve výdajích to jsou výdaje na volby a zbytek jsem dal do rozpočtových rezerv. Celkové výše výdajů a příjmů je ve výši 41 000 Kč. Rozpočtové opatření bylo vyvěšeno.

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8/2021, v příjmech to jsou vyšší daňové příjmy z daně z příjmů fyzických osob placená plátci a vybírané srážkou. Ve výdajích to je přidání rozhlasu nad koleje, navýšení na elektřinu na veřejné osvětlení, navýšení na svoz komunálního odpadu a zbytek do rezerv. Celková výše příjmů a výdajů je 85 000 Kč.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z16/2021 bylo schváleno.


6) Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí Státní správy hmotných rezerv ve prospěch České republiky na zřízení služebnosti spočívající v zřízení, umístění a provozování vlečky na části pozemku č. 153/2 a 153/4 v k.ú. Butoves. Dále služebnosti stezky a cesty přes služební pozemek p. č. 153/2 a 153/4. Vlečka je již zřízena několik desítek let, pozemek 153/4 je způsobem využití dráha, pozemek 153/2 je ostatní komunikace, na kterou mají právo volného vstupu, chůze, průchodu, vjezdu a průjezdu všichni. Proto bych schválení omezil jen na právo umístění a provozování vlečky.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zřízení služebnosti na části parcel: p. č. 153/2 a p. č. 153/4 v k. ú. Butoves spočívající v umístění a provozování vlečky ve prospěch České republiky za cenu dle znaleckého posudku a dle geometrického plánu na zaměření věcného břemene a zobrazeného na snímku z katastrální mapy (viz příloha).

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z16/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající navrhl naplánovat nákup nového zahradního traktůrku za původní, který byl pořízen v roce 2012. Poslední roky přibývá oprav. Má najeto cca 650 motohodin. Objednal bych nový traktůrek a po dodání bych starý prodal obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Jeho cenu nám p. Mydlář odhadl na cca 25 000 Kč.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nákup nového zahradního traktůrku za cenu 141 400 Kč od firmy Nářadí Karel Jiránek s. r. o. IČO: 26002663 a pověřuje starostu Boba Švihu objednáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z16/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající navrhl zdražit od příští sezóny sekání trávy, protože cena 200 Kč za motohodinu, je již natolik nízká, že p. Mydlář nestíhá sekat obecní pozemky, protože má převis poptávky obyvatel po sekání.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje novou cenu za sekání trávy platnou od 1. 1. 2022, a to 300 Kč za motohodinu.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se 1 (p. Jiránek)
Usnesení č. 8/Z16/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s nabídkou Klubu českých turistů na umístění mapy okolí Butovsi do obce. Cena jedné mapy o rozměru 1,5x1 m je 9 900 Kč s DPH, za dvě mapy stejného rozměru je 14 850 Kč. Mapa včetně dřevěného stojanu je za 18 890 Kč.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nákup 1 ks mapy od Klubu českých turistů a pověřuje starostu Boba Švihu objednáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 1 (p. Formánek) Proti 5 Zdrželi se -
Usnesení nebylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí provozovatele Butovanky o vybudování plotu za Butovankou na úrovni konce kuchyně. Koupilo se dřevo, aby se neztratilo. Náklady na plot s bránou jsou cca 15 000 Kč. Práci by si udělal sám.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vybudování plotu za Butovankou a pověřuje starostu Boba Švihu objednáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z16/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s nabídkou p. Petrláka na výměnu střešní krytiny na autobusové zastávce a skladu za obchodem.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje výměnu střešní krytiny na autobusové zastávce a skladu za obchodem za cenu 39 946 Kč a pověřuje starostu Boba Švihu objednáním prací.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z16/2021 bylo schváleno.


Co se udělalo:
Konečně se navýšila kapacita dešťové kanalizace. U Butasu ve výkopu bylo velké množství betonu a různého stavebního odpadu, tak jsme to z vyvezené hlíny vyndali a odvezli na skládku. Na obchodu potravin je nová střecha včetně zateplení. Je opravená silnice podél kolejí. Na oddychové zóně se rozhrnula zemina, vysbírali jsme kameny a oseli jsme plochu trávou, aby tam už nebyla prohlubina, kde se držela voda. Na konci září nám skončil termín na doložení 21 kolaudačních rozhodnutí na infrastrukturu pro 21 domů, máme jich jen 20. Proto jsem požádal o prodloužení termínu a ten nám by prodloužen o rok. Poslední dům požádal o kolaudaci 30. 9. 2021.

 

Předsedající 16. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:36 hod.

 

Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 8/2021

 

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 10. 2021

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Karel Formánek dne:

 

Magdaléna Neufussová dne:

 

Starosta: Bob Šviha dne: