Zápis č. 20

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 24. 5. 2022 od 18:00 hodin.

 

 

Přítomni:

Karel Formánek

Magdaléna Neufussová

Bob Šviha

Jitka Švihová

Dana Vohánková

 

Omluveni:

Zbyněk Jiránek

 

Program:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves

4) Žádost o dotaci TJ Butoves

5) Dotace z KHK - PD Butovanka

6) Veřejná zakázka – chodník vyhodnocení

7) Obnova veřejného osvětlení – podklady pro dotaci

8) Rozpočtové opatření č. 3/2022

9) Počet členů zastupitelstva

10) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bobem Švihou („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Formánka a p. Vohánkovou, za zapisovatelku p. Švihovou.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Formánka a p. Vohánkovou, zapisovatelem p. Švihovou

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z20/2022 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 20. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z20/2022 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem z 19. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem žádosti o dotaci p. Jiránka pro Klub seniorů Butoves. Žádost je na výlet Klubu seniorů do Libverdy a na dvě posezení u táboráku ve výši 20 000,- Kč. 

 

P. Šviha upozornil na podjatost 2 členů zastupitelstva, protože jsou členy Klubu seniorů. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přidělení dotace ve výši 20 000,- Kč Zdeňku Jiránkovi, Butoves čp. 16, pro Klub seniorů Butoves. 

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 3/Z20/2022 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 20 000,- Kč se Zdeňkem Jiránkem, Butoves čp. 16 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 4/Z20/2022 bylo schváleno.

 

4) Žádost o dotaci TJ Butoves

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem žádosti o dotaci TJ Butoves. Žádost je na akce sportovní odpoledne, Butovský kros, Putování po okolí, Procházka Českým rájem, podporu oddílu stolního tenisu ve výši 50 000,- Kč.

 

P. Šviha upozornil na podjatost 5 členů zastupitelstva, protože jsou členy TJ Butoves. 

P. Formánek představil jednotlivé akce, které žádost obsahuje.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přidělení dotace ve výši 50 000,- Kč pro TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 5/Z20/2022 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 50 000,- Kč s TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 6/Z20/2022 bylo schváleno.

 

5) Dotace z KHK - PD Butovanka

 

Předsedající seznámil přítomné s tím, že obec získala dotaci z Královéhradeckého kraje na vytvoření projektové dokumentace na rekonstrukci Butovanky ve výši 100 500,- Kč z programu Regionálního rozvoje. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 100 500,- Kč a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním smlouvy č. 22RRD14-0013 s Královéhradeckým krajem IČO: 70889546.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 7/Z20/2022 bylo schváleno.

 

6) Veřejná zakázka – chodník vyhodnocení

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení na vybudování chodníků, nabídky nám dalo 6 firem. Oslovili jsme 7 firem a zveřejnili jsme zakázku na Věstníku veřejných zakázek. Tato stavební akce je rozdělena na dva úseky „pod drahou“ a „nad drahou“. Žádali jsme o dotaci na oba úseky na SFDI, která ještě není vyhodnocena a na úsek pod drahou Královéhradecký kraj. Který nám schválil dotaci ve výši 564 000 Kč s DPH. Navrhuji zatím schválit pořadí firem a počkat na vyhodnocení našich žádostí o dotaci na SFDI, kde bychom mohli získat až 85%. Nejlepší nabídka na úsek pod drahou je 1 632 087,57 Kč včetně DPH, což nám dotace z kraje pokryje z 34,5 %. 

Navrhuji vyhodnotit veřejnou zakázku, přijmout dotaci z Kraje a uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. Dle zadávací dokumentace má stavba začít v září, to už budeme vědět, jak dopadly naše žádosti o dotaci na SFDI. V případě, že budeme úspěšní, stavěli bychom z dotací ze SFDI. V případě, že ne, stavěli bychom jen chodník v úseku „pod tratí“.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pořadí firem poptávkového řízení Chodníky 2022: 1. VÍT HORČIČKA s.r.o., IČO 03182339, 2 215 421 Kč, 2. A-Z stavby RT s.r.o., IČO 09044876, 2 563 606 Kč, 3. Izotrade s.r.o., IČO 28368509, 2 634 741 Kč všechny ceny jsou bez DPH.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 8/Z20/2022 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 564 000 Kč a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním smlouvy č. 22POVU1-0095 s Královéhradeckým krajem IČO: 70889546.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 9/Z20/2022 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o dílo s vítězným uchazečem VÍT HORČIČKA s.r.o., IČO 03182339 a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 10/Z20/2022 bylo schváleno.

 

 

7) Obnova veřejného osvětlení – podklady pro dotaci

 

Předsedající seznámil přítomné s možností čerpání dotace na obnovu veřejného osvětlení z MPO, kde je možné získat až 100% nákladů. Dotace se počítá z vypočítané předpokládané úspory. Dotace je 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně. Reálně lze předpokládat % dotace kolem 60%. 

Oslovil jsem několik firem, aby nám daly rozpočet na náklady pro získání dotace. Dotace je průběžná, lze žádat až do 30. 6. 2023. Dotaci získá každý, kdo splní podmínky dotace. Hrubé předpokládané náklady jsou 700 000 Kč na obnovu. Náklady obce kolem 300 000 Kč. Dokládají se náklady na veřejné osvětlení za poslední 3 roky a z toho se počítá úspora KWh. Vzhledem k rostoucím cenám elektrické energie, se návratnost investice zkracuje.

Navrhuji objednat zatím prvotní analýzu potenciálu předpokládané výše dotace za 15 000 Kč.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nabídku firmy Lighting Projects Consulting s.r.o., IČ: 61062057 a pověřuje starostu Boba Švihu objednáním analýzy potenciálu předpokládané výše dotace na veřejné osvětlení.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 11/Z20/2022 bylo schváleno.

 

8) Rozpočtové opatření č. 3/2022

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2022, které schválil starosta Bob Šviha v souladu s pověřením ZO k 30. 4. 2022. Je to 9 225 Kč na straně příjmů i výdajů. Jednalo se o úpravu výše dotace na výkon státní správy a kompenzačního příspěvku. Ve výdajích je to vše na sbor dobrovolných hasičů, kterým se podařilo znovuobnovit a sestavit družstvo. V sobotu se hasiči SDH Butoves účastnili okrsku v Tuři a získali krásné 2. místo. Rozpočtové opatření bylo vyvěšeno na úřední desce.

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem vyrovnaného rozpočtového opatření č. 3/2022 ve výši 687 500 Kč, které na straně příjmů obsahuje dotace z kraje a prostředky za prodej traktůrku. Ve výdajích jsou finance na podklady pro dotaci na veřejné osvětlení a zbytek na budoucí chodník.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 12/Z20/2022 bylo schváleno.

 

9) Počet členů zastupitelstva

 

Předsedající navrhuje, aby i v dalším volebním období počet členů zastupitelstva obce Butoves byl sedm.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pro příští volební období sedmičlenné zastupitelstvo.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 13/Z20/2022 bylo schváleno.

 

10) Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí místních včelařů o příspěvek na léčení včel ve výši 200 Kč/včelstvo dle evidence místní organizace včelařů Jičín. Jde o 146 včelstev v obci Butoves.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje příspěvek na péči o včely ve výši 200 Kč/včelstvo pro včelaře z obce Butoves v celkové výši 29 200 Kč dle podkladů základní organizace včelařů Jičín.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 14/Z20/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem prodeje traktůrku. Na prohlídku přišli tři zájemci, nabídku podali dva. S nejvyšší nabídkovou cenou zvítězil pan Karel Formánek. Jeho nabídka byla 43 000 Kč.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Pan Formánek upozornil na svou podjatost, protože traktůrek kupuje on.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje prodej traktůrku Karlu Formánkovi bytem Butoves čp. 45 za cenu 43 000 Kč, schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 15/Z20/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné se stavem silnice podél kolejí, kterou jsme v minulém roce nechali vyspravit kamínky a asfaltem. Po cca půl roce, opravená místa byla v původním stavu, proto jsme práce reklamovali. Částečně už oprava proběhla, zbytek bude během týdne. Konzultovali jsme stav silnice s firmou Reacom s.r.o., která se zabývá opravou silnic položením mikrokoberce o tloušťce 2 cm. Firma nám dala cenovou nabídku na opravu. Cena opravy celého úseku od vlečky až na křižovatku k závoře vychází na cca 600 000 Kč. Tato firma opravovala silnice v Žereticích na návsi. Byli jsme se tam osobně podívat a dle jejich odpovědí jsou s opravou  spokojeni. Také ve Vitiněvsi od obchodu k bytovkám. Tam je opravená silnice i po 10 letech v dobrém stavu. Navrhuji tuto opravu naplánovat do budoucna, až budeme mít dost finančních prostředků.

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí Linky bezpečí z. s. o finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč, stejně jako v loňském roce. V návrhu rozpočtu jsme s tím počítali.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje příspěvek pro Linku bezpečí z. s. IČO: 61383198 ve výši 3 000 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 16/Z20/2022 bylo schváleno.

 

Ve čtvrtek jsme měli na obci kontrolu z Královéhradeckého kraje na 3 dotace. Kontrola skončila v pořádku, vše bylo bez pochybení.

 

 

Předsedající 20. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:07 hod.

 

Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina

2) Smlouva o poskytnutí dotace – Jiránek

3) Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Butoves

4) Smlouva o poskytnutí dotace – KHK 22RRD14-0013

5) Smlouva o poskytnutí dotace – KHK 22POVU1-0095s

6) Smlouva o dílo – Vít Horčička s.r.o.

7) Rozpočtové opatření č. 3/2022

8) Kupní smlouva - Formánek

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 31. 5. 2022

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Karel Formánek

 

Dana Vohánková

 

Starosta: Bob Šviha