Zápis č. 11

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 29. 11. 2020 od 18:00 hodin.

Přítomni:
Karel Formánek
Zbyněk Jiránek
Magdaléna Neufussová
Bob Šviha
Dana Vohánková

 

Omluveni:
Jitka Švihová

 

Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Návrh rozpočtu na rok 2021
4) Rozpočtové opatření č. 8/2020
5) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bobem Švihou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Formánka a p. Neufussovou, za zapisovatelku p. Švihovou.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Formánka a p. Neufussovou, zapisovatelem p. Švihovou

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z11/2020 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 11. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z11/2020 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.


Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 10. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Návrh rozpočtu na rok 2021

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2021, ve kterém jsou plánované příjmy obce ve výši 3 568 510 Kč a výdaje ve výši 3 568 510 Kč. Jedná se o návrh rozpočtu, který bude vyvěšen minimálně po dobu 15 dní. Hlavními výdaji jsou rekonstrukce střechy na Butovance a oprava dešťové kanalizace před Butasem.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2021 s příjmy 3 568 510 Kč a výdaji 3 568 510 Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z11/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2022-2023, který bude vyvěšen před schválením.

 

4) Rozpočtové opatření č. 8/2020

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7/2020, které schválil starosta Bob Šviha v souladu s pověřením ZO k 22. 9. 2020. Na straně příjmů je to 0,- Kč a na straně výdajů také 0,- Kč. Jednalo se o dotaci na volby do krajských zastupitelstev ve výši 31 000 Kč. Stejná částka je i ve výdajích. Rozpočtové opatření bylo vyvěšeno na úřední desce.

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8/2020. Na straně příjmů je to 0,- Kč a na straně také výdajů 0,- Kč. Ve výdajích je to zejména Projektová dokumentace na chodník, svoz komunálního odpadu.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření 8/2020.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z11/2020 bylo schváleno.

 

5) Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na schválení poukázek pro osamělé občany nad 65 let, jedná se o 17 občanů. Hodnota poukázek bude 1000 Kč jako v minulém roce, a budou to poukázky společnosti COOP. Jedná se o pět kusů v hodnotě 200 Kč, které se mohou použít až do poloviny roku 2021.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vydání poukázek v hodnotě 1 000 Kč pro osamělé osoby nad 65 let, celkem za 17 000 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z11/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s možností čerpání dotací z Královéhradeckého kraje na občanskou vybavenost a podporu vesnických prodejen

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje podání žádosti do dotačního programu Královéhradeckého kraje 21POVU1 a 21RRD10

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z11/2020 bylo schváleno.

 

P. Formánek seznámil přítomné s vývojem prodeje pozemku zahrádek za Butasem. Zatím pozemek nebyl prodán, bude dál komunikovat se zástupci Lesů ČR.

 

P. Neufussová upozornila, že poslední dobou je v obci zvýšený počet psích exkrementů na chodnících a ulicích. Bylo dohodnuto, že majitelé toulajících psů budou upozorněni a dá se všeobecná informace do zpravodaje.


Předsedající 11. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:14 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 8/2020


Zápis byl vyhotoven dne: 5. 12. 2020

Zapisovatel: Jitka Švihová

Ověřovatelé: Magdaléna Neufussová 

Karel Formánek 

Starosta: Bob Šviha