vyhláška č. 1/2021

Obec Butoves

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021,

o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2012

Zastupitelstvo obce Butoves se na svém 17. zasedání dne 5. 12. 2021 usnesením č. 4/Z17/2021 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Zrušení obecně závazné vyhlášky

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku ze psů, ze dne 18. 12. 2012.

Čl. 2

 

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2022.

 

 

Bob Šviha                                                                Karel Formánek

starosta                                                                    místostarosta

 

 

Vyvěšeno dne:      5. 12. 2021

                          

Sejmuto dne: