Rozpočet obce za rok 2010

Návrh rozpočtu pro rok 2010

Obec Butoves

Příjmy

OdPa   Pol       Popis                                                                            Návrh roz.

0000   1111   Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin.                                 270.000,--

            1112   Daň z příjmu fyz.osob ze SVC                                       15.000,--

            1113    Dan z příjmu fyz.osob. z kap.výn.                                  20.000,--

            1121    Daň z příjmu právn. osob                                            250.000,--

            1122    Daň z příjmu práv. osob za obce                                   78.800,--

            1211    Daň z přidané hodnoty                                                580.000,--

            1337   Poplatek za likvidaci kom. Odpadu                                85.000,--

            1341    Poplatek ze psů                                                              2.500,--

            1361    Správní poplatky                                                            1.000,--

            1511    Daň z nemovitostí                                                         90.000,--                            4112            Neinv.přij.transf. ze SR                                         79.800,--

0000                Příjmy bez ODPA                                                  1,472.100,--

2141    2132    Příjmy z pronájmu ost. nem.                                             3.000,--

2141                Vnitřní obchod                                                               3.000,--

3392    2111    Příjmy z poskyt. služeb                                                     1.000,--

            2132    Příjmy z pronájmu ost. nem.                                            12.000,--

            2324    Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady                               2.500,--

3392                Zájmová činnost v kultuře                                           15.500,--

3611    2111    Příjmy z poskytování služeb                                          600.000,--   

3611    2324   Přijaté nekapit. přísp. a náhr.                                         182.000,--

3611                Podpora individuální byt.výst.                                   782.000,--

3612    2132    Příjmy z pronájmu ost. nem.                                          119.000,--

3612    2324    Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady                              10.000,--   

3612               Bytové hospodářství celkem                                       129.000,--

3722    2111    Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               6.000,--

3722                Sběr a svoz komunálního odpadu                                   6.000,--

3725    2111    Příjmy z poskytování služeb  a výrobků                            10.000,--

3725                Využíání a zneškodňování kom.odp.                             10.000,--

6310    2141    Příjmy z úroku                                                                   6.000,--   

6310                Obecné příjmy a výdaje                                                 6.000,--   

 

                        Příjmy celkem                                                           2,423.600,--   

 

 

 

Výdaje

 

2141    5171    Opravy a údržba                                                              2.000,--

2141                Vnitřní obchod                                                               2.000,--

2212    5021    OOV                                                                             15.000,--

2212    5169    Nákup ost. služeb                                                          60.000,--

2212    5156    Nákup pohon. hmot                                                         3.500,--

2212                Silnice                                                                            78.500,--

2310    5169    Nákup služeb                                                                  20.000,--   

2310               Pitná voda                                                                       20.000,--

2321    6121    Budovy a stavby                                                              67.000,--

2321               Odvádění a čištění odpad. vod                                      67.000,--

3111    5321    Neinv. transf.obcím                                                          65.000,--

3111                Předškolní zařízení                                                        65.000,--

3113    5321    Neinv.transf.obcím                                                        120.000,--

3113               Základní školy                                                             120.000,--

3141    5321    Neinv.transf.                                                                   12.000,--

3141                Školní stravování                                                          12.000,--

3392    5137   DDHM                                                                            25.000,--

3392    5139    Materiál                                                                          50.000,--

3392    5169    Služby                                                                              5.000,--

3392    5171    Opravy                                                                           19.000,--

3392                Zájmová činnost  kultuře                                              99.000,--

3399    5139    Nákup materiálu                                                               1.000,--

3399    5169    Služby                                                                              5.000,--    

3399    5175    Pohoštění                                                                         1.000 ,--

3399    5194    Věcné dary                                                                     11.500,--   

3399               Ostatní záležitosti kultury                                             18.500,--   

3419   5229    Ostatní neinv. transf.                                                         12.000,--  

3419               Ostatní tělovýchovná činnost                                        12.000,--

3429    5139    Nákup materiálu                                                                2.000,--                           

3429               Ostatní zájmová činnost                                                  2.000,--  

3612    5139    Nákup materiálu                                                              10.000,--

3612    5153    Plyn                                                                              650.000,--

3612    5169    Nákup služeb                                                                  25.000,-- 

3612    5171    Opravy a údržba                                                             20.000,-- 

3612               Bytové hospodářství                                                   705.000,--

3631    5154    Elektrická energie                                                           50.000,--

3631    5171    Opravy a údržba                                                               2.000,--

3631    6121    Budovy a stavby                                                             10.000,--

3631                Veřejné osvětlení                                                         62.000,--

3722    5164    Nájemné                                                                        14.000,--

3722    5169    Služby                                                                          160.000,--

3722               Sběr a svoz komunál. odpadu                                     174.000,--

3745    5021    OOV                                                                              15.000,--

3745    5139    Nákup materiálu                                                                3.000,--

3745    5156    Pohon. hmoty                                                                    2.000,--

3745    5169    Služby                                                                             90.000,--

3745               Péče o vzhled obcí a veř.zeleň                                     110.000,--

5512    5156    PHM                                                                                3.000,--

5512    5229    Ostat. neinv. transfery                                                        1.000,--

5512               Požární ochrana                                                               4.000,--

6112    5023    Odměny zastup.                                                            212.000,--

6112    5032    Pojistné                                                                          19.000,--

6112               Zastupitelsvto obce                                                     231.000,--                    

6171    5011    Platy zaměstnanců                                                           50.000,--

6171    5021    OOV                                                                              50.000,--

6171    5031    Pojistné soc.                                                                    20.000,--

6171    5032    Pojistné zdrav.                                                                   6.000,--

6171    5136    Knihy, tisk                                                                       20.000,--   

6171    5137    DDHM                                                                              5.000,--

6171    5139    Materiál                                                                           35.000,--

6171    5151    Voda                                                                                 8.000,--

6171    5153    Nákup plynu                                                                    10.000,--

6171    5154    Elektrická energie                                                             15.000,--

6171    5161    Služby pošt                                                                         3.000,--

6171    5162    Telekomunikace                                                                30.000,--

6171    5166    Konzult., porad., právn. služby                                          10.000,--

6171    5169    Služby                                                                             120.000,--

6171    5171    Opravy                                                                             25.000,--

6171    5175    Pohoštění                                                                            9.000,--

6171    5362    Platby daní a poplatků                                                       78.800,--        

6171    5499    Ostatní neinest. transfery obyvatelstvu                                11.500,--

6171    5901    Nespecifikované  rezervy                                                   16.800,--             

6171    6130    Pozemky                                                                         105.000,--

6171               Činnost místní správy                                                    628.100,--

6310    5163    Služby peněž. ústavů                                                            7.000,--

6310               Obecné příjmy a výdaje                                                     7.000,--              

6320    5163    Služby peněžních ústavů                                                       6.500,--

6320                Pojištění funkčně nespecifikované                                   6.500,--

                       Výdaje                                                                          2,423.600,--

 

 

V Butovsi dne 14.2.2010