Rozpočet 2014

Schválený rozpočet na rok  2014

 

Příjmy

OdPa   Pol       Popis                                                                            Návrh roz.

0000    1111   Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin.                                390.000,--

           1112   Daň z příjmu fyz.osob ze SVC                                       15.000,--

           1113    Dan z příjmu fyz.osob. z kap.výn.                                 40.000,--

           1121    Daň z příjmu právn. osob                                            400,000,--

           1211    Daň z přidané hodnoty                                                830.912,--   

           1337    Poplatek za komunální odpad                                      140.000,--

           1341    Poplatek ze psů                                                             3.000,--

           1351    Odvod loterií a podobn. her                                            7.000,--

           1361    Správní poplatky                                                           1.000,--

           1511    Daň z nemovitostí                                                       110.000,--

           4112    Neinv. Př. transfery z všeob . pokl. spr.                          54.400,--               

0000                Příjmy bez ODPA                                               1.991.312,-- 

2141    2132    Příjmy z pronájmu ost. nem.                                                  1,--

2141                Vnitřní obchod                                                                 1,--

2310   2141    Příjmy z úroků                                                             400,--

3392    2111    Příjmy z poskytování sl. a výrobků                                  5.000,--

3392    2132    Příjmy z pronájmu ost. nem.                                          12.000,-- 

3392    2324    Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                         5.000,--

3392    5151    Studená voda                                                                 2.000,--

3392                Zájmová činnost v kultuře                                     24.000,--

3399    2111    Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                500,--

3399                 Ostatní záležitosti kultury                                          500,--

3421    2111      Příjmy z poskytování služeb a výrobků                              500,--

3421                Využití volného času dětí a mládeže                           500,--

3612    2132    Příjmy z pronájmu ost. nem.                                            18.000,--

3612    2324    Přijaté nekap. přísp. a náhrady                                          2.000,--   

3612               Bytové hospodářství celkem                                    20.000,--

3639    2131    Příjmy z pronájmu pozemků                                                210,--

3639    3112    Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí                             1,000.000,--

3639                Komunální služby a územní rozvoj                    1,000.210,--

3722    2112    Příjmy z prodeje zboží                                                      1.500,--

3722                Sběr a svoz kom. odpadu                                          1.500,--

3725    2324    Přijaté nekap. přísp. a náhrady                                        15.000,--

3725                Využíání a zneškodňování kom.odp.                       15.000,--

3745    2111    Příjmy z poskytování sl. a výrobků                                     2.000,--

3745                Péče o vzhled obcí a veř. zeleň                                 2.000,--

6310    2141    Příjmy z úroku                                                                 2.000,-- 

6310    2142    Příjmy z podílu na zisku a dividend                                    8.000,--

6310                Obecné příjmy a výdaje                                          10.000,--

                                    Příjmy celkem                                         3,065.423,--

 

           8123    Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                23.850.000,--

 

            Výdaje

2212    5021    OOV                                                                            15.000,--

2212    5156    Nákup pohon. hmot                                                        5.000,--

2212    5169    Nákup ostatních služeb                                                  40.000,--

2212                Silnice                                                                     60.000,-- 

2321    5169    Služby                                                                        200.000,--

2321    6121    Budovy, haly stavby                                                24.840.000,--

2321                Odvádění a čištění odpadních vod                   25.040.000,--

3111    5321    Neinvestiční transfery obcím                                           75.000,--

3111                Předškolní zařízení                                                 75.000,--

3113    5321    Neinv.transf.obcím                                                       150.000,--

3113               Základní školy                                                       150.000,--

3141    5321    Neinv.transf.                                                                  4.000,--

3141                Školní stravování                                                     4.000,--

3392    5137    DDHM                                                                           30.000,--

3392    5151    Studená voda                                                                  6.000,--        

3392    5169    Nákup služeb                                                                 15.000,--

3392    5171    Oprava a údržba                                                            10.000,--

3392                Zájmová činnost  kultuře                                        61.000,--

3399    5139    Nákup materiálu                                                              3.500,--

3399    5175    Pohoštění                                                                        2.000,--

3399    5194    Věcné dary                                                                    10.500,--   

3399    5492    Dary obyvatelstvu                                                            7.000,--

3399               Ostatní záležitosti kultury                                        23.000,--

3419    5139    Materiál                                                                           1.000,--

3419    5229    Ostatní neinv. transfery nez. org.                                      7.000,--

3419                Ostatní tělovýchovná činnost                                   8.000,--

3421    5139    Nákup materiálu                                                               3.500,--

3421               Využití volného času dětí a mládeže                          3.500,--

3429    5139    Nákup materiálu                                                               1.000,--

3429    5169    Nákup služeb                                                                    5.000,--

3429    5229    Ostatní neivn. Transfery nez. org.                                       6.000,--

3429               Ostatní zájmová činnost                                            12.000,--

3612    5169    Nákup služeb                                                                 130.000,--

3612               Bytové hospodářství                                                130.000,--

3631    5154    Elektrická energie                                                            50.000,--

3631    5171    Opravy a údržba                                                              10.000,--

3631                Veřejné osvětlení                                                      60.000,--

3635    6119   Ostatní nákupy dlouh. nehmot. maj.                                  150.000,--

3635               Územní plánování                                                     150.000,--   

3722    5164    Nájemné                                                                         13.000,--

3722    5169    Služby                                                                           190.000,--

3722                Sběr a svoz komunál. odpadu                                 203.000,--

3745    5011    Platy zaměstnanců                                                            40.000,-- 

3745    5021    OOV                                                                                20.000,--

3745    5139    Nákup materiálu                                                               10.000,--

3745    5156    Pohon. hmoty                                                                   14.000,--

3745    5169    Služby                                                                             10.000,--

3745    5171    Opravy a údržba                                                                5.000,--

3745               Péče o vzhled obcí a veř.zeleň                                   99.000,--

5512    5134   Prádlo, oděv a obuv                                                             5.000,--

5512    5139   Nákup materiálu                                                                  3.000,--

5512    5156    PHM                                                                                  3.000,--

5512               Požární ochrana                                                          11.000,--

6112    5023    Odměny zastup.                                                              239.000,--

6112    5032    Pojistné                                                                            19.000,--

6112    5175    Pohoštění                                                                           4.000,--

6112                Zastupitelsvto obce                                                  262.000,--

6171    5021    Ostatní osobní výdaje                                                        70.000,--

6171    5136    Knihy, tisk                                                                          3.000,--

6171    5139    Materiál                                                                            55.000,--

6171    5151    Voda                                                                                  2.500,--

6171    5153    Nákup plynu                                                                      28.000,--

6171    5161    Služby pošt                                                                         1.000,--

6171    5162    Telekomunikace                                                                 25.000,--

6171    5166    Konzult., porad., právn. služby                                            25.000,--

6171    5167    Služby, školení a vzdělávání                                                 3.000,--

6171    5169    Služby                                                                             150.000,--

6171    5171    Opravy                                                                              30.000,--

6171    5173    Cestovné                                                                             4.000,--

6171    5175    Pohoštění                                                                             5.000,--

6171    5329    Ostatní neinv. transfery veř. rozp.                                        15.000,--

6171    5361    Nákup kolků                                                                         4.000,--

6171    5362    Platby daní a poplatků                                                         10.000,--

6171               Činnost místní správy                                                  430.500,--

6310    5163    Služby peněž. ústavů                                                           12.000,--

6310               Obecné příjmy a výdaje                                                12.000,--

6320    5163   Slžby peněžních ústavů                                                         12.000,--

6320                Pojištění funkčně nespecifikované                              12.000,--

6402    5364    Vratky VRUU transf. Poskyt. v minulých r.                               8.923,-- 

6402                Finanční vypořádání minulých let                                  8.923,--

           8124    Uhrazené splátky půjček                                             100.500,-                          

Výdaje                                                                                            26,915.423,--

V Butovsi dne 19.12.2013