Vítáme Vás na webu obce Butoves

Obec  Butoves se nachází v Královehradeckém kraji, okrese Jičín, 7 km jihovýchodně od Jičína. V nadmořské výšce 260 m n.m. Obklopená lesy, loukami a polemi. V obci žije cca 280 obyvatel.

 

naves_copy_copy_copy_copy_copy_copy.jpg


 

Návrh rozpočtu pro rok 2016

   

Příjmy

 
       
OdPa Pol   Popis  rozpočtovaná částka
0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin.  450 000 Kč
  1112 Daň z příjmu fyz.osob ze SVC  15 000 Kč
  1113 Dan z příjmu fyz.osob. z kap.výn. 40 000 Kč
  1121 Daň z příjmu právn. osob 480 000 Kč
  1211 Daň z přidané hodnoty 1 039 998 Kč
  1337 Poplatek za komunální odpad 140 000 Kč
  1341 Poplatek ze psů 3 000 Kč
  1351 Odvod loterií a podobn. her 10 000 Kč
  1361 Správní poplatky 1 000 Kč
  1511 Daň z nemovitostí 125 000 Kč
  4112 Neinv. Př. transfery z všeob . pokl. spr.  55 000 Kč
0000   Příjmy bez ODPA 2 358 998 Kč
2141 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. 1 Kč
2141   Vnitřní obchod 1 Kč
2310 2141 Příjmy z úroků   2 000 Kč
2310   Pitná voda 2 000 Kč
3392 2111 Příjmy z poskytování sl. a výrobků 5 000 Kč
3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. 1 Kč
3392 5151 Studená voda 3 000 Kč
3392   Zájmová činnost v kultuře 8 001 Kč
3399     2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 Kč
3399   Ostatní záležitosti kultury 500 Kč
3612 2111 Příjmy z poskyt. Služeb a výrobků 18 000 Kč
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. Nem. 19 000 Kč
3612   Bytové hospodářství celkem 37 000 Kč
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 500 Kč
3639   Komunální služby a územní rozvoj 500 Kč
3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 2 500 Kč
3722   Sběr a svoz kom. odpadu 2 500 Kč
3725 2324 Přijaté nekap. přísp. a náhrady 20 000 Kč
3725   Využíání a zneškodňování kom.odp. 20 000 Kč
3745 2111 Příjmy z poskytování sl. a výrobků 2 000 Kč
3745   Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 2 000 Kč
6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500 Kč
6171   Činnost místní správy 500 Kč
6310 2141 Příjmy z úroku 4 000 Kč
6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend  10 000 Kč
6310   Obecné příjmy a výdaje 14 000 Kč
       
      

Příjmy celkem

2 446 000 Kč

       
       

Výdaje

 
       
2212 5021 OOV 5 000 Kč
2212 5156 Nákup pohon. hmot 2 000 Kč
2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 Kč
2212  Silnice    37 000 Kč
2321 5021 OOV 60 000 Kč
2321 5139 Materiál 1 000 Kč
2321 5154 Elektrická energie 70 000 Kč
2321 5169 Služby 150 000 Kč
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 281 000 Kč
3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000 Kč
3111   Předškolní zařízení 100 000 Kč
3341 5171 Oprava a údržba 3 000 Kč
3341   Místní rozhlas 3 000 Kč
3392 5151 Studená voda 6 000 Kč
3392 5169 Nákup služeb 7 000 Kč
3392 5171 Oprava a údržba 10 000 Kč
3392   Zájmová činnost  kultuře 23 000 Kč
3399 5139 Nákup materiálu 7 000 Kč
3399 5169 Nákup služeb 3 000 Kč
3399 5175 Pohoštění 2 000 Kč
3399 5194 Věcné dary 15 000 Kč
3399 5492 Dary obyvatelstvu 3 000 Kč
3399   Ostatní záležitosti kultury 30 000 Kč
3419 5229 Ostatní neinv. transfery nez. org. 8 000 Kč
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 8 000 Kč
3429 5139 Nákup materiálu 3 000 Kč
3429 5169 Nákup služeb 11 000 Kč
3429   Ostatní zájmová činnost 14 000 Kč
3612 5169 Nákup služeb 15 000 Kč
3612   Bytové hospodářství 15 000 Kč
3631 5154 Elektrická energie 70 000 Kč
3631 5171 Opravy a údržba 10 000 Kč
3631   Veřejné osvětlení 80 000 Kč
3722 5169 Služby 200 000 Kč
3722   Sběr a svoz komunál. odpadu 200 000 Kč
3745 5021 OOV 20 000 Kč
3745 5139 Nákup materiálu 10 000 Kč
3745 5156 Pohon. hmoty 10 000 Kč
3745 5169 Služby 20 000 Kč
3745 5171 Opravy a údržba 15 000 Kč
3745   Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 75 000 Kč
5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000 Kč
5512 5139 Nákup materiálu 1 000 Kč
5512 5156 PHM 1 000 Kč
5512   Požární ochrana 4 000 Kč
6112 5023 Odměny zastup. 185 000 Kč
6112 5032 Pojistné 19 000 Kč
6112 5175 Pohoštění 1 000 Kč
6112   Zastupitelsvto obce 205 000 Kč
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 62 000 Kč
6171 5136 Knihy, tisk 1 000 Kč
6171 5139 Materiál 40 000 Kč
6171 5151 Voda 1 000 Kč
6171 5153 Nákup plynu 15 000 Kč
6171 5161 Služby pošt 1 000 Kč
6171 5162 Telekomunikace 15 000 Kč
6171 5163 Služby peněžních ústavů 3 000 Kč
6171 5166 Konzult., porad., právn. služby 5 000 Kč
6171 5167 Služby, školení a vzdělávání 1 000 Kč
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 Kč
6171 5169 Služby 115 000 Kč
6171 5171 Opravy 10 000 Kč
6171 5173 Cestovné 4 000 Kč
6171 5175 Pohoštění 5 000 Kč
6171 5329 Ostatní neinv. transfery veř. rozp. 15 000 Kč
6171 5362 Platby daní a poplatků 10 000 Kč
6171   Činnost místní správy 305 000 Kč
6310 5163 Služby peněž. ústavů 12 000 Kč
6310   Obecné příjmy a výdaje 12 000 Kč
6320 5163 Služby peněžních ústavů 450 000 Kč
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 450 000 Kč
       
   

Výdaje         

1 842 000 Kč

       
  8124 Uhrazené splátky půjček 604 000 Kč

 

V Butovsi dne 24. 11. 2015

Vyvěšeno dne: 25. 11. 2015

Sejmuto dne:

 

Vážení spoluobčané, pokud budete mát připomínky k rozpočtu, prosím o  informaci k datu sejmutí, což bude k 10.12.2015, tak abychom Vaše  připomínky mohli včas posoudit a zapracovat do rozpočtu.