Rozpočet pro rok 2017

 

Rozpočet pro rok 2017

 
       
   

Příjmy

2017

OdPa Pol  Popis   
0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin.         500 000 Kč
  1112 Daň z příjmu fyz.osob ze SVC           15 000 Kč
  1113 Dan z příjmu fyz.osob. z kap.výn.          50 000 Kč
  1121 Daň z příjmu právn. osob        500 000 Kč
  1211 Daň z přidané hodnoty     1 040 000 Kč
  1337 Poplatek za komunální odpad        140 000 Kč
  1341 Poplatek ze psů            3 500 Kč
  1382 Odvod loterií a podobn. her          10 000 Kč
  1361 Správní poplatky            1 000 Kč
  1511 Daň z nemovitostí        125 000 Kč
  4112 Neinv. Př. transfery z všeob . pokl. spr.           57 800 Kč
0000   Příjmy bez ODPA    2 438 900 Kč
2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků            5 000 Kč
2141 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem.                   1 Kč
2141   Vnitřní obchod           5 001 Kč
2310 2141 Příjmy z úroků             2 000 Kč
2310   Pitná voda           2 000 Kč
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků        200 000 Kč
2321   Odvádění a čištění odpadních vod       200 000 Kč
3392 2111 Příjmy z poskytování sl. a výrobků            3 000 Kč
3392   Zájmová činnost v kultuře           3 000 Kč
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků            5 000 Kč
3399   Ostatní záležitosti kultury           5 000 Kč
3612 2111 Příjmy z poskyt. Služeb a výrobků            5 000 Kč
3612   Bytové hospodářství celkem           5 000 Kč
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků            2 000 Kč
3639   Komunální služby a územní rozvoj           2 000 Kč
3722 2112 Příjmy z prodeje zboží            2 500 Kč
3722   Sběr a svoz kom. odpadu           2 500 Kč
3725 2324 Přijaté nekap. přísp. a náhrady          25 000 Kč
3725   Využíání a zneškodňování kom.odp.         25 000 Kč
3745 2111 Příjmy z poskytování sl. a výrobků            2 000 Kč
3745   Péče o vzhled obcí a veř. zeleň           2 000 Kč
6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)            1 000 Kč
6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti               500 Kč
6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného               500 Kč
6171   dlouhodob.majetk           2 000 Kč
6310 2141 Příjmy z úroku            2 000 Kč
6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend           20 000 Kč
6310   Obecné příjmy a výdaje         22 000 Kč
       
   
Příjmy celkem
   2 714 401 Kč
       
   

Výdaje

 

2141 5151 Studená voda            5 000 Kč
2141 5171 Opravy a udržování          10 000 Kč
2141             15 000 Kč
2212 5021 OOV            5 000 Kč
2212 5156 Nákup pohon. hmot            2 000 Kč
2212 5169 Nákup ostatních služeb          30 000 Kč
2212   Silnice         37 000 Kč
2219 6121 Budovy, haly a stavby     1 350 000 Kč
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací    1 350 000 Kč
2321 5021 OOV          60 000 Kč
2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            5 000 Kč
2321 5139 Materiál            1 000 Kč
2321 5151 Studená voda          20 000 Kč
2321 5154 Elektrická energie          70 000 Kč
2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací            2 000 Kč
2321 5169 Služby        150 000 Kč
2321   Odvádění a čištění odpadních vod       308 000 Kč
3111 5321 Neinvestiční transfery obcím        100 000 Kč
3111   Předškolní zařízení       100 000 Kč
3341 5171 Oprava a údržba            5 000 Kč
3341   Místní rozhlas           5 000 Kč
3392 5151 Studená voda            6 000 Kč
3392 5153 Plyn          20 000 Kč
3392 5169 Nákup služeb            7 000 Kč
3392 5171 Oprava a údržba          70 000 Kč
3392   Zájmová činnost kultuře       103 000 Kč
3399 5139 Nákup materiálu          12 000 Kč
3399 5169 Nákup služeb          12 000 Kč
3399 5175 Pohoštění               500 Kč
3399 5194 Věcné dary          10 500 Kč
3399 5492 osobám            3 000 Kč
3399   Ostatní záležitosti kultury         38 000 Kč
3419 5229 Ostatní neinv. transfery nez. org.          12 500 Kč
3419   Ostatní tělovýchovná činnost         12 500 Kč
3429 5229 Ostatní neinv. transfery nez. org.          12 000 Kč
3429   Ostatní zájmová činnost           12 000 Kč
3631 5154 Elektrická energie          50 000 Kč
3631 5164 Nájemné            4 000 Kč
3631 5169 Nákup ostatních služeb          20 000 Kč
3631 5171 Opravy a údržba          15 000 Kč
3631   Veřejné osvětlení         89 000 Kč
3635 6119 Ostatní nákupy dlouh. nehmot. maj.          24 200 Kč
3635   Územní plánování         24 200 Kč
3722 5139 Nákup materiálu j.n.          10 000 Kč
3722 5169 Služby        200 000 Kč
3722   Sběr a svoz komunál. odpadu       210 000 Kč
3729 5169 Nákup ostatních služeb          15 000 Kč
3729   Ostatní nakládání s odpady         15 000 Kč
3745 5021 OOV          20 000 Kč
3745 5139 Nákup materiálu          10 000 Kč
3745 5156 Pohon. hmoty          10 000 Kč
3745 5169 Služby          20 000 Kč
3745 5171 Opravy a údržba          15 000 Kč
3745   Péče o vzhled obcí a veř.zeleň         75 000 Kč
5512 5134 Prádlo, oděv a obuv            2 000 Kč
5512 5139 Nákup materiálu            1 000 Kč
5512 5156 PHM            1 000 Kč
5512   Požární ochrana           4 000 Kč
6112 5023 Odměny zastup.        185 000 Kč
6112 5032 Pojistné          19 000 Kč
6112 5175 Pohoštění            1 000 Kč
6112   Zastupitelsvto obce       205 000 Kč
6171 5021 Ostatní osobní výdaje          62 000 Kč
6171 5136 Knihy, tisk            1 000 Kč
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek          35 000 Kč
6171 5139 Materiál          40 000 Kč
6171 5151 Voda            1 000 Kč
6171 5153 Nákup plynu          15 000 Kč
6171 5154 Elektrická energie          10 000 Kč
6171 5161 Služby pošt            2 000 Kč
6171 5162 Telekomunikace          15 000 Kč
6171 5163 Služby peněžních ústavů          13 000 Kč
6171 5166 Konzult., porad., právn. služby            5 000 Kč
6171 5167 Služby, školení a vzdělávání            1 000 Kč
6171 5169 Služby        115 000 Kč
6171 5171 Opravy          50 000 Kč
6171 5173 Cestovné            4 000 Kč
6171 5175 Pohoštění            5 000 Kč
6171 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.            5 000 Kč
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím            4 000 Kč
6171 5329 Ostatní neinv. transfery veř. rozp.            5 000 Kč
6171 5362 Platby daní a poplatků          10 000 Kč
6171   Činnost místní správy       398 000 Kč
6310 5163 Služby peněž. ústavů             7 000 Kč
6310   Obecné příjmy a výdaje           7 000 Kč
       
   
Výdaje 
   3 007 700 Kč