Vítáme Vás na webu obce Butoves

Obec  Butoves se nachází v Královehradeckém kraji, okrese Jičín, 7 km jihovýchodně od Jičína. V nadmořské výšce 260 m n.m. Obklopená lesy, loukami a polemi. V obci žije cca 280 obyvatel.

 

naves_copy_copy_copy_copy_copy_copy.jpg


 

Rozpočet pro rok 2018

   

Příjmy

 
       
OdPa Pol  Popis   
0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin.  550 000 Kč
  1112 Daň z příjmu fyz.osob ze SVC  15 000 Kč
  1113 Dan z příjmu fyz.osob. z kap.výn. 50 000 Kč
  1121 Daň z příjmu právn. osob 550 000 Kč
  1211 Daň z přidané hodnoty 1 200 000 Kč
  1337 Poplatek za komunální odpad 140 000 Kč
  1341 Poplatek ze psů 4 000 Kč
  1361 správní poplatky 1 000 Kč
  1381 Daň z hazardních her 10 000 Kč
  1511 Daň z nemovitostí 125 000 Kč
  4112 Neinv. Př. transfery z všeob . pokl. spr.  60 900 Kč
0000   Příjmy bez ODPA 2 705 900 Kč
2141 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. 10 Kč
2141   Vnitřní obchod 10 Kč
2310 2141 Příjmy z úroků  1 090 Kč
2310   Pitná voda 1 090 Kč
2321 2111 Příjmy z poskytování sl. a výrobků 200 000 Kč
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 200 000 Kč
3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. 12 000 Kč
3392   Zájmová činnost v kultuře 12 000 Kč
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 Kč
3399   Ostatní záležitosti kultury 1 000 Kč
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000 Kč
3639   Komunální služby a územní rozvoj 3 000 Kč
3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 2 000 Kč
3722   Sběr a svoz kom. odpadu 2 000 Kč
3725 2324 Přijaté nekap. přísp. a náhrady 30 000 Kč
3725   Využíání a zneškodňování kom.odp. 30 000 Kč
3745 2111 Příjmy z poskytování sl. a výrobků 4 000 Kč
3745   Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 4 000 Kč
6171 2310 Příjmy z prodeje majetku 1 000 Kč
6171   Činnost místní správy 1 000 Kč
6310 2141 Příjmy z úroku 2 000 Kč
6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 20 000 Kč
6310   Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací 22 000 Kč
       
   

Příjmy celkem

2 982 000 Kč

       
       
       
       
       
   

Výdaje

 
2141 5171 Oprava a údržba 250 000 Kč
2141   Vnitřní obchod 250 000 Kč
2212 5021 OOV 5 000 Kč
2212 5156 Nákup pohon. hmot 2 000 Kč
2212 5169 Nákup ostatních služeb 40 000 Kč
2212   Silnice  47 000 Kč
2219 6121 Budovy, haly stavby 238 470 Kč
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunik. 238 470 Kč
2321 5021 OOV 60 000 Kč
2321 5137 DDHM 5 000 Kč
2321 5139 Nákup materiálu 3 000 Kč
2321 5151 Studená voda 10 000 Kč
2321 5154 Elektrická energie 70 000 Kč
2321 5162 Služby telekom. a radiokom. 2 000 Kč
2321 5169 Nákup služeb 310 000 Kč
2321 5171 Oprava a údržba 50 000 Kč
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 510 000 Kč
3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000 Kč
3111   Mateřské školy 100 000 Kč
3341 5171 Oprava a údržba 15 000 Kč
3341   Rozhlas a televize 15 000 Kč
3392 5139 Nákup materiálu 10 000 Kč
3392 5151 Studená voda 6 000 Kč
3392 5153 Plyn 10 000 Kč
3392 5154 Elektrická energie 25 000 Kč
3392 5155 Pevná paliva 6 000 Kč
3392 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 Kč
3392 5171 Opravy a údržba 20 000 Kč
3392 6121 Budovy, haly stavby 150 000 Kč
3392   Zájmová činnost v kultuře 232 000 Kč
3399 5139 Materiál 12 000 Kč
3399 5229 Ostatní neinv. transfery nez. org. 8 000 Kč
3399 5175 Pohoštění 1 000 Kč
3399 5194 Věcné dary 16 000 Kč
3399 5492 Dary obyvatelstvu 3 000 Kč
3399 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 2 000 Kč
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví  42 000 Kč
3419 5229 Ost. nein. transf. nezisk. org. 12 500 Kč
3419   Ostatní tělových činnost 12 500 Kč
3421 5171 Oprava a údržba 16 000 Kč
3421   Využití volného času dětí a mládeže 16 000 Kč
3429 5492 Dary obyvatelstvu 3 000 Kč
3429 5499 Ostatní neinv. transféry obyvatelstvu 11 000 Kč
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 14 000 Kč
3631 5154 Elektrická energie 50 000 Kč
3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 Kč
3631 5171 Oprava a údržba 20 000 Kč
3631   Veřejné osvětlení 80 000 Kč
3635 6119 Ostat. nákl. DNM 24 200 Kč
3635   Územní plánování 24 200 Kč
3722 5139 Nákup materiálu 10 000 Kč
3722 5164 Nájemné 1 000 Kč
3722 5169 Služby 230 000 Kč
3722   Sběr a svoz komunál. odpadu 241 000 Kč
3745 5021 OOV 30 000 Kč
3745 5137 DDHM 2 000 Kč
3745 5139 Nákup materiálu 10 000 Kč
3745 5156 Pohon. hmoty 10 000 Kč
3745 5169 Služby 50 000 Kč
3745 5171 Opravy a údržba 20 000 Kč
3745   Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 122 000 Kč
5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000 Kč
5512 5139 Nákup materiálu 1 000 Kč
5512 5154 Elektrická energie 1 000 Kč
5512 5156 PHM 1 000 Kč
5512 6121 Budovy, haly stavby 285 000 Kč
5512   Požární ochrana 290 000 Kč
6112 5023 Odměny zastup. 185 000 Kč
6112 5032 Pojistné 19 000 Kč
6112   Zastupitelsvto obce 204 000 Kč
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 65 000 Kč
6171 5136 Knihy, tisk 1 000 Kč
6171 5137 DDHM 40 000 Kč
6171 5139 Nákup materiálu 40 000 Kč
6171 5151 Studená voda 1 000 Kč
6171 5153 Plyn 20 000 Kč
6171 5154 Elektrická energie 17 000 Kč
6171 5161 Služby pošt 2 000 Kč
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 Kč
6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000 Kč
6171 5163 Služby pen. ústavů 15 000 Kč
6171 5166 Konzult., porad., právn. služby 10 000 Kč
6171 5167 Školení a vzděl. 2 000 Kč
6171 5169 Nákup ostatních služeb 160 000 Kč
6171 5171 Oprava a údržba 60 000 Kč
6171 5173 Cestovné 3 000 Kč
6171 5175 Pohoštění 5 000 Kč
6171 5321 Neinv. transféry obcím 4 000 Kč
6171 5329 Ostat. neinv. transf. veř.rozp. územní 5 000 Kč
6171 5362  Platby daní a poplatků 5 000 Kč
6171 6130 Nákup pozemků 50 000 Kč
6171   Činnost místní správy 520 000 Kč
6310 5163 Služby pen. ústavů 7 000 Kč
6310   Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 7 000 Kč
6399 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu 10 000 Kč
6399 5365 Platby daní a popl. krajům, obcím a st. f.  
6399   Ostatní finanční operace 10 000 Kč
6402 5364 Vratky VRÚÚ transf. z min. rozp. období 6 830 Kč
6402   Finanční vypořádání minulých let 6 830 Kč
       
       
       
   

Výdaje celkem

2 982 000 Kč