Návrh rozpočtu na rok 2019

    Příjmy 2019
OdPa Pol   Popis   
0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin.  660 000 Kč
0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze SVC  15 000 Kč
0000 1113 Dan z příjmu fyz.osob. z kap.výn. 50 000 Kč
0000 1121 Daň z příjmu právn. osob 650 000 Kč
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 485 000 Kč
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 71 000 Kč
0000 1341 Poplatek ze psů 4 000 Kč
0000 1351 Odvod loterií a podobn. her 1 000 Kč
0000 1361 Správní poplatky 20 000 Kč
0000 1511 Daň z nemovitostí 125 000 Kč
0000 4112 Neinv. Př. transfery z všeob . pokl. spr.  60 900 Kč
0000   Příjmy bez ODPA 3 141 900 Kč
2141 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. 10 Kč
2141   Vnitřní obchod                  10 Kč
2310 2141 Příjmy z úroků   1 090 Kč
2310   Pitná voda 1 090 Kč
2321 2111 Příjmy z poskytování sl. a výrobků 200 000 Kč
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 200 000 Kč
3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. 12 000 Kč
3392   Zájmová činnost v kultuře           12 000 Kč
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 Kč
3399   Ostatní záležitosti kultury             1 000 Kč
3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 Kč
3421   Využití volného času dětí a mládeže 1 000 Kč
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. 2 000 Kč
3612 2324 Přijaté nekap. přísp. a náhrady 2 000 Kč
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000 Kč
3639   Komunální služby a územní rozvoj             3 000 Kč
3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 1 000 Kč
3722   Sběr a svoz kom. odpadu 1 000 Kč
3725 2324 Přijaté nekap. přísp. a náhrady 30 000 Kč
3725   Využívání a zneškodňování kom.odp.           30 000 Kč
3745 2111 Příjmy z poskytování sl. a výrobků 4 000 Kč
3745   Péče o vzhled obcí a veř. zeleň             4 000 Kč
6171 2310 Příjmy z prodeje majetku             1 000 Kč
6171   dlouhodob.majetk             1 000 Kč
6310 2141 Příjmy z úroku             2 000 Kč
6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend            20 000 Kč
6310   Obecné příjmy a výdaje           22 000 Kč
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů         220 000 Kč
6330   Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám         220 000 Kč
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky  
       
       Příjmy celkem      3 637 000 Kč
       
       
       
        Výdaje  
2141 5171 Opravy a udržování           70 000 Kč
2141   Vnitřní obchod           70 000 Kč
2212 5021 OOV             5 000 Kč
2212 5156 Nákup pohon. hmot             2 000 Kč
2212 5169 Nákup ostatních služeb           40 000 Kč
2212   Silnice           47 000 Kč
2219 6121 Budovy, haly a stavby         600 000 Kč
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací         600 000 Kč
2321 5021 OOV           72 000 Kč
2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek             5 000 Kč
2321 5139 Materiál             3 000 Kč
2321 5151 Studená voda           10 000 Kč
2321 5154 Elektrická energie           70 000 Kč
2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací             2 000 Kč
2321 5169 Nákup služeb         310 000 Kč
2321 5171 Oprava a údržba           50 000 Kč
2321   Odvádění a čištění odpadních vod         522 000 Kč
3341 5171 Oprava a údržba           15 000 Kč
3341   Místní rozhlas           15 000 Kč
3392 5139 Nákup materiálu           10 000 Kč
3392 5151 Studená voda             6 000 Kč
3392 5153 Plyn           10 000 Kč
3392 5154 Elektrická energie           25 000 Kč
3392 5155 Pevná paliva           12 000 Kč
3392 5169 Nákup služeb             5 000 Kč
3392 5171 Oprava a údržba           40 000 Kč
3392 6121 Budovy, haly a stavby         150 000 Kč
3392   Zájmová činnost  kultuře         258 000 Kč
3399 5139 Nákup materiálu           12 000 Kč
3399 5175 Pohoštění             1 000 Kč
3399 5194 Věcné dary           16 000 Kč
3399 5229 Ostatní neinv. transfery nez. org.             8 000 Kč
3399 5492 Dary obyvatelstvu             3 000 Kč
3399 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu             2 000 Kč
3399   Ostatní záležitosti kultury           42 000 Kč
3419 5229 Ostatní neinv. transfery nez. org.           20 000 Kč
3419 6121 Budovy, haly a stavby      1 300 000 Kč
3419   Ostatní tělovýchovná činnost      1 320 000 Kč
3429 5492 Dary obyvatelstvu             3 000 Kč
3429 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu           14 000 Kč
3429   Ostatní zájmová činnost           17 000 Kč
3631 5154 Elektrická energie           50 000 Kč
3631 5169 Nákup ostatních služeb           10 000 Kč
3631 5171 Opravy a údržba           20 000 Kč
3631   Veřejné osvětlení           80 000 Kč
3722 5139 Nákup materiálu j.n.           10 000 Kč
3722 5164 Nájemné             1 000 Kč
3722 5169 Služby         230 000 Kč
3722   Sběr a svoz komunál. odpadu         241 000 Kč
3745 5021 OOV           30 000 Kč
3745 5137 DDHM             2 000 Kč
3745 5139 Nákup materiálu           10 000 Kč
3745 5156 Pohon. hmoty           10 000 Kč
3745 5169 Služby           50 000 Kč
3745 5171 Opravy a údržba           20 000 Kč
3745   Péče o vzhled obcí a veř.zeleň         122 000 Kč
5512 5134 Prádlo, oděv a obuv             2 000 Kč
5512 5139 Nákup materiálu             1 000 Kč
5512 5154 Elektrická energie             1 000 Kč
5512 5156 PHM             1 000 Kč
5512   Požární ochrana             5 000 Kč
6112 5023 Odměny zastup.         484 000 Kč
6112 5032 Pojistné           50 000 Kč
6112   Zastupitelsvto obce         534 000 Kč
6171 5136 Knihy, tisk             1 000 Kč
6171 5137 DDHM           40 000 Kč
6171 5139 Nákup materiálu           40 000 Kč
6171 5151 Studená voda             1 000 Kč
6171 5153 Nákup plynu           20 000 Kč
6171 5154 Elektrická energie           17 000 Kč
6171 5161 Služby pošt             2 000 Kč
6171 5162 Telekomunikace           15 000 Kč
6171 5163 Služby peněžních ústavů           15 000 Kč
6171 5166 Konzult., porad., právn. služby           10 000 Kč
6171 5167 Služby, školení a vzdělávání             2 000 Kč
6171 5169 Služby         200 000 Kč
6171 5171 Opravy           15 000 Kč
6171 5329 Ostatní neinv. transfery veř. rozp.             5 000 Kč
6171 5362 Platby daní a poplatků             5 000 Kč
6171   Činnost místní správy         400 000 Kč
6310 5163 Služby peněž. ústavů                  7 000 Kč
6310   Obecné příjmy a výdaje             7 000 Kč
6330 5339 Ostatní převody vlastním fondům         220 000 Kč
6330   Paragraf povinný k výdajovým konsolidačním položkám         220 000 Kč
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           10 000 Kč
6399   Ostatní finanční operace           10 000 Kč
6402 5364 Vratky VRUU transf. Poskyt. v minulých r.             6 830 Kč
6402   Finanční vypořádání minulých let             6 830 Kč
  8124 Uhrazené splátky půjček  
       
    Výdaje               4 616 830 Kč
       
       
    Rozdíl příjmy výdaje         979 830 Kč
       
V Butovsi dne 1. 11. 2018  
       
Vyvěšeno dne:  2. 11. 2018  
       
Sejmuto dne: