Rozpočtové opatření č. 4/2019

Schválené zastupitelstvem obce 27. 11. 2019

Paragraf Položka Věc       úprava upravený
               
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 50 000 800 000
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 700 16 700
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 5 000 75 000
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob   50 000 700 000
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 7 670 7 670
0000 1337 Poplatek za komunální odpad   5 914 5 914
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18 000 53 000
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků -19 000 0
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 19 425 19 425
6310 2141 Příjmy z úroků (část)   1 000 3 100
               
    Příjmy celkem     139 709  
               
2141 5151 Studená voda     400 400
2219 6121 Budovy, haly a stavby   -630 000 1 200 000
2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 500 9 500
2329 6121 Budovy, haly a stavby   31 600 160 000
3111 5321 Neinvestiční transfery obcím   -21 500 28 500
3392 6121 Budovy, haly a stavby   -58 777 0
3392 5155 Pevná paliva     3 500 15 500
3419 6121 Budovy, haly a stavby   -217 600 1 098 400
3429 5492 Dary obyvatelstvu     24 000 34 000
3429 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -14 000 0
3631 5139 Nákup materiálu j.n.   700 700
3631 5169 Nákup ostatních služeb   -5 000 10 000
3631 5171 Opravy a udržování     -10 000 10 000
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000 50 000
6171 5139 Nákup materiálu j.n.   10 000 45 000
6171 5153 Plyn       200 13 200
6171 5163 Služby peněžních ústavů   5 000 18 000
6171 5171 Opravy a udržování     -10 000 5 000
6171 5175 Pohoštění     1 500 2 500
6171 6130 Pozemky       14 500 23 649
    Výdaje celkem     -841 977  
               
    Přebytek ve výši 981 686 Kč bude převeden na položku 8115 finanční prostředky 
    z výsledku hospodaření z minulých let    
               
  V Butovsi dne 27. 11. 2019        
        Starosta obce:    
               
  Vyvěšeno: 27. 11. 2019        
               
  Sejmuto: