Záměr obce směnit pozemek

Zastupitelstvo obce Butoves na svém 18. Zasedání, které se konalo 28.6.2016 odsouhlasilo záměr směnit pozemky p.č. 192/4 o výměře 225 m2 vzniklé z p.č. 192 ve vlastnictví obce Butoves a p.č. 135/16 o výměře 215 m2 vzniklé z p.č. 135/14 ve vlastnictví paní Marie Vikové, parcely jsou rozdělené dle geometrického plánu číslo 191­693/2015, vyhotoveným firmou Geoplán CZ, s.r.o., vše v katastrálním území Butoves.

 

Záměr byl schválen v souladu s §39 zákona 128/2000 Sb.