Zápis č. 1

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 18. 10. 2022 od 18:00 hodin.


Přítomni:
Dagmar Benešová
Zbyněk Jiránek
Jaromír Kolář
Iveta Nyčová
Bob Šviha
Jitka Švihová
Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního, kontrolního a kulturního a sociálního výboru
a) určení počtu členů finančního, kontrolního a kulturního a sociálního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy kulturního výboru
e) volba předsedy sociálního výboru
f) volba členů výboru finančního, kontrolního, kulturního a sociálního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6) Rozpočtová opatření č. 6/2022
7) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadním starostou obce Bobem Švihou (dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11. 10. 2022 do 18. 10. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Složení slibu členy zastupitelstva


Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Butoves a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Nyčovou a p. Zacha za zapisovatelkou p. Švihovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Nyčovou a p. Zacha zapisovatelem p. Švihovou.

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z1/2022 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

P. Jiránek navrhl ukončit jednání zastupitelstva po složení slibu a znovu se věnovat jednání o uvolněném starostovi a kandidátech do funkcí zastupitelstva za dalších 14 dní, že by bylo dobré se ještě pokusit o dohodu, která by vyhovovala velké většině zastupitelstva.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu navrhovaném p. Jiránkem.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 1. zasedání zastupitelstva v následujícím znění:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu
3) Různé a diskuze

Výsledek Hlasování: Pro 1 (p. Jiránek) Proti 5 Zdrželi se 1 (p. Zach)

 

Usnesení nebylo schváleno.

 

Předsedající dal hlasovat o původním návrhu programu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 1. zasedání zastupitelstva v následujícím znění:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru
a) určení počtu členů finančního, kontrolního a kulturního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy kulturního výboru
e) volba členů výboru finančního, kontrolního a kulturního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6) Rozpočtová opatření č. 6/2022
7) Různé a diskuze

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti 1 (p. Jiránek) Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z1/2022 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu

 

3) Volba starosty a místostarosty


a) Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo nevolilo místostarostu. Navrhl zvolit zastupitele pověřeným zastupováním starosty. Tak, jak to navrhl p. Zach v neděli 16. 10. 2022.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

P. Jiránek navrhl, aby byl volen jeden místostarosta. Spolu se starostou by tvořili tým a spolupracovali při vedení obce.
P. Šviha souhlasí s p. Jiránkem, ale p. Zach s tím nesouhlasil, protože si to představuje jinak.
P. Zach souhlasí, aby byl volen jeden místostarosta.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se 2 (p. Nyčová, p. Švihová)
Usnesení č. 3/Z1/2022 bylo schváleno.

 

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

 

Předsedající dále navrhl funkce, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, pro jejichž výkon budou členové zastupitelstva obce uvolněni. Jako uvolněné navrhl funkci starosty.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

P. Jiránek nesouhlasí s funkcí uvolněného starosty, protože pro to nevidí důvod. Jako neuvolněný starosta funkci

p. Šviha zvládal, ve volebním programu je věcí méně. Nikdy v minulosti nebyl starosta uvolněn, a přesto se toho v obci hodně udělalo. Mělo to být součástí volebního programu, aby to občané věděli, protože je to velká změna ve struktuře obce a ve výdajích rozpočtu. Dále prohlásil, že údržbové práce, pokud by je vykonával starosta, tak by měly být jinak honorované. A zdůraznil, že v nich starosta není vyučen. Starosta by měl tedy dostávat odměnu za práci starosty. A odměnu za práce „technických služeb“ v nižší hodnotě. V soukromé firmě by nikdy nešlo najmout odborníka na 4 hodiny a zbytek pracovní doby, aby dělal vrátného. My máme zodpovědnost za obecní peníze a nechceme se dostat do konfliktu s obyvateli Butovsi. Že máme starostu, který dělá tyto práce, a my ho platíme penězi určenými na výkon starosty.

 

P. Hyršalová řekla, že s tímto názorem nesouhlasí, v jiných obcích to takto funguje ke spokojenosti občanů. Naopak se jí to líbí, protože je to ku prospěchu obce.

 

P. Jiránek vyslovil, že obec bude tato funkce stát 700 000 Kč ročně. Měli bychom k těm penězům přistupovat, jako bychom je platili z vlastního. Pokud by byla funkce uvolněná, měl by ve většině pracovní doby vykonávat funkci starosty. Nemá problém s tím, aby starosta v menším objemu času vykonával jiné činnosti. Upozornil na to, že p. Šviha dopředu řekl, že jeden den v týdnu bude na jiném pracovišti a že má další 3-4 práce. Z toho vyplývá, že práci nebude vykonávat s takovým úsilím a po celou pracovní dobu.

 

P. Šviha dovysvětlil, že neuvolněnému starostovi obec vyplatila 252 850 Kč ročně. Funkce uvolněného starosty bude stát obec 688 200 Kč ročně (hrubá mzda, včetně všech odvodů a pojištění). Nově by uvolněný starosta zastal práci dalších pracovníků a to ve větším rozsahu. (Za tuto činnost obec zaměstnancům v minulých letech platila ročně 401 070 Kč). Jedná se tedy o nárůst ve výši 287 130 Kč ročně. Se všemi zastupiteli se kvůli tomuto tématu schází již dva týdny, píší si emaily a diskutují.
Z důvodu tohoto tlaku chtěl ustoupit od úmyslu pracovat jako uvolněný starosta, ale když diskutoval s občany obce, dostalo se mu od nich podpory, aby se pokusil stát se uvolněným starostou, protože to bude pro obec přínosem.

 

P. Moš řekl, že by se měla svolat celá vesnice, a položil otázku, proč p. Šviha o uvolnění neřekl před volbami.

 

P. Šviha vysvětlil, že si před volbami svolal všechny kandidáty, představil je navzájem, seznámil je s úmyslem být uvolněným starostou a jako budoucího místostarostu označil p. Zacha. Sdělil také možné obsazení předsedů výborů. Schůzku inicioval právě proto, aby se kandidáti mezi sebou dohodli a ujistili se, že navzájem nemají spolu žádné problémy, aby zastupitelstvo mohlo fungovat ve shodě. Až na schůzce po volbách p. Jiránek přišel s jiným názorem.

 

P. Moš zopakoval otázku, proč se to neřeklo před volbami občanům.

 

P. Šviha odpověděl, že ho nenapadlo to napsat do letáčku před volbami. Ujistil přítomné, že bude pracovat pro obec svědomitě, naplní fond pracovní doby starosty. Hodiny, které bude na jiném pracovišti, si napracuje. Starostou nebude jenom 8 hodin v pracovních dnech, ale 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

 

P. Jiránkovi nestačilo ujištění, že obec bude hezčí, aby pro toto mohl hlasovat. Měla by být větší přidaná hodnota. P. Šviha by měl převážně vykonávat funkci starosty, a o tom se nedozvěděl nic.

 

P. Zach vyslovil, že chápe obě strany a ví, kolik práce starosty zabere času. Nyní již má čas a chuť dělat místostarostu a pomoci s prací starostovi. Navrhuje jeden až dva dny v týdnu proplácet zaměstnavateli p. Švihy náklady na mzdu, aby si nemusel brát v práci dovolenou a mohl pracovat pro obec ve větším rozsahu. Byly by to pro obec výdaje navíc, ale stálo by to za to. Proto nechtěl dělat místostarostu s platem 7 000 Kč, kdyby byl p. Šviha jako uvolněný starosta, a navyšovat další výdaje. Bude respektovat rozhodnutí zastupitelstva a nebude dělat naschvály.

 

P. Jiránek nepopírá, že věděl už před volbami o záměru p. Švihy být uvolněným starostou, ale bylo to před volbami a názory se mění. Svůj názor na to neřekl, nevyjadřoval se k tomu. Byla zde učiněna nabídka, že se práce rozdělí mezi starostu a místostarostu. V minulosti již takto spolu pracovali a chválili si to. Nevidí důvod to měnit. Jestli ty práce v obci p. Šviha chce vykonávat, může být s obcí uzavřena dohoda a může je vykonávat. Nemá problém, aby starosta jeden den v týdnu, nárazově i tři dny v týdnu, pracoval na obci a obec mzdu hradila jeho zaměstnavateli.

 

P. Šviha chce s p. Zachem spolupracovat. Dále uvádí, že obsluha ČOV se bude muset časem stejně řešit, protože p. Zach starší má již svůj věk a nemůže to dělat moc dlouho. Je obtížné sehnat někoho, kdo bude ČOV obsluhovat. Je rád, že to dělal p. Zach starší dlouhou dobu. S p. Mydlářem také mluvil a ani on nemá problém skončit, potřebuje pracovat na stavbě domu. Administrativní práce je čím dál více, jsou to 3-4 hodiny denně.

 

P. Jiránek zopakoval, že je tu nabídka od místostarosty i od něj, že s prací pomohou. Nebo se může práce starosty oddělit od práce zaměstnance obce za jinou odměnu.

 

P. Zima reagoval na názor p. Jiránka k tématu, jestli jeden člověk může ve firmě zastávat všechny činnosti. Informoval o své firmě, kde vykonává všechnu potřebnou práci (od manažerské až po dělnickou) a funguje to. Ze zkušenosti ví, že když lidi slibují pomoc, tak ne vždy svůj slib dodrží. P. Zach ml. se na něj v minulosti obrátil a přesvědčil ho, aby spolu provozovali Butovanku. Slíbil, že bude se vším pomáhat, ale pak neměl čas a nepomáhal mu. Po čase p. Zima činnost v Butovance ukončil, mělo dojít k vypořádání. P. Zach ml. si vzal alkohol a nikdy se s p. Zimou ani přes upozornění nevyrovnal.

 

P. Zach řekl, že se to netýká probíraného tématu. Vysvětlil, že p. Zima mu odevzdal kasu, protože už dál nechtěl práci vykonávat. Ale nikdy se nedomluvili, jak se vyrovnají.

 

P. Jiránek znovu zopakoval nabídku p. Zacha na spolupráci a nevidí důvod pro uvolněného starostu. Kdyby spolupráce nefungovala, může se v budoucnu rozhodnutí změnit.

 

P. Švihová se vyjádřila, že ví, kolik času práce starosty zabere. Když se práce starosty dělá s plným nasazením, chodí na stavby několikrát denně, vezme krumpáč a lopatu a jde udělat, co je třeba. Neřeší, kolik času to zabere. P. Jiránek byl celé 4 roky v zastupitelstvu a měl by vědět, jak manžel pracuje a jakou odvádí práci. Pro nové zastupitele manžel sepsal, jakou práci za ty 4 roky vykonával, aby si udělali představu o rozsahu práce. Nestraní se ani fyzické práce, kterou by pro obec vykonával. Bylo zde řečeno, že na tyto práce není manžel vzdělán, ale ani na funkci starosty není odborná škola a přesto ho může vykonávat kdokoliv. Tím, že nyní pracuje na úřadě, má více možností se poptat, jak se které věci řeší. Je to obrovská přidaná hodnota.

 

P. Jiránek by si vážil toho, co p. Švihová řekla, ale to by nesměla být jeho manželka. Takto je zaujatá. P. Jiránek netvrdil, že by starosta nepracoval dobře. Tvrdí pouze, že řízení takovéto obce není na uvolněného starostu. P. Šviha by mohl dělat dvě činnosti – funkci starosty a údržbářské práce. Zopakoval nabídku svou a p. Zacha na pomoc při vedení obce. Kdyby to nefungovalo, může se svolat zastupitelstvo a změnit to.

 

P. Šviha částečně s p. Jiránkem souhlasil. Kdyby nefungoval dobře jako uvolněný starosta, může se to na jakémkoliv zastupitelstvu změnit.

 

P. Jiránek p. Švihovi nevěří. Je to prý stejné jako před čtyřmi lety, když se schvalovala odměna zastupitelům, s jejichž výší nesouhlasil. Pak už to zůstalo čtyři roky a neměnilo se to. Je zastáncem současného řešení a neměnil by ho. V minulosti spolupráce p. Švihy a p. Zacha fungovala a nevidí důvod proč to měnit.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn od 1. listopadu 2022.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 3 (p. Jiránek, p. Kolář, p. Zach) Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z1/2022 bylo schváleno.

 

P. Moš očekával, že p. Šviha po minulých volbách splní svou občanskou povinnost a splatí dluh ve výši 500 000 Kč obci. Nesplatil ani korunu a teď chce další plat. Bude muset splnit svou občanskou povinnost a něco s p. Švihou udělat.

 

P. Šviha řekl, že žádný dluh obci nezpůsobil. Tato škoda vznikla obci působením firmy Profesionálové. Firma svou chybu uznala a navrhla kompenzaci ve výši cca 130 000 Kč. Trvá to 5 let.

 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

d) volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.

 

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Zach navrhl zvolit do funkce starosty p. Švihu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves volí starostou Boba Švihu.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 (p. Jiránek) Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z1/2022 bylo schváleno.

 

e) volba místostarosty

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Šviha navrhl zvolit místostarostou p. Zacha.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves volí místostarostou Bohumila Zacha.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (p. Zach)
Usnesení č. 6/Z1/2022 bylo schváleno.

 

P. Formánek pogratuloval p. Zachovi a symbolicky mu předal svou židli.

 

4) Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru

 

a) určení počtu členů finančního, kontrolního a kulturního výboru

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obec¬ního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní výbor. Všechny výbory budou tříčlenné.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z1/2022 bylo schváleno.

 

b) Volba předsedy finančního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Šviha navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Jiránka.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

P. Jiránek si to musí rozmyslet, nevylučuje, že by funkci vykonával.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves odkládá volbu předsedy finančního výboru na další jednání zastupitelstva.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z1/2022 bylo schváleno.

 

c) Volba předsedy kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Šviha navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Koláře.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves volí předsedou kontrolního výboru Jaromíra Koláře.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (p. Kolář)
Usnesení č. 9/Z1/2022 bylo schváleno.

 

d) Volba předsedy kulturního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kulturního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Šviha navrhl zvolit do funkce předsedkyně kulturního výboru p. Nyčovou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves volí předsedkyní kulturního výboru Ivetu Nyčovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (p. Nyčová)
Usnesení č. 10/Z1/2022 bylo schváleno.

 

e) Volba členů kontrolního a kulturního výboru:

 

Předseda kontrolního výboru p. Kolář navrhl za členy kontrolního výboru p. Švihovou a p. Benešovou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves volí členy kontrolního výboru Jitku Švihovou a Dagmar Benešovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 1 (p. Jiránek) Zdrželi se 2 (p. Švihová, p. Benešová)
Usnesení č. 11/Z1/2022 bylo schváleno.

 

Předsedkyně kulturního výboru p. Nyčová navrhla za členy kulturního výboru p. Švihovou a p. Hyršalovou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves volí členy kulturního výboru Jitku Švihovou a Kateřinu Hyršalovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se 2 (p. Jiránek, p. Švihová)
Usnesení č. 12/Z1/2022 bylo schváleno.

 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v aktuálně platném znění, poskytována odměna, a to ode dne jejich zvolení do funkce. Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve výši 19 000 Kč za měsíc, neuvolněného místostarosty ve výši 8 000 Kč za měsíc, neuvolněného předsedy výboru ve výši 2 000 Kč za měsíc a neuvolněného zastupitele ve výši 1 250 Kč za měsíc.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

P. Zach navrhl, aby odměna pro místostarostu byla ve výši 2 000 Kč.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 19 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (p. Zach)

Usnesení č. 13/Z1/2022 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (p. Zach)
Usnesení č. 14/Z1/2022 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 15/Z1/2022 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1 250 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 16/Z1/2022 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem jeho přijetí.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 17/Z1/2022 bylo schváleno.

 

6) Rozpočtová opatření č. 6/2022

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem vyrovnaného rozpočtového opatření č. 5/2022 ve výši 77 500 Kč, které schválil starosta Bob Šviha v souladu s pověřením zastupitelstva obce. Na straně příjmů obsahuje vyšší daňové výnosy, dotaci na volby a úrok z vkladů. Ve výdajích jsou finance na zábradlí rampy obchodu, úpravu územního plánu a volby.

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem vyrovnaného rozpočtového opatření č. 6/2022 ve výši 66 2790 Kč. Na straně příjmů obsahuje vyšší daňové výnosy. Ve výdajích je navýšení o odchodné, které se dle zákona vyplatí místostarostovi a plat uvolněného starosty do konce roku. Po schválení bude vyvěšeno na úřední desce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 18/Z1/2022 bylo schváleno.

 

7) Různé a diskuze

 

Předsedající informoval, že minulý týden se na garáže položily stropní panely. Dále se bude pokračovat střechou, která by měla být do konce listopadu hotová.

 

P. Šviha: „V listopadu nás čeká příprava rozpočtu na další rok, chtěl bych se k tomu sejít, aby si všichni řekli, co by se mělo do rozpočtu dát a v jaké výši. Já bych to připravil, prošel pak s p. Jiránkem jako obvykle. Pak by se schvalovalo.“ Žádá ostatní, aby si rozmysleli své požadavky a připomínky, rozpočet by měl být vyrovnaný nebo přebytkový.

 

P. Zach se ptá, zda se již v rozpočtu počítá s rekonstrukcí Butovanky.

P. Šviha odpověděl, že ano, ale ještě se dokončuje projektová dokumentace, aby se mohla předložit na stavební úřad.

 

P. Zach vysvětlil, že si rozmyslel funkci zastupitele pověřeného zastupováním starosty, aby to nevypadalo hloupě, když by obec naší velikosti neměla místostarostu.

 

P. Jiránek navrhl, aby uvolněný starosta pravidelně každý měsíc předkládal výkaz práce. Protože o tom stále nemá představu. Aby byla kontrola a přehled, co vše dělá.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves pověřuje starostu Boba Švihu vypracováním měsíčních výkazů své práce od 1. 11. 2022.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 19/Z1/2022 bylo schváleno.

 

P. Jiránek navrhl, aby starosta předkládal jako podklad do zastupitelstva přehled všech výdajů vyšších jak 10 000 Kč.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves pověřuje starostu Boba Švihu vypracováním přehledu výdajů obce vyšších než 10 000 Kč mezi zastupitelstvy, jako podklad pro jednání zastupitelstva.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 20/Z1/2022 bylo schváleno.

 

P. Jiránek požádal, aby podklady do zastupitelstva byly zasílány v jednom „balíku“ 10 dní před zastupitelstvem.

P. Šviha informoval, že podle jednacího řádu mají být 7 dní před jednáním, spolu s pozvánkou. Tímto způsobem jsou podklady zasílány. Když se stane, že smlouvu, která má být projednávána, získá až později, musí jí zaslat později. Všechny přílohy jsou číslované a čísla odpovídají číslu bodu programu. Vynasnaží se, aby naprostá většina podkladů byla 7 dní předem.

 

P. Kolář seznámil zastupitele s návrhem na zklidnění dopravy na silnici od Kovače do Milíčevsi přes Butoves. Jedná se o tzv. vjezdové brány do obce. Návrh spočívá v umístění středového ostrůvku na komunikaci, který donutí řidiče na příjezdu do obce provést úhybný manévr, neboli ostrůvek objet (ostrůvek je tvaru „D“). Výjezd by zůstal rovný bez nutnosti manévru řidiče. Na křižovatce pod železničním přejezdem by se jako další varianta dala navrhnout tzv. miniokružní křižovatka, která by též sloužila jako prvek zklidnění dopravy – zpomalení rychlosti v obci. Jde o prvotní návrh, který se musí posoudit a projednat se všemi dotčenými orgány.

 

P. Jiránek připomněl válku na Ukrajině, apeloval na zastupitele, aby se zamysleli nad výší příspěvku, který bychom poslali nadaci Člověk v tísni.

P. Šviha informoval o výši příspěvku, který obec poslala na jaře. Šlo o 150 000 Kč pro Ukrajinskou ambasádu a 150 000 Kč pro nadaci Člověk v tísni.

 

p. Šviha poděkoval p. Formánkovi za práci v zastupitelstvu a také ostatním již minulým zastupitelům.

 

P. Šviha upozornil, že p. Švihová je členkou dvou výborů, ale jako členka nemá nárok na odměnu a bude pobírat odměnu pouze jako řadová zastupitelka.

 

Předsedající 1. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:48.

 

Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4) Rozpočtová opatření č. 5/2022
5) Rozpočtová opatření č. 6/2022

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 10. 2022

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Iveta Nyčová dne:

 

Bohumil Zach dne:

 

Starosta: Bob Šviha dne:

 

Hlasový záznam z jednání zastupitelstva