Zápis č. 2

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 3. 12. 2022 od 18:00 hodin.


Přítomni:
Dagmar Benešová
Zbyněk Jiránek
Jaromír Kolář
Iveta Nyčová
Bob Šviha
Jitka Švihová
Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba místostarosty (zastupitele pověřeného zastupováním starosty)
4) Volba předsedy a členů finančního výboru
5) Návrh rozpočtu na rok 2023
6) Nákup pozemku 153/13
7) Rozpočtové opatření č. 7/2022
8) Výše stočného na rok 2023
9) Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
10) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bobem Švihou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Jiránka a p. Koláře, za zapisovatelku p. Švihovou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Jiránka a p. Koláře, zapisovatelkou p. Švihovou

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z2/2022 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 2. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z2/2022 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem z 1. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Volba místostarosty (zastupitel pověřený zastupováním starosty)

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Žádný návrh nebyl podán.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na zastupitele pověřeným zastupováním starosty. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva p. Šviha navrhl zvolit zastupitelem pověřeným zastupováním starosty p. Ivetu Nyčovou.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

p. Jiránek – uvedl, že personifikace a uvedení jména bývalého místostarosty p. B. Zacha v žádosti p. Švihy na Ministerstvo vnitra ohledně řešení situace, kdy obec z důvodu odstoupení zastupitele z funkce místostarosty, nemá tuto funkci obsazenou, bylo bezdůvodné a nadbytečné. Požádal p. Švihu, aby v případných situacích obdobného charakteru toto již nečinil.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves volí z důvodu neobsazení funkce místostarosty zastupitelem pověřeným zastupováním starosty v neodkladných záležitostech při pracovní neschopnosti starosty nebo čerpání dovolené p. Ivetu Nyčovou do doby zvolení místostarosty.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z2/2022 bylo schváleno.

 

4) Volba předsedy a členů finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva p. Šviha navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Švihovou.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves volí předsedkyní finančního výboru Jitku Švihovou.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti 1 (p. Jiránek) Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z2/2022 bylo schváleno.

 

Předsedkyně finančního výboru Jitka Švihová navrhla za členy finančního výboru Dagmar Benešovou a Jitku Švihovou ml.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves volí členy finančního výboru Dagmar Benešovou a Jitku Švihovou ml.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 (p. Jiránek) Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z2/2022 bylo schváleno.

 

P. Švihová oznámila svou rezignaci jako člena kontrolního výboru.

 

Předseda kontrolního výboru p. Jaromír Kolář navrhl za člena kontrolního výboru p. Bohumila Zacha.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves volí člena kontrolního výboru Bohumila Zacha.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z2/2022 bylo schváleno.


5) Návrh rozpočtu na rok 2023

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem přebytkového rozpočtu na rok 2023, ve kterém jsou plánované příjmy obce ve výši 5 331 063 Kč a výdaje ve výši 4 525 811 Kč. Přebytek je ve výši 805 252 Kč. V průběhu roku až bude určeno, jaká investice bude realizována, bude přebytek rozpočtovým opatřením zařazen do rozpočtu. Jedná se o návrh rozpočtu, který bude vyvěšen minimálně po dobu 15 dní.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

p. Zach – se zeptal na návrh výdajů na veřejné osvětlení, čištění dešťové kanalizace a nákup pozemků pro nová stanoviště kontejnerů.
p. Šviha – potvrdil výdaje na veřejné osvětlení. Dále uvedl, že se pokusí zajistit pokračování v monitorování stavu dešťové kanalizace. Nákup pozemků na nová stanoviště kontejnerů by neměl být třeba, jsou plánovány na pozemcích obce. Navrhuje však přidat do rozpočtu položku na zpevněné plochy pod kontejnery.

 

p. Jiránek – se zeptal na návrh výdajů na chodníky, s požadavkem, aby p. Šviha upřesnil, jak došel k částce, kterou uvedl do rozpočtu.
p. Šviha – odpověděl, že jde o odhad toho, kolik se proinvestuje letos a kolik v příštím roce.

p. Jiránek – při plánování takto velké částky bych předpokládal, že její výše bude stanovena alespoň po konzultaci se zhotovitelem.
p. Kolář – navrhl, aby se z technologických důvodů v letošním roce stavět nezačínalo.
Dále se diskutovalo o výstavbě chodníků.

 

p. Jiránek – navrhl, aby do rozpočtu na rok 2023 byla zahrnuta celá částka na výstavbu chodníků, tedy na první i druhou etapu.
Shoda byla v tom, že do rozpočtu půjde celá částka na první etapu, tedy od Škaloudů k přejezdu.

 

p. Jiránek – konstatoval, že náklady na obsluhu ČOV jsou sice nulové, ale ve skutečnosti se přesunuly do jiného řádku (odměny zastupitelů) a budou vyšší, jak v předchozích letech. Dále se zeptal, jak p. Šviha došel k částce 70 tis. Kč na předpokládané opravy zařízení ČOV. Výdaj je tak veliký, že by předpokládal, že jde o částku, která vychází ze znalosti stavu a funkčnosti jednotlivých zařízení.
p. Šviha – mu upřesnil, že jde o rezervu na případnou opravu zařízení ČOV.

 

p. Jiránek – v souvislosti s tím, že p. Šviha v jedné ze svých připomínek k volebnímu programu konstatoval, že se dělá hlavně pro seniory a méně pro děti a mládež, se p. Jiránek divil, že plánované výdaje na kulturní činnost jsou téměř totožné s výdaji, které byly plánovány v předchozích letech. Zeptal se tedy p. Nyčové, jak se k těmto navrhovaným částkám došlo a zda pokryjí všechny plánované akce.
p. Nyčová – mu vyjmenovala, jaké kulturní akce se připravují. Je možné, že další akce se ještě přidají.

 

p. Jiránek – konstatoval, že výdaj na nové LED osvětlení ve výši 250 tis. Kč je uveden v rozpočtu chybně. Výdaje by tam měly být v plné výši, tedy 708 nebo 914 tis. Kč, jak je uvedeno v rozpočtu na tuto akci. Dotace jednak patří do příjmů obce a jednak ji nelze do plánovaných příjmů uvádět.
p. Šviha – obhajoval správnost svého postupu.

p. Jiránek – doporučil minimálně dotaz u paní účetní a do rozpočtu pak uvést správnou částku.

 

p. Jiránek – se ptal na garáž a nákup pozemku na minizoo, a zda to nákupem pozemku končí. Doplnil, že by se měl přizvat architekt a někdo, kdo nám řekne, jak se zvířata chovají.
p. Šviha – řekl, že plánované výdaje na garáž jsou finální a doložené rozpočty. Na minizoo je třeba koupit pozemek a záleží na zastupitelstvu, jak dál bude chtít postupovat.

 

p. Jiránek – informoval zastupitele, že dosud se platilo za údržbu zeleně 120 Kč/hod. Když bude tuto práci vykonávat starosta, bude to stát téměř 400 Kč/hod.

 

p. Jiránek – informoval přítomné o schváleném zvýšení mezd uvolněným zastupitelům od ledna příštího roku. Je třeba v rozpočtu navýšit částku pro zastupitelstvo obce. Dále vyžaduje, aby stejně jako v uplynulém volebním období, byly zveřejněny odměny zastupitelů. Vzhledem k tomu, že odměny zastupitelů byly zveřejněny v zápise z předchozího jednání zastupitelstva, stejně jako roční náklady na mzdu starosty, přesto trvá p. Jiránek ještě na zveřejnění měsíční hrubé mzdy starosty.
Uvolněný starosta má hrubou mzdu 42 959 Kč měsíčně.

 

p. Jiránek – upřesnil důvody, proč nehlasuje pro rozpočet. Podle jeho názoru nebyl připravován s dostatečnou přesností a péčí. Chybí tam několik výdajů. Není zřejmé, zda a jaké věci z volebního programu se budou realizovat. Když si obec může dovolit nadstandartní výdaje v oblasti odměňování zastupitelů, tak by mohla mít i na příspěvek občanům na výdaje spojené s energetickou krizí. Zásadně nesouhlasí s výdajem na uvolněného starostu.

 

p. Nyč - se zeptal, jak konkrétně by chtěl p. Jiránek pomoci s platbou energií.
p. Jiránek – navrhl, že by se například mohl odpustit poplatek za stočné. Protože v obci jsme na tom všichni v podstatě podobně, nikdo není extra bohatý, nikdo není extra chudý, dalo by se tedy přispět všem stejně.
p. Šviha – poplatek za stočné se schvaluje na rok dopředu, dnes budeme rozhodovat o poplatku na rok 2023, který budou občané platit v roce 2024. Myslím si, že není dobře, aby se všem dávalo stejně.
p. Kolář – uvedl, že by obec poplatek za stočné v roce 2023 vybrala a zároveň by občanům poskytla příspěvek ve stejné výši.
Následovala diskuse o formě a výši případného příspěvku.
p. Jiránek – uvedl, že forma příspěvku je pouze návrh, a že na konečné vyřešení příspěvku je dostatek času. Měli bychom se primárně dohodnout, zda příspěvek chceme poskytnout.
Zastupitelé se shodli na částce do rozpočtu 200 000 Kč, jako příspěvek na energie.

 

p. Šviha – navrhuje schválit návrh rozpočtu, jak je navržen, do finálního rozpočtu zapracuje jednotlivé připomínky.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje návrh přebytkového rozpočtu na rok 2023 s příjmy 5 331 063 Kč a výdaji 4 525 811Kč a přebytkem ve výši 805 252 Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti 1 (p. Jiránek) Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z2/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2024-2025, který bude vyvěšen před schválením.

 

6) Nákup pozemku 153/13

 

Předsedající seznámil přítomné s nabídkou Českých drah a.s. na nákup pozemku p. č. 153/13 o výměře 832 m2 v k. ú. Butoves za cenu 166 400 Kč. Pozemek je změnou územního plánu určen k občanské vybavenosti, předpokládá se na něm zřízení „minizoo“.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nákup pozemku p. č. 153/13 v k. ú. Butoves za cenu 166 400 Kč a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním souhlasu s kupní cenou.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z2/2022 bylo schváleno.

 

7) Rozpočtové opatření č. 7/2022

 

Předsedající seznámil přítomné s vyrovnaným rozpočtovým opatřením č. 7/2022, v příjmech a výdajích je zařazeno 210 146 Kč, v příjmech jde převážně o vyšší daňové příjmy. Ve výdajích se jedná o náklady na asfaltovou zálivku na opravu místních komunikací a peníze na nákup pozemků nad drahou.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (p. Jiránek)
Usnesení č. 9/Z2/2022 bylo schváleno.

 

8) Výše stočného na rok 2023

 

Předsedající seznámil přítomné s kalkulací ceny stočného. V roce 2015 byla schválena cena 21,74 Kč/m3 od 1. 1. 2016 až do schválení nové ceny. Navrhujeme ponechat výši stočného stejnou, jako v roce 2021, a to 21,74 Kč bez DPH, což odpovídá 23,91 Kč s DPH. Tato cena za rok 2023 se bude platit začátkem roku 2024.

Cena, která by odpovídala nákladům na ČOV je 63,63 Kč/m3 bez DPH, obec po celou dobu provozu ČOV cenu stočného dotuje.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

p. Jiránek – p. Jiránek – se zeptal, zda je kalkulace nákladů na stočné v pořádku, když tam není zahrnuta odměna za obsluhu ČOV, když tato je ve skutečnosti vyplácena ve mzdě p. Švihy, který obsluhu provádí.
p. Šviha – odpověděl, že ano a ověřoval to.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kalkulaci ceny stočného pro rok 2023, a to 21,74 Kč bez DPH/m3

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z2/2022 bylo schváleno.

 

9) Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem nové veřejnoprávní smlouvy uzavírané s Městem Jičín, které bude za obec Butoves vykonávat agendu přestupkového řízení na období od 1. 1. 2023 až do 31. 12. 2026. Současná smlouva končí 31. 12. 2022. Došlo k navýšení ceny odložený přestupek z 1 500 Kč na 2 100 Kč a každé zahájené řízení z 2 500 Kč na 3 100 Kč.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje, aby Město Jičín nadále projednávalo za obec Butoves přestupky v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, vykonávalo veškeré přenesené působnosti k projednávání přestupků vymezené § 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále vymezenou zvláštními právními předpisy svěřenou orgánům obce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z2/2022 bylo schváleno.

 

10) Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na schválení poukázek pro všechny občany trvale žijící v Butovsi nad 70 let. Jedná se o 26 občanů. Hodnota poukázek bude 1000 Kč, jako v minulém roce. Poukázky budou od společnosti COOP. Jedná se o pět kusů v hodnotě 200 Kč, které se mohou použít až do poloviny roku 2023.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nákup poukázek v hodnotě 1 000 Kč pro občany trvale žijící v obci nad 70 let, celkem za 26 000 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 12/Z2/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s požadavkem odboru územního plánování MěÚ Jičín na určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu č. 1 po volbách a v novém zastupitelstvu. Navrhuje, aby určeným zastupitelem byl nadále p. Šviha.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje starostu Boba Švihu jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořízení změny č. 1 územního plánu Butoves.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 13/Z2/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem ankety na zřízení Obecní knihovny v Butovsi. Ankety se účastnilo 65 občanů. Pro hlasovalo 43 a proti 20. Dva občané pro knihovnu nehlasovali, pouze napsali názor co zlepšit v obci. Na základě ankety tedy navrhuji obecní knihovnu zřídit. Ještě v letošním roce by se mohly zakoupit regály, které by byly umístěné v rohu obecního úřadu (v místě volební plenty).

Knihovní fond by se začal tvořit za pomoci darovaných knih a postupně by se rozšiřoval dle potřeb občanů.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

p. Švihová – informovala o chystaném nákupu 4 ks knihovních regálů za 17 000 Kč. Odhadem zde bude cca 300 ks knih. Jakmile nám Ministerstvo kultury schválí registraci, bude třeba vytvořit přihlášky, souhlas zákonného zástupce, výpůjční karty, průkazky a naplnit evidenci knih. Na příští rok je v rozpočtu navrženo 10 000 Kč na nákup nových knih a tiskovin.

 

p. Jiránek – se domnívá, že není dobré to takto rychle tlačit a obecní úřad není moc dobré místo pro knihovnu. Jeho představa knihovny je útulné místo, kde si lidé mohou knížky číst a dát si nějaké občerstvení. Bude se opravovat Butovanka, tam by se místo na knihovnu mohlo najít.
p. Švihová – souhlasí, ale domnívá se, že právě zde na obecním úřadě by bylo dobré startovací místo. Zjistíme, jak velký je o knihovnu zájem.
p. Formánek – konstatuje, že v navržené rekonstrukci Butovanky není žádná volná místnost pro knihovnu.
p. Zach – navrhuje, aby se prostor úřadu trochu upravil, aby byl vhodnější pro knihovnu.
p. Švihová – zjišťovala provoz jiných obecních knihoven. Zpravidla mají otevírací dobu 1 hodinu týdně. Službu využívají převážně senioři a maminky na mateřské dovolené s cílem půjčit si konkrétní knihu. Přitáhne to více lidí na obecní úřad.
p. Jiránek – má obavy, aby rychlá akce nezabila knihovnu. Sám by neměl chuť do takové knihovny chodit.
p. Nyčová – dodala, že by se nejednalo o čítárnu, ale pouze o knihovnu.
p. Šviha – doplnil, že registrovaná knihovna umožňuje využívat meziknihovní výpůjčky. Občané si budou moci prostřednictvím naší knihovny vypůjčit knihy z knihovny jičínské. Dnes potřebujeme schválit zřízení knihovny a knihovní řád. Poté budeme moci získat registraci.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zřízení Obecní knihovny v Butovsi jako organizační složky obce a pověřuje starostu Boba Švihu evidencí knihovny na Ministerstvu kultury ČR.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 14/Z2/2022 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny v Butovsi.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 15/Z2/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí Údržby silnic Královéhradeckého kraje a.s. kde žádají o souhlas vlastníka pozemku na zábor pozemku pro rekonstrukci silnice při stavbě Kacákova Lhota – Tuř. Jedná se o část pozemků p. č. 153/14 o výměře 117 m2, pozemku p. č. 153/2 o výměře 43 m2 a pozemku p. č. 153/15 o výměře 58 m2 všechny v k. ú. Butoves.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zábory pozemků p. č. 153/14 o výměře 117 m2, pozemku p. č. 153/2 o výměře 43 m2 a pozemku p. č. 153/15 o výměře 58 m2 všechny v k. ú. Butoves.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 16/Z2/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem p. Koláře na vjezdovou bránu v místě příjezdu do obce od Kovače a Milíčevsi. Navrhuje objednat studii, která by ověřila možnost vybudování vjezdových bran do obce a určila by rozsah zabraných pozemků a předpokládané náklady, abychom mohli začít jednat s majiteli pozemků a dotčenými orgány.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

p. Kolář – informoval přítomné, co vše studie bude obsahovat a k čemu bude sloužit.
Informoval také o své podjatosti z důvodu svého zaměstnání ve firmě Projekt servis Jičín s.r.o., proto se zdrží při hlasování.
p. Jiránek – výdaje na studii by měly být zahrnuty do rozpočtu obce na rok 2023.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vypracování studie na vjezdové brány do obce u firmy Projektservis Jičín s.r.o. IČO 25297538 a pověřuje starostu Boba Švihu objednáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (p. Kolář)
Usnesení č. 17/Z2/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s možností v příštím roce podat žádost o dotaci na úpravu veřejného prostranství návsi. Z IROPu přes MAS Podchlumí je možnost získat dotaci ve výši 95% uznatelných nákladů. Oslovil jsem zatím 2 architekty. Jejich cenové nabídky na studii jsem Vám zaslal v podkladech. Navrhuji dnes vybrat architekta. Budeme tak připraveni, až bude výzva vypsána.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

p. Kolář – se zeptal, zda se nějaký z referenčních návrhů již realizoval.
p. Šviha – viděl fotky z otevření v Bystřici.
p. Švihová – navrhla umístit na náves jehličnan, který by se mohl zdobit jako vánoční strom.
p. Jiránek – uvedl, že si prošel reference, které předložili oba architekti jako nabídku na zpracování projektu. Všechny návrhy upravovaly prostory, které byly střediskem dění v obcích. Byla tam restaurační a kulturní zařízení, kde se obyvatelé scházeli. To v případě prostoru, který v Butovsi nazýváme návsí, bohužel neplatí. Měli bychom si tedy nejprve ujasnit, jaké aktivity sem chceme přenést a s tím seznámit architekty. Pro stávající účely jsou prostory, které nazýváme návsí postačující, a není, je třeba upravovat a zvát na to architekta.
p. Šviha – není spokojen s tím, jak náves vypadá a myslí si, že by se stav měl zlepšit. Proto také navrhuje zadat studii architektům.
Přítomní diskutovali o možnosti využití návsi. Vybrali architektku, se kterou se sejdou a pohovoří, jaké funkce by náves měla plnit.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vítězem poptávkového řízení na architektonickou studii Ing. arch. Michaelu Chvojkovou IČO: 684 95 145 a pověřuje starostu Boba Švihu objednáním prací.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (p. Jiránek)
Usnesení č. 18/Z2/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s analýzou potenciálu předpokládané výše dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení. Z té vyplývá očekávaná výše dotace 458 000 Kč což je cca 65 %. Vlastní spoluúčast je cca 250 000 Kč. Roční úspora elektrické energie je 78%, při ceně 4 Kč/kW je návratnost investice 3,3 roku. Při předpokládané ceně energie v příštím roce, kdy zastropovaná cena je 6 Kč/kW bude návratnost 2,7 let.
Doporučuji pokračovat v projektu na rekonstrukci veřejného osvětlení.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

p. Jiránek – se zeptal, proč byla vybrána kalkulace bez úpravy rozvaděčů.
p. Šviha - odpověděl, že v rozvaděčích je pouze elektroměr, jistič a spínač osvětlení. Kdyby se mělo vyměnit toto vše, cena nebude vysoká.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pokračování v projektu na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení a pověřuje starostu Boba Švihu objednáním prací.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 19/Z2/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene na provozování, údržby, opravy, úpravy a odstranění vlečky a služebnosti stezky a cesty na parcelách 153/2 a 153/4, jedná se o prostor vlečky, kterou používá pro dopravu po železnici do svého areálu Butas.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

p. Zach – navrhl, aby se při této příležitosti dořešil i další majetkový vztah se Správou hmotných rezerv v okolí areálu Butas. Jedná se o zadní cestu pod bytovkou a zahrádky před Butasem.
Zastupitelé diskutovali o zadním přístupu do Butasu a zahrádkách. Z diskuze vyplynul závěr, zatím nesouhlasit se zřízením věcného břemene a usilovat o narovnání všech práv kolem Butasu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu s Českou republikou – Správa státních hmotných rezerv IČO: 48133990 o zřízení věcného břemene na provozování, údržby, opravy, úpravy a odstranění vlečky a služebnosti stezky a cesty na parcelách 153/2 a 153/4 a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním smlouvy.

 

Výsledek hlasování: Pro Proti 7 Zdrželi se -
Usnesení nebylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s novým ceníkem firmy Severočeské komunální služby s.r.o., který vzhledem k míře inflace a zdražení pohonných hmot, zvyšuje ceny svozu a likvidace odpadu na jednotlivých položkách od 7 do 13%, pronájem nádob je stále za stejné ceny. Návrh rozpočtu s tímto zdražením počítá. Dále jsem Vám poslal informaci o komunálních odpadech za rok 2021 v obci Butoves. Tento dokument vznikl na základě údajů naší svozové firmy a měl by být zveřejněn na webu obce. Máte k němu někdo nějaké připomínky?
Žádné připomínky nebyly.

 

Předsedající informoval o opravě místních komunikací asfaltovou zálivkou, která proběhla v minulých dnech.

 

Předsedající informoval o získání dotace na nákup stanu Mikroregionem Podchlumí. Jsme jedna z 9 obcí, která měla zájem stan využívat. Nakonec se budou pořizovat 2 lehčí stany stejných rozměrů, jako měl stan původní. Naše spoluúčast by měla být do 2 000 Kč.

 

p. Formánek – navrhl projevit zájem o stávající stan.

 

Předsedající požádal o koupi barevné tiskárny s oboustranným tiskem a skenerem, protože původní tiskárna se rozbila, byla z roku 2012. Zastupitelé se dohodli na koupi tiskárny do 20 000 Kč.

 

p. Kolář – se zeptal, zda se v rámci výstavby garáže uvažuje s tím, že při konání nějaké akce by byla přístupná, aby se tam mohla vzít elektřina.
p. Šviha – odpověděl, že na garáži bude venkovní zásuvka na 400 V a 230V, která půjde z garáže vypnout, aby mohla být poskytnuta na akci elektřina, bez nutnosti zpřístupnění garáže.

 

Zastupitelé diskutovali o garážích. Z diskuze vyplynul záměr vybudovat pergolu u poslední staré garáže na místě, kde se dělá zázemí pro pohár v nohejbalu. P. Hyršal nabídl pomoc se stavbou pergoly, pokud obec zajistí materiál.

 

p. Jiránek – požádal do příštího zastupitelstva zaslat přehled o nákladech na vybudování garáže a jak byly rozděleny mezi stavebníky.

 

p. Jiránek – navrhl úkol pro starostu a to uzavřít spor s firmou Profesionálové a.s. do poloviny roku 2023.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves ukládá starostovi Bobu Švihovi uzavřít spor s firmou Profesionálové a.s. do poloviny roku 2023.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 20/Z2/2022 bylo schváleno.

 

p. Jiránek – navrhl úkol pro starostu a to zpracovat koncepci rozvoje obce na volební období, která by obsahovala věci z volebního programu.
p. Šviha – odpověděl, že již pracuje na aktualizaci strategického plánu, který máme do roku 2021 a je třeba ho aktualizovat právě s ohledem na realizace v průběhu volebního období.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves ukládá starostovi Bobu Švihovi vypracovat návrh Strategického plánu na roky 2023-2026.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 21/Z2/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající 2. schůzi zastupitelstva ukončil v 21:24 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Návrh rozpočtu na rok 2023
3) Rozpočtové opatření č. 7/2022
4) Kalkulace stočného na rok 2023
5) Knihovní řád


Zápis byl vyhotoven dne: 10. 12. 2022

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Zbyněk Jiránek dne:

 

Jaromír Kolář dne:

 

Starosta: Bob Šviha dne: