Zápis č. 8

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 22. 12. 2023 od 18:00 hodin.


Přítomni:
Dagmar Benešová
Jaromír Kolář
Iveta Nyčová
Bob Šviha
Jitka Švihová

 

Omluveni:

 

Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026
4) Rozpočet na rok 2024
5) Rozpočtové opatření č. 6/2023
6) Inventarizace (Schválení inventarizační komise)
7) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bobem Švihou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno dle §92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Informace byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Butoves v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Zastupitelé před začátkem jednání minutou ticha uctili památku obětí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Nyčovou a p. Benešovou, za zapisovatelku p. Švihovou.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Nyčovou a p. Benešovou, zapisovatelem p. Švihovou

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z8/2023 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 8. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z8/2023 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem ze 7. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na rok 2025-2026, který byl zveřejněn na úřední desce a webu obce po minulém zastupitelstvu a vychází z obvyklých příjmů a výdajů obce Butoves.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z8/2023 bylo schváleno.

 

4) Rozpočet na rok 2024

 

Předsedající seznámil přítomné s přebytkovým rozpočtem na rok 2024, ve kterém jsou plánované příjmy obce ve výši 5 617 770 Kč a výdaje ve výši 5 027 606 Kč. Přebytek je ve výši 590 164 Kč. Od návrhu rozpočtu se změnil rozpočet v jediném paragrafu a to veřejné osvětlení, protože počasí nedovolilo realizovat výměnu osvětlení v letošním roce, byla celá částka přesunuta na rok 2024. V průběhu roku, až bude určeno, jaká investice bude realizována, pak bude přebytek rozpočtovým opatřením zařazen do rozpočtu.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2024 s příjmy 5 617 770 Kč a výdaji 5 027 606 Kč a přebytkem ve výši 590 164 Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z8/2023 bylo schváleno.


5) Rozpočtové opatření č. 6/2023

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem vyrovnání rozpočtového opatření č. 6/2023 s příjmy a výdaji ve výši 137 483 Kč. Na straně příjmů obsahuje zejména vyšší a nižší daňové příjmy a vyšší úroky z vkladů. Ve výdajích náklady na elektřinu a plyn v Butovance, dary, kulturní akce, rozmetadlo na sůl, vývoz popelnic, PC pro účetní, DPH a nerealizované veřejné osvětlení.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2023.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z8/2023 bylo schváleno.

 

6) Inventarizace (Schválení inventarizační komise)

 

Předsedající přednesl návrh na jmenování inventarizační komise ve složení: předseda Jitka Švihová, členové Jitka Švihová ml. a Dagmar Benešová.


Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves jmenuje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně p. Jitka Švihová, členové p. Jitka Švihová ml. a p. Dagmar Benešová.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z8/2023 bylo schváleno.

 

7) Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem opět schválit příspěvek na energie pro občany obce. Navrhuji novou výši příspěvku 700 Kč na dospělého a 1 400 Kč na dítě, pro všechny občany s trvalým pobytem v obci Butoves. S příspěvkem jsme již počítali při tvorbě rozpočtu. O příspěvku budou občané informováni ve zpravodaji, žádost bude zveřejněna na webu obce a bude roznesena s průvodním dopisem do všech domácností.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje příspěvek ve výši 700 Kč pro dospělého a 1 400 Kč pro dítě do 18 let na zvýšené náklady na energie pro každého obyvatele s trvalým pobytem v Butovsi, který si podá žádost do 30. 11. 2024. Za jednu domácnost stačí podat jednu žádost.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z8/2023 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s Energetickou koncepcí obce od firmy Moore Advisory CZ s.r.o. Navrhuje koncepci schválit a řídit se jejími doporučeními.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje energetickou koncepci obce Butoves.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z8/2023 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o dílo na poskytování služeb internetového mapového serveru. Náklady na pořízení jsou 0 Kč, platí se jen 900 Kč/měsíc za provoz a aktualizace serveru tj. 10 800 Kč/rok. Budeme mít k dispozici všechna naše mapová data např. splaškovou a dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení, vodovod, rozhlasy, územní plán, pasporty atd. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, kdy nám provozovatel předá všechna naše data v elektronické podobě.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o dílo s Gplus s.r.o. IČO: 45537691 na zřízení a provoz mapového serveru obce Butoves a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z8/2023 bylo schváleno.

 

Předsedající 8. schůzi zastupitelstva ukončil v 18:15 hod.


Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Rozpočtový výhled na roky 2025-2026
3) Rozpočet na rok 2024
4) Rozpočtové opatření č. 6/2023
5) Smlouva o dílo s Gplus s. r. o.

 

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 12. 2023

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Iveta Nyčová 

 

Dagmar Benešová 

 

Starosta: Bob Šviha