Usnesení zastupitelstva obce č. 17 ze dne 23.2.2009

datum vyvěšení: 25.02.2009 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen 

stručný obsah dokumentu:
plné znění dokumentu:

USNESENÍ č.17


Zastupitelstva obce Butoves ze dne 23.února 2009


ZO bere na vědomí
a) zápis z jednání zastupitelstva ze dne 19.ledna 2009 a kontrolu usnesení,jak jej předložil zapisovatel p.Szturc.Všechny tři body usnesení -1,2,3-16/2009 byly splněny
b) zprávu starosty o dalším rozvoji obce (další vodovodní přípojky)
c) zápis z provedené inventarizace jak jej předložila předsedkyně inv.komise
d) zprávu předsedkyně finančního výboru o plnění rozpočtu za r.2008

ZO schvaluje:
a) návrh rozpočtu na rok 2009
b) vyřazení starých požárních hadi v celkové hodnotě 2.800,-Kč
c) odměny členům inventarizační komise:Rajmová 2.500,-Kč, Zachová a Havelková 1.500,-Kč
d) příspěvek ve výši 1.000,-Kč na požární ples a 2.500,-Kč kulturní komisi na dětský maškarní rej
e) ukončit činnost nájemce restaurace Butovanka tříměsíční výpovědí
f) nákup nové kopírky
g) odměnu za práci s obecní technikou(travní sekačka,sněhová fréza) 60,-Kč/hod.

ZO ukládá:
1-17/2009 vyvěsit návrh rozpočtu na r.2009 na obecní desce a www stránkách
Termín : do 28.02.2009
odpovídá:Tichý Jiránek


2-17/2009 připravit podklady pro výběr poplatků za odvoz TKO a poplatků ze psů za rok 2009
termín : do 15.03.2009
odpovídá: Jiránek


3-17/2009 vybrat od občanů poplatky za odvoz TKO a poplatků ze psů ve výši jak ukládá vyhláška
termín: do 15.04.2009
odpovídá:Štěrbová