Usnesení zastupitelstva obce č. 18 ze dne 25.3.2009

datum vyvěšení: 26.03.2009 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen 

stručný obsah dokumentu:
plné znění dokumentu:

USNESENÍ č.18


Zastupitelstva obce Butoves ze dne 25.března 2009


ZO bere na vědomí:
a) zápis z jednání zastupitelstva ze dne 23.února 2009 a kontrolu usnesení,jak jej předložil zapisovatel p.Szturc.Všechny tři body usnesení 1,2,a 3-17/2009 byly splněny
b) zprávu starosty o rozvoji obce – firma Ekostav Hradec Králové již druhý týden provádí dokončování vodovodních přípojek – stav příprav splaškové kanalizace
c) zprávu předsedkyně finančního výboru o hospodaření obce za období leden- březen 2009
d) zprávu předsedkyně kulturní komise o průběhu dětského karnevalu,který dotovala obec - akce byla veřejností kladně hodnocena.

ZO schvaluje:
a) závěrečný účet obce za rok 2008 a rozpočet na rok 2009 ve výši rozpočtových příjmů 2,647.400 Kč a rozpočtových výdajů 2,187.400 Kč. Oba dokumenty byly vyvěšeny na )úřední desce od 24.2.2009 do 25.3.2009.
b) podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení kontaktního místa Czech POINT
c) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 s výhradou.

ZO ukládá:
1-18/2009
finančnímu výboru provést kontrolu placení poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů za rok 2008
odpovídá:Rajmová
termín do 30.4.2009


2-18/2009
provést přehodnocení efektivního využití nádob na odvoz komunálního odpadu u některých občanů a chalupářů.
odpovídá:Tichý
termín do 30.4.2009


3-18/2009
účetní obce dokončit výběr poplatků za odvoz pevného komunálního odpadu a poplatků ze psů.
odpovídá:Štěrbová
termín do 30.4.2009