Usnesení zastupitelstva obce č. 19 ze dne 13.5.2009

datum vyvěšení: 19.05.2009 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen 

stručný obsah dokumentu:
plné znění dokumentu:

USNESENÍ č.19


Zastupitelstva obce Butoves dne 13.května 2009


ZO bere na vědomí :
a) zápis z jednání zastupitelstva ze dne 25.března 2009 a kontrolu usnesení,jak jej předložil zapisovatel p.Szturc.Všechny tři body usnesní1,2 a 3-18/2009 byly splněny.
b) zprávu účetní p.Štěrbové o hospodaření obce s finančními prostředky za období březen-duben 2009.
c) zprávu finančního výboru o kontrole placení poplatků za odvoz PKO –na nedoplatcích občané dluží obci částku 11.600Kč.
d) zprávu starosty o přehodnocení efektivního využití nádob na odvoz PKO
e) zprávu starosty o přípravě voleb do Evropského parlamentu
f) vyjádření ing.Muškové k připravené výstavbě splaškové kanalizace – stavba je z vodohospodářského hlediska možná
g) smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky (§ 22 ods.2 zákona č.219/2000 Sb

ZO schvaluje :
a) Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2009 o poplatcích za odvoz PKO
b) Smlouvu o převzetí vlastnictví k majetkům ČR § 22 odst.2 zákona č.219/2000 Sb
c) Čestné prohlášení o způsobu provedení výběru dodavatele na projekt Czech POINT
d) Uzavřít smlouvu pronájmu pohostinství novému nájemci
e) Předběžný souhlas s odkupem pozemku od SSHR
f) Smlouvu se zahradnictvím Obora Valdice o úpravě zeleně v obci v roce 2009

g) Podání žádosti o dotaci na opravu sochy Boží muka na SZIF. Projekt zpracovává mikroregion Podchlumí

h) Jako památku místního významu Boží muka na poz. p. č. 177/5


ZO ukládá :
1-19/2009 revizní komisi rozeslat písemné upomínky neplatičům za odvoz PKO
Odpovídá : ing.Volf
Termín:do 30.6.2009

2-19/2009 řešit efektivnost využití popelnic,placení za odvoz PKO a případné změny řešit změnou obecně závazné vyhlášky obce .č.1/2009
Odpovídá :Rajmová, Tichý
Termín : do 15.9.2009

3-19/2009 Vyhotovit a podepsat smlouvu o podmínkách provozu restaurace Butovanka s novým nájemcem
odpovídá:Tichý,Jiránek
termín do 15.6.2009