Usnesení zastupitelstva obce č. 20 ze dne 5.8.2009

datum vyvěšení: 11.08.2009 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen 

stručný obsah dokumentu:
plné znění dokumentu:

USNESENÍ č. 20


zastupitelstva obce Butoves dne 5.srpna 2009


ZO bere na vědomí:

a) zápis z jednání zastupitelstva ze dne 13.května 2009 a kontrolu usnesení jak jej předložil zapisovatel pan Szturc-termín splnění bodu 1-19 se posouvá do 15.9.,kdy budou doručeny nájemníkům smlouvy o zvýšení nájemného,bodu 2-19 se posouvá do 31.1.2010,kdy bude vydána nová vyhláška o odpadech a bodu 3-19 do 31.8.
b) zprávu účetní pí.Štěrbové o hospodaření obce s finančními prostředky za období květen červenec 2009
c) zprávu starosty o dalším rozvoji obce – výhled do konce roku 2009
d) zprávu místostarosty o přípravách akce Czech POINT

ZO schvaluje :

a) nákup pozemků ve výběrovém řízení:
1) pozemek parcela č.165/11 o výměře 630 m katastrální území Butoves
2) pozemek parcela č.390/17 o výměře 759 m katastrální území Tuř za celkovou cenu 146.000 Kč
b) nájemné za provozování restaurace Butovanka vyměřit od 1.12.2009 ve výši 1.000 Kč měsíčně
c) zvýšení nájemného v obecních bytech od 1.1.2010

ZO schvaluje :

1-20/2009 finanční komisi písemně seznámit nájemníky v obecních bytech se zvýšením nájemného od 1.10.2010
odpovídá :Rajmová
termín do 15.9.2009

2-20/2009 zjistit u p. Přibyla podmínky pro prodloužení vodovodního řadu pro manžele Hrdých a s výsledkem jednání písemně žadatele seznámit
Odpovídá :Tichý
termín: do15.9.2009