Usnesení č. 24 zastupitelstva obce Butoves dne 23.2.2010

datum vyvěšení: 26.02.2010 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen 

stručný obsah dokumentu:
plné znění dokumentu:

USNESENÍ č.24


zastupitelstva obce Butoves dne 23.února 2010

 

ZO bere n a vědomí:

a)zápis z jednání zastupitelstva ze dne 8.12.2009 a kontrolu usnesení jak jej předložil zapisovatel pan Szturc.-Body usnesení 1 až 3-23/2009 byly v termínu splněny.
b)výsledek přezkoumání hospodaření obce ze dne 18.ledna 2010,jak jej provedl kontrolní odbor KÚ KHK
c)zprávu starosty o dalším rozvoji obce (nutné úpravy v provozovně pohostinství).

ZO schvaluje:
a) návrh rozpočtu obce na rok 2010,jak jej předložila předsedkyně finančního výboru
b) závěrečný zápis z provedené inventarizace obecního majetku za rok 2009 předložený předsedkyní inventarizační komise
c) záměr prodeje stavební parcely č.26 a pozemkové parcely č.153/3
d) ve věci změny hranic katastrálních území s obcí Tuř,nepřistoupit na požadavek obce Tuř na finanční vyrovnání ale uhradit náklady spojené se změnou hranic k.ú.
e) výměnu obsluhy obecní plynové kotelny v 32 b.j. s platností od 1.dubna 2010
f) odměnu ve výši 250,-Kč/hod. 01panu K.Formánkovi za výlohy při vyhrnování sněhu
g) jako delegáta na 16.valnou hromadu VOS Jičín,která se koná 11.6.2010 pana Z.Jiránka
h) odpis pohledávky EKKOM Praha ve výši 5.814,20Kč
i) odměnu za provedení inventarizace obecního majetku:Rajmová 1.500Kč,Zachová 1.000 Kč a Havelková 1.000Kč
j) snížení měsíčního nájemného v prodejně potravin z 1.000 Kč na 100 Kč

ZO ukládá:
1-24/2010 informovat obec Tuř o usnesením Butoves k problému zněny hranic kar.území
Termín do 15.3.2010
odpovídá:Tichý

2-24/2010 Zajistit proškolení nové obsluhy obecní plynové kotelny
Termín: do 1.dubna 2010
odpovídá:Jiránek