Usnesení č. 27 zastupitelstva obce Butoves dne 1.7.2010

datum vyvěšení: 15.07.2010 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen 

stručný obsah dokumentu:
plné znění dokumentu:

USNESENÍ č.27

 

Zastupitelstva obce Butoves dne 1.července 2010

 

ZO bere na vědomí:

a) Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 3.5.2010 a kontrolu usnesení jak jej předložil zapisovatel pan Sturz.Body usnesení 1 a 2-26/2010 byly splněny

b) Informaci starosty o výsledcích jednání ve věci „Splašková kanalizace a ČOV konané dne 10.5.2010

c) Odpověď OZ Tuř ve věci „změna katastrálních hranic“

d) Zprávu účetní obce ohospodaření obce s finančními prostředky obce

e) Přidělení dotace z Mikroregionu Podchluní ne rozšíření zeleně ve výši 42.000 Kč

f) Zprávu předsedkyně kulturní komise o zajištění akce „Vítání občánků“

 

ZO schvaluje:

a) Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2010 – 2014 v počtu 7 členů

b) Opravu kotle v obecní plynové kotelně v 32 bj

c) Prodej pozemku p.č.153/3 a poz.st.č.26 p.Těšínskému Butoves čp.24 za 39.070 Kč

d) Prodej travní sekačky p.Karešovi Butoves čp.59 za 2.000 Kč

e) Firmu o.Horčičko Butoves čp.23 na akci „Přístavba komínu u výčepu restaurace Butovanka

f) Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku 193/1

g) Rozpočtové změny – viz příloha č.1.

h) Pořádání taneční zábavy dne 14.8.2010

 

ZO ukládá :

1-27/2010 Připravit pro p.Tšínského smlouvu k prodeji pozemek p.č.153/3 a stav.p.č.26

Termín do 31.7.2010
Odpovídá:Tichý

2-27/2010 Zajistit u firny Plynoservis Sklenář Hořice opravu plynového kotle v 32 bj.

Termín do 10.7.2010
Odpovídá Jiránek,Tichý