Usnesení č. 29 zastupitelstva obce Butoves dne 9.9.2010

datum vyvěšení: 12.09.2010 sejmuto: dokument byl po 31 dnech od vyvěšení stažen 

stručný obsah dokumentu:
plné znění dokumentu:

USNESENÍ č.29

 

Zastupitelstva obce Butoves dne 9.září 2010

 

ZO bere na vědomí:

a) zápis z jednání zastupitelstva ze dne 18.7.2010 a kontrolu usnesení jak jej předložil zapisovatel pan Szturc. Bod usnesení 1-28/2010 byl splněn.

b) zprávu starosty o výsledku kontroly ve věci čerpání dotace (infrastruktura 25 RD)

c) informaci starosty ke komunálním volbám – v obci kandidují dvě sdružení nezávislých kandidátů (Butováci a Butova ves)

 

ZO schvaluje:

V souladu se zákonem o obcích,záměr převést byt č.p.61/9 obci Tuř jako vyrovnání za změnu hranic katastrálního území

 

ZO ukládá:

1-29/2010 svolat veřejnou schůzi na 29.9.2010

Termín: do 15.9.2010
Odpovídá:Tichý,Jiránek

2-29/2010 zaslat upomínku manželům Věříšovým ve věci dlužné částky

Termín:do 15.9.2010
Odpovídá:Tichý

3-29/2010 Majitelům parcel „Pod dráhou“ zaslat upozornění ve věci podmínek čerpání dotace na vybudování infrastruktury z MMR

Termín: do 30.9.2010
Odpovídá:Tichý