Zápis č. 9

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 30. 6. 2020 od 18:00 hodin.


Přítomni:
Karel Formánek
Zbyněk Jiránek
Magdaléna Neufussová
Bob Šviha
Jitka Švihová
Dana Vohánková

 

Omluveni:

 

Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves
4) Žádost o dotaci TJ Butoves
5) Směrnice – vícenáklady
6) Prodejna dotace – smlouvy
7) Rozpočtové opatření č. 5/2020
8) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bobem Švihou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele


Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Formánka a p. Vohánkovou, za zapisovatelku p. Švihovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Formánka a p. Vohánkovou, zapisovatelem p. Švihovou.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z9/2020 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 9. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z9/2020 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.


Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem z 8. zasedání Zastupitelstva obce Butoves a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem žádosti o dotaci p. Jiránka pro Klub seniorů Butoves. Žádost je na výlet Klubu seniorů na Mělnicko, na posezení u táboráku a procházku historickým Jičínem ve výši 30 000,- Kč.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přidělení dotace ve výši 30 000,- Kč Zdeňku Jiránkovi, Butoves čp. 16, pro Klub seniorů Butoves.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z9/2020 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 30 000,- Kč se Zdeňkem Jiránkem, Butoves čp. 16 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z9/2020 bylo schváleno.


4) Žádost o dotaci TJ Butoves

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem žádosti o dotaci TJ Butoves. Žádost je na akce Butovský kros, Putování po okolí, Procházka Českým rájem, podporu oddílu stolního tenisu a letní soustředění pro děti z oddílu stolního tenisu ve výši 50 000,- Kč. V případě, že návštěvnost Butovského krosu bude dobrá, má TJ Butoves zajištěnou dotaci z kraje, pak by část peněz určených na kros obci vrátila.

 

P. Šviha upozornil na podjatost pěti členů zastupitelstva, protože jsou členy TJ Butoves všichni kromě p. Jiránka. P. Formánek představil jednotlivé akce, které žádost obsahuje.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přidělení dotace ve výši 50 000,- Kč pro TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z9/2020 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 50 000,- Kč s TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z9/2020 bylo schváleno.

 

5) Směrnice – vícenáklady

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem směrnice pro schvalování vícenákladů u zakázek malého rozsahu obce Butoves, kterou slíbil, že vypracuje. Vícenáklady do 100 000,- Kč může schválit příkazce a správce rozpočtu. Vícenáklady od 100 000,- Kč schvaluje příkazce a správce rozpočtu po předchozím písemném odsouhlasení většiny zastupitelů. Vícenáklady nad 300 000,- Kč schvaluje Zastupitelstvo obce Butoves.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje směrnici pro schvalování vícenákladů u zakázek malého rozsahu obce Butoves.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z9/2020 bylo schváleno.

 

6) Prodejna dotace – smlouvy

 

Předsedající seznámil přítomné s tím, že obec získala dotaci z Královéhradeckého kraje na podporu prodejny potravin ve výši 50.000,- Kč z programu Regionálního rozvoje. Dle podmínek dotace je nutno, aby i obec poskytla dotaci 50.000,- Kč společnosti Jednota, spotřební družstvo Nová Paka. Celkem tedy Jednota získá 100.000,- Kč na provoz prodejny. Tyto peníze může použít zejména na mzdové náklady a platbu energií. Obec má zájem o udržení prodejny.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
P. Jiránek připomněl slib Jednotě o zveřejnění nabízených služeb prodejny v našem zpravodaji.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 50.000,- Kč a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním smlouvy č. 20RRD10-0027 s Královéhradeckým krajem IČO: 70889546.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z9/2020 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč Jednotě, spotřební družstvo Nová Paka IČO: 00032140, Kotíkova 1817, Nová Paka a pověřuje starostu Boba Švihu podpisem smlouvy.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z9/2020 bylo schváleno.

 

7) Rozpočtové opatření č. 5/2020

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2020, které schválil starosta Bob Šviha v souladu s pověřením ZO k 23. 5. 2020. Na straně příjmů je to 0,- Kč a na straně výdajů také 0,- Kč. Jednalo se o platbu za vodovodní přípojku ve výši 5 000,- Kč, kterou jsme schválili na posledním zastupitelstvu, ale neschválili jsme financování. O stejnou částku jsem ponížil Činnost místní správy. Rozpočtové opatření bylo vyvěšeno na úřední desce.

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2020. Na straně příjmů je to 0,- Kč a na straně také výdajů 0,- Kč. V příjmech se jedná zejména o dotaci z Královéhradeckého kraje 500 000,- Kč na sportovní hřiště a 50 000,- Kč na podporu prodejny. Ve výdajích je to zejména Rozpočtová rezerva, kterou zakládáme z důvodu snížení rozpočtových příjmů, projektová dokumentace na pergolu před Butovankou a výměna bojleru v Butovance.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z9/2020 bylo schváleno.

 

8) Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí MAS Podchlumí, zda budeme i v dalším období 2021-2027 součástí MAS Podchlumí.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Diskutovalo se o dotacích z mikroregionu, které byly realizovány v naší obci.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zařazení obce Butoves do přípravy, tvorby a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podchlumí pro období 2021-2027, tj. zařazení obce do územní působnosti MAS Podchlumí, z. s. na období 2021-2027.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z9/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o příspěvek na poskytování sociální služby „pečovatelská služba“ Oblastní charity Jičín. V minulosti jsme žádný příspěvek charitě neposkytovali, s odůvodněním, že neposkytuje na území obce služby našim občanům. Od roku 2019 charita Jičín do naší obce jezdí a občanům služby poskytuje. Mluvil jsem s jedním z nich a bylo mi řečeno, že jsou velmi spokojeni se službou Charity Jičín. Proto bych se přimlouval za schválení daru.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Diskutovalo se o rozsahu služeb poskytovaných Charitou Jičín.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje finanční dar Oblastní charitě Jičín IČO: 73633755 ve výši 6 000,- Kč a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním darovací smlouvy.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 12/Z9/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o příspěvek na náklady Hospice Anežky České, která patří pod Oblastní charitu Červený Kostelec. Nemám povědomí o tom, že by některý z našich občanů využil služeb této organizace.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Z diskuze vyplynulo, že regionálně naše obec spadá pod hospic Duha z Hořic, který by zastupitelé rádi podpořili.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec IČO: 48623814 ve výši 5000,- Kč a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním darovací smlouvy.

 

Výsledek Hlasování: Pro 1 (p. Formánek) Proti 5 Zdrželi se -
Usnesení nebylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné se získáním dotace z Královéhradeckého kraje na vybudování Sportovní hřiště ve výši 500 000,- Kč. Dále se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na vybudování Sportovní hřiště a vybavení oddychové zóny ve výši 1 611 466,- Kč, o kterou jsme žádali v minulém roce. Dotace MMR podle článku 4. spolufinancování akce umožňují spolufinancování z rozpočtu kraje, avšak jen do maximální výše 85%. To znamená: 70% financí bude z MMR, 15% z kraje a 15% obecních prostředků. Protože jsme hřiště zaplatili z vlastních prostředků, tak vybavením oddychové zóny získáme nárok na dotaci. Část nevyčerpané dotace z Královéhradeckého kraje budeme muset vrátit, protože 15% z celkových nákladů bude kolem 300 000,- Kč.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přijetí dotace z programu 20RGI02 Královéhradeckého kraje ve výši 500 000,- Kč a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním smlouvy.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 13/Z9/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s potřebou vypsat veřejnou zakázku na vybavení oddechové zóny, abychom až dostaneme rozhodnutí o dotaci, mohli ihned začít s výstavbou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Diskutovalo se o financování a podmínkách dotací a jejich vlivu na rozpočet obce. P. Jiránek nesouhlasí s rozsahem workoutového hřiště, zdá se mu příliš velké. Projekt musí být realizován v rozsahu, v jakém byl podán, aby byly splněny podmínky dotace z MMR.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vypsání veřejné zakázky Vybavení oddychové zóny 2020 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím vypsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se 1 (p. Jiránek)
Usnesení č. 14/Z9/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající připomněl, že p. Kraus se zmínil o tom, že by chtěl ukončit svou činnost k 30. 9. 2020. V důsledku sporu souvisejícím se slavnostním otevřením hřiště. Písemnou výpověď, ale dosud nepodal a ani zástupce hasičů p. Zach výpověď neobdržel. Zastupitelé počkají, jak se situace dál vyvine.

 

P. Vohánková připomněla vyhotovení dodatku k nájemní smlouvě na Butovanku, který by řešil zodpovědnost za sál, když už p. Formánek od něho nemá klíče. P. Formánek přislíbil vyhotovit dodatek ve dvou variantách a prodiskutovat ho s nájemcem, aby se mohl na dalším zastupitelstvu schválit.

 

Předsedající 9. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:19 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Smlouva o poskytnutí dotace p. Jiránek
3) Smlouva o poskytnutí dotace TJ Butoves z.s.
4) Směrnice vícenáklady
5) Smlouva na dotaci z Krajského úřadu na prodejnu
6) Smlouva o poskytnutí dotace Jednotě
7) Smlouva na dotaci z Krajského úřadu na hřiště
8) Rozpočtové opatření č. 4/2020
9) Rozpočtové opatření č. 5/2020


Zápis byl vyhotoven dne: 2. 7. 2020

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Dana Vohánková dne:

 

Karel Formánek dne:

 

Starosta: Bob Šviha dne: