Zápis č. 14

Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 22. 6. 2021 od 19:00 hodin.

 

Přítomni:

Karel Formánek

Magdaléna Neufussová

Bob Šviha

Jitka Švihová

 

Omluveni:

Dana Vohánková

Zbyněk Jiránek

 

 

 

 

Program:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Prodejna dotace - smlouvy

4) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves

5) Žádost o dotaci TJ Butoves

6) Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události

7) Rozpočtové opatření č. 4/2021

8) Rekonstrukce restaurace Butovanka

9) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Bobem Švihou („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Formánka a p. Neufussová, za zapisovatelku p. Švihovou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Formánek a p. Neufussová, zapisovatelem p. Švihovou

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z14/2021 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 14. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z14/2021 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem z 13. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Prodejna dotace - smlouvy

 

Předsedající seznámil přítomné s tím, že obec získala dotaci z Královéhradeckého kraje na podporu prodejny potravin ve výši 50.000,- Kč z programu Regionálního rozvoje. Dle podmínek dotace je nutno, aby i obec poskytla dotaci 50.000,- Kč společnosti Jednota, spotřební družstvo Nová Paka. Celkem tedy Jednota získá 100.000,- Kč na provoz prodejny. Tyto peníze může použít zejména na mzdové náklady a platbu energií. Obec má zájem o udržení prodejny.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 50.000,- Kč a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním smlouvy č. 21RRD10-0055 s Královéhradeckým krajem IČO: 70889546.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 3/Z14/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč Jednotě, spotřební družstvo Nová Paka IČO: 00032140, Kotíkova 1817, Nová Paka a pověřuje starostu Boba Švihu podpisem smlouvy.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 4/Z14/2021 bylo schváleno.

 

4) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem žádosti o dotaci p. Jiránka pro Klub seniorů Butoves. Žádost je na výlet Klubu seniorů na Mělnicko, na posezení u táboráku a ozdravný pobyt do Deštné ve výši 50 000,- Kč.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přidělení dotace ve výši 50 000,- Kč Zdeňku Jiránkovi, Butoves čp. 16, pro Klub seniorů Butoves.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 5/Z14/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 50 000,- Kč se Zdeňkem Jiránkem, Butoves čp. 16 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 6/Z14/2021 bylo schváleno.

 

5) Žádost o dotaci TJ Butoves

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem žádosti o dotaci TJ Butoves. Žádost je na akce Butovský kros, Putování po okolí, Procházka Českým rájem, podporu oddílu stolního tenisu ve výši 35 000,- Kč. 

 

P. Šviha upozornil na podjatost 4 členů zastupitelstva, protože jsou členy TJ Butoves. 

P. Formánek představil jednotlivé akce, které žádost obsahuje.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přidělení dotace ve výši 35 000,- Kč pro TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 7/Z14/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 35 000,- Kč s TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 8/Z14/2021 bylo schváleno.

 

 

6) Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události

 

Předsedající seznámil přítomné se závěrem kontroly krizového řízení, která neshledala žádné problémy. Před kontrolou byl aktualizovaný plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události, který byl z roku 2012.

Aktualizovaný plán byl zastupitelům dodán v podkladech jednání, aby se s ním seznámili a v případě vzniku mimořádné události věděli jak postupovat. Plán bude vytištěn a umístěn na obecním úřadě na viditelném místě.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 9/Z14/2021 bylo schváleno.

 

7) Rozpočtové opatření č. 4/2021

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2021 a č. 3/2021, která schválil starosta Bob Šviha v souladu s pověřením zastupitelstva obce k 27. 4. 2021 a 27. 5. 2021. V RO č. 2/2021 je to na straně příjmů je to vratka pojistného 9 400 Kč a na straně výdajů jsem přidal na garáž také 9 400 Kč. V RO č. 3/2021 je to na straně příjmů kompenzační bonus, daň za obec, která je i ve výdajích, prodej přípojky na splaškovou kanalizaci, vyšší příjem z úroků, celkem 66 348 Kč. Na straně výdajů je to část nákladů na vodovodní přípojku u novostavby, daň za obec a nespecifikované rezervy, celkem také 66 348 Kč. Rozpočtová opatření byla vyvěšena na úřední desce.

Rozpočtové opatření č. 4/2021 obsahuje přeúčtování dotace na stromy na jiný paragraf,  větší příjmy za stočné, ve výdajích to je přesun 15 000 Kč z menší výše dotace pro TJ na pivní sety.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 10/Z14/2021 bylo schváleno.

 

8) Rekonstrukce restaurace Butovanka 

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtem na projektovou dokumentaci na rekonstrukci Butovanky, která by řešila rozšíření sálu, zrušení promítací kabiny, rozšíření kuchyně, rekonstrukci toalet. Projekt bude řešit i elektroinstalaci, vzduchotechniku, požárně bezpečnostní řešení, topení, statiku, osvětlení atd. Měli bychom se rozhodnout, zda budeme letos rekonstruovat jenom střechu, nebo začněme projektovat kompletní rekonstrukci Butovanky.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přípravné práce na rekonstrukci Butovanky včetně vypsání ankety pro občany obce.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 11/Z14/2021 bylo schváleno.

 

9) Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí Zachových o změnu územního plánu na parcelách 102/8 a 102/9 v k. ú. Butoves. Žádají o změnu využití ze zemědělské plochy NZ na plochu k bydlení BV. Územní plán lze měnit. Jestliže budeme chtít žádosti vyhovět, navrhuji informovat občany o chystané změně územního plánu, aby se mohli připojit se svými žádostmi. Změna územního plánu je proces minimálně na rok. Navrhovanou změnu musí vyprojektovat firma, odevzdat na Městský úřad v Jičíně, který obešle všechny dotčené orgány a po odsouhlasení všemi vydá změnu územního plánu. Práce projektantů by měla stát 30 000 Kč bez DPH.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zahájení prací na změně územního plánu a pověřuje starostu Boba Švihu k informování občanů obce.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 12/Z14/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající dostal na minulém zastupitelstvu úkol, zjistit výši darů, které jsme schválili v minulém roce. Jičínské charitě jsme dali 6 000 Kč a Hospici Duha 5 000 Kč. Budeme schvalovat dary opět v této výši?

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje finanční dar ve výši 5 000 Kč pro Domácí hospic Duha, o.p.s., IČO: 26561433 a pověřuje starostu Boba Švihu uzavřením darovací smlouvy.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 13/Z14/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje finanční dar ve výši 6 000,- Kč pro Oblastní charitu Jičín IČO: 73633755 a pověřuje starostu Boba Švihu uzavřením darovací smlouvy.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 14/Z14/2021 bylo schváleno.

 

 

Předsedající informoval přítomné o významném jubileu klubu seniorů, který již funguje 10 let. Navrhuje udělení čestného uznání Zdeňku Jiránkovi za práci ve vedení klubu seniorů u příležitosti jeho narozenin.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje udělení čestného uznání Zdeňku Jiránkovi za mimořádnou práci při vedení klubu seniorů.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 15/Z14/2021 bylo schváleno.

 

V 19:56 přišel p. Jiránek

 

Předsedající informoval přítomné o požadavku změny usnesení o pravomoci starosty na schvalování rozpočtových opatřeních ze strany auditorek. Změna spočívá v nahrazení slov jednotlivé paragrafy za závazné ukazatele a vypuštění závorky (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Dále zrušit usnesení č. 19/Z1/2018, podle kterého měl starosta právo poslední den roku upravit rozpočet, protože je proti smyslu pravidel hospodaření obce, obec nemůže vydat finance bez prostředků v rozpočtu. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

 

za závazné ukazatele do výše 50.000,- Kč na straně příjmů a do výše 50.000,- na straně výdajů, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:

 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění.

 

Tímto usnesením se ruší usnesení č. 19/Z1/2018 a č. 7/Z21/2016.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 16/Z14/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s požadavkem spolků v Butovsi na nákup pivních setů (2 lavic a stolu), které by byly uskladněny v hasičárně, a používali by se při akcích konaných v Butovsi. Provedl jsem průzkum trhu a nejlevněji vychází sety z obchodu hawaj.cz kde jsou za 20 490 Kč plus doprava 749 Kč. Navíc oproti jiným mají lavice i podpěrnou nohu uprostřed.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nákup 10 ks pivních setů a pověřuje starostu nákupem.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 17/Z14/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající 14. schůzi zastupitelstva ukončil v 20:06 hod.

Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina

2) Smlouva na dotaci č. 21RRD10-0055 Královéhradecký kraj

3) Smlouva na dotaci Jednota Nová Paka

4) Smlouva na dotaci Zdeněk Jiránek

5) Smlouva na dotaci TJ Butoves z. s.

6) Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události

7) Rozpočtové opatření č. 4/2021

 

Zápis byl vyhotoven dne:  30. 6. 2021

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Karel Formánek dne:

 

Magdaléna Neufussová dne:

 

Starosta: Bob Šviha dne:

Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 22. 6. 2021 od 19:00 hodin.

 Přítomni:

Karel Formánek

Magdaléna Neufussová

Bob Šviha

Jitka Švihová

Omluveni:

Dana Vohánková

Zbyněk JiránekProgram:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Prodejna dotace - smlouvy

4) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves

5) Žádost o dotaci TJ Butoves

6) Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události

7) Rozpočtové opatření č. 4/2021

8) Rekonstrukce restaurace Butovanka

9) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Bobem Švihou („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Formánka a p. Neufussová, za zapisovatelku p. Švihovou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Formánek a p. Neufussová, zapisovatelem p. Švihovou

Výsledek Hlasování: Pro                 4             Proti –                   Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z14/2021 bylo schváleno.

2) Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 14. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

Výsledek Hlasování: Pro                 4             Proti –                   Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z14/2021 bylo schváleno.

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.


Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem z 13. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

3) Prodejna dotace - smlouvy

Předsedající seznámil přítomné s tím, že obec získala dotaci z Královéhradeckého kraje na podporu prodejny potravin ve výši 50.000,- Kč z programu Regionálního rozvoje. Dle podmínek dotace je nutno, aby i obec poskytla dotaci 50.000,- Kč společnosti Jednota, spotřební družstvo Nová Paka. Celkem tedy Jednota získá 100.000,- Kč na provoz prodejny. Tyto peníze může použít zejména na mzdové náklady a platbu energií. Obec má zájem o udržení prodejny.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 50.000,- Kč a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním smlouvy č. 21RRD10-0055 s Královéhradeckým krajem IČO: 70889546.

 

Výsledek Hlasování: Pro                 4             Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 3/Z14/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč Jednotě, spotřební družstvo Nová Paka IČO: 00032140, Kotíkova 1817, Nová Paka a pověřuje starostu Boba Švihu podpisem smlouvy.

 

Výsledek Hlasování: Pro                 4             Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 4/Z14/2021 bylo schváleno.

4) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves

Předsedající seznámil přítomné s obsahem žádosti o dotaci p. Jiránka pro Klub seniorů Butoves. Žádost je na výlet Klubu seniorů na Mělnicko, na posezení u táboráku a ozdravný pobyt do Deštné ve výši 50 000,- Kč.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přidělení dotace ve výši 50 000,- Kč Zdeňku Jiránkovi, Butoves čp. 16, pro Klub seniorů Butoves.

 

Výsledek Hlasování: Pro                 4             Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 5/Z14/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 50 000,- Kč se Zdeňkem Jiránkem, Butoves čp. 16 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro                 4             Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 6/Z14/2021 bylo schváleno.

5) Žádost o dotaci TJ Butoves

Předsedající seznámil přítomné s obsahem žádosti o dotaci TJ Butoves. Žádost je na akce Butovský kros, Putování po okolí, Procházka Českým rájem, podporu oddílu stolního tenisu ve výši 35 000,- Kč.

 

 

P. Šviha upozornil na podjatost 4 členů zastupitelstva, protože jsou členy TJ Butoves.

P. Formánek představil jednotlivé akce, které žádost obsahuje.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přidělení dotace ve výši 35 000,- Kč pro TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47.

Výsledek hlasování: Pro 4             Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 7/Z14/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 35 000,- Kč s TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

Výsledek hlasování: Pro 4             Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 8/Z14/2021 bylo schváleno.

6) Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události

 

Předsedající seznámil přítomné se závěrem kontroly krizového řízení, která neshledala žádné problémy. Před kontrolou byl aktualizovaný plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události, který byl z roku 2012.

Aktualizovaný plán byl zastupitelům dodán v podkladech jednání, aby se s ním seznámili a v případě vzniku mimořádné události věděli jak postupovat. Plán bude vytištěn a umístěn na obecním úřadě na viditelném místě.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události.

Výsledek hlasování: Pro 4             Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 9/Z14/2021 bylo schváleno.

7) Rozpočtové opatření č. 4/2021

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2021 a č. 3/2021, která schválil starosta Bob Šviha v souladu s pověřením zastupitelstva obce k 27. 4. 2021 a 27. 5. 2021. V RO č. 2/2021 je to na straně příjmů je to vratka pojistného 9 400 Kč a na straně výdajů jsem přidal na garáž také 9 400 Kč. V RO č. 3/2021 je to na straně příjmů kompenzační bonus, daň za obec, která je i ve výdajích, prodej přípojky na splaškovou kanalizaci, vyšší příjem z úroků, celkem 66 348 Kč. Na straně výdajů je to část nákladů na vodovodní přípojku u novostavby, daň za obec a nespecifikované rezervy, celkem také 66 348 Kč. Rozpočtová opatření byla vyvěšena na úřední desce.

Rozpočtové opatření č. 4/2021 obsahuje přeúčtování dotace na stromy na jiný paragraf,  větší příjmy za stočné, ve výdajích to je přesun 15 000 Kč z menší výše dotace pro TJ na pivní sety.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021

Výsledek hlasování: Pro 4             Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 10/Z14/2021 bylo schváleno.

8) Rekonstrukce restaurace Butovanka

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtem na projektovou dokumentaci na rekonstrukci Butovanky, která by řešila rozšíření sálu, zrušení promítací kabiny, rozšíření kuchyně, rekonstrukci toalet. Projekt bude řešit i elektroinstalaci, vzduchotechniku, požárně bezpečnostní řešení, topení, statiku, osvětlení atd. Měli bychom se rozhodnout, zda budeme letos rekonstruovat jenom střechu, nebo začněme projektovat kompletní rekonstrukci Butovanky.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přípravné práce na rekonstrukci Butovanky včetně vypsání ankety pro občany obce.

Výsledek hlasování: Pro 4               Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 11/Z14/2021 bylo schváleno.

9) Různé a diskuze

Předsedající seznámil přítomné s žádostí Zachových o změnu územního plánu na parcelách 102/8 a 102/9 v k. ú. Butoves. Žádají o změnu využití ze zemědělské plochy NZ na plochu k bydlení BV. Územní plán lze měnit. Jestliže budeme chtít žádosti vyhovět, navrhuji informovat občany o chystané změně územního plánu, aby se mohli připojit se svými žádostmi. Změna územního plánu je proces minimálně na rok. Navrhovanou změnu musí vyprojektovat firma, odevzdat na Městský úřad v Jičíně, který obešle všechny dotčené orgány a po odsouhlasení všemi vydá změnu územního plánu. Práce projektantů by měla stát 30 000 Kč bez DPH.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zahájení prací na změně územního plánu a pověřuje starostu Boba Švihu k informování občanů obce.

Výsledek hlasování: Pro 4             Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 12/Z14/2021 bylo schváleno.

Předsedající dostal na minulém zastupitelstvu úkol, zjistit výši darů, které jsme schválili v minulém roce. Jičínské charitě jsme dali 6 000 Kč a Hospici Duha 5 000 Kč. Budeme schvalovat dary opět v této výši?

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje finanční dar ve výši 5 000 Kč pro Domácí hospic Duha, o.p.s., IČO: 26561433 a pověřuje starostu Boba Švihu uzavřením darovací smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 4             Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 13/Z14/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje finanční dar ve výši 6 000,- Kč pro Oblastní charitu Jičín IČO: 73633755 a pověřuje starostu Boba Švihu uzavřením darovací smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 4               Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 14/Z14/2021 bylo schváleno.

Předsedající informoval přítomné o významném jubileu klubu seniorů, který již funguje 10 let. Navrhuje udělení čestného uznání Zdeňku Jiránkovi za práci ve vedení klubu seniorů u příležitosti jeho narozenin.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje udělení čestného uznání Zdeňku Jiránkovi za mimořádnou práci při vedení klubu seniorů.

Výsledek hlasování: Pro 4             Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 15/Z14/2021 bylo schváleno.

V 19:56 přišel p. Jiránek

Předsedající informoval přítomné o požadavku změny usnesení o pravomoci starosty na schvalování rozpočtových opatřeních ze strany auditorek. Změna spočívá v nahrazení slov jednotlivé paragrafy za závazné ukazatele a vypuštění závorky (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Dále zrušit usnesení č. 19/Z1/2018, podle kterého měl starosta právo poslední den roku upravit rozpočet, protože je proti smyslu pravidel hospodaření obce, obec nemůže vydat finance bez prostředků v rozpočtu.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

za závazné ukazatele do výše 50.000,- Kč na straně příjmů a do výše 50.000,- na straně výdajů, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění.

Tímto usnesením se ruší usnesení č. 19/Z1/2018 a č. 7/Z21/2016.

Výsledek hlasování: Pro 5             Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 16/Z14/2021 bylo schváleno.

Předsedající seznámil přítomné s požadavkem spolků v Butovsi na nákup pivních setů (2 lavic a stolu), které by byly uskladněny v hasičárně, a používali by se při akcích konaných v Butovsi. Provedl jsem průzkum trhu a nejlevněji vychází sety z obchodu hawaj.cz kde jsou za 20 490 Kč plus doprava 749 Kč. Navíc oproti jiným mají lavice i podpěrnou nohu uprostřed.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nákup 10 ks pivních setů a pověřuje starostu nákupem.

Výsledek hlasování: Pro 5             Proti -                    Zdrželi se -

Usnesení č. 17/Z14/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající 14. schůzi zastupitelstva ukončil v 20:06 hod.

Přílohy zápisu:

1)       Prezenční listina

2)       Smlouva na dotaci č. 21RRD10-0055 Královéhradecký kraj

3)       Smlouva na dotaci Jednota Nová Paka

4)       Smlouva na dotaci Zdeněk Jiránek

5)       Smlouva na dotaci TJ Butoves z. s.

6)       Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události

7)       Rozpočtové opatření č. 4/2021

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:

 

Zapisovatel:         Jitka Švihová

 

Ověřovatelé:        Karel Formánek                                                 dne:

 

Magdaléna Neufussová                                   dne:

Starosta:               Bob Šviha                                                           dne:


Příloha č. 1

Zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva obce Butoves dne 22. 6. 2021

 

Prezenční listina

 

Jméno a příjmení

člena zastupitelstva obce:

Podpis:

 

Karel Formánek

 

Zbyněk Jiránek

 

Magdaléna Neufussová

 

Bob Šviha

 

Jitka Švihová

 

Dana Vohánková