Zápis č. 17

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 5. 12. 2021 od 18:00 hodin.


Přítomni:
Karel Formánek
Zbyněk Jiránek
Magdaléna Neufussová
Bob Šviha
Jitka Švihová
Dana Vohánková

Omluveni:

 

Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Návrh rozpočtu na rok 2022
4) Vyhláška o místním poplatku ze psů – zrušení
5) Komunální odpad – smlouva na další období
6) Rozpočtové opatření č. 9/2021
7) Výše stočného na rok 2022
8) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bobem Švihou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Jiránka a p. Vohánkovou, za zapisovatelku p. Švihovou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Jiránka a p. Vohánkovou, zapisovatelem p. Švihovou

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z17/2021 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 17. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z17/2021 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.


Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem z 16. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Návrh rozpočtu na rok 2022

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem přebytkového rozpočtu na rok 2022, ve kterém jsou plánované příjmy obce ve výši 4 158 435 Kč a výdaje ve výši 3 535 349 Kč. Přebytkem je ve výši 623 086 Kč. V průběhu roku až bude určeno, jaká investice bude realizována, bude přebytek rozpočtovým opatřením zařazen do rozpočtu. Jedná se o návrh rozpočtu, který bude vyvěšen minimálně po dobu 15 dní.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje návrh přebytkového rozpočtu na rok 2022 s příjmy 4 158 435 Kč a výdaji 3 535 349 Kč a přebytkem ve výši 623 086 Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z17/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2023-2024, který bude vyvěšen před schválením.

 

4) Vyhláška o místním poplatku ze psů – zrušení

 

Předsedající seznámil přítomné s vyhláškou obce č. 2/2012 o místním poplatku ze psů. Protože celková výše vybraného poplatku za rok je kolem 2 500 Kč a poplatníkům obec za vybraný poplatek neposkytuje žádnou službu, navrhl předsedající vyhlášku a s ní i poplatek zrušit vydáním nové vyhlášky obce č. 1/2021

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schválilo vyhlášku č. 1/2021.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z17/2021 bylo schváleno.

 

5) Komunální odpad – smlouva na další období

 

Předsedající seznámil přítomné se smlouvou na svoz komunálního odpadu, která končí na konci tohoto roku. Po jednání s firmou Severočeské komunální služby s.r.o. nám byly nabídnuty téměř totožné ceny jako v současné době. Navrhuji uzavřít novou smlouvu na dobu neurčitou, tak jak to má drtivá většina obcí. Předpokládaný objem služeb je za 5 let cca 2 000 000 Kč, proto se jedná o zakázku malého rozsahu.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na uzavření smlouvy s firmou Severočeské komunální služby s.r.o. IČO: 6738542 na zajištění služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem a tuto smlouvu, pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z17/2021 bylo schváleno.


6) Rozpočtové opatření č. 9/2021

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9/2021, v příjmech to je to kompenzační bonus, vyšší daně a platby za sekání trávy. Ve výdajích to je navýšení na bankovní poplatky a zbytek do rozpočtových rezerv. Celková výše příjmů a výdajů je 47 658 Kč.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z17/2021 bylo schváleno.

 

7) Výše stočného na rok 2022

 

Předsedající seznámil přítomné s kalkulací ceny stočného. V roce 2015 byla schválena cena 21,74 Kč/m3 od 1. 1. 2016 až do schválení nové ceny. Navrhujeme ponechat výši stočného stejnou jako v roce 2021, a to 21,74 Kč bez DPH, což odpovídá 23,91 Kč s DPH. Tato cena za rok 2022 se bude platit začátkem roku 2023.

Cena, která by odpovídala nákladům na ČOV je 94,42 Kč/m3 bez DPH, obec po celou dobu provozu ČOV cenu stočného dotuje.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kalkulaci ceny stočného pro rok 2022, a to 21,74 Kč bez DPH/m3

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z17/2021 bylo schváleno.

 

8) Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na schválení poukázek pro osamělé občany nad 65 let, jedná se o 16 občanů. Hodnota poukázek bude 1000 Kč jako v minulém roce, a budou to poukázky společnosti COOP. Jedná se o pět kusů v hodnotě 200 Kč, které se mohou použít až do poloviny roku 2022.

 

Před hlasováním proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že takto jsou znevýhodňováni manželské páry. Proto se zastupitelé rozhodli přehodnotit příspěvek a poskytnout ho všem nad 70 let.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vydání poukázek pro všechny občany s trvalým pobytem nad 70 let, celkem jde o 24 osob.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z17/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje hodnotu poukázek ve výši 1 500 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 2 (Jiránek, Šviha) Proti 2 (Neufussová, Vohánková) Zdrželi se 2 (Formánek, Švihová)
Usnesení nebylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje hodnotu poukázek ve výši 1 000 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 (Jiránek) Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z17/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí p. Poura o příspěvek na provoz cihelny v Šárovcové Lhotě.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje příspěvek pro cihelnu v Šárovcové Lhotě ve výši 4 000 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro Proti 6 Zdrželi se -
Usnesení nebylo schváleno.

 

Předsedající informoval přítomné o nákladech na provoz účtu u České spořitelny, kdy i přes velký zůstatek platíme za vedení účtu a transakce 350 Kč/měsíc, úroky jsou pouze 52 Kč. Přes urgenci u našeho obchodního zástupce nám banka neposkytla účet bez oplatků. Navrhuji poptat několik bankovních ústavů, jestli by nám poskytli účet bez poplatků a nějaký spořící účet, s co nejvyšším úročením.

 

Co se udělalo: Dotace z MMR z roku 2006 na výstavbu inženýrských sítí pro 21 domů byla definitivně ukončila. Doložili jsme všechny doklady, tím jsme splnili podmínky. Máme novou ceduli na autobusové zastávce. Autobusová zastávka a sklad za prodejnou mají také novou střechu. Je pročištěný příkop u čerpací stanice včetně propustku. Plot u Butovanky je téměř hotový.

Předsedající 17. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:05 hod.

 

Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina
2) Návrh rozpočtu na rok 2022
3) Obecně závazná vyhláška č.1/2021
4) Smlouvu na svoz a likvidaci odpadu
5) Rozpočtové opatření č. 9/2021
6) Kalkulace stočného na rok 2022

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:10. 12. 2021

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Zbyněk Jiránek

 

Dana Vohánková

 

Starosta: Bob Šviha