Zápis č. 18

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 21. 12. 2021 od 18:00 hodin.


Přítomni:
Karel Formánek
Zbyněk Jiránek
Bob Šviha
Jitka Švihová

 

Omluveni:
Magdaléna Neufussová
Dana Vohánková

 

Program:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024
4) Rozpočet na rok 2022
5) Inventarizace (Schválení inventarizační komise)
6) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bobem Švihou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Formánka a p. Jiránka, za zapisovatelku p. Švihovou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Formánka a p. Jiránka, zapisovatelem p. Švihovou

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z18/2021 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 18. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z18/2021 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem ze 17. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.


3) Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na rok 2023-2024, který byl zveřejněn po minulém zastupitelstvu a vychází z obvyklých příjmů a výdajů obce Butoves.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z18/2021 bylo schváleno.

 

4) Rozpočet na rok 2022

 

Předsedající seznámil přítomné s přebytkovým rozpočtem na rok 2022, ve kterém jsou plánované příjmy obce ve výši 4 158 435 Kč a výdaje ve výši 3 535 349 Kč. Přebytkem je ve výši 623 086 Kč. V průběhu roku až bude určeno, jaká investice bude realizována, bude přebytek rozpočtovým opatřením zařazen do rozpočtu.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2022 s příjmy 4 158 435 Kč a výdaji 3 535 349 Kč a přebytkem ve výši 623 086 Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z18/2021 bylo schváleno.


5) Inventarizace (Schválení inventarizační komise)

 

Předsedající přednesl návrh na jmenování inventarizační komise ve složení: předseda p. Jiránek, členové p. Jiránková a p. Zach.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves jmenuje inventarizační komisi ve složení: předseda p. Zbyněk Jiránek, členové p. Jana Jiránková a p. Bohumil Zach.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z18/2021 bylo schváleno.

 

6) Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s možností požádat o dotaci na přípravu investičních projektů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. V tomto programu bychom mohli požádat o 50% na projektovou dokumentaci na rekonstrukci Butovanky.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 22RRD14 na projektovou dokumentaci rekonstrukce Butovanky a pověřuje starostu Boba Švihu podáním žádosti.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 6/Z18/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s možností požádat o dotaci z programu obnovy venkova z rozpočtu Královéhradeckého kraje. V tomto programu bychom mohli požádat o 50% na chodník od Škaloudových na sever na konec obce.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 22POVU1 na vybudování chodníku podél silnice III/32842 pověřuje starostu Boba Švihu podáním žádosti.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z18/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s možností žádat na o dotaci na nový chodník ve výši 85% uznatelných nákladů ze státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Požádal jsem p. Raka, který nám už v roce 2016 pomohl získat dotaci na chodníky o pomoc při zpracování žádosti. Poslal nám návrh smlouvy, kde za zpracování žádosti je odměna 20 000 Kč a v případě získání dotace ještě 5% ze získané částky, za stejných podmínek to bylo i v roce 2016.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje podání žádosti o dotaci na SFDI na nový chodník podél silnice III/32842 a pověřuje starostu Boba Švihu zahájením prací na podání žádosti.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z18/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na uzavření příkazní smlouvy s Ing. Monikou Rakovou, IČO 69118604 na zpracování žádosti o dotaci ze SFDI na nový chodník podél silnice III/32842 a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním smlouvy.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z18/2021 bylo schváleno.

 

P. Formánek informoval o úspěších našich mladých stolních tenistů, kteří vedou okresní přebor. A Jonáš Ondráček vyhrál okresní přebor. Klukům se daří a mají nadšení pro sport, proto by rádi rozšířili tréninky ještě o čtvrtek.


Předsedající 18. schůzi zastupitelstva ukončil v 18:30 hod.

 

Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina
2) Rozpočtový výhled na rok 2023-2024
3) Rozpočet na rok 2022
4) Příkazní smlouva s Ing. Monikou Rakovou

 

Zápis byl vyhotoven dne: 22.12.2021

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Karel Formánek 

 

Zbyněk Jiránek

 

Starosta: Bob Šviha