Zápis č. 19

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 1. 3. 2022 od 18:00 hodin.

Přítomni:
Karel Formánek
Zbyněk Jiránek
Magdaléna Neufussová
Bob Šviha
Jitka Švihová
Dana Vohánková

 

Omluveni:

 

Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Závěrečný účet 2021
4) Inventarizace (výsledek inventury)
5) Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)
6) Veřejná zakázka – chodník
7) Územní plán – schválení změn
8) Rozpočtové opatření č. 1/2022
9) Směrnice – fond obnovy kanalizace a ČOV
10) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bobem Švihou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Vohánkovou a p. Neufussovou, za zapisovatelku p. Švihovou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Vohánkovou a p. Neufussovou, zapisovatelem p. Švihovou

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z19/2021 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a navrhl změnit program v reakci na situaci na Ukrajině Vložit tak bod 8) Podpora pro Ukrajinu a přesunout bod rozpočtové opatření č. 1/2022 na konec programu před bod různé a diskuze.

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 19. zastupitelstva obce:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Závěrečný účet 2021
4) Inventarizace (výsledek inventury)
5) Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)
6) Veřejná zakázka – chodník
7) Územní plán – schválení změn
8) Podpora pro Ukrajinu
9) Směrnice – fond obnovy kanalizace a ČOV
10) Rozpočtové opatření č. 1/2022
11) Různé a diskuze

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z19/2021 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem z 18. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Závěrečný účet 2021

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2021. Vše kolem závěrečného účtu bylo zveřejněno na úřední desce a na internetových stránkách obce. Součástí závěrečného účtu je i zpráva z auditu a výsledek auditu, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Součástí závěrečného účtu je i schválení účetní závěrky za rok 2021. Saldo příjmů a výdajů rozpočtu bylo 1 528 935,87 Kč. Celkový výsledek hospodaření je 1 333 576,30 Kč.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje závěrečný účet a zprávu z auditu za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2021 a to bez výhrad.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z19/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje účetní závěrku za rok 2021 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve výši 1 333 576,30 Kč z účtu 431 na 432.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z19/2021 bylo schváleno.

 

4) Inventarizace (výsledek inventury)

 

Předseda finančního výboru p. Jiránek seznámil přítomné s výsledkem inventarizace k 31. 12. 2021. Inventarizací nebyly shledány rozdíly mezi stavem účetním a fyzickým a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Nový majetek byl během inventarizace označen inventarizačním číslem.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje výsledek inventarizace za rok 2021.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z19/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající navrhuje schválit vyřazení majetku dle návrhu inventární komise. Jedná se o staré PC, elektrický sporák, pultový mrazák, židle čalouněná 1 ks, stůl 2 ks. Dále předměty dlouhodobé spotřeby s pořizovací hodnotou pod 1 000 Kč.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vyřadit nepotřebný majetek dle návrhu inventarizační komise.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z19/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje úpravu směrnice 1/2012 spočívající ve stanovení spodního limitu podrozvahové evidence majetku od 1 000 Kč do 3 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z19/2021 bylo schváleno.


5) Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)

 

Předsedající seznámil přítomné, že jako každý rok se koná valná hromada VOS Jičín a.s. 9. 6. 2022. Jako akcionáři bychom měli navrhnout delegáta na valnou hromadu. Proto za delegáta obce navrhuji sebe a jako náhradníka Karla Formánka.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves deleguje ve smyslu § 84 odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích pana Boba Švihu (v případě jeho nepřítomnosti jako náhradníka pana Karla Formánka) jako zástupce obce na 29. řádnou valnou hromadu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., jakož i na všechny případné další mimořádné nebo náhradní valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konané do 31. 12. 2022 a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na těchto valných hromadách.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z19/2021 bylo schváleno.

 

6) Veřejná zakázka – chodník

 

Předsedající seznámil přítomné s potřebou vypsat veřejnou zakázku na vybudování chodníků. Máme požádáno o dotaci na chodník z SFDI ve dvou fázích - první fáze „pod drahou“ a druhá fáze „nad drahou“. O první fázi máme požádáno i na Krajském úřadě. Měli bychom vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Pokud

získáme dotaci, můžeme tak začít s výstavbou.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vypsání veřejné zakázky vybudování chodníků a pověřuje starostu Boba Švihu jejím vypsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z19/2021 bylo schváleno.

 

7) územní plán – schválení změn

 

Předsedající seznámil přítomné s podanými žádostmi na změnu územního plánu. Jednotlivé žádosti byly předloženy úřadu územního plánování v Jičíně, který se k nim vyjádřil. Nyní bychom měli schválit to, že chceme jednotlivé změny realizovat.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje změnu č. 1 územního plánu Butoves zkráceným postupem pořízení dle žádosti p. Jedličky, kde se mění využití pozemku z NZ – plochy zemědělské na BV – plochy k bydlení.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z19/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje změnu č. 1 územního plánu Butoves zkráceným postupem pořízení dle žádosti p. Zacha, kde se mění využití pozemku z NZ – plochy zemědělské na BV – plochy k bydlení.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z19/2021 bylo schváleno.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje změnu č. 1 územního plánu Butoves zkráceným postupem pořízení dle žádosti p. Barnetové, kde se mění využití pozemku z NZ – plochy zemědělské na BV – plochy k bydlení.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 12/Z19/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje změnu č. 1 územního plánu Butoves zkráceným postupem pořízení dle požadavků obce Butoves
1) Plocha P1 se mění ze stavu návrh ZV – veřejná zeleň do stavu ZV – veřejná zeleň
2) Plochu pozemek číslo 58/8 zařadit celý do plochy TI – technická infrastruktura
3) Rozšířit plochu OV – občanská vybavenost o 8 m jižně směrem od st. parcely č. 57/1
4) Plochu parcely 153/13 změnit na OV – občanská vybavenost
5) Plochu Z8 změnit z ZV – veřejné zeleně na plochu BV – k bydlení, plochu pro komunikaci východně od plochy Z8 posunout o 4 m na východ, v jižní části parcely č. 160/31 vytvořit plochu ZV – veřejná zeleň a v jižní části ploch Z1 vytvořit plochu ZV – veřejná zeleň, tak aby celková velikost plochy ZV byla v této lokalitě min. 1 000 m2

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 13/Z19/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozhodnutí o pořízení změny č. 1 územního plánu Butoves zkráceným postupem, pořizovatelem bude Městský úřad Jičín.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 14/Z19/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje starostu Boba Švihu jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořízení změny č. 1 územního plánu Butoves.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 15/Z19/2021 bylo schváleno.

 

8) Podpora pro Ukrajinu

 

Předsedající požádal přítomné o nápady, jakým způsobem Ukrajině pomůžeme.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Proběhla rozsáhlá diskuze o možné pomoci Ukrajině, ze které vyplynula finanční pomoc ve výši zhruba 1 000 Kč za obyvatele Butovsi. Celkem 300 000 Kč.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje finanční dar pro Ukrajinu v celkové výši 300 000 Kč. Polovina peněz bude odeslána na účet Velvyslanectví Ukrajiny ČR 304452700/0300 a polovina na SOS Ukrajina Člověk v Tísni 0093209320/0300.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 16/Z19/2021 bylo schváleno.

 

9) Směrnice č. 1/2022 – fond obnovy kanalizace a ČOV

 

Předsedající seznámil přítomné s navrženou změnou směrnice na fond obnovy kanalizace a ČOV, která nám umožní vložit prostředky fondu na spořicí účet nebo maximálně 12-ti měsíční termínovaný vklad. Budeme moci prostředky fondu částečně zhodnotit tak, aby nedocházelo k velkému znehodnocení s ohledem na současnou inflaci.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje směrnici č. 1/2022 – fond obnovy kanalizace a ČOV, kterou se ruší předchozí směrnice č. 1/2020.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 17/Z19/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves ukládá starostovi vložit prostředky fondu obnovy kanalizace a ČOV na 12-ti měsíční termínovaný vklad u ČSOB s výší úroku 3,54 %.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 18/Z19/2021 bylo schváleno.

 

10) Rozpočtové opatření č. 1/2022

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10/2021, které schválil starosta Bob Šviha v souladu s pověřením ZO k 31. 12. 2021. Na straně příjmů je to 272 572 Kč a na straně výdajů 272 572 Kč. Jednalo se zejména o porovnání daňových příjmů, některé byli vyšší než rozpočtované. Ve výdajích je to hlavně 7 434 Kč na dešťovou kanalizaci, 8 516 Kč na elektrickou energii pro veřejné osvětlení a 256 484 Kč na nespecifikované rezervy. Rozpočtové opatření bylo vyvěšeno na úřední desce.

Předsedající seznámil přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 1/2022, které na straně příjmů obsahuje Změnu prostředků na bankovních účtech, abychom mohli provést termínované vklady ve výši 5 760 000 Kč a daň z právnických osob ve výši 75 430 Kč, která je ve stejné výši i ve výdajích. Na straně výdajů to jsou termínované vklady, dar na Ukrajinu, daň, převedení prostředků na vyhrnování sněhu na silnice a náklady na doplnění projektové dokumentace na chodníky pro podání žádosti o dotaci. Celková částka v příjmech je to 6 135 430 Kč a ve výdajích 6 166 430 Kč. Rozpočtové opatření není vyrovnané, protože máme schválený přebytkový rozpočet.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 19/Z19/2021 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje uložení 4 000 000 Kč na 12-ti měsíční termínovaný vklad u ČSOB s úrokem 3,68 % a 700 000 Kč na 6-ti měsíční termínovaný vklad u ČSOB s úrokem 3,09 % a pověřuje starostu Boba Švihu realizací vkladů.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 20/Z19/2021 bylo schváleno.


11) Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s možností čerpání dotace na obnovu veřejného osvětlení z MPO, kde je možné získat až 100% nákladů. Dotace se počítá z vypočítané předpokládané úspory. Dotace je 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně. Reálně lze předpokládat % dotace kolem 60%. Nechali bychom si vypracovat analýzu předpokládané výše dotace za 15 000 Kč bez DPH od firmy Lighting Projects Consulting s.r.o. Poté bychom se rozhodli podle výše dotace, zda se pustíme do obnovy. Dotace je průběžná, lze žádat až do 30. 6. 2023. Dotaci získá každý, kdo splní podmínky dotace. Hrubé předpokládané náklady jsou 700 000 Kč na obnovu. Náklady obce kolem 300 000 Kč. Dokládají se náklady na veřejné osvětlení za poslední 3 roky a z toho se počítá úspora KWh. Vzhledem k rostoucím cenám elektrické energie, se návratnost investice zkracuje.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Proběhla diskuze. Zastupitelé chtějí vyhodnotit nabídky více firem přípravu podkladů pro dotaci.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves ukládá starostovi zajistit konkurenční nabídky na získání dotace na výměnu veřejného osvětlení.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 21/Z19/2021 bylo schváleno.


Předsedající seznámil přítomné s návrhem MAS Podchlumí z. s. přistoupit k Paktu starostů a primátorů. Pakt je zřízen za účelem snižování emisí CO2, a to ve výši min. 55% od roku 1990 do roku 2050. Členství v paktu je zdarma, členové se zavazují aktivně řešit úspory energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména z oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení a dále aplikací vhodných adaptačních opatření. Přistoupením k paktu vzniká povinnost zpracovat SECAP (akční plán pro udržitelnou energii a klima), na ten bude MAS Podchlumí žádat o dotaci ve výši 80%.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přistoupení obce k Paktu starostů a primátorů a pověřuje starostu obce podpisem přistoupení k Paktu.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 22/Z19/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves souhlasí s vytvořením Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP) a organizací Místních dnů pro klima a energii ve spolupráci s MAS Podchlumí, z. s. společně pro skupinu obcí v MAS. MAS bude žádat o dotaci na zpracování SECAP. Spoluúčast obce bude max. 20 tis Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 23/Z19/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves ukládá starostovi obce Butoves předložit zastupitelstvu obce ke schválení zpracovaný Akční plán pro udržitelnou energii do dvou roků od podpisu přistoupení k Paktu.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 24/Z19/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající představil přítomným plán na umístění staré hasičské techniky do proskleného přístřešku před hasičárnou v době, až budeme mít funkční jednotku SDH a budeme potřebovat v hasičárně místo pro novou techniku.

 

Předsedající oznámil přítomným registraci obce do úklidové akce „Ukliďme Česko“ na 9. 4. 2022. Budu rád když se co nejvíce občanů připojí k úklidu a obec a okolí poklidíme. Zažádal jsem o materiální podporu, jako jsou pytle na odpad a rukavice.

 

Nájemce Butovanky nás požádal o zakoupení myčky nádobí. Měli jsme tam firmu řešící budoucí rozložení kuchyně a její vybavení. Nabídla nám dodání profesionální myčky, která myje nádobí za 3 minuty. Cena nejlevnější varianty je necelých 46 000 Kč s DPH včetně mycích prostředků, příslušenství a montáže. Vzhledem k této ceně navrhuji koupit klasickou domácí myčku na nádobí do částky 13 000 Kč.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nákup myčky nádobí do Butovanky do výše 13 000 Kč a pověřuje starostu obce objednáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 25/Z19/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s nabídkou firmy bratří Čadíku na letní kino. Oslovil jsem 2 firmy, nabídku poslala jen jedna. Požadují min. 3 dny promítání, za každý den promítání žádají o příspěvek 7 000 Kč. Vstupné bude dobrovolné. Firma má své technické požadavky a to je dodat 400V do 100 m vzdálenosti. V lokalitě za hřištěm je nejbližší zásuvka na 400V v garáži p. Voroniuka nebo v Butovance a i to je přes 150 m.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje odložení tohoto bodu na další zastupitelstvo.

 

Výsledek hlasování: Pro Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 26/Z19/2021 bylo schváleno.

 

Proběhla diskuze o žádosti o finanční podporu mateřské školy v Kacákově Lhotě, financování mateřských škol a spádovosti. Zastupitelstvo se rozhodlo zatím žádnou finanční podporu neudělit.


Předsedající 19. schůzi zastupitelstva ukončil v 20:07 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Závěrečný účet
3) Zpráva z inventury 2021
4) Územní plán žádosti
5) Rozpočtové opatření č. 1/2022
6) Směrnice č. 1/2022 – fond obnovy kanalizace a ČOV


Zápis byl vyhotoven dne: 8. 3. 2022

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Magdaléna Neufussová

 

Dana Vohánková 

 

Starosta: Bob Šviha