Zápis č. 21

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 23. 8. 2022 od 18:00 hodin.

 

Přítomni:
Karel Formánek
Zbyněk Jiránek
Bob Šviha
Jitka Švihová
Dana Vohánková

 

Omluveni:
Magdaléna Neufussová

 

Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves
4) Dotace prodejna
5) Kupní smlouva – pozemek 153/14
6) Rozpočtové opatření č. 4/2022
7) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bobem Švihou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele


Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Jiránka a p. Formánka, za zapisovatelku p. Švihovou.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Jiránka a p. Formánka, zapisovatelem p. Švihovou

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti – Zdrželi se –

 

Usnesení č. 1/Z21/2022 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce. V bodě č. 5 je na pozvánce uvedeno chybně č. parcely, správné je 153/14.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 21. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce. S úpravou čísla parcely v bodě č. 5 na 153/14

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z21/2022 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem z 20. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem žádosti o dotaci p. Jiránka pro Klub seniorů Butoves. Žádost je na výlet, rozšíření posezení u táboráku o hudbu a ozdravný pobyt v Lázních Bělohrad ve výši 30 000,- Kč.

 

P. Šviha upozornil na podjatost 2 členů zastupitelstva, protože jsou členy Klubu seniorů.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přidělení dotace ve výši 30 000,- Kč Zdeňku Jiránkovi, Butoves č.p. 16, pro Klub seniorů Butoves.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z21/2022 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 30 000,- Kč se Zdeňkem Jiránkem, Butoves č.p. 16 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z21/2022 bylo schváleno.

 

4) Dotace prodejna

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem žádosti o dotaci Jednota, spotřební družstvo Nová Paka. Žádost je na provoz prodejny. Tyto peníze může použít zejména na mzdové náklady a platbu energií. Obec má zájem o udržení prodejny. Žádost je na 100 000 Kč. Bohužel jsem letos nestihl požádat o dotaci Královéhradecký kraj, protože byla vypsána jen 14 dní a nevšiml jsem si toho. Nicméně na podzim by měla být vypsána dotace s názvem Obchůdek, kde si může Jednota sama požádat. Ředitele jsem na tuto možnost upozornil.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč Jednotě, spotřební družstvo Nová Paka IČO: 00032140, Kotíkova 1817, Nová Paka.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z21/2022 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 50 000,- Kč s Jednotou, spotřební družstvo Nová Paka IČO: 00032140, Kotíkova 1817, Nová Paka a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z21/2022 bylo schváleno.

 

5) Kupní smlouva – pozemek 153/14

 

Předsedající seznámil přítomné s nabídkovou cenou pozemku 153/14 k.ú. Butoves o výměře 200 m2 ve výši 40 000 Kč. Část tohoto pozemku potřebujeme na výstavbu chodníku, proto ho kupujeme.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek p. č. 153/14 v k. ú. Butoves s firmou České dráhy, a.s., IČO: 70994226 za 40 000 Kč a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním smlouvy.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z21/2022 bylo schváleno.

 

6) Rozpočtové opatření č. 4/2022

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem vyrovnaného rozpočtového opatření č. 4/2022 ve výši 215 516 Kč, které na straně příjmů obsahuje vyšší daňové výnosy a kompenzační bonus. Ve výdajích jsou finance na stavbu chodníku, radlice se závěsem na traktůrek a vozík pro hasiče.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z21/2022 bylo schváleno.

 

7) Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s výstavbou garáží, včetně obecní garáže. Zatím se všem stavebníkům daří společně se dohodnout na jednotlivých etapách výstavby a dodavatelích. Celá stavba se realizuje postupně, kde se stavebníci vždy dohodnou na rozpočtu každé etapy, odkud se bude objednávat materiál a která firma provede práce. V současné době jsou hotové základy, základová deska a vyzděny zdi. Nyní se budou objednávat panely na střechu a vybudování věnce a společná elektroinstalace. Doposud obec na svou garáž vynaložila 90 445 Kč. Protože stavba probíhá postupně a je mnoho dodavatelů materiálu i práce. Navrhuji, aby zastupitelstvo schválilo výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek, protože bych musel všechny dodávky soutěžit v rámci směrnice jako dodávky II. kategorie a to by bylo pro další práce velmi komplikované.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na výstavbu obecní garáže a pověřuje starostu Boba Švihu objednáváním materiálu a prací.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z21/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s průběhem prací na změně č. 1 územního plánu Butoves. Odbor územního plánování schválil navrhované změny. Firma Regio vypracovala dokumentaci ke změnám územního plánu a v současné době je vypsáno veřejné projednání v termínu 12. 9. 2022 od 15:00 v Butovance, kde mohou občané vyjádřit své připomínky k navrhovaným změnám. Pak poběží lhůta pro vyjádření, když nebude žádná námitka, tak někdy na konci září by měli být změny vydány Úřadem pro územní plánování, pak je musí ještě schválit zastupitelstvo a proces tím bude ukončen.

 

Předsedající seznámil přítomné s rozhodnutím SFDI o žádostech o dotaci na výstavbu chodníku. Žádosti splnili náležitosti stanovené pravidly, ale důvodem neposkytnutí finančních prostředků je nedostatek disponibilních finančních prostředků v rozpočtu SFDI pro tento účel v roce 2022 a 2023. Protože naše žádosti byly hodnotící komisí doporučeny, budeme mít možnost v budoucnu požádat zjednodušenou formou žádosti.
V současné době navrhuji počkat na vypsání dalšího kola příjmu žádostí o dotaci, které by mělo být na podzim tohoto roku a uzavírat se bude asi v únoru příštího roku. Vysoutěženého dodavatele jsem informoval, že budeme zatím realizovat pouze úsek č. 1 pod drahou. S uzavřením dodatku smlouvy na méně práce bych počkal, až do podzimu, kdy budeme znát aktuální podmínky SFDI. Stavbu chodníku nad drahou je nutné koordinovat s Královéhradeckým krajem, který chce rekonstruovat silnici. Zjišťoval jsem v jakém je to stavu a doposud ještě nepožádali ani o stavební povolení.

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o dar na poskytování sociální služby „pečovatelská služba“ Oblastní charity Jičín ve výši 6 000 Kč, stejné jako byla v minulých letech. Navrhuji dar schválit.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje finanční dar ve výši 6 000,- Kč pro Oblastní charitu Jičín IČO: 73633755 a pověřuje starostu Boba Švihu uzavřením darovací smlouvy.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z21/2022 bylo schváleno.

 

Předsedající informoval přítomné o stavu plánované rekonstrukce Butovanky. Je kompletní projektová dokumentace včetně požární zprávy, rozesláno na dotčené orgány v září se bude podávat žádost o stavební povolení na stavební úřad.

 

Zastupitelé diskutovali o možnosti ankety v rámci zářijových voleb. Shodli se na:

1) Chcete v Butovsi obnovit obecní veřejnou knihovnu?
2) Jaká služba, kterou by obec mohla poskytovat, Vám chybí?


Předsedající informoval o činnosti hasičů, kteří se zúčastnili soutěže v Žereticích, kde obsadili 5. místo z 10 týmů. Další soutěž, které se chtějí účastnit, se koná 17. 9. v Ulibicích. Na 18. 9. připravují návštěvu hlavně pro děti hasičů ve Slatinách, pojede se na kolech, pak bude opékání u bytovky.

 

Předsedající informoval o polepu telefonní budky, která se změnila na převlékárnu. Práce jsme provedli vlastními silami. Kupovala se jen fólie na polep. Celkové náklady jsou 970 Kč.

 

Předsedající 21. schůzi zastupitelstva ukončil v 18:55 hod.

 

Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina
2) Smlouva o poskytnutí dotace – Jiránek
3) Smlouva o poskytnutí dotace – Jednota Nová Paka
4) Kupní smlouva – České dráhy
5) Rozpočtové opatření č. 4/2022
6) Darovací smlouva – Oblastní charita Jičín


Zápis byl vyhotoven dne: 30. 8. 2022

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Karel Formánek 

 

Zbyněk Jiránek 

 

Starosta: Bob Šviha