Zápis č. 7

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 22. 12. 2019 od 17:00 hodin.

 

Přítomni:

Karel Formánek

Zbyněk Jiránek

Magdaléna Neufussová

Bob Šviha

Jitka Švihová

Dana Vohánková

 

Omluveni:

 

Program:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

4) Rozpočet na rok 2020

5) Rozpočtová opatření č. 5/2019

6) Inventarizace (Schválení inventarizační komise)

7) Výše stočného na rok 2020

8) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce Bobem Švihou („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Vohánkovou a p. Formánka, za zapisovatelku p. Švihovou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Vohánkovou a p. Formánka, zapisovatelem p. Švihovou

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z7/2019 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 7. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z7/2019 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem z 6. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na rok 2021-2022, který byl zveřejněn po minulém zastupitelstvu a vychází z obvyklých příjmů a výdajů obce Butoves.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 3/Z7/2019 bylo schváleno.

 

4) Rozpočet na rok 2020

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem schodkového rozpočtu na rok 2020, ve kterém jsou plánované příjmy obce ve výši 4 238 935 Kč a výdaje ve výši 5 721 286 Kč. Schodek ve výši 1 482 351 Kč bude kryt přebytkem z rozpočtu minulých let. Vysoká výše schodku je způsobená posunutím investičních akcí vybudování parkoviště a hřiště do roku 2020. Již nyní víme, že letošní rozpočet schválený se schodkem 1 340 500 Kč, skončí s přebytkem více než 600 000 Kč. Na rok 2020 plánujeme samozřejmě dokončení hřiště a parkoviště, dále rekonstrukci střechy na Butovance a novou pergolu před ní, na to budeme žádat o dotaci. Dále opravy dešťové kanalizace, dokončení úprav plochy za bytovkou zejména doplnění laviček, stromů a posezení s ohništěm. Dále vypracování projektové dokumentace na chodník od Fialových na konec obce směrem na Tuř.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

P. Jiránek řekl, že rozpočet není špatný, jsou tam věci, které zlepší život v obci, ale jsou tam i věci, které jsou podle jeho názoru zbytné, a proto bude hlasovat proti rozpočtu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje schodkový rozpočet na rok 2020 s příjmy 4 238 935 Kč a výdaji 5 721 286 Kč, schodek rozpočtu ve výši 1 482 351 Kč bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti 1 (p. Jiránek) Zdrželi se -

Usnesení č. 4/Z7/2019 bylo schváleno.

 

5) Rozpočtové opatření č. 5/2019

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2019. V příjmech je to 0 Kč. Celková výše výdajů je -906 134 Kč, jedná se zejména o úsporu na stavbu parkoviště a hřiště, které se nestihne letos dokončit, proto bude tato letos ušetřená částka rozpočtována do rozpočtu na rok 2020, po tomto rozpočtovém opatření se stane rozpočet roku 2019 přebytkovým ve výši 610 219 Kč. Dále tam jsou vyšší výdaje na nákup služeb, kde se jedná zejména o nákup právního systému Codexis v rámci svazu obcí Podchlumí na 3 roky, revize Elektro, plynu, komíny, BOZP a geodetické zaměření pro budoucí chodníky.

Přebytek ve výši 906 134 Kč bude převeden na položku 8115 finanční prostředky hospodaření z minulých let, tím se nám snižuje schválený schodek rozpočtu.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 5/Z7/2019 bylo schváleno.

 

6) Inventarizace (Schválení inventarizační komise)

 

Předsedající přednesl návrh na jmenování inventarizační komise ve složení: předseda p. Jiránek, členové p. Jiránková a p. Zach.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves jmenuje inventarizační komisi ve složení: předseda p. Zbyněk Jiránek, členové p. Jana Jiránková a p. Bohumil Zach.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 6/Z7/2019 bylo schváleno.

 

7) Výše stočného na rok 2020

 

Předsedající seznámil přítomné s kalkulací ceny stočného. V roce 2015 jsme schválili cenu 21,74 Kč/m3 od 1. 1. 2016 až do schválení nové ceny. Navrhujeme ponechat výši stočného stejnou jako v roce 2019, a to 21,74 Kč bez DPH, což odpovídá 25 Kč s DPH. Tato cena za rok 2020 se bude platit začátkem roku 2021.

Cena, která by odpovídala nákladům na ČOV je 66,79 Kč/m3 s DPH, obec po celou dobu provozu ČOV cenu stočného dotuje.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kalkulaci ceny stočného pro rok 2020, a to 21,74 Kč bez DPH/m3

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 7/Z7/2019 bylo schváleno.

 

8) Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o příspěvek obce Bublava. Dostali se do dluhu ve výši 31 mil. Kč, nyní jim zbývá uhradit 12,9 mil. Kč, vše kvůli porušení rozpočtové kázně při realizaci stavby aquaparku v letech 1999-2002. Obec má podle jejich webu 405 obyvatel. Náklady na mzdy zastupitelů z rozpočtu 2019 jsou 1 339 300 Kč. Osobně nejsem pro schválení příspěvku.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Proběhla diskuze o obci Bublava, z které vyplynul názor neschválit příspěvek.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč z rozpočtu obce na rok 2019 za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava

 

Výsledek Hlasování: Pro Proti 6 Zdrželi se -

Usnesení nebylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s dopisem p. Chudoby, předsedy představenstva Jednoty Nová Paka, ve kterém nás žádá o zapojení do krajské dotace na podporu vesnických prodejen. Již jsme podání žádosti o dotaci schválili na minulém zastupitelstvu a budeme se snažit náš obchod potravin podporovat. Žádost o dotaci, již byla odeslána.

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí o příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Jičín, která má za členy i 9 občanů z obce Butoves. Žádají o příspěvek ve výši minimálně 200 Kč na člena. Navrhuji poskytnout příspěvek ve výši 2 000 Kč.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2 000 Kč z rozpočtu obce na rok 2019 za účelem přispění Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. IČ 00436909.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 8/Z7/2019 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s doporučením Ministerstva vnitra ohledně odměňování zastupitelů, nově stanovit odměny částkou vyjádřenou numericky v celých korunách, které nám bylo doručeno v souvislosti s novelizací nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Dosavadní částky stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10 % s účinností od 1. ledna 2020. Výši odměn jsme již diskutovali na minulém zastupitelstvu, kde jsme se většinově shodli na 75 % maximální výše odměn.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

P. Jiránek připomněl, že se své odměny vzdal.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: starosta: 19 331 Kč, místostarosta: 17 399 Kč, předseda výboru: 1 933 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 967 Kč. Předseda Finančního výboru p. Jiránek se odměny vzdává, jeho odměna bude ve výši 0 Kč. Odměny v této výši budou poskytovány od 1. 1. 2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti 1 (p. Jiránek) Zdrželi se -

Usnesení č. 9/Z7/2019 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem žádosti o individuální dotaci z Královéhradeckého kraje, kde se nám dotaci na sportovní hřiště nepodařilo získat. Doporučuje žádost zopakovat v roce 2020.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do dotačního programu Královéckého kraje 20RGI02.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 10/Z7/2019 bylo schváleno.

 

Proběhla diskuze o budovaném parkovišti.

 

Předsedající 7. schůzi zastupitelstva ukončil v 17:59 hod.

 

Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina

2) Rozpočtový výhled 2021-2022

3) Rozpočet na rok 2020

4) Rozpočtová opatření č. 5/2019

 

Zápis byl vyhotoven dne: 23.12.2019

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Karel Formánek dne:

 

Dana Vohánková dne:

 

Starosta: Bob Šviha dne: