Zápis č. 8

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 28. 4. 2020 od 18:30 hodin.

 

Přítomni:
Karel Formánek
Zbyněk Jiránek
Magdaléna Neufussová
Bob Šviha
Jitka Švihová
Dana Vohánková

 

Omluveni:

 

Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Závěrečný účet 2019
4) Inventarizace (výsledek inventury)
5) Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)
6) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves
7) Žádost o dotaci TJ Butoves
8) Směrnice – fond obnovy kanalizace a ČOV
9) Parkoviště smlouva o dílo – dodatek č. 2
10) Sportovní hřiště smlouva o dílo – Dodatek č. 2
11) Rozpočtové opatření č. 3/2020
12) Výše stočného na rok 2020
13) Nájemní smlouva Butovanka – Dodatek č. 1
14) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bobem Švihou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Neufussovou a p. Jiránka, za zapisovatelku p. Švihovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Neufussovou a p. Jiránka, zapisovatelem p. Švihovou

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z8/2020 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 8. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z8/2020 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem ze 7. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Závěrečný účet 2019

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2019. Vše kolem závěrečného účtu bylo zveřejněno na úřední desce a na internetových stránkách obce. Součástí závěrečného účtu je i zpráva z auditu a výsledek auditu, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Součástí závěrečného účtu je i schválení účetní závěrky za rok 2019.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
P. Jiránek shrnul hospodaření za rok 2019. Schválený rozpočet obce na rok 2019 byl schodek ve výši 1,341 mil. Kč, účet obce skončil v přebytku 1,031 mil. Kč, což je úspora 2,372 mil. Kč. Úspora se přesouvá do dalšího roku, kde bude z velká části vyčerpána.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje závěrečný účet a zprávu z auditu za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2019 a to bez výhrad.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z8/2020 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve výši 625 364,67 Kč z účtu 431 na 432.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z8/2020 bylo schváleno.


4) Inventarizace (výsledek inventury)

 

Předseda finančního výboru p. Jiránek seznámil přítomné s výsledkem inventarizace k 31. 12. 2019. Inventarizací nebyly shledány rozdíly mezi stavem účetním a fyzickým a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Nový majetek byl během inventarizace označen inventarizačním číslem.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje výsledek inventarizace za rok 2019.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z8/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající navrhuje schválit vyřazení majetku dle návrhu inventární komise, kromě stolů v Butovance, za které zatím nemáme nové. Jedná se o: tiskárnu, vapku, mýchačku, 2 ks židle a skartovačku.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vyřadit nepotřebný majetek dle návrhu inventarizační komise kromě stolů v Butovance inv. č. 9-307 operativní evidence 39 ks.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z8/2020 bylo schváleno.

 

5) Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)

 

Předsedající seznámil přítomné, že jako každý rok se koná valná hromada VOS Jičín a.s. 10. 6. 2020. Jako akcionáři bychom měli navrhnout delegáta na valnou hromadu. Proto za delegáta obce navrhuji sebe a jako náhradníka Karla Formánka.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves deleguje ve smyslu § 84 odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích pana Boba Švihu (v případě jeho nepřítomnosti jako náhradníka pana Karla Formánka), jako zástupce obce na 27. řádnou valnou hromadu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., jakož i na všechny případné další mimořádné nebo náhradní valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konané do 31. 12. 2020 a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na těchto valných hromadách hromad není prozatím znám.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z8/2020 bylo schváleno.

 

6) Žádost o dotaci Klub seniorů Butoves

 

Předsedající navrhl odložení schválení žádosti o dotaci na později, až bude jasné, zda se akce Klubu seniorů uskuteční.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves odkládá žádost o dotaci pro Klub seniorů.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z8/2020 bylo schváleno.

 

7) Žádost o dotaci TJ Butoves

 

Předsedající navrhl odložení schválení žádosti o dotaci na později, až bude jasné, zda se sportovní akce uskuteční.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves odkládá žádost o dotaci pro TJ Butoves.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z8/2020 bylo schváleno.

 

8) Směrnice – fond obnovy kanalizace a ČOV

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem směrnice na čerpání fondu obnovy kanalizace ČOV. Auditorky nás upozornily, že tvoříme fond na základě usnesení č. 12/Z33/2018, ale nemáme směrnici pro nakládání s prostředky tohoto fondu. Proto předkládám novou směrnici, která říká, že z fondu lze čerpat na obnovu vodohospodářského majetku obce od hodnoty vyšší než 50.000,- Kč na odstranění havárií v daném roce a na obnovu dalšího vodohospodářského majetku určeného k rekonstrukci podle schváleného plánu financování obnovy vodohospodářského majetku pro daný rok, který schvaluje zastupitelstvo obce Butoves.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

P. Jiránek přednesl své podněty na úpravu směrnice, na kterých se zastupitelé shodli a zapracovali je do předložené směrnice.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje směrnici Zásady pro vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu obnovy kanalizace“.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z8/2020 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves revokuje usnesení č. 12/Z33/2018. Nové usnesení zní: Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zřízení peněžního fondu pro obnovu splaškové kanalizace a ČOV, dále schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 400 000,- Kč za rok 2018, 220 000,- Kč za rok 2019 a 220 000 Kč za každý další kalendářní rok jako pravidelný roční příspěvek do zřizovaného fondu obnovy kanalizace a ČOV Butoves.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z8/2020 bylo schváleno.

 

9) Parkoviště smlouva o dílo – dodatek č. 2

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo na vybudování parkoviště. Dodatkem se navyšuje cena díla o 664 181 Kč na 2 602 697 Kč včetně DPH. Toto navýšení způsobilo hlavně nemožnost použití betonového recyklátu, protože obsahoval příliš vysoké procento jílu a nebyl vhodný pro podkladní vrstvy parkoviště. Dále se o něco zvětšila výměra o chodník vedle bytovky a u vjezdu na parkoviště. Dále chyběla v rozpočtu geotextilie a jedna lampa veřejného osvětlení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

P. Jiránek vyjádřil nesouhlas s podpisem dodatku č.2 smlouvy a sdělil zastupitelům proč bude hlasovat proti návrhu usnesení. Je to proto že :
1) p. Šviha dopředu neinformoval zastupitele o navýšení rozpočtu stavby parkoviště o více jak 600 tis. Kč a o odsouhlasení dodatku č. 2 ke smlouvě žádá zastupitele v okamžiku, kdy stavba je hotová, tedy zpětně
2) vzhledem k charakteru prací, o které byl rozpočet navýšen není možné provedení většiny víceprací fyzicky zkontrolovat. Tímto je pro mě vynaložení prostředku obce netransparentní.
Ostatní zastupitelé řekli, že o vícepracích byli informováni a souhlasili s nimi.
Předsedající nesouhlasí s tím, že by je vynaložení prostředků netransparentní, protože stavbu po celou dobu kontroloval jak on, tak i ostatní zastupitelé i náš stavební dozor. Všechny práce dle dodatku byly provedeny což dokládá i fotodokumentace, kterou během stavby prováděl.
P. Vohánková zmínila, že jako uživatel parkoviště je naprosto spokojená s jeho šíří, která umožnuje pohodlné parkování.
Starosta slíbil vypracování směrnice o vícenákladech, aby se tato situace již neopakovala.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schválilo dodatek č. 2 smlouvy o dílo na vybudování parkoviště s firmou Vít Horčička s.r.o. IČO 03182339 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti 1(p. Jiránek) Zdrželi se -
Usnesení č. 12/Z8/2020 bylo schváleno.

 

10) Sportovní hřiště smlouva o dílo – dodatek č. 2

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo na vybudování sportovního hřiště. Dodatkem se navyšuje cena díla o 150 584 Kč na 1 461 438 Kč včetně DPH. Toto navýšení způsobilo provedení drenáže pod hřištěm, která chyběla v projektové dokumentaci a pouzdra na sloupky pro volejbal a tenis v ploše hřiště. O tomto navýšení jsme již věděli při tvorbě rozpočtu a peníze v rozpočtu proto máme.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Proběhla diskuze o budoucím provozu hřiště a vytvoření provozního řádu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schválilo dodatek č. 2 smlouvy o dílo na vybudování sportovního hřiště s firmou S vision s.r.o. IČO 044 74 694 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 13/Z8/2020 bylo schváleno.

 

11) Rozpočtové opatření č. 3/2020

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6/2019, které schválil starosta Bob Šviha v souladu s pověřením ZO k 31. 12. 2019. Na straně příjmů je to 182 158 Kč a na straně výdajů 135 770 Kč. Jednalo se zejména o vyšší daňové příjmy a ve výdajích to bylo několik drobných výdajů do 25 000 Kč, kde by došlo k překročení položky. Rozpočtové opatření bylo vyvěšeno na úřední desce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2019

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 14/Z8/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2020 z 27. 1. 2020, které schválil starosta Bob Šviha v souladu s pověřením ZO. Na straně příjmů i výdajů je to 0 Kč. Jednalo se o vratku voleb do Evropského parlamentu, kterou jsme neměli v rozpočtu ve výši 14 093 Kč, o stejnou výši jsem snížil paragraf Silnice, protože nebyla zimní údržba kvůli mírné zimě. Rozpočtové opatření bylo vyvěšeno na úřední desce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 15/Z8/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2020 z 31. 3. 2020, které schválil starosta Bob Šviha v souladu s pověřením ZO. Na straně příjmů i výdajů je to 0 Kč. Jednalo se vyšší příjmy z úroků o 950 Kč, o stejnou výši se navýšil paragraf Krizová opatření. Rozpočtové opatření bylo vyvěšeno na úřední desce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 16/Z8/2020 bylo schváleno.


Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2020. Na straně příjmů i výdajů je to 0 Kč. Jedná se o platbu daně z příjmu právnických osob za rok 2019, kterou obec neplatí, ale je nutné jí mít v rozpočtu jak na straně příjmů, tak i výdajů. Povinnost zaplatit tuto daň nám vznikla zejména prodejem akcií České spořitelny. Dále jsme výdaje zvýšili o vícepráce na parkovišti, vyšší cena projektové dokumentace na chodníky, vyšší dotace TJ Butoves, světla na parkovišti, vrata na hasičárně. Aby schodek rozpočtu zůstal ve stejné výši ubrali jsme ve výdajích peníze na opravy ČOV, opravy dešťové kanalizace, rekonstrukce střechy a stavby pergoly u Butovanky, zeleň v obci, protože máme akceptovanou žádost o dotaci na výsadbu stromů.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

P. Jiránek nesouhlasí s odebráním peněz z opravy střechy na Butovance, navrhuje nerealizovat projektování chodníků a radši opravit střechu na Butovance. Důvod pro návrh této změny je probíhající epidemie a následná ekonomická krize, která s velkou pravděpodobností omezí čerpání finančních prostředků obcí a tím se omezí možnosti realizace projektu chodníků nebo se minimálně celá akce na delší dobu odloží.
P. Šviha vysvětlil, že projektové práce budou trvat minimálně do konce roku 2020 a mohly by se zaplatit i z rozpočtu příštího roku. Navrhl provizorní opravu střechy na Butovance a počkat na vyhodnocení dotace.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti 1 (p. Jiránek) Zdrželi se -
Usnesení č. 17/Z8/2020 bylo schváleno.

 

12) Výše stočného na rok 2020

 

Předsedající seznámil přítomné s kalkulací stočného na rok 2020, protože se od května 2020 mění DPH z 15% na 10%, dochází k úpravě ceny stočného bez DPH na 22,73 Kč/m3, tak aby cena s DPH zůstala ve stejné výši, a to 25 Kč/m3. Obec stočné velkou mírou dotuje, cena zahrnující skutečné náklady bez příspěvku do fondu oprav činí 63,88 Kč včetně 10% DPH.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Proběhla diskuze o výši stočného a co by přineslo schválení usnesení, zastupitelé se dohodli, že výši stočného ponechají tak, jak ji schválili na konci roku 2019, aby občané změnou DPH ušetřili.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kalkulaci ceny stočného platného od května 2020, a to 22,73 Kč bez DPH/m3

 

Výsledek Hlasování: Pro Proti 6 Zdrželi se -
Usnesení nebylo schváleno.

 

13) Nájemní smlouva Butovanka – Dodatek č. 1

 

Předsedající seznámil přítomné s dodatkem č. 1 nájemní smlouvy na Butovanku, uzavřenou se SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Butoves. Dodatek obsahuje odpuštění nájmu na období 6 měsíců v celkové výši 3 000 Kč. Tímto opatřením chce obec ulehčit nájemci dopad nouzového stavu vyhlášeného kvůli koronaviru.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje odpuštění nájemného za 6 měsíců z nájemní smlouvy na čp. 62 s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Butoves IČO: 64814157 a pověřuje starostu Boba Švihu uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 18/Z8/2020 bylo schváleno.


14) Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o bezúplatném převodu vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou vybudovali manželé Hrdí při stavbě svého domu, aby ho bylo možné připojit na vodovod. V místě stavby nebyl vodovodní řad, proto ho vybudovali na své náklady a následně se k němu připojili svoji přípojkou. Zjistilo se, že tento vodovod dosud není zkolaudovaný, obec se podpisem smlouvy zaváže vodovod zkolaudovat a pronajmout ho VOS Jičín a.s., která vodovod obce provozuje.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vodovodu pro veřejnou potřebu s Martinou Hrdou čp. 91 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 19/Z8/2020 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o převodu vodovodu pro veřejnou potřebu s Pavlem Hrdým čp. 91 za cenu 5 000 Kč a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 20/Z8/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene) ve prospěch společnosti ČEZ a.s. na pozemku č. 193/1 pro elektrickou přípojku k novostavbě RD na pozemku 63/1. Tato přípojka bude provedena protlakem pod komunikací. Věcné břemeno je úplatné ve výši 1000 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu na zřízení služebnosti na pozemku 193/1 v k. ú. Butoves ve prospěch ČEZ a.s. IČO: 45274649 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 21/Z8/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení na projektovou dokumentaci ke stavbě chodníku směrem na Tuř, ve kterém bylo osloveno 5 firem, a tři z nich podaly nabídku. Nejnižší nabídka je od firmy Projektservis Jičín s.r.o. ve výši 221 128 Kč s DPH. K chodníku bude ještě potřeba vyprojektovat část přes koleje projektantem na železniční stavby a veřejné osvětlení projektantem elektro. Každá z těchto částí bude stát cca 20 000 Kč a bude objednána zvlášť.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pořadí firem poptávkového řízení na zhotovení projektové dokumentace na stavbu chodníku na Tuř 1. Projekt servis Jičín s.r.o., ICO: 25297538, 182 750,- Kč bez DPH, 2. Dik Janák s.r.o., ICO: 62063600, 215 600,- Kč bez DPH, 3. Viaprojekt s.r.o., IČO: 27476049, 243 100 Kč bez DPH a pověřuje starostu Boba Švihu uzavřením smlouvy o dílo.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti 1 (p. Jiránek) Zdrželi se -
Usnesení č. 22/Z8/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí Linky bezpečí o příspěvek ve výši 3 000 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje příspěvek pro Linku bezpečí, z. s. IČO: 61383198 ve výši 3 000 Kč.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se 2 (p. Formánek, p. Vohánková)
Usnesení č. 23/Z8/2020 bylo schváleno.

 

P. Jiránek přednesl žádost o příspěvek na léčení včel pro včelaře z obce Butoves ve výši 200 Kč/včelstvo dle evidence základní organizace včelařů Jičín. Jde o 112 včelstev v obci Butoves.
P. Jiránek oznámil svou podjatost, protože je členem svazu včelařů, ale nemá nyní žádné včelstvo.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje příspěvek na péči o včely ve výši 200 Kč/včelstvo pro včelaře z obce Butoves dle podkladů základní organizace včelařů Jičín.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 24/Z8/2020 bylo schváleno.

 

P. Vohánková se ptala, zda bude kontejner na velkoobjemový odpad.
P. Šviha slíbil objednání kontejneru na příští víkend.

 

Předsedající 8. schůzi zastupitelstva ukončil v 20:45 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Zpráva inventarizační komise
3) Směrnice – fond obnovy kanalizace a ČOV
4) Parkoviště smlouva o dílo – dodatek č. 2
5) Sportovní hřiště smlouva o dílo – dodatek č. 2
6) Rozpočtové opatření č. 3/2020


Zápis byl vyhotoven dne: 3. 5. 2020

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Magdaléna Neufussová dne:

 

Zbyněk Jiránek dne:

 

Starosta: Bob Šviha dne: