Zápis č. 10

Zápis ze 10. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 13. 9. 2020 od 18:00 hodin.


Přítomni:
Karel Formánek
Zbyněk Jiránek
Bob Šviha
Jitka Švihová
Dana Vohánková

 

Omluveni:
Magdaléna Neufussová

 

Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Záměr pronajmout část vodovodu
4) Dotace - Vybudování místa pasivního a aktivního odpočinku v obci Butoves
5) Veřejná zakázka – vybavení oddychové zóny 2020
6) Záměr prodat pozemky pod budoucími garážemi
7) Oprava dešťové kanalizace - přeložka plynovodu
8) Rozpočtové opatření č. 6/2020
9) Nájemní smlouva Butovanka – dodatek č. 2
10) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bobem Švihou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Jiránka a p. Vohánkovou, za zapisovatelku p. Švihovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Jiránka a p. Vohánkovou, zapisovatelem p. Švihovou

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z10/2020 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 10. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z10/2020 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.


Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem z 9. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Záměr pronajmout část vodovodu

 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem pronajmout část vodovodu, která byla získána od manželů Hrdých, společnosti Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s., stejně jako je pronajatý zbytek vodovodu v majetku obce. V současné době již společnost VOS a.s. vodovod provozuje, je potřeba uzavřít dodatek č. 2 nájemní smlouvy, protože jde o nemovitý majetek a musí se vypsat záměr o pronájmu.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje záměr pronajmout část vodovodního řadu 2 na p. č. 197/2 o délce 30 m v k. ú. Butoves.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z10/2020 bylo schváleno.

 

4) Dotace - Vybudování místa pasivního a aktivního odpočinku v obci Butoves

 

Předsedající seznámil přítomné se získáním dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Vybudování místa pasivního a aktivního odpočinku v obci Butoves“. O dotaci jsme žádali v únoru 2019. V současné době máme vybudováno sportovní hřiště, zbývá vybudovat workoutové prvky, ohniště, lavičky se stoly, stojan na kola atd. Dobudování zbytku nám umožní čerpat dotaci ve výši 1,6 mil. Kč. Již jsme z ministerstva dostali registraci akce. Nyní musíme zaslat smlouvy s dodavateli, finální rozpočet a čestné prohlášení, že jsme postupovali v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, vše do 30. 9. 2020. Tímto získáme rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
p. Jiránek oznámil, že má na workout stále stejný názor a nebude hlasovat pro.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje budování místa pasivního a aktivního odpočinku s využitím dotace z MMR a pověřuje starostu Boba Švihu realizací projektu.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti 1 (p. Jiránek) Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z10/2020 bylo schváleno.

 

5) Veřejná zakázka – Vybavení oddychové zóny 2020

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení na vybavení oddychové zóny, zúčastnily se firmy Tewiko systems, s.r.o. IČO: 25472887 a Colmex s.r.o. IČO: 29037221. Oslovili jsme 8 firem, které nám v loňském roce podaly nabídku a zveřejnili jsme zakázku na Věstníku veřejných zakázek.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vítěze veřejné zakázky – Vybavení oddychové zóny 2020 firmu Tewiko systems, s.r.o. IČO: 25472887 s cenou 575 817 Kč bez DPH.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti 1 (p. Jiránek) Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z10/2020 bylo schváleno.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o dílo na „Vybavení oddychové zóny 2020“ s firmou Tewiko systems, s.r.o. IČO: 25472887 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti 1 (p. Jiránek) Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z10/2020 bylo schváleno.

 

6) Záměr prodat pozemky pod budoucími garážemi

 

Předsedající seznámil přítomné s nutností vypsat záměr na prodej pozemků pod budoucími garážemi, než začneme pozemky prodávat. Jde o pozemky p. č. 220/3 o výměře 23 m2 a dále pozemky p. č. 220/4, 220/5, 220/6 a 220/7 o výměře 22 m2. Pozemky vznikly na základě geometrického plánu č. 220-33/2020 ze dne 11. 3. 2020. Pozemek p. č. 220/8 o výměře 23 m2 bych ponechal pro potřeby obce. Prodávat se budou za cenu nákladů plus odhadní cenu pozemku, včetně stavebního povolení a projektové dokumentace.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
P. Zach ml. se zeptal, zda jde nějak omezit prodej pozemků jen pro občany obce Butoves.
Předsedající mu odpověděl, že podle zákona o obcích bude prodej omezen jen na občany obce Butoves.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje záměr prodat pozemky v k. ú. Butoves p. č. 220/3 o výměře 23 m2. Dále pozemky 220/4, 220/5, 220/6 a 220/7 o výměře 22 m2. Všechny tyto parcely vznikly na základě geometrického plánu č. 220-33/2020 ze dne 11. 3. 2020. Prodávat se budou za cenu nákladů plus odhadní cenu pozemku pro občany obce Butoves

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z10/2020 bylo schváleno.

 

7) Oprava dešťové kanalizace - přeložka plynovodu

 

Předsedající seznámil přítomné s průběhem opravy dešťové kanalizace před Butasem. V první den výkopových prací se zjistilo, že uložení plynovodu nad potrubím dešťové kanalizace neumožňuje výměnu za potrubí většího průměru. Od té doby komunikujeme se společností GridServices, s.r.o. a pracujeme na přeložce plynovodu. V současné době máme projektovou dokumentaci na přeložku. Poptali jsme firmy, které mohou přeložku realizovat. Nyní čekáme na uzavření smlouvy o věcném břemenu mezi Českou republikou, na jejímž pozemku se potrubí nachází a majitelem potrubí. Bylo osloveno přes 20 firem, které mají autorizaci na práce s plynovodem.
Nejlevnější byla nabídka firmy Gasservis Liberec s.r.o. za 92 300 Kč bez DPH, ale neobsahuje geometrický plán. Další v pořadí je nabídka firmy Adámek Jaroměř spol. s r.o. za 94 790,50 Kč bez DPH, která již obsahuje geometrický plán v ceně 3 800 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu byla nabídka firmy Adámek Jaroměř spol. s r.o. vyhodnocena jako nejvýhodnější.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vítěze poptávkového řízení na přeložku plynovodu firmu Adámek Jaroměř spol. s r.o. IČO: 25472887 s cenou 94 790,50 Kč bez DPH včetně geodetického zaměření a geometrického plánu a pověřuje starostu Boba Švihu objednáním prací.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z10/2020 bylo schváleno.

 

8) Rozpočtové opatření č. 6/2020

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6/2020, které na straně příjmů je 1 774 966 Kč a na straně výdajů 1 078 150 Kč. Přebytek ve výši 696 816 Kč bude převeden na položku 8115 finanční prostředky z výsledku hospodaření z minulých let. V příjmech se jedná zejména o dotaci z MMR dotaci ze SFŽP. Ve výdajích se jedná zejména o vybavení oddychové zóny, přeložku plynovodu, vratka části dotace parkoviště.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z10/2020 bylo schváleno.

 

9) Nájemní smlouva Butovanka – dodatek č. 2

 

Předsedající seznámil přítomné s dodatkem č. 2 nájemní smlouvy na Butovanku, uzavřenou se SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Butoves. Dodatek obsahuje odpuštění nájmu na období 4 měsíců v celkové výši 2 000 Kč a to do konce roku 2020. Tímto opatřením chce obec ulehčit nájemci dopad důsledků opatření z důvodu koronaviru. Dále dodatek upravuje podmínky pronájmu sálu. Nově za sál již nezodpovídá místostarosta Karel Formánek, ale vedoucí každé sportovní a zájmové činnosti. Ten si tak po skončení činnosti osobně zkontroluje sál, aby byl ve stavu umožňující jeho další využití. Pro používání sálu mimo otevírací hodiny restaurace bude mít vedoucí oddílu stolního tenisu klíč od zadního vchodu. Použije ho po předchozí domluvě s provozním restaurace. Klíč nebude poskytovat dalším osobám a bude vždy otevírat a zavírat zadní vchod osobně, tak aby si mohl zkontrolovat stav majetku a pořádek na sále.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Proběhla diskuze na téma Butovanka o sále a budoucím nájemci, protože současný provozovatel chce na konci března skončit.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje odpuštění nájemného za 4 měsíce z nájemní smlouvy do konce roku 2020 na čp. 62 s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Butoves IČO: 64814157 a pověřuje starostu Boba Švihu uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z10/2020 bylo schváleno.


10) Různé a diskuze

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem darovací smlouvy na provoz pro Domácí hospic Duha, o.p.s.,a navrhuje výši daru 5 000 Kč.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Proběhla diskuze, ze které vzešlo, že se v dohledné době se zástupci hospice sejdeme a dozvíme se více o službách, které nabízejí.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje darovací smlouvu na dar ve výši 5 000 Kč pro Domácí hospic Duha, o.p.s., IČO: 26561433 a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z10/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem poptávkového řízení na dodávku stromů a zavlažovacích vaků pro výsadbu v oddychové zóně za bytovkou. Na tuto akci máme dotaci ve výši 100%.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Proběhla diskuze na téma stromů - jejich sázení a péče o ně.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vítězem poptávkového řízení na dodávku stromů a zavlažovacích vaků firmu Ing. Jan Topinka IČO: 66288568 a pověřuje starostu Boba Švihu objednáním.

 

Výsledek Hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 12/Z10/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající informoval zastupitele o malém zapojení p. Formánka ve funkci místostarosty.
Vnímá na toto téma i kritiku občanů a rád by tuto situaci řešil.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Proběhla diskuze o výši odměny a o tom, co místostarosta pro obec dělá. Výsledkem je návrh na snížení odměny.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves stanovuje neuvolněnému členovi zastupitelstva za výkon funkce místostarosty měsíční odměnu ve výši 7 000 Kč. Odměna v této výši bude poskytována od 1. 10. 2020.

 

Výsledek Hlasování: Pro 4 Proti - Zdrželi se 1 (p. Formánek)
Usnesení č. 13/Z10/2020 bylo schváleno.

 

P. Zach st. požádal o respirátory, které by používal, když obsluhuje ČOV. Předsedající přislíbil objednání respirátorů třídy FFP3.

Předsedající 10. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:20 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Smlouva o dílo vybavení oddychové zóny 2020
3) Rozpočtové opatření č. 6/2020
4) Darovací smlouva – Domácí hospic Duha, o.p.s.


Zápis byl vyhotoven dne: 20. 9. 2020

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Dana Vohánková

 

Zbyněk Jiránek

 

Starosta: Bob Šviha