Zápis č. 12

Zápis ze 12. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 15. 12. 2020 od 18:00 hodinPřítomni:
Karel Formánek
Zbyněk Jiránek
Magdaléna Neufussová
Bob Šviha
Jitka Švihová
Dana Vohánková

 

Omluveni:

 

Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023
4) Rozpočet na rok 2021
5) Inventarizace (Schválení inventarizační komise)
6) Výše stočného na rok 2021
7) Prodej pozemků na garáže 220/3, 220/4, 220/5, 220/6 a 220/7
8) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bobem Švihou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Jiránka a p. Vohánkovou, za zapisovatelku p. Švihovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Jiránka a p. Vohánkovou, zapisovatelem p. Švihovou

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z12/2020 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 12. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z12/2020 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.


Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem z 11. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na rok 2022-2023, který byl zveřejněn po minulém zastupitelstvu a vychází z obvyklých příjmů a výdajů obce Butoves.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z12/2020 bylo schváleno.

 

4) Rozpočet na rok 2021

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtem na rok 2021, ve kterém jsou plánované příjmy obce ve výši 3 582 510 Kč a výdaje ve výši 3 582 510 Kč. K návrhu rozpočtu, který byl vyvěšen, nebyly uplatněny žádné připomínky. Oproti vyvěšenému návrhu jsme zvýšili akorát výdaje za komunální odpad o ohlášené 4% zdražení. Hlavními investičními výdaji jsou rekonstrukce střechy na Butovance a oprava dešťové kanalizace před Butasem.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2021 s příjmy 3 582 510 Kč a výdaji 3 582 510 Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z12/2020 bylo schváleno.

 

5) Inventarizace (Schválení inventarizační komise)

 

Předsedající přednesl návrh na jmenování inventarizační komise ve složení: předseda p. Jiránek, členové p. Jiránková a p. Zach.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves jmenuje inventarizační komisi ve složení: předseda p. Zbyněk Jiránek, členové p. Jana Jiránková a p. Bohumil Zach.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z12/2020 bylo schváleno.

 

6) Výše stočného na rok 2021

 

Předsedající seznámil přítomné s kalkulací ceny stočného. V roce 2015 byla schválena cena 21,74 Kč/m3 od 1. 1. 2016 až do schválení nové ceny. Navrhujeme ponechat výši stočného stejnou jako v roce 2020, a to 21,74 Kč bez DPH, což odpovídá 23,91 Kč s DPH. Od 1. 5. 2020 se měnilo DPH z 15% na 10%, proto je cena s DPH nižší. Tato cena za rok 2021 se bude platit začátkem roku 2022.

Cena, která by odpovídala nákladům na ČOV je 50,68 Kč/m3 s DPH, obec po celou dobu provozu ČOV cenu stočného dotuje.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kalkulaci ceny stočného pro rok 2021, a to 21,74 Kč bez DPH/m3

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z12/2020 bylo schváleno.

 

7) Prodej pozemků na garáže 220/3, 220/4, 220/5, 220/6 a 220/7

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem smluv na prodej pozemku pro výstavbu garáže. V září jsme schválili záměr prodat 5 pozemků na výstavbu garáží, tento záměr byl vyvěšen. Přihlásili se nám 4 zájemci o konkrétní pozemky, p. Sýs, p. Vohánková, p. Burešová a p. Obykhod.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Proběhla diskuze o garážích, zvláště o způsobu společné výstavby. Bylo dohodnuto, že bude svolána schůzka všech zájemců o pozemek na garáž, kde se dohodne společná koordinace výstavby.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu na p. č. 220/3 v k. ú. Butoves o výměře 23 m2 za cenu 16 417 Kč s Jitkou Burešovou bytem Butoves 61 a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z12/2020 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu na p. č. 220/4 a p.č. 220/5 v k. ú. Butoves o výměře 44 m2 za cenu 32 624 Kč s Anatoly Obykhodem bytem Butoves 61 a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z12/2020 bylo schváleno.

 

P. Vohánková oznámila, že je v tomto bodě podjatá a proto se zdrží při hlasování.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu na p. č. 220/6 v k. ú. Butoves o výměře 22 m2 za cenu 16 312 Kč s Danou Vohánkovou bytem Butoves 61 a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se 1(p. Vohánková)
Usnesení č. 9/Z12/2020 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu na p. č. 220/7 v k. ú. Butoves o výměře 22 m2 za cenu 16 312 Kč s Ondřejem Sýsem bytem Butoves 60 a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z12/2020 bylo schváleno.


8) Různé a diskuze

Předsedající seznámil přítomné s dodatkem č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje. Dodatkem se rozšiřuje předmět dotace na celou oddychovou zónu, aby z ní bylo možno hradit vybavení oddychové zóny, a snižuje se výše dotace na 412 000 Kč.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č, 20RGI02-0100 s Královéhradeckým krajem a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z12/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s možností žádat na o dotaci na nový chodník státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
p. Jiránek vyslovil obavy z financování výstavby chodníku, když se předpokládá v dalších rocích snížení daňových příjmů. Bylo vysvětleno, že v této fázi podáme pouze žádost o dotaci. Nevíme, jestli ji získáme. Pak se rozhodneme, kdy a zda budeme stavbu realizovat.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje podání žádosti o dotaci na SFDI na nový chodník podél silnice III/32842 a pověřuje starostu Boba Švihu vypracování žádosti

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se 1(p.Jiránek)
Usnesení č. 12/Z12/2020 bylo schváleno.

 

Předsedající 12. schůzi zastupitelstva ukončil v 18:52 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Rozpočtový výhled na roky 2022-2023
3) Rozpočet na rok 2021
4) Kalkulace stočného na rok 2021
5) Smlouvy na prodej pozemku 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7


Zápis byl vyhotoven dne: 21. 12. 2020

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Dana Vohánková dne:

 

Zbyněk Jiránek dne:

 

Starosta: Bob Šviha dne: