Zápis č. 13

Zápis ze 13. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 25. 4. 2021 od 18:00 hodin.



Přítomni:
Karel Formánek
Zbyněk Jiránek
Magdaléna Neufussová
Bob Šviha
Jitka Švihová
Dana Vohánková

 

Omluveni:

 

Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Závěrečný účet 2020
4) Inventarizace (výsledek inventury)
5) Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)
6) Smlouva na dotaci SFŽP stromy
7) Komunální odpad – Dohoda Severočeské komunální služby s.r.o.
8) Veřejná zakázka – oprava střechy Butovanka
9) Rozpočtové opatření č. 1/2021
10) Různé a diskuze

 

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Bobem Švihou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Butoves zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele


Předsedající za ověřovatele zápisu navrhl p. Formánka a p. Neufussovou, za zapisovatelku p. Švihovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu p. Formánka a p. Neufussovou, zapisovatelem p. Švihovou

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z13/2021 bylo schváleno.

 

2) Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 13. zastupitelstva obce, tak jak byl uveřejněn na úřední desce.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z13/2021 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam pro potřeby zápisu.


Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

P. Švihová seznámila zastupitelstvo obce se zápisem z 12. zasedání zastupitelstva obce a přečetla všechna usnesení. K zápisu nebyly podány žádné připomínky.

 

3) Závěrečný účet 2020

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2020. Vše kolem závěrečného účtu bylo zveřejněno na úřední desce a na internetových stránkách obce. Součástí závěrečného účtu je i zpráva z auditu a výsledek auditu, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Součástí závěrečného účtu je i schválení účetní závěrky za rok 2020. Saldo příjmů a výdajů rozpočtu bylo -363 367,51 Kč. Celkový výsledek hospodaření je 1 207 017,78 Kč, protože došlo k navýšení majetku obce (parkoviště, hřiště, oddychová zóna).

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje závěrečný účet a zprávu z auditu za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2020 a to bez výhrad.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z13/2021 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve výši 1 207 017,78 Kč z účtu 431 na 432.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z13/2021 bylo schváleno.

 

4) Inventarizace (výsledek inventury)

 

Předseda finančního výboru p. Jiránek seznámil přítomné s výsledkem inventarizace k 31. 12. 2020. Inventarizací nebyly shledány rozdíly mezi stavem účetním a fyzickým a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Nový majetek byl během inventarizace označen inventarizačním číslem.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje výsledek inventarizace za rok 2020.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z13/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající navrhuje schválit vyřazení majetku dle návrhu inventární komise. Jedná se o odparník a chladící vitrínu obě pořízené v roce 2009, vzhledem k tomu, že tento majetek je nefunkční a oprava by převýšila hodnotu nového zařízení, navrhuje komise provést jeho likvidaci. Komise dále navrhla likvidaci 39 ks stolů z Butovanky, zatím se nepodařilo zakoupit nové stoly. Počkal bych, jak finančně dopadne rekonstrukce střechy, jestli nám zbydou nějaké peníze, mohly by se stoly pořídit. Bude nutné se také zamyslet na další roky nad rekonstrukcí kuchyně, kde je provizorně řešen rozvod elektřiny, a byli jsme na nutnost rekonstrukce upozorněni při revizi elektřiny.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vyřadit nepotřebný majetek dle návrhu inventarizační komise kromě stolů v Butovance inv. č. 9-307 operativní evidence 39 ks.

 

Výsledek Hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z13/2021 bylo schváleno.


5) Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)

 

Předsedající seznámil přítomné, že jako každý rok se koná valná hromada VOS Jičín a.s. 10. 6. 2021. Jako akcionáři bychom měli navrhnout delegáta na valnou hromadu. Proto za delegáta obce navrhuji sebe a jako náhradníka Karla Formánka.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves deleguje ve smyslu § 84 odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích pana Boba Švihu (v případě jeho nepřítomnosti jako náhradníka pana Karla Formánka) jako zástupce obce na 28. řádnou valnou hromadu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., jakož i na všechny případné další mimořádné nebo náhradní valné hromady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konané do 31. 12. 2021 a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na těchto valných hromadách.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z13/2021 bylo schváleno.

 

6) Smlouva na dotaci SFŽP stromy

 

Předsedající seznámil přítomné se smlouvou na dotaci na stromy vysázené 28. 10. 2020 v oddychové zóně za bytovkou. Po zasazení stromů proběhlo vyúčtování akce, a protože vše bylo v pořádku, zaslal nám Státní fond Životního prostředí smlouvu. Po jejímž schválení a podpisu bude proplacena dotace ve výši 163 500 Kč.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu č. 1190900267 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky a pověřuje starostu Boba Švihu jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z13/2021 bylo schváleno.

 

7) Komunální odpad – Dohoda Severočeské komunální služby s.r.o.

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem dohody mezi obcí a Severočeskými komunálními službami. Protože se změnil zákon o odpadech, bude stávající cena 500 Kč/t možná jen do vyčerpání limitu 200 kg/osoba, po překročení limitu, bychom za další odpad platili 800 Kč/t. V případě naší obce je to 57 t komunálního odpadu. V roce 2020 jsme vyprodukovali 52,5 t komunálního odpadu. Když budeme třídit odpad alespoň tak, jako doposud nemělo by se nás zdražení dotknout.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Severočeské komunální služby s.r.o. IČO: 62738542 a pověřuje starostu Boba Švihu podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z13/2021 bylo schváleno.


8) Veřejná zakázka – oprava střechy Butovanka

 

Předsedající seznámil přítomné s nutností opravy střechy na Butovance. Máme podanou žádost o dotaci, zatím nám nepřišel výsledek. Měli bychom zatím vysoutěžit dodavatele a pak se rozhodnout, podle toho jestli dotaci získáme, aby všechny firmy již neměli zaplněné termíny.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Proběhla diskuze o závěsech a žaluziích v Butovance. Bylo dohodnuto, že poptáme cenu na žaluzie a pak se rozhodneme, jestli budou nové závěsy nebo žaluzie. Dále se diskutovalo o budoucí rekonstrukci v Butovance, bylo dohodnuto, že poptáme projektanta, který by navrhl postup a rozsah prací.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vypsání veřejné zakázky na opravu střechy na čp. 62 - Butovanka a pověřuje starostu Boba Švihu realizací

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z13/2021 bylo schváleno.

 

9) Rozpočtové opatření č. 1/2021

 

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9/2020, které schválil starosta Bob Šviha v souladu s pověřením ZO k 31. 12. 2020. Na straně příjmů je to 404 661 Kč a na straně výdajů 404 661 Kč. Jednalo se zejména o porovnání daňových příjmů, některé byli vyšší jiné zase nižší a ve výdajích je to hlavně 75 730 Kč na sportovní činnost, jsou to věci, které byly na jiných paragrafech, ale byly součástí dotace na hřiště, tak se museli dát na stejný paragraf. V příjmech i ve výdajích je položka 741 200 Kč, kde jsou převody mezi účty, fond oprav na ČOV a pohyby na pokladně. Rozpočtové opatření bylo vyvěšeno na úřední desce.

Předsedající seznámil přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 1/2021, které na straně příjmů obsahuje příjem z dotace SFŽP ve výši 163 500 Kč a upřesnění výše dotace z Královéhradeckého kraje, která při sestavování rozpočtu ještě nebyla známa. Na straně výdajů navyšuje prostředky na vybudování garáže u bytovky o 158 300 Kč a příspěvek pro včelaře o 6 000 Kč, protože vzrostl počet úlů. Celková částka vyrovnaného rozpočtového opatření je 164 300 Kč.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z13/2021 bylo schváleno.

 

10) Různé a diskuze

 

Předsedající navrhuje odpustit nájem v čp. 62 Butovanka, protože vzhledem k vládním nařízením je již od podzimu stále uzavřena.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje odpuštění nájemného na 1. pololetí roku 2021 na čp. 62 s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Butoves IČO: 64814157 a pověřuje starostu Boba Švihu uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 12/Z13/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí Linky bezpečí z.s. o finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč, stejně jako v loňském roce. V návrhu rozpočtu jsme s tím počítali.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje příspěvek pro Linku bezpečí, z. s. IČO: 61383198 ve výši 3 000 Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 13/Z13/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí místních včelařů o příspěvek na léčení včel ve výši 200 Kč/včelstvo dle evidence místní organizace včelařů Jičín. Jde o 142 včelstev v obci Butoves.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. P. Jiránek upozornil na svou podjatost, protože vlastní také jedno včelstvo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje příspěvek na péči o včely ve výši 200 Kč/včelstvo pro včelaře z obce Butoves v celkové výši 28 400 Kč dle podkladů základní organizace včelařů Jičín.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 14/Z13/2021 bylo schváleno.

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem změnit společnost, která se nám stará o ČOV, již třetím rokem nám kaly odváží VOS Jičín, což nám přineslo velkou úsporu cca 40% na vývoz. Spolupráce s VOS je velmi dobrá, proto jsem je na konci roku 2020 požádal o nabídku, kolik by stálo, kdyby se nám starali o ČOV kompletně. Nabídku jsme dostali, ceny jsou o trochu nižší, nežli u firmy Ekolservis, která se nám o %COV stará nyní. Vzhledem k tomu, že spolupráce s VOS je dobrá a jsme i jejich akcionáři navrhuji vypovědět smlouvu s Ekolservisem a podepsat novou smlouvu s VOS a.s. na zajištění servisu ČOV, jedná se zejména o servis zařízení, vzorkování, zpracování evidencí, zpracování výkazů apod.

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje výpověď rámcové smlouvy č. 93/2015 se společností Ekolservis s.r.o. IČO: 288 25 951 a uzavření smlouvy s Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. IČO 60109149 a pověřuje starostu Boba Švihu realizací.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 15/Z13/2021 bylo schváleno.


Předsedající seznámil přítomné se stavem rekonstrukce dešťové kanalizace u Butasu. Společnost GasNet konečně uzavřela smlouvu se státem, který je vlastníkem pozemku, kde je položen plynovod, který bude přeložen. Máme už i vyjádření stavebního úřadu a stavba brzy začne, přeložku bude dělat firma, kterou jsme vloni vysoutěžili.

 

Zastupitelé diskutovali o opravě výtluků na komunikaci kolem nádraží a zvýšení bezpečnosti v zatáčce u Formánkových a silnici k bytovce, kde byla v minulém týdnu nehoda zapříčiněná vysokou rychlostí. Řešila se možnost umístění zrcadla nebo zpomalovacího retardéru. Budeme to řešit s obyvateli bytovky, jaké řešení by preferovali.

 

Zastupitelé diskutovali o možnosti promítání kina v prostoru za bytovkou.

 

Předsedající 13. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:39 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Zpráva z inventury
3) Návrh na vyřazení majetku
4) Smlouva o dotaci SFŽP
5) Dohoda Severočeské komunální služby s.r.o.
6) Rozpočtové opatření č. 1/2021
7) Seznam včelstev


Zápis byl vyhotoven dne: 30. 4. 2021

 

Zapisovatel: Jitka Švihová

 

Ověřovatelé: Magdaléna Neufussová dne:

 

Karel Formánek dne:

 

Starosta: Bob Šviha dne: