Zápis č. 22

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 20. 12. 2016 od 19:00 hodin.


Přítomni:
Luděk Kunčík
Vendula Musilová
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Schválení rozpočtu na rok 2017
3. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
4. Změna vyhlášky č. 2/2013 o odpadech (Příloha č. 5)
5. Výše stočného na rok 2017
6. Inventarizace (Schválení inventarizační komise)
7. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 22. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Tichého a paní Nyčovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu pana Tichého a paní Nyčovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z22/2016 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 22. zastupitelstva v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z22/2016 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 21. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.


Bod 2. Schválení rozpočtu na rok 2017

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu, který byl řádně vyvěšen. Protože nikdo nevznesl žádný návrh na změny, bude rozpočet na rok 2017 schvalován téměř ve stejném znění, jako je návrh rozpočtu, mění se jen částka v příjmech, položka 4112 na výši 57 800,- Kč, to je výše dotace Královéhradeckého kraje

 

p. Rajmová – v příjmech řádek 2321 5169 na odvádění a čištění odpadních vod má být správně 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků. Chybí tam položka na příspěvek

klubu seniorů 3429 5229 výše 12 000,- Kč
p. Zach – nějak vypadlo, přidáme to tam
p. Bílek – když je vítání občánků, dáváte něco rodičům?
p. Musilová – dostávají poukázku 1000,- Kč na nákup do Dráčiku a kytku

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje schodkový rozpočet na rok 2017 s příjmy ve výši 2 717 801,- Kč a výdaji ve výši 3 007 700,- Kč, schodek rozpočtu bude kryt přebytky finančních prostředků z předchozích let. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z22/2016 bylo schváleno.

 

p. Zach – bylo nám doporučeno účetní přijmout ještě jedno usnesení, aby se daly přesouvat peníze v rámci paragrafu. Je to hlavně, když se účtují doklady, tak něco se dá na služby, něco na materiál atd., není dopředu jasné, jak to bude.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje, že přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafu při jeho nepřekročení jsou v pravomoci starosty a účetní obce

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z22/2016 bylo schváleno.


Bod 3. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

Předsedající seznámil přítomné se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Protože od října platí nový zákon o veřejných zakázkách, je potřeba změnit i směrnici, aby byla v souladu se zákonem. Tato směrnice nahrazuje směrnici, která byla schválena na 12. zasedání zastupitelstva dne 2. 11. 2015 pod číslem usnesení 6/Z12/2015.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a ruší tímto předcházející směrnici schválenou usnesením 6/Z12/2015.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se

Usnesení č. 5/Z22/2016 bylo schváleno.

 

Bod 4. Změna vyhlášky č. 2/2013 o odpadech (Příloha č. 5)

 

Předsedající seznámil přítomné s vývojem cen svozu a likvidace komunálního odpadu společnosti Severočeské komunální služby a.s. Ceník se oproti roku 2016 nemění, proto zůstávají ceny poplatku za komunální odpad stejné jako v roce 2016.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přílohu č. 5 k obecně závazné vyhlášce obce Butoves č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad, kterou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 2017.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z22/2016 bylo schváleno.


Bod 5. Výše stočného na rok 2017

 

Předsedající seznámil přítomné s kalkulací ceny stočného. V loňském roce jsme schválili cenu 21,74 Kč/m3
od 1. 1. 2016 až do schválení nové ceny. Navrhujeme ponechat výši stočného stejnou jako v roce 2016, a to 21,74 Kč bez DPH, což odpovídá 25,- Kč s DPH. Tato cena za rok 2017 se bude platit začátkem roku 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kalkulaci ceny stočného pro rok 2017.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z22/2016 bylo schváleno.

 

Bod 6. Inventarizace (Schválení inventarizační komise)

 

Předsedající přednesl návrh na jmenování inventarizační komise ve složení: předsedkyně p. Rajmová, členky p. Havelková a p. Viková.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves jmenuje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně p. Rajmová, členky p. Havelková a p. Viková.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (p. Rajmová)
Usnesení č. 8/Z22/2016 bylo schváleno.

 

Bod 7. Různé a diskuze

 

p. Šviha – minule jsme schválili podání žádostí do obou programů rozvoje venkova z Královéhradeckého kraje, ale po přečtení podmínek jsme zjistili, že se může žádat jen do jednoho. Vybrali jsme 02POV17 a zažádali jsme o peníze na rekonstrukci vodní nádrže a na chodník od Šimečkových k Fialovým, protože jsou v něm sloupy a místy je užší, nežli je norma, tak na něj nemůžeme žádat ze SFDI. Celkové náklady se předpokládají cca 530 000,- Kč, dotace je ve výši 50%

 

p. Rajmová – jak to vypadá s žádostí na zbytek chodníků?
p. Šviha – protože jsme se chybou v zákoně stali speciálním stavebním úřadem, tak si musíme sami povolit změnu stavby. Vypsali jsme stavební řízení a dnes jsme vydali stavební povolení, které se rozeslalo. 6. 1. 2017 je termín odevzdání, měli bychom mít vše připraveno a o dotaci zažádáme.

 

p. Šviha – dále jsme měli úkol začít vymáhat po firmě Profesionálové a.s. část úroků za úvěr na kanalizaci, aby nedošlo k promlčení. Sešli jsme se s JUDr. Novotným, seznámili ho se situací a pozvali jsme firmu na jednání 4. 1. 2017 do Jičína
p. Zach – řekl nám, jaký zhruba bude postup a jaké jsou možnosti. Měli by alespoň uznat svůj závazek a souhlasit s prodloužením lhůty k promlčení, abychom mohli počkat na výsledek soudu v Brně. Jedná se o částku cca 630 000,- Kč

 

p. Šviha – měl jsem řešit lampu u p. Zimy, je to objednané, jakmile se zlepší počasí, tak by to přijely technické služby namontovat

 

p. Musilová – jak to vypadá se značkou u altánku?
p. Zach – je objednaná, měla by být v lednu

 

p. Rajmová – chtěla bych Vás seznámit s návrhem na vyřazení majetku obce. 1. prosince jsme byli předávat a přebírat majetek obce v Butovance. Našli jsme tam nějaký majetek, který sice není přímo rozbitý, ale už se dlouho nepoužívá, protože je starý, proto jsme ho navrhli na vyřazení. Včera se sešel finanční výbor a navrhl seznam majetku na vyřazení z operativní evidence majetku obce.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vyřazení majetku z operativní evidence k čp. 62 dle návrhu finančního výboru

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z22/2016 bylo schváleno.

 

p. Nyčová – ráda bych seznámila zastupitelstvo se zápisem kontrolního výboru, který se sešel 29. 11. 2016, byli přítomni všichni členové kontrolního výboru. Na programu bylo: kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce, kontrola zápisů ostatních výborů, seznámení se směrnicemi obce. Kontrolovali jsme plnění usnesení, které jsme ještě nekontrolovali tj. z posledních tří zasedání, při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Při kontrole zápisů ostatních výborů bylo zjištěno, že zastupitelstvo dostatečně neseznámilo výbory s jejich úkoly a výbory nepředkládají zápisy o kontrolách a své činnosti zastupitelstvu, v této zprávě je také návrh kontrolního výboru konkretizovat náplně jednotlivých výborů. K bodu 3 – směrnice obce, u některých jsme nenašli účinnost a některé nejsou podepsané starostou, u směrnice pro provedení inventarizace chybí přílohy dle bodu 12 této směrnice. Směrnice k aplikaci reálné hodnoty je ve složce 2x, navrhujeme směrnice očíslovat a uvést ve složce jejich seznam včetně účinnosti. Předsedkyně obou výborů se se zprávou seznámily, s oběma jsem se sešla, připomínky p. Musilové jsem zapracovala a tuto zprávu nyní předkládám zastupitelstvu.
p. Zach – já se vyjádřím nejprve ke směrnicím, jednu jsem podepsal, ale při každém auditu jako první věc kontrolují směrnice a nikdy k nim neměli výhrady, je dobře, že jste to překontrolovali
p. Šviha – navrhuji vzít zprávu kontrolního výboru na vědomí, předsedové výborů s ní seznámí své členy a na příštím zastupitelstvu by nám řekli, jestli s tím chtějí něco dělat
p. Musilová – my už jsme ve výboru zprávu projednali, proto je tady i p. Dobrocká. A chtěla bych Vám říci, že členové kulturního a sociálního výboru nejsou zaměstnanci obce, aby museli vykazovat odpracované hodiny, členové pracují dobrovolně ve svém volném času bez nároku na odměnu. Po každé akci ihned předkládáme vyúčtování p. Rajmové a nikdy jsme nepřekročili částku určenou na akci. Jen v roce 2015 se překročila částka 2500,- Kč na akci spolupořádanou Ženami pro Butoves Rozsvěcení vánočního stromečku, my jsme měli na proplacení 150,- Kč, takže je jasné, kdo to přečerpal. Z akcí, kde se vybírá vstupné, odvádíme veškeré peníze do rozpočtu obce. Při organizaci akcí si veškeré náklady jako jsou telefony, benzín atd. platíme sami. Chtěla bych se zeptat, kdo Vám to nařídil, abyste tento návrh vypracovala?
p. Nyčová – plníme jenom úkoly, kterými nás pověřilo zastupitelstvo. Zkontrolovali jsme plnění usnesení, to je v příloze zprávy a ničím dalším nás zastupitelstvo nepověřilo, s ostatním jsme se pouze seznámili
p. Rajmová – nevím, že by vás zastupitelstvo pověřovalo, to jsem asi nebyla na zastupitelstvu
p. Musilová - také nevím, že by zastupitelstvo pověřovalo
p. Zach – já jsem tu zprávu četl, od kulturního a sociálního výboru nám naprosto stačí to, co tady dnes řekla p. Musilová
p. Musilová – ještě k té zprávě, píše se tady, že organizačně zajistíme navržené akce. My něco zorganizujeme, starosta to vyhlásí, vyvěsí se plakáty a my tam nebudeme jako organizátor? To je přeci samozřejmé, že to zajistíme
p. Zach – je to návrh, který byl asi odněkud převzatý
p. Rajmová – ale odkud převzatý? To by ses měl zeptat, p. Nyčová řekla, že ji pověřilo zastupitelstvo, já jsem na tom zastupitelstvu asi nebyla
p. Bílek – kontrolní výbor kontroluje činnost výborů
p. Rajmová – činnost ne, ale jestli dodržují zákon, to je něco jiného. Zákon o obcích říká, že výbory dělají zápisy z kontrol. Jakou kontrolu dělá kulturní a sociální výbor, když po něm chcete zápis. Píšete, že by měl dělat plán akcí, dnes jsme schvalovali rozpočet a a ten se přeci připravoval podle naplánovaných akcí. V rozpočtu se počítá s jejich financováním.
p. Zach – je to návrh kontrolního výboru, kontrolní výbor kontroluje hlavně plnění usnesení a to dělá dobře. Co se týče finančního výboru, z těch bodů, co jsou navržené, jsem viděl tak jeden, co finanční výbor dělá, ostatní pro nás nemají význam, kontroluje poklady, pohledávky, kontrolu plateb dělá, akorát ty zápisy by měly být na úřadě, aby do nich bylo možné nahlédnout
p. Rajmová – já je mám u sebe, protože se tady už jednou ztratily. Na audity je nosím. Kdyby kontrolní výbor řekl, že chce kontrolovat zápisy finančního výboru, tak bych jim je dala
p. Zach – jenom chci říct, že to, co jednotlivé výbory dělají, tak mně vyhovuje, jen bych chtěl, kdyby každý výbor seznámil zastupitelstvo asi dvakrát ročně se svou činností, dal mi zprávu, kterou si založím do šanonu
p. Šviha – já bych jenom chtěl říci, že u kontroly kontrolního výboru jsem byl já, protože starosta byl na dovolené, když po mě chtěli zápisy dalších výborů, tak jsem je nenašel a jenom jsem řekl, že si nepamatuji, že bychom zprávy někdy probírali na zastupitelstvu, takže takhle to asi vzniklo
p. Musilová – v roce 2015 jsem zprávu četla
p. Zach – ano, to měly zprávu všechny výbory
p. Rajmová – my, když jsme kontrolovali platby za poplatky obce, tak jsem Vám o tom říkala a na zastupitelstvu jsem to nečetla, protože stejně nemohu číst jména dlužníků
p. Musilová – já jsem se za kulturní výbor včera s p. Nyčovou dohodla
p. Rajmová – myslím si, že zápis kulturního výboru je zbytečný, protože většinou po každé akci informuješ o tom, jak proběhla. Tak bych byla ráda, kdyby kontrolní výbor sám dodržoval zákon a neukládal něco, co nemá.
p. Nyčová – my nikomu nic neukládáme, my předkládáme zastupitelstvu návrh
p. Rajmová – potom se mně nelíbí, že bylo zjištěno, že zastupitelstvo neseznámilo důkladně výbory s jejich úkoly, já tedy nevím, proč by zastupitelstvo mělo výbory seznámit s úkoly, je tady zákon o obcích a tam je to napsáno. Zastupitelstvo ukládá výborům úkoly, ale vy to máte obráceně, úkolujete zastupitelstvo, co má dělat, to není v kompetenci kontrolního výboru
p. Musilová – já jsem tedy ráda, že moji členové ve výboru pracují a věnují se tomu, ty akce nejsou ze dne na den hotové, protelefonuje se spousta peněz. Na zábavě se předávaly kytky, které já jsem platila ze svého, po obci jsem nic nechtěla
p. Nyčová – já bych to ráda uzavřela. Myslím si, že vždycky nějakou zprávu z akce napíšeme, články se objevují v Jičínském deníku a v našem zpravodaji, v tom článku je přesně to, co vy říkáte, že nechcete mít v té zprávě, je tam obsah, kolik lidí se sešlo, jaká byla odezva občanů
p. Musilová – já jsem tedy psala do zpravodaje, ale nepočítala jsem, kolik tam bylo lidí
p. Nyčová – p. Jiránek by s Vámi nesouhlasil
p. Musilová – p. Jiránek nepatří pod náš výbor, ten píše, i jaké bylo počasí
p. Bílek – jednou patří, jednou nepatří, už si taky v tom udělejte jasno
p. Rajmová – už se udělalo
p. Nyčová – takže já si myslím, že zhodnocení akce se napíše vždy a myslím si, že to funguje
p. Bílek – už před léty se mluvilo o výborech, stále se tady mluví o akcích, mě by zajímalo, jestli výbory mají plán činnosti, kde je zahrnuto, i kdy se sejdou a co budou dělat, to bylo předmětem kritiky v minulosti
p. Nyčová – já bych na to odpověděla. Plán kontrol vypracoval minulý předseda p. Neufuss 11. 11. 2014 a od té doby jsme ho neměnili
p. Musilová – my se scházíme před každou akcí někdy pětkrát týdně, jindy jednou měsíčně, jak je potřeba
p. Rajmová – my zrovna tak operativně, když je potřeba, podle toho, jak občané platí poplatky. Letos to platili až do června, nebudeme to kontrolovat v březnu, když třetina obce nemá zaplaceno
p. Bílek – to je předmětem metodiky ministerstva vnitra, kde jsou doporučení, jak mají výbory pracovat
p. Zach – jsou to ale jen doporučení a musíme brát v potaz, jaká je velikost naší obce a nedělat z toho zbytečně velký úřad. Stačí, když kulturní výbor pár větami seznámí s činností, finanční výbor má náplň jasnou – pořídí z toho zápis, kontrolní výbor – mně se líbí kontrola plnění usnesení, to funguje. Výstup z dalších kontrol je, že není podepsaná směrnice, a takhle to potřebujeme. Já bych to dále nerozšiřoval.
p. Rajmová – ale nemůže kontrolní výbor úkolovat zastupitelstvo
p. Nyčová – v kterém odstavci úkolujeme zastupitelstvo?
p. Rajmová – tady jak píšete, že zastupitelstvo neseznámilo výbory
p. Nyčová – to není úkolování
p. Rajmová – tak mi řekněte, jak jste přišli na to, že to má zastupitelstvo dělat. V zákoně o obcích se píše, že finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž je pověří zastupitelstvo. Kdybyste tu připomínku měla jako zastupitel, tak tomu rozumím, to můžete úkolovat výbory, ale ne jako kontrolní výbor. Kdybyste s tím návrhem přišla a zastupitelstvo to schválilo, tak je to v pořádku

 

p. Nyčová – se zprávou kontrolního výboru jsem seznámila. Ještě bych se chtěla vyjádřit ke Zpravodaji obce Butoves, který tento rok vyšel jen třikrát. Je to čtvrtletník a měli bychom dodržovat nějaké termíny uzávěrky. Letos první vyšel na konci února, druhý v červnu a třetí v říjnu. Je jasné, že bychom měli mít připravené čtvrté číslo a vydat ho do konce roku, bohužel nemám dostatek článků pro to, abych mohla vydat čtvrté číslo zpravodaje. Chtěla bych požádat zastupitelstvo o to, aby letos byly jen tři zpravodaje z výše uvedených důvodů a časové tísně. V lednu bychom připravili první číslo ročníku 2017. Navrhuji, abychom projednali termíny uzávěrek jednotlivých čísel pro rok 2017, aby všichni přispěvatelé měli stejné podmínky a věděli, do kdy musí své příspěvky odevzdat. Navrhuji, aby další zpravodaje vyšly na konci ledna, dubna, července a října, s tím, že uzávěrky budou do 15. dne měsíce, ve kterém má zpravodaj vyjít. Abychom měli dostatek času na vytvoření zpravodaje a jeho kontrolu
p. Šviha – volal jsem včera do tiskárny, kde zpravodaj tiskneme a mají naposledy otevřeno ve čtvrtek dopoledne, takže bychom museli zpravodaj dokončit zítra v noci a nestihl by se zkontrolovat. Navíc máme jen minimum podkladů
p. Zach – chtěli bychom zachovat formát toho zpravodaje, dělat nějaké poloviční vydání je hloupé. Nebudeme to lámat přes koleno a udělá se až lednové číslo. Já souhlasím s termíny uzávěrek, jak navrhla p. Nyčová. Pošli všem přispěvatelům email s termíny uzávěrek, aby věděli, do kdy mají dodat materiály

 

p. Musilová – bliká světlo u Oborníků a Sackých. Dále žádám o vývoz kontejneru na papír, protože je úplně plný a budou Vánoce a spousta papírů
p. Zach – oni když mají svoji trasu, tak ji dodrží, ale navíc určitě nepřijedou
p. Musilová – jezdí tam každé úterý a nevšimnou si plného kontejneru na papír
p. Zach – komunální odpad sváží středisko Lomnice a tříděný středisko Nová Paka, měli by jezdit každé dva týdny
p. Musilová – to určitě ne, je to tam mnohem déle
p. Zach – může to být také tím, že mají napsané dva kontejnery, ty jsou u krámu, a jedou dál. Zavolám tam a pokusím se to zařídit

 

p. Musilová – přinesla jsem masky na Mikuláše, aby to bylo tady na obci

 

p. Šviha – často se ptáte, jak to vypadá s rekonstrukcí WC v Butovance. Udělal jsem pár fotek, voda je natahaná, je to vyspravené a připraveno na obklady a dlažbu. Obec koupila průmyslový vysavač do Butovanky, tak je tam také na fotce, abyste viděli, jak vypadá

 

p. Rajmová – ještě nemáme rozpočtový výhled, stačí ho připravit v lednu

p. Zach – napíšu si to a připravíme ho do auditu

 

p. Tichý – kácení zeleně. Setkal jsem se s názorem, když přišla druhá etapa, jak to hoši začali mydlit, přišla jedna osoba a říkala, to ta zvěrstva ještě neskončila? Já jsem se tam byl podívat, než začali kácet a Karel mi řekl, že Bohouš řekl vykácet všechno. Já jsem říkal, že by to byla škoda, sázel to tam p. Formánek s p. Musilem. Je dobře, že tam nějaké stromy nechali, protože kdyby se to vykácelo všechno, tak by to bylo špatné. Myslím si, že ti, co se na tom podíleli, by měli vysázet tři nové stromy.
p. Zach – to bychom mohli
p. Tichý – nikdo za tebou neběží, ale lidi kolem toho mají připomínky, je to sice v kompetenci obce, ale kdyby se mělo ještě někde kácet, bylo by dobré znát názor životního prostředí
p. Zach – to je škoda, že za mnou nikdo neběží, ale životní prostředí se nám k tomu nemá co vyjadřovat, nejsou to chráněné dřeviny
p. Tichý – jde mi o ty smrky u zastávky, ale nenechat rozhodnutí jen na sobě, ale mít i názor odborníka
p. Rajmová – stromeček je tam teď pěkný
p. Tichý – také se mě ptali, co na to zastupitelstvo, říkal jsem, že s tím souhlasilo. Až bude nějaký pařák, tak na tom posezení bude vedro
p. Zach – ale ty stromy byly západně od posezení, takže tam nestínily, až večer mohly stínit
p. Tichý – když svítilo od Slatin, tak tam byl stín, když tam zastavovali cyklisti, tak tam měli stín. Měla se na to kácení udělat anketa
p. Šviha – já na to slyším jenom kladné ohlasy, toto je první záporný. Koho potkám, tak si každý chválí, jak vypadá stromeček a že to tam prokouklo. V obchodě jsem se ptal na reakce i p. Círové, protože ta se nejvíce stýká s občany, a říkala, že to lidi chválí
p. Tichý – já tady nebudu nikoho jmenovat, ale slyšel jsem jiné názory. Rozumím těm stromům vedle krámu
p. Šviha – tam byl vždy nepořádek, když je to tam zarostlé, tak to svádí omladinu k vyhazování odpadků. Teď se to pročistilo a udělal se tam průchod na hřiště, aby bylo více v kontaktu s prostranstvím u obchodu

 

p. Tichý – jak to vypadá s nenapojenými na kanalizaci, napojil se někdo další, poslali jste jim nějaké dopisy?
p. Šviha – minule jsme slíbili poslat dopisy do konce roku, takže to pošleme

 

p. Tichý – je velká škoda, že když se dělala silnice, tak se neudělaly i chodníky, mohlo se to slavnostně otevřít
p. Šviha – chtěli jsme to tak udělat, ale bohužel jsme dotaci nedostali. Proto budeme žádat ještě o dvě dotace na chodníky, protože dělat je celé z rozpočtu obce mi přijde zbytečné, to můžeme udělat, až když budeme neúspěšní i v příštím roce
p. Tichý – bohužel nám to nevyšlo, mohly se ty osoby, co nám s tím pomohly, pozvat a poděkovat jim
p. Šviha – kdyby se ta silnice nedělala na dvakrát, při kanalizaci a teď, tak by to také bylo lepší, ale teď už to nemá smysl řešit

 

p. Tichý – chodník ke kontejnerům se smeká
p. Zach – když se to smeká, tak se smekají všechny chodníky. Když to počasí dovolí, tak do konce roku by měl být hotový schod na rampu, aby se tam lépe chodilo

p. Tichý – takže se tam bude moct jít jako po schodech a bude to přístupnější i pro starší lidi

 

p. Tichý – máte přehled, do kdy má kdo povolení na domovní ČOV?
p. Šviha – můžu se zeptat na vodoprávním úřadě, jestli nám dají nějaký přehled
p. Zach – každý to má jinak, někdo má datum, někdo to má bez datumu

 

p. Dobrocký – do kdy se bude vybírat za stočné?
p. Rajmová – do konce března se bude vybírat za rok 2016. Kdo bude dělat podklady, kdo kolik má platit? Protože někdo se odstěhoval, jiný přistěhoval nebo narodil.
p. Zach – budeme muset udělat přehled, podle kterého se to bude fakturovat
p. Rajmová – protože se na to budou muset vystavovat faktury


Předsedající 22. schůzi zastupitelstva ukončil v 20:26 hod.

 

Přílohy zápisu:

 

1) Prezenční listina
2) Rozpočet na rok 2017
3) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
4) Příloha č. 5 vyhlášky o odpadech
5) Kalkulace výše stočného na rok 2017


Zápis byl vyhotoven dne: 27.12.2016

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé: Lubomír Tichý dne:

 

Iveta Nyčová dne:

 

Starosta: Bohumil Zach dne: