Zápis č. 24

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 22. 3. 2017 od 18:30 hodin.


Přítomni:
Luděk Kunčík
Vendula Musilová
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Inventarizace (schválení inventur a odměny pro inventarizační komisi)
3. Správa údržba silnic Královéhradeckého kraje (převod pozemků)
4. Poptávkové řízení na svozovou firmu (veškeré odpady)
5. Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)
6. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 24. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

Za ověřovatele zápisu předsedající navrhl paní Rajmovou a paní Nyčovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Rajmovou a paní Nyčovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z24/2017 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl jeho doplnění o bod rozpočtové opatření č. 1/2017

 

Návrh usnesení:

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Inventarizace (schválení inventur a odměny pro inventarizační komisi)
3. Správa údržba silnic Královéhradeckého kraje (převod pozemků)
4. Poptávkové řízení na svozovou firmu (veškeré odpady)
5. Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)
6. Rozpočtové opatření č. 1/2017
7. Různé a diskuze

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z24/2017 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu


Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 23. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. Inventarizace (schválení inventur a odměny pro inventarizační komisi)

Předsedkyně finančního výboru p. Rajmová seznámila přítomné s výsledkem inventarizace k 31. 12. 2016. Inventarizací nebyly shledány rozdíly mezi stavem účetním a fyzickým a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Předsedající navrhl odměnu pro inventarizační komisi pro členy inventarizační komise ve výši 1000,-Kč a předsedkyni inventarizační komise ve výši 1500,- Kč. Jedná se o stejnou výši jako každý rok.

p. Šviha – kolik máme pohledávek, které je problematicky vymoci?
p. Rajmová – není jich moc, celkem toho je za cca 30 000,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek inventarizace za rok 2016

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se
Usnesení č. 3/Z24/2017 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro členy inventarizační komise ve výši 1000,-Kč a předsedkyni inventarizační komise ve výši 1500,- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (p. Rajmová)
Usnesení č. 4/Z24/2017 bylo schváleno.

 

Bod 3. Správa údržba silnic Královéhradeckého kraje (převod pozemků)

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce, se záměrem převodu majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví obce, jedná se o vzájemný převod pozemků dle přílohy. Obec je dle zákona o obcích povinna zveřejnit záměr o vzájemném převodu pozemků ve vlastnictví obce Butoves.
Námi převáděný pozemek bude mít jiné využití a to místo orná půda správně ostatní komunikace. Pozemek, který převádíme my Královéhradeckému kraji, je mnohonásobně menší, nežli pozemky, které daruje kraj nám na chodníky, ty jsou cca 2300 m2.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje záměr darovat parcelu č. 160/36 o výměře 43m2 (ostatní plocha-silnice) vzniklou rozdělením parcely 160/23, k.ú. Butoves dle geometrického plánu č. 201-668/2016 ze dne 15. 12. 2016 vyhotovený firmou GEOPLÁN CZ s.r.o., Družstevní 341, Ostroměř z majetku obce Butoves do majetku Královéhradeckého kraje.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se
Usnesení č. 5/Z24/2017 bylo schváleno.

 

Bod 4. Poptávkové řízení na svozovou firmu (veškeré odpady)

Předsedající seznámil přítomné s tím, že smlouva na svoz odpadů s firmou Severočeské komunální služby s.r.o. bude končit na konci roku 2017, proto musíme připravit výběrové řízení na novou firmu pro svoz všech odpadů tzn. komunálního, nebezpečného a recyklovatelného. Smlouvu bychom chtěli uzavřít na 4 roky, aby další zastupitelstvo si mohlo vybrat znovu.

 

p. Zach – byli jsme dokonce upozorněni, že v jiné obci mají levnější popelnice
p. Bílek – nebezpečný odpad svážela stejná firma
p. Zach - ano


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vypsání poptávkového řízení na svoz všech odpadů a pověřuje starostu Bohumila Zacha přípravou poptávkového řízení

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z24/2017 bylo schváleno.


Bod 5. Valná hromada VOS Jičín (schválení delegáta)

Předsedající seznámil přítomné, že jako každý rok se koná valná hromada VOS Jičín a.s. Jako akcionáři bychom měli navrhnout delegáta na valnou hromadu. Proto za delegáta obce navrhuji pana Boba Švihu a jako náhradníka Bohumila Zacha.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje delegáta na valnou hromadu VOS Jičín a.s. pana Boba Švihu a jako náhradníka pana Bohumila Zacha.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 7/Z24/2017 bylo schváleno.

 

Bod 6. Rozpočtová opatření č. 1/2017

Předsedkyně finančního výboru p. Rajmová seznámila přítomné s návrhem rozpočtových opatření č. 1/2017.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2017

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z24/2017 bylo schváleno.

 

Bod 7. Různé a diskuze

p. Zach – od posledního zastupitelstva jsme podali dvě žádosti o dotaci na ministerstvo zemědělství. První byla na opravu hasičské zbrojnice, zejména výměnu střešní krytiny, vrat a opravu fasády. Je možnost získat 70% včetně DPH.
p. Tichý – na hasičárně se dělala nová střecha asi v roce 1992
p. Zach – druhá dotace je na vybudování místa pasivního odpočinku, tak jsme požádali o sezení před Butovankou včetně přístřešku, byly by tam betonové lavičky a stůl, protože měli napsáno, že je to podporováno
p. Rajmová – tam by to bylo v létě šikovné
p. Bílek – co ta nádrž?
p. Zach – o tu jsme už žádali kraj. Zatím nemáme zprávy, jaký je výsledek, jenom je tam informace, že formálně jsme vše splnili. Teď se čeká na schválení. Další dotace se žádala o chodníky na SFDI, ale tam také výsledek zatím není.
p. Šviha – o chodníky bychom chtěli ještě radši požádat z mikroregionu, abychom zvýšili šance. Ještě to není vypsané, pojedeme tam na konzultaci.

 

p. Zach - informoval o možnosti získat přes Mikroregion Podchlumí dotaci 85% na domácí kompostéry a zda by o ně byl zájem mezi občany.
p. Tichý – jak jsou velké?
p. Zach – takovou informaci nemáme, asi to bude na žadateli, o co požádá. Je to spíš jako dotaz, jestli by o to byl zájem.
p. Tichý – v Ústí o to byl velký zájem
p. Bílek – podstatné je, jaká je to velikost
p. Zach – zeptáme se tedy v mikroregionu, jaké jsou možnosti
p. Tichý – udělat ve zpravodaji průzkum
p. Rajmová – ale aby se už vědělo, jak jsou veliké


p. Zach – informoval přítomné o změně položky ve schváleném rozpočtu 2017. V důsledku novelizace vyhlášky o rozpočtové skladbě č.463/2016 Sb., s účinností od 1. 1. 2017, došlo ke změně položky ve schváleném rozpočtu obce 2017, který byl schválen usnesením č. 4/Z22/2016 položka 1351 ve schváleném rozpočtu k 31. 12. 2016 ve výši 10 000,- Kč se mění na položku 1382 od 1. 1. 2017 ve výši 10 000,- Kč. Informace o této změně byla vyvěšena.
Zastupitelstvo obce Butoves bere informaci na vědomí.

 

p. Zach - seznámil přítomné s žádostí p. Jiránka o 1000,- Kč na ceny pro tradiční Turnaj v mariáši.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje příspěvek p. Jiránkovi ve výši 1000,- Kč na Turnaj v mariáši. Příspěvek bude vyplacen na základě darovací smlouvy. Zastupitelstvo obce Butoves pověřuje starostu p. Bohumila Zacha uzavřením darovací smlouvy s p. Jiránkem, Butoves čp. 16.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z24/2017 bylo schváleno.


p. Zach – informoval přítomné s navrženou změnou dopravního značení, kterou vypracovala firma Projektservis Jičín s.r.o., která vychází z požadavků v minulosti projednávaných na zastupitelstvu obce a doporučení odborné firmy po prostudování aktuálního stavu. Hlavně jde o ty slepé ulice, o zónu 30 u bytovky, zpomalovací pruhy na příjezdech do Butovse a místo pro přecházení u obchodu, protože to je asi jediný způsob, jak zpomalit dopravu přes obec
p. Tichý – na to existuje nějaká značka?
p. Šviha – mělo by tam být vodorovné značení pruhy přes silnici a nasvícení
p. Bílek – je to ale účinné
p. Zach – tady je k dispozici projekt, řeší se tam i situace u vlečky Butasu, kříže tam zůstávají a Dej přednost v jízdě se ruší
p. Musilová – to je ale špatný
p. Šviha – dnes to byl p. Patrák projednat na policii a vše, co vidíte před sebou, by mělo projít, kromě zóny 30 v nové zástavbě. Protože tam jezdí jenom místní, ruší tam zákazy stání, protože je tam dostatečně široká ulice a všichni co tam běžně stojí, by se měli pokutovat. Ale tu zónu tam nechce povolit, protože by to pak chtěli všichni
p. Musilová – mě těší, že u výjezdu od nádraží nebude stopka, ta je tam divná, ale u vlečky bych značku Dej přednost v jízdě zachovala
p. Šviha – to s ním ještě proberu, taky se mně to zdá lepší. Jsou tam navrženy ty zpomalovací pruhy, ale bude na nás, jestli je budeme realizovat, nástřik stojí asi 600,- Kč/m2.
p. Tichý – nic by se tím nepokazilo, my co bydlíme u silnice, bychom to uvítali.
p. Kunčík – proč ty pruhy jsou jenom od Kovače a Milíčevse a nejsou od Tuře?
p. Šviha – řeknu mu, aby se doplnili i na příjezd od Tuře
p. Tichý – tam se brzdí až před přejezdem

 

p. Zach – obrátila se na nás firma TS Production s nabídkou letního kina. Chtějí 6500,- Kč za připravení + doprava + licence za film 1-4 tisíce Kč. To bychom na vstupném nevybrali
p. Rajmová – není to moc dobrá nabídka

 

p. Zach – v minulosti jsem vás informoval, že bychom chtěli vyměnit okna tady na úřadě a v Butovance ty malé vzadu a v kuchyni už se rozpadají. Jestli s tím souhlasíte, tak bych do příštího zastupitelstva zajistil min. tři nabídky na výměnu těchto oken. Jak jsme se nakonec dohodli na úřadě s okny, necháme je všechny?
p. Rajmová – říkali jsme, že je necháme všechny
p. Tichý – na půdě by se měla zadělat ta malá okénka a vlez, protože tamtudy táhne
p. Šviha – zadělat se to může, ale lepší by bylo zateplit zespodu strop, aby to teplo, co tady vyrobíme, nešlo na půdu

p. Zach – zatím se nám nepodařilo najít žádnou dotaci, která by nám umožňovala opravit obecní úřad, jsou zatím jen pro držitele stuh za Vesnici roku
p. Tichý – tak se můžeme rychle přihlásit
p. Zach – ta možnost tu je, uzávěrka je 28. 4., ale nevím, jestli bychom uspěli, spíše až za rok, až budou chodníky
p. Rajmová – asi až za rok

 

p. Zach – máme vypracovaný projekt na revitalizaci veškeré veřejné zeleně v obci. Je to zpracované projektantkou, včetně rozpočtů a osazovacího plánu atd. To nám může pomoci při žádosti o dotaci na obnovu zeleně. Navrhli nám tam i nějaké kácení stromů, např. ty smrky u bytovky, naopak ten modřín se jim hodně líbil a je prý zdravý
p. Musilová – my ho už nechceme kácet. Když je velký vítr, tak si ale všichni dávají auta stranou
p. Zach – prý je zdravý, tak by měl vydržet. Udělali návrh trvalkových záhonů před bytovkou, tak se pak můžete inspirovat.
p. Musilová – teď asi ne, budeme tam kopat, až později
p. Zach – není to plán na letošek, ale do delší budoucnosti. I ta rozpočtová cena byla kolem 2 miliónů, ale obsahuje to i drobné stavební prvky, jako rozšíření dětského hřiště, lavičky apod. Kdo bude mít zájem, máme to tady k nahlédnutí.

 

p. Šviha – chtěl bych informovat, že už je konečně nová lampa u p. Zimy, tak už tam je v noci lépe vidět. V minulosti jsme řešili náš spor s firmou Profesionálové a.s. Podařilo se nám s nimi dojednat prohlášení o prodloužení promlčecí lhůty na 10 let. Takže máme dost času na rozhodnutí správního soudu v Brně.
p. Zach – chováme se jako řádný hospodář a snažíme se vzniklou škodu z úroků úvěru vymoci

 

p. Šviha – 8. 4. bude akce Ukliďme Česko, to je sobota. Od pátku až do pondělí bude na návsi kontejner na velkoobjemový odpad. Protože zpravodaj bude až na konci dubna, rozdáme všem do schránek letáčky s informacemi.
Sraz bude jako vždy u obchodu a u bytovky. Chci se zeptat, jestli by si p. Musilová vzala na starosti partu u bytovky.
p. Musilová – bohužel nemohu, já budu po operaci, zkusím se domluvit s p. Mydlářem
p. Tichý – jak tady jezdil ten vysavač, tak se Ukliďme Česko mohlo spláchnout s tím
p. Zach – to tady jezdila SÚS a ta si uklízí jenom svoje komunikace
p. Tichý – takže to nebylo z rozpočtu obce, já myslel, že jsme to platili my
p. Šviha – na letáčku bude informace o brigádě, o velkoobjemovém kontejneru a o kontejneru na bioodpad
p. Zach – u bioodpadu bude posunut čas, p. Karešovi to, jak to bylo, nevyhovovalo, tak se to posune o půlhodiny déle

 

p. Šviha – smlouvy na stočné. Máme jich podepsáno něco přes polovinu. Všem, kdo ji ještě nemá podepsanou, jsme ji dali i s informací do schránky
p. Tichý – já to tam mám, musím to ještě vyplnit a přinést, zaplaceno mám
p. Šviha – postupně občané smlouvy nosí, ale ještě to není vše
p. Zach – také jsme vyzývali ty, co ještě nejsou napojeni, a většina nám slíbila, že se připojí
p. Šviha – zbývá v podstatě pár nemovitostí, kde mají suché WC nebo nemovitost nevyužívají

p. Ramová – když jsem roznášela faktury za stočné, tak občané neměli připomínky k ceně za stočné, ale měli připomínky k lidem, kteří se ještě nenapojili, a ptali se mě, co s tím bude zastupitelstvo dělat. Když člen zastupitelstva není připojený.
p. Zach – nenapojené jsme písemně vyzvali

 

p. Tichý – na dětském hřišti u prodejny je díra v živém plotě, proč to tam je?
p. Zach – ano, to je záměrně
p. Šviha – když se kácely stromy u prodejny, tak se tam vytvořil i průchod, aby se od prodejny dalo dostat na hřiště a více se tak začlenilo k tomu posezení u prodejny. Když se tam bude více chodit, nebude tam třeba tolik odpadků
p. Tichý – takže obec o tom ví

 

p. Tichý – byl jsem vyzván jedním občanem, abych se šel podívat do čekárny autobusu. To byla hrůza, věnujte tomu zvýšenou pozornost, vypadalo to tam, jako když tam bydlí bezdomovec, několik měsíců to tam nikdo neuklízel. Ale za pár dní už to tam vypadalo lépe
p. Zach – p. Rajmová mě upozornila na pobíhání mládeže po střeše obchodu. Promluvil jsem s jejich rodiči, takže došlo k nápravě. Teď už tam moc nejsou, protože někteří mají zákaz tam chodit.

 

p. Musilová – je nějaký posun v odstranění autovraků u bytovky? Vím, že s jedním bude problém, ale jestli jste poslali někomu už dopis, aby to odstranil. Protože tam bojujeme o parkovací místa a není kde zaparkovat.
Nešlo by přivést nějaký štěrk k lampě u pozemku Martínkových, aby se tam dalo parkovat?
p. Zach – až se bude dělat ten chodník, tak bychom je tam poslali

 

p. Musilová – v okolí bytovky volně pobíhají psi, bude se to nějak řešit?
p. Zach – jedná se asi hlavně o dva psy, černý a rezavý. Lze to řešit vyhláškou
p. Musilová – u nás se to dost řešilo a p. Martínková dala majitelům psů, aby si po svých psech uklízeli, takže to tam už docela funguje, ale pak přiběhne tenhle rezavý, udělá potřebu na pískoviště a běží dál.
p. Zach – Mluvil jsem už v minulosti s majitelem a tvrdí, že to po nich sbírá
p. Musilová – ale on tam majitel u toho většinou není
p. Zach – ještě s ním promluvím

 

p. Musilová – jaká je email adresa na zpravodaj?
p. Nyčová – pošlete to přímo na mě

 

p. Musilová – p. Círová mě požádala, jak se bude řešit odtok vody z její zahrady, až tam bude nový chodník, měly by zmizet příkopy
p. Zach – já už jsem to p. Círovi vysvětloval, můžu mu to vysvětlit znovu. Už jsme se domluvili, jakým způsobem to prokopat do příkopu, který bude za koncem chodníku
p. Tichý – tam, jak se stahuje voda, tak už je cizí pozemek
p. Bílek – to by byl problém, tam na konec chodníku dát trubku?
p. Zach – to by se mohlo, i jsem mu to tak říkal
p. Tichý – tam se měla udělat kanalizace na obou stranách, na tom se šetřit nemělo, až přijde velká voda, tak nevím, jestli se ušetří. Projektant říkal, že to je předimenzované, to je dobře, ale jestli to bude stačit
p. Zach – já se za ním zítra zastavím

 

p. Musilová – četla jsem hodně zápisy z Tuře a někdo se tam ptal, v jaké fázi je vyrovnání se státem ohledně Butovse. Starosta mu odpověděl, že příští týden bude schůzka s advokátem a bude se řešit tržní řád
p. Zach – my jsme se s Tuří dohodli, a jestli oni něco řeší se státem, tak to je jejich záležitost

 

p. Musilová – kam se daly vánoční ozdoby z vánočního stromečku?
p. Šviha – osvětlení je tady na úřadě
p. Musilová – a ty kuličky, nerozbité jsou v odpadkovém koši? Mohly se nechat na příští rok
p. Šviha – to ne, co bylo na stromečku a v těch truhlíkách, jsme s manželkou sundávali, ale jestli něco bylo v koši, to jsme nezkoumali. Ale je to schované na příští rok
p. Bílek – a bylo to z toho stromku?
p. Zach – mohl je někdo sundat ještě dřív a vyhodit nebo to jsou jiné kuličky
p. Musilová – protože mi bylo řečeno, ať se jdu podívat, jak obec hospodaří

 

p. Nyčová – chtěla bych zastupitelstvo poinformovat, že Ženy pro Butoves chystají tradiční akci Děti maminkám, která se uskuteční v neděli 14. 5. od 15 hodin v Butovance. Půjdu za Krausovými, jestli budeme moci od 4. 4. zkoušet
p. Zach – 9. 4. budou jarní dílny
p. Šviha – na internet jsem informaci o dílnách už dal

 

p. Šviha – já mám ještě poslední věc. Za rok už budou volby do zastupitelstva, všichni jsme měli ve volebním programu, že bychom chtěli udělat nějaké sportovní hřiště. Tak bych si chtěl tady s vámi všemi o tom trochu podiskutovat, protože je tady několik variant k zamyšlení. P. Rajmová tady v listopadu na 21. zastupitelstvu řekla, že pozemek neprodá, ale když mi dáte 400,- Kč/m2, tak vám ho prodám. Mě se ptali občané, proč jsme ten pozemek od Rajmových nekoupili. My jsme s p. Rajmovou o tom, že bychom ho chtěli koupit, mluvili, řekla nám, že to zatím není na pořadu dne. Tak bych se tady chtěl zeptat, jaký je váš poslední názor na prodej pozemku na hřiště, protože v zápise máme, že prodáte za 400,- Kč/m2
p. Rajmová – já vím, že jsem to řekla, ale nebylo to myšleno vážně, my s tím pozemkem počítáme na výstavbu pro vnoučata, nechceme ho prodávat.
p. Šviha – je to 3023 m2, což dělá 1 209 200,- Kč. Kdyby byla šance tento pozemek koupit, myslím si, že bychom o tom určitě přemýšleli
p. Rajmová – zatím ne, my máme čtyři vnoučata
p. Tichý – tenhle pozemek tam je, ten se kdysi koupil. Když se mluví o volbách, tak naše volební strana navrhovala tento pozemek k využití na hřiště
p. Bílek – jaký pozemek?
p. Tichý – od čistírny k cestě, je to 2 700 m2
p. Bílek – to byste na to ale museli mít velkou dotaci, abyste z toho udělali pozemek na hřiště. Vezměte si rybářské holiny a jděte se tam podívat
p. Zach – je to tam mokré, to je jasné
p. Šviha – navíc ten pozemek je strašně daleko od zastavěné části obce. Problém je, že tam někdo těžko bude pouštět samotné dětí, není to tam pod dozorem, nikdo na ně neuvidí, není tam chodník. Když jsem to diskutoval s p. Zemánkem v rámci územního plánu, tak mi řekl, že občanská vybavenost by měla být někde uprostřed obce a ne někde úplně oddělená od jakékoliv zástavby, že by to tam nedoporučoval.
p. Zach – že by to tam ani úřady nepovolily
p. Šviha – objevila se nám nabídka od p. Jandy, jedná se o pozemek mezi Janovými a Fléglovými, máte to na mapce před sebou, pozemek má 1320 m2, je to 35 x 36 m. Standardní víceúčelové hřiště má velikost 32 x15 m, takže by se tam vešla dvě. Není to ideální místo, ale je to na zvážení.
p. Zach – to není
p. Musilová – je to u silnice, a nevím, jestli by s tím sousedi souhlasili, aby jim tam děti křičely
p. Šviha – Jandovi a Fléglovi s tím nemají problém, ale museli bychom mluvit i s ostatními
p. Zach – my tady říkáme, jaké jsou možnosti
p. Bílek – u Formánkových, tam je zastavovací studie
p. Šviha – tam je návrh územního plánu, ale žádná studie zatím není, jsou tam soukromí majitelé, museli bychom se s někým domluvit, jestli by nám pozemek neprodal.
p. Zach – tam jsme taky o tom přemýšleli, ale zatím jsme s nikým nejednali
p. Šviha – spíš to tady dávám na zamyšlení, jestli nenajdeme nějakou vhodnou parcelu, kde bychom mohli takové hřiště vybudovat
p. Tichý – co pod přejezdem napravo, co se dělala ta navážka, komu to tam patří?
p. Rajmová – spodek tam je Škaloudových a vršek je dráhy
p. Šviha – myslíte ten trojúhelník drážní
p. Tichý – ano ten trojúhelník a prodloužit to do obce, p. Kuncl tam má pozemek, tam udělat pruh
p. Šviha – tam je to hodně do kopce, byly by tam nutné velké terénní úpravy. A taky bude problém s přístupem, všichni by museli jít až skoro kolem Hrdých, těžko nám někdo prodá kus pozemku, aby se udělal průchod z nové zástavby
p. Tichý – a mezi Plevovými a Syřišťovými?
p. Zach – to je Kubišty, ten s tím počítá pro děti
p. Musilová – a od Hrdých až k dráze, to je čí?
p. Zach – to je Hrdých, to je všechno u silnice
p. Šviha – p. Janda by za to chtěl asi 700 000,- Kč, ale chtěl by do smlouvy podmínku, že je to na hřiště, abychom to pak neprodali někomu jako stavební parcelu
p. Tichý – jenže tam by byl problém, hluk a injekční stříkačky
p. Zach – měli jsme to všichni ve volebním programu, tak bychom to mohli nějak začít řešit
p. Šviha – ten pozemek není velký, hřiště by se tam vešlo, zbyl by tam pruh stejně velký jako hřiště, ale bramborák už by se tam nevešel
p. Zach – to si myslím, že by se ani Jandovým a Fléglovým nelíbilo, nehledě na další sousedy
p. Tichý – co pod Lazákovými?
p. Zach – když jsem s p. Lazákovou v minulosti mluvil, tak říkala, že to zatím nebude prodávat. Jinak pozemek mezi Neufussovými a p. Kunclem bude asi konečně prodán a mělo by se tam stavět
p. Šviha – do září 2018 musíme doložit kolaudace od 21 domů v nové zástavbě, kvůli dotaci
p. Zach – všichni ostatní už mají postaveno nebo staví, jedná se o poslední pozemek
p. Rajmová – to není poslední, ještě mezi Jandovými a Fléglovými
p. Šviha – tam nebyla dotace, ta byla jen kolem nové komunikace, právě proto by se mohl využít i na hřiště
p. Zach – tím, že by byly všechny parcely zastavěny, tak by se mohla už uzavřít ta dotace
p. Šviha – kdyby Rajmovi náhodou s prodejem souhlasili, tak my jsme i ochotni s Kubištovými ten pozemek směnit, tak jak jste domluveni, aby jim vznikl pozemek vedle jejich domu, kde by mohli stavět a zanést to do návrhu územního plánu jako pozemek pro výstavbu RD. Vznikl by tam pozemek dostatečně velký na hřiště i další akce jako je bramborák
p. Tichý – tam jsou tři parcely
p. Šviha – spíše na dvě
p. Rajmové – to je asi na tři, my máme 3000 m2 a Jarka má asi 1500m2
p. Šviha – oba ty pozemky jsou dohromady na tři parcely, to ano
p. Tichý – tam by byly tři domy akorát a je tam všechno, vodovod, splašková, plyn, elektřina
p. Šviha – ale až za cestou

 

p. Rajmová – já bych měla ještě popelnici u p. Wojtěcha
p. Zach – já jsem ji rušil
p. Rajmová – ale ještě nám ji teď v březnu účtovali
p. Zach – vyřeším to, asi to zapomněli zrušit ve fakturaci

 

p. Musilová – jestli by nešla změnit písnička v rozhlase, hrozně to přeskakuje
p. Zach – šla by změnit, ale aby to lidi poznali, že jde o hlášení. Už tady mám připraven nový zesilovač
p. Šviha – chystáme se to změnit, aby šlo hlásit automaticky. Nastavilo by se, které dny se má informace vyhlásit a hlásilo by to samo. Pak by se měnila i znělka, nechceme tu skladbu měnit dvakrát. Pak by se tam dala nějaká skladba, která nepodléhá autorským právům

 

p. Bílek – od 1. května je zákaz kouření, bude se to vztahovat i na veřejný prostor Butovanky?
p. Šviha – vztahuje se to na restaurace
p. Bílek – vy jste to pronajali na sportovní a kulturní činnost, ale je to nadále veřejný prostor
p. Šviha – podle mě se to na to nevztahuje, můžeme o tom promluvit s Krausovými, ale oni mají ten názor, že bez kouření to nemá smysl provozovat
p. Bílek – měli byste to řešit, protože se můžou objevit stížnosti, abyste na to byli připraveni a nemuseli jim dát výpověď
p. Tichý – proč dát výpověď
p. Bílek – protože nedodrželi podmínky
p. Zach – zatím si nikdo nestěžoval
p. Tichý – tohle kouření je o ničem
p. Bílek – kdyby nesvítili na sále a nehráli tam ping-pong, tak ani do té hospody nejdu, tam ani neprojdeš, kouří tam minimálně pět lidí
p. Tichý – dříve se tam kouřilo mnohem víc
p. Zach – s p. Krausovou promluvíme, ale je to na ní
p. Šviha – ve smlouvě o kouření nic není
p. Musilová – já jsem četla, že na tyto vesnické kluby se to nevztahuje

 

Předsedající 24. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:55 hod.

 

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 1/2017


Zápis byl vyhotoven dne: 30. 3. 2017

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé: Jana Rajmová

Iveta Nyčová 

 

Starosta: Bohumil Zach