Zápis č. 25

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 31. 5. 2017 od 18:30 hodin.

 

Přítomni:
Luděk Kunčík
Vendula Musilová
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Závěrečný účet obce za rok 2016
3. Dotace z Královéhradeckého kraje (smlouva o dotaci)
4. Správa údržba silnic Královéhradeckého kraje (převod pozemků)
5. Poptávkové řízení rekonstrukce nádrže
6. Sportovní hřiště (záměr nákupu pozemku)
7. Autobusová zastávka (stížnost)
8. Žádost o dotaci (Klub seniorů)
9. Žádost o dotaci (TJ Butoves)
10. Sponzorský dar (Ženy pro Butoves)
11. Dotace na domovní kompostéry
12. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 25. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Musilovou a pana Kunčíka, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Musilovou a pana Kunčíka.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z25/2017 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

p. Rajmová – účetní závěrka by měla být jako samostatný bod
p. Zach – právě že mi vždy při auditu tvrdí, že součástí závěrečného účtu je i účetní závěrka, tak jsme to spojili

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 25. zastupitelstva v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z25/2017 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 24. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. Závěrečný účet obce za rok 2016

 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2016. Vše kolem závěrečného účtu bylo zveřejněno na úřední desce a na internetových stránkách obce. Součástí závěrečného účtu je i zpráva z auditu a výsledkem auditu, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Součástí závěrečného účtu je i schválení účetní závěrky za rok 2016.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje závěrečný účet a zprávu z auditu za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2016 a to bez výhrad.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z25/2017 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2016 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve výši 1 331 945,91 z účtu 431 na 432.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z25/2017 bylo schváleno.


Bod 3. Dotace z Královéhradeckého kraje (smlouva o dotaci)

Předsedající seznámil přítomné obsahem smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17POV02-0053 na rekonstrukci nádrže a vybudování chodníků, dotace je ve výši 49,99% (částka 265 200,- Kč), dotace bude po podepsání smlouvy zaslána na náš bankovní účet, doba realizace je do 30. 11. 2017. Do konce roku má být podána závěrečná zpráva.

 

p. Bílek – na co je to dotace?
p. Zach – je to dotace na rekonstrukci vodní nádrže a na chodník od Bubeníkových po Fialovy, protože ten nemá ve všech místech správnou šířku a nešel proto zařadit do žádosti o dotaci na SFDI
p. Tichý – a ty chodníky u nás?
p. Zach – na ty žádáme o dotaci na SFDI
p. Tichý – takže oprava té nádrže a chodník u Fialových je 530 000,- Kč?
p. Zach – ano zhruba tak, na chodník už firmu máme, nádrž se bude soutěžit a cena asi klesne

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu na poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje č. 17POV02-0053 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z25/2017 bylo schváleno.

 

Bod 4. Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje (převod pozemků)

 

Předsedající seznámil přítomné s potřebou schválení bezúplatného převodu pozemků pro přípravu smlouvy o darování mezi obcí a krajem, smlouvu bude tvořit kraj (respektive Správa a údržba silnic), kterou budeme schvalovat, až bude připravena.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vzájemný bezúplatný převod pozemků mezi Královéhradeckým krajem a Obcí Butoves
1. Královéhradecký kraj (dárce) převede z LV 352 do vlastnictví Obce Butoves (obdarovaný):
dle geometrického plánu č. 201-668/2016ze dne 15.12.2016v k.ú. a obci Butoves
• p.p.č. 178/5 o výměře 198 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z p.p.č. 178/1 (ostatní plocha – silnice)
• p.p.č. 178/6 o výměře 34 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z p.p.č. 178/1 (ostatní plocha – silnice)
• p.p.č. 178/7 o výměře 20 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z p.p.č. 178/1 (ostatní plocha – silnice)
• p.p.č. 178/8 o výměře 276 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z p.p.č. 178/1 (ostatní plocha – silnice)
• p.p.č. 178/9 o výměře 412 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z p.p.č. 178/1 (ostatní plocha – silnice)
• p.p.č. 178/10 o výměře 971 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z p.p.č. 178/1 (ostatní plocha – silnice)
• p.p.č. 178/3 o výměře 34 m2, ostatní plocha – jiná plocha
vznikla z p.p.č. 178/3 (ostatní plocha – jiná plocha)
• p.p.č. 184/2 o výměře 182 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z p.p.č.184 (ostatní plocha – silnice)
• p.p.č. 184/3 o výměře 61 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z p.p.č. 184 (ostatní plocha – silnice)
• p.p.č. 184/4 o výměře 149 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z p.p.č. 184 (ostatní plocha – silnice)
• p.p.č. 197/3 o výměře 21 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace
vznikla z p.p.č. 197/1 (ostatní plocha – silnice)

Omezující podmínky
Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.

2. Obec Butoves (dárce) převede z LV 10001 do vlastnictví Královéhradeckého kraje (obdarovaný):
dle geometrického plánu č. 201-668/2016ze dne 15.12.2016v k.ú. a obci Butoves
• p.p.č. 160/36 o výměře 43 m2, ostatní plocha – silnice
vznikla z p.p.č. 160/23 (orná půda)

Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z25/2017 bylo schváleno.


Pro vyhotovení smlouvy je k výše uvedenému usnesení potřeba ještě schválit podepsání žádosti o převod pozemků výše uvedených

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves pověřuje starostu obce Bohumila Zacha podepsáním žádosti o vzájemném bezúplatném převodu pozemků mezi Královéhradeckým krajem a

Obcí Butoves viz usnesení č.: 6/Z25/2017.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z25/2017 bylo schváleno.


Bod 5. Poptávkové řízení na rekonstrukci nádrže

 

Předsedající seznámil přítomné s tím, že je potřeba připravit poptávkové řízení na rekonstrukci nádrže.

p. Tichý – v nádrži je udělaná prohlubeň, ta zůstane zachovaná?
p. Šviha – ano, umí to udělat včetně tohoto
p. Bílek – bude se tam něco bourat nebo se to jenom zúží?
p. Zach – zúží se to jen o tloušťku těch fólií, folie se protáhne až nahoru, kde bude ukončena lištou
p. Šviha – máme vytypované zatím tři firmy, které poptáme. Jestli někdo znáte někoho, kdo se tím zabývá, tak nám dejte kontakt
p. Musilová – a realizace bude kdy?
p. Zach – to jsme se tady před začátkem bavili s p. Tichým, že se to asi nestihne, tak by se to udělalo v září
p. Musilová – to by bylo asi nejlepší
p. Šviha – až vybereme firmu, tak se s ní musíme domluvit, jestli se to stihne ještě před prázdninami. Za 15 dnů se můžeme znovu sejít, vybrat firmu a do konce června by mohli nastoupit a za čtyři dny to mají hotové.
p. Musilová – takhle brzy? Ale než se to napustí.
p. Zach – napouští se to 4 dny, já bych to nechal radši na to září
p. Rajmová – ta firma na to musí mít prostor
p. Šviha – to budeme jak v Jičíně, budeme otvírat koupaliště po sezóně

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vypsání poptávkového řízení na rekonstrukci nádrže a pověřuje starostu Bohumila Zacha přípravou poptávkového řízení

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z25/2017 bylo schváleno.

 

Bod 6. Sportovní hřiště (záměr nákupu pozemku)

 

Předsedající seznámil přítomné s možností zakoupení části pozemku č. 160/30 v k. ú. Butoves v lokalitě nad drahou. Tento pozemek je zhruba v polovině lokality s plánovanou budoucí zástavbou Z1, který by kromě hřiště sloužil jako veřejné prostranství, které vzhledem k velikosti plochy pro bydlení požaduje krajský úřad min. o ploše 1200 m2. A zároveň by na něm vznikla příjezdová cesta k severnímu konci této plochy pro bydlení, kde bude komunikace k jednotlivým domům. Vyřešilo by nám to i místo pro inženýrské sítě, které povedou k jednotlivým domům.
Měli bychom začít jednat se zemědělci, jestli umožní část této parcely vyjmout z té plochy pole. Pak by se mohl udělat geometrický plán, aby se zjistila výměra a mohla se určit cena.

 

p. Bílek – jak je široký ten pozemek?
p. Šviha – široký je cca 32m a dlouhý asi 71m. Připravil jsem zastupitelům nákres, jak by to mohlo vypadat, kde už je 5m široká cesta, 1,5m chodník a hřiště o rozměru 32x15 m. Zbude tam i dostatečné velký prostor, kde by mohl být bramborák a podobné akce, i místo pro kontejnery pro tuto část obce
p. Bílek – počítá se tam i s nějakou budovou?
p. Zach – i to je do budoucna možné. P. Šviha byl na setkání starostů v Libuni, protože já jsem nemohl, kde mluvil se zástupci oddělení dotací krajského úřadu a je možnost získat na nákup pozemku individuální dotaci.
p. Šviha – jsme nejmladší obcí v kraji, chybí nám tady občanská vybavenost, oni to vědí a říkali mi, že jejich vedoucí je nakloněn takovýmto záměrům
p. Zach – pak by nákup pozemku ani tolik nezatížil rozpočet obce
p. Rajmová – aby se o tom mohlo jednat, je podstatná cena celého hřiště
p. Zach – protože to je lokalita pro budoucí výstavbu, tak bychom měli uvažovat o ceně kolem 300 Kč/m2.
p. Rajmová – když budeme kupovat pozemek, tak ho musíme koupit za cenu v místě a čase obvyklou
p. Zach – to my víme
p. Rajmová – ale tím byste měli začít
p. Šviha – potřebujeme schválit záměr, abychom mohli začít se všemi jednat
p. Rajmová – pak by ale v usnesení nemělo být, že schvalujeme přípravu ke koupi pozemku, ale jen informace pro zastupitelstvo
p. Zach – my chceme, aby se schválilo, že se tím budeme zabývat, abychom nedělali nějaké kroky bez pověření zastupitelstva
p. Šviha – abychom objednali geometrický plán
p. Rajmová – ten ale nemůžete objednat, dokud nebudete vědět cenu, proto si myslím, že ne k podkladu pro koupi, ale zjistit všechny informace a poté teprve objednávat geometrický plán, to až zastupitelstvo rozhodne, že se to koupí
p. Zach – ten geometrický plán potřebujeme, abychom věděli velikost pozemku, protože ho nechceme kupovat celý
p. Rajmová – víme, že to je asi 2 300 m2, s tím můžeme počítat a nemusí se to zaměřovat
p. Zach – protože je to poměrně velký investiční záměr a chtěli bychom mít něco schváleného
p. Bílek – dotýkalo by se to nějak návrhu územního plánu?
p. Zach – v návrhu je to plocha pro výstavbu domů k bydlení, ale není nějak rozdělená, musela by se rozdělit a vytvořit tam plochu pro komunikaci a občanskou vybavenost
p. Tichý – můj názor znáte, my máme pozemek u ČOV, ten jsme koupili, ten je vhodný. Minule se tady říkalo, že je tam mokřina, tam nikdy voda nebyla
p. Zach – to jsi tam nebyl na jaře, to tam je spousta vody a zapadl bys tam
p. Tichý – to jde všechno vyřešit, obec tam má pozemek a nemusí nic kupovat, na druhé straně za plotem je vodovod, možnost napojení na splaškovou kanalizaci, elektřina. Kdo tam bude hrát? Aby to nedopadlo jako v Kovači nebo ve Vysokém Veselí, kam nikdo nechodí. Setkal jsem se s názorem, že je to pouhé zviditelnění.
Jde o to, aby družstvo nevrátilo okolní pozemky vlastníkům, že už na nich nechce hospodařit
p. Zach – právě proto s nimi potřebujeme jednat
p. Tichý – pak se zjistí, že tam chodí 2 lidi, aby to nedopadlo jako tady na tom hřišti, že si tam kopají dva nebo nikdo. Je potřeba to také zvážit. A nechat prostor k diskuzi, než se něco definitivně schválí
p. Zach – obec není v pozici výdělečné firmy, obec má dávat příležitosti k rozvoji
p. Musilová – ale ty děti jsou zalezlé doma, aby to bylo na bramborák jednou za rok?
p. Šviha – takovéhle víceúčelové hřiště je asi pro 7 sportů, nemá sice oficiální rozměry hřiště pro malou kopanou, ale branky tam mohou být, aby si tam mohl kdokoliv zakopat. Všichni z nás co tady sedíme, jsme měli ve volebním programu hřiště, už jsme tady o tom minule diskutovali. Teď tady máme pozemek, kde by mohlo být hřiště a vyřešilo by nám to navíc další věci do budoucna, jako je příjezdová cesta, inženýrské sítě a veřejné prostranství. Nyní jsme nejmladší obec, dokud tady máme děti, tak by bylo dobré postavit hřiště, až jim bude o deset let více, tak už tam těžko bude někdo chodit
p. Musilová – pak se o to hřiště musíme starat
p. Šviha – je tam umělý povrch, tráva tam neroste, stromy jsou daleko, maximálně se někdy zamete
p. Musilová – já z práce vidím, kolik dětí na hřiště teď chodí a je jich tam maximálně 5. Jestli je to nutné budovat hřiště
p. Tichý– aby nám tam pak někdo nedal ceduli památník zastupitelstva 2014-2018
p. Zach – tak proč jsme to měli všichni ve volebním programu?
p. Musilová – ale my jsme to měli dole u ČOV
p. Tichý – oplotit to a postupně to vylepšovat
p. Šviha – tam to pro hřiště opravdu není dobrá lokalita, i p. Zemánek nám řekl, že v územním plánu tam hřiště být nemůže
p. Tichý – tak ho postavíme mezi domy, až někdo přijde po noční a bude se chtít vyspat, tak bude rád
p. Zach – tak bude někdo zrovna sekat trávu
p. Šviha – proto je to hřiště navržené v jižní části pozemku, aby bylo dál od domů a neměli to lidé vedle ložnice, a také, aby bylo vidět, jestli na něm někdo je a mohl se další přidat
p. Bílek – když máte mezi sebou rozpory, jestli dělat hřiště nebo ne, nebylo by dobré udělat anketu mezi občany?
p. Rajmová – to jsem chtěla také říct
p. Tichý – referendum
p. Rajmová – já bych se chtěla zeptat, kolik bude stát vybudování hřiště plus pozemek? S tím by se měli seznámit občané, aby se mohli vyjádřit, protože nás je sedm a peníze jsou všech občanů. Myslím si, že při takto velké investici by bylo dobré i pro zastupitelstvo znát názor občanů
p. Zach – já to řeknu obráceně, měli bychom mít alespoň základní souhlasy sousedů, abychom věděli, že je možné tam hřiště postavit. A pak uděláme anketu se dvěma možnostmi, kde se seznámí s oběma variantami, co by která stála a podobně. To bychom mohli stihnout do říjnových voleb, kde by se občané mohli vyjádřit
p. Rajmová – s tím souhlasím
p. Tichý – aby tam bylo i, že pozemek je už zakoupen nebo se musí koupit
p. Bílek – škoda, že není pozemek zakoupen až ke koupališti, to by se pak mohlo spojit
p. Tichý – ale to byla moje představa, já jsem to tak měl dohodnuté s p. Lazákovou
p. Zach – a proč jsi to nedotáhl?
p. Tichý – protože přišly volby v roce 2014
p. Šviha – cena takového hřiště je kolem 1 mil. Kč, včetně projektu a terénních úprav, záleží hodně na typu povrchu, může být za 600 000 – 1 500 000,- Kč
p. Zach – abychom se hnuli: přečtu návrh usnesení


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves pověřuje starostu Bohumila Zacha k přípravě podkladů na umístění sportovního hřiště na pozemku 160/30 v k. ú. Butoves.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z25/2017 bylo schváleno.

 

p. Zach – prozkoumáme, jestli by to hřiště tam šlo postavit a připravíme anketu k říjnovým volbám

 

Bod 7. Autobusová zastávka (stížnost)

 

Předsedající seznámil přítomné se stížností ze dne 11. 4. 2017 p. Škaloudové na stavební úpravu autobusové zastávky. Závětrné boky tam nevadily v době, když tam nebyl chodník. Kdokoliv šel po chodníku, musel se uhnout, aby mohl projít, proto jsme ty boky nechali odbourat. Řešili jsme to i s projektantem, aby se nenarušila statika té zastávky.

 

p. Šviha – já jsem na to slyšel jen kladné ohlasy, lidé to chválí, kromě p. Škaloudové a p. Tichého. Myslíme si, že by si teď zastávka zasloužila kompletní nátěr.
p. Zach – v Konecchlumí mají velmi podobnou zastávku, také bez boků
p. Tichý – ale tam nikdy nebyly, já jsem na to slyšel různé reakce. Třeba, že se měla hned zavolat policie, protože dochází k ničení obecního majetku
p. Zach – ničení by to bylo, kdyby to neobjednala obec
p. Tichý – ty závětrné boky tam měly svůj účel. Setkal jsem se s názorem: tu střechu, která přesahuje, uříznout, aby to vypadalo jako krabice.
p. Škaloudová – tady jde o to, že tady ti dva pánové se dohodli mezi sebou
p. Šviha – my jsme starosta a místostarosta a je to v naší kompetenci
p. Škaloudová – vy jste mi řekl, že se to projednávalo na zastupitelstvu, ale nic se neprojednávalo. To vaše psaní, naučte se psát zápis pořádně, ať u toho člověk nestojí půl hodiny a nečte: jedna paní povídala, druhá povídala a třetí neodpověděl nic a to se čte na sedmi stránkách. Mělo by to být napsáno tak, abychom s toho poznali, jaký je výsledek
p. Zach – já jsem dělal zápisy v minulém zastupitelstvu. Mohli bychom tam mít jen holé usnesení, ale dáváme to tam proto, aby občané věděli, co se na zastupitelstvu probírá. Dát někdy dohromady z té diskuze nějaký závěr, to někdy ani nejde, protože se přejde k jinému tématu a závěr žádný není
p. Šviha – já to nahrávám a píšu to v podstatě slovo od slova, jen vynechávám nějaké vulgarismy
p. Škaloudová – proč to tam tedy nedáváte diktafonem, bylo by to lepší, já bych si to poslechla a nemusela bych to půl hodiny číst. Mně už ani o ty závětrné boky nejde, ale dovolili jste si to sami od sebe, ty jsi mi ještě lhal, v žádném zápise jsem to nenašla. My jsme to zadarmo stavěli, tak vy dva se složte a zaplaťte náklady na úpravu
p. Zach – proč bychom se na to skládali?
p. Tichý – to se přeci nedělá, tady bylo něco vybudováno. Já jsem tady dělal starostu 24 roků, mě by v životě nenapadlo někomu říct: dejte to pryč, ty boky se tady pletou. Nevím, co vás to napadlo.
p. Zach – Kdyby si mně stěžoval jenom jeden člověk, tak neřeknu, ale těch bylo alespoň deset. Když jsi jel s kočárkem, musel jsi vjet skoro na silnici. Pak ten chodník ztrácí smysl, když se po něm nedá chodit
p. Šviha – kdyby se tam špatně nepostavil chodník, tak se to nemuselo řešit, stačilo, kdyby byl trochu dál od zastávky, silnice tam je široká dost. Pak by to ničemu nepřekáželo a dalo by se tam projít
p. Tichý – a teď se tam nedalo projít?
p. Šviha – nedalo
p. Tichý – každý tam prošel a najednou se tam nedalo projít
p. Bílek– Myslím si, že je to teď dobře vyřešené, dá se tam projít, jen by to chtělo dodělat, jak tady bylo řečeno. Je to stále lepší než to zbourat, jak se tady o tom v minulosti na zastupitelstvu mluvilo. Co já jsem slyšel názory, tak lidem to vyhovuje, jak to je teď, nevím, jestli se jim to líbí. Je to už dozděné, jsou tam i prkna, jen to natřít.
p. Šviha – chodník slouží pro chození a čekárna pro čekání, obě ty stavby splňují svůj účel
p. Škaloudová – já neříkám, dopadlo to tam vcelku slušně, ale že se nebojíš, je to obecní majetek, vy se o něj máte starat a ne ho ničit. Ty si přečti ty svoje zápisy a nikde to tam není
p. Šviha – já jsem to tam hledal a opravdu tam závěr není, diskutovalo se o tom, ale nic se nedohodlo. Já to zkusím jinak. Minulé zastupitelstvo rekonstruovalo obchod, když se pronajímal Coopu, rekonstrukce stála asi 150 000 Kč. Byly tam výlohy, které se zazdily, zastupitelstvo nerozhodlo o tom, že se to má zazdít. Zničili jste krám? Je to úplně stejná situace
p. Tichý – takhle si to přála jednota, kvůli tepelným úsporám
p. Šviha – ano, byla to údržba objektu podle aktuální situace
p. Zach – vy si myslíte, že by každé udržovací práce mělo schvalovat zastupitelstvo?
p. Tichý – my si tady všichni vidíme do talíře, mělo by se to dělat tak, aby lidi byli spokojeni
p. Šviha – ale většina je spokojena
p. Tichý – ti si to neuvědomují, co se vlastně stalo. Tady to někdo vybudoval někdy kolem roku 1980, přijdou noví, kteří ani nevědí, kdy a jak se to stavělo a ti rozhodli, boky zbouráme
p. Rajmová – chyba byla v tom, že to nebylo projednáno v zastupitelstvu, protože ani ty ani p. Šviha nemáte právo o tom rozhodovat, nebylo to v rozpočtu. Kdyby to bylo v rozpočtu, tak můžeš tu práci zadat. Můžeš pouze objednávat věci, s kterými se počítá v rozpočtu.
p. Zach – já jsem to udělal v rámci rozpočtu
p. Rajmová – nebylo to v rámci rozpočtu, protože při projednávání rozpočtu se o tom nemluvilo. Ani to nebylo jako oprava počítané do rozpočtu, není to běžná oprava, ty můžeš zadávat jen běžné opravy. Všemu by se předešlo, kdyby se to projednalo v zastupitelstvu
p. Zach – to ano, kauza autobusová zastávka by nebyla, ale takhle se řeší spousty běžných věcí a dělalo se to tak i v minulosti
p. Rajmová – ale tohle není běžná věc
p. Zach – nebyla to nějaká velká investiční akce
p. Musilová – kolik to teda stálo?
p. Zach – asi 4 500,- Kč

p. Škaloudová – jak to vypadá s penězi za úroky, co obec platila, jak jsi poslal tu stížnost na ÚOHS?
p. Šviha – zatím se čeká na rozhodnutí soudu, jestli za to může ÚOHS nebo firma Profesionálové a.s., poslední zprávu od soudu v Brně máme, že by měli rozhodnout ve 3. čtvrtletí tohoto roku. Já to nezavinil, já jsem zákon neporušil. Firma nám prodloužila promlčecí lhůtu na deset let k tomuto případu, abychom to po ní případně mohli vymáhat, až soud rozhodne.

p. Zach – vrátil bych se k zastávce. Stížnost se projednává podle správního řádu - je na to 60 dní. Stěžovatel bude vyrozuměn písemně. Když nebude spokojen, může se odvolat prostřednictvím našeho úřadu ke krajskému úřadu. Takový je postup vyřízení stížnosti
p. Šviha – chcete k tomu přijmout nějaké usnesení?
p. Zach – myslím si, že není potřeba
p. Tichý – v jakém smyslu bude odpověď, omlouváme se, přepískli jsme to?
p. Zach – p. Škaloudová si stěžuje na postup a nechce, aby se to platilo z obecní pokladny, tak na tyto věci odpovíme. S tím, že se to dělalo na podnět občanů, z důvodu lepšího pohybu po chodníku, bude to financováno z rozpočtu obce
p. Tichý – já jsem říkal, nechme čekárnu čekárnou, važme si jí. Jestli chcete nějaký moderní přístřešek, jako je v Kovači, tam není kam se schovat. Kdyby se ještě nasadily dveře.
p. Šviha – nechceme, my si současné zastávky vážíme, proto ji vylepšujeme
p. Musilová – dveře určitě ne, ale natřít by se měla
p. Šviha – jakou barvu byste navrhovali?
p. Musilová – nějakou žlutou jako je obchod
p. Zach – s tím se v rozpočtu nepočítá
p. Šviha – zastupitelstvo bude asi za 15 dní, kvůli nádrži, tak bychom připravili i rozpočtová opatření
p. Rajmová – asi se ani nebude muset, to je 6171, tam peníze jsou, je tam 50 000 Kč, ale jsou v tom i ta okna

 

Bod 8. Žádost o dotaci (Klub seniorů)

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem dvou žádostí p. Jiránka pro Klub seniorů a to na organizaci 2 výletů, příspěvek na dopravu a sportovních her v Butovsi na Jezeře pro členy klubu a občanů Butovse

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přidělení dotací ve výši 22 000,- Kč p. Jiránkovi, Butoves čp. 16, pro Klub seniorů

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z25/2017 bylo schváleno.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 22 000,- Kč s p. Jiránkem, Butoves čp. 16 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 10/Z25/2017 bylo schváleno.

 

Bod 9. Žádost o dotaci (TJ Butoves)

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí TJ Butoves z. s. na tři akce a oddíl stolního tenisu. Jedná se o Dětské sportovní odpoledne, Butovský kros a Zakončení léta na hvězdárně.

 

p. Rajmová - chtěla bych upozornit na chybně vyplněnou žádost TJ o dotaci. Je třeba, aby si žádost ještě před podepsáním smlouvy o dotaci TJ opravila
p. Šviha – zařídím to
p. Tichý – Jednota sponzoruje dětský den?
p. Šviha – ano, od jednoty by měly být nějaké drobnosti pro děti
p. Tichý – já že vloni to bylo také
p. Šviha – vloni jsem na to zapomněl, tak nic nebylo, ale bylo to předloni a asi i ten rok předtím
p. Zach – ty dresy byl i můj nápad, aby trochu tu obec reprezentovali
p. Rajmová – vypadá to lépe
p. Šviha – jsme asi poslední, co jezdí bez dresů
p. Rajmová – já bych měla dotaz k akci ukončení léta, kolik dětí tam asi bude a jaké hry tam hrají, že chcete na ceny
p. Šviha – vloni to bylo poprvé, bylo to jen pro členy TJ. Akce se zdařila, takže se rozhodli, že by to rozšířili pro všechny. Mělo by to být celé odpoledne až do večera, když to počasí dovolí, tak i pozorování vesmíru dalekohledy. Vloni nás tam bylo více jak dvacet
p. Rajmová – dětí tam ale dvacet nebylo
p. Šviha – ne všichni tam spali, ale bylo nás tam hodně
p. Rajmová – mě jen zarazilo, že na dětský den, kde jsou děti z celé vesnice, žádají 1700 Kč a na zakončení léta 2000 Kč
p. Šviha – to je tím, že na sportovní odpoledne budeme mít ještě věci od Jednoty

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přidělení dotací ve výši 16 500,- Kč TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 11/Z25/2017 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 16 500,- Kč s TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 12/Z25/2017 bylo schváleno.

 

Bod 10. Sponzorský dar (Ženy pro Butoves)

 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí p. Neufussové o finanční prostředky na zajištění třech akcí Žen pro Butoves, a to na Děti maminkám, Drakiádu a Zdobení dýní ve výši 2000,- Kč.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje příspěvek p. Neufussové ve výši 2000,- Kč na Draikádu, Halloween, Děti maminkám. Příspěvek bude vyplacen na základě darovací smlouvy. Zastupitelstvo obce Butoves pověřuje starostu p. Bohumila Zacha uzavřením darovací smlouvy s p. Neufussovou, Butoves čp. 81.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 13/Z25/2017 bylo schváleno.

 

Bod 11. Dotace na domovní kompostéry

 

Předsedající seznámil přítomné s možností požádat společně s dalšími obcemi mikroregionu Podchlumí o dotaci na domovní kompostéry o objemu 1 000 L. Dotace je vypsána na větší počet kompostérů, než můžeme v Butovsi využít, proto by žadatelem o dotaci byl Mikroregion Podchlumí za šest obcí, které mají o tuto dotaci zájem.
Dotace je ve výši 85% včetně DPH, zbytek by platila obec.

 

p. Šviha – nyní máme už anketu pro občany, která je závazná. Tu musíme do 16. 6. uzavřít, protože se musí požádat o dotaci do 30. 6.
p. Kunčík – 1000 L je málo, větší nejsou? Tam vysypu tři koše a je to plné, kam to dám další týden? Stejně to budu muset někam vozit
p. Zach – pro velké zahrady to nestačí
p. Šviha – žádost o dotaci si Mikroregion nechává zpracovat, bude to stát 24 000,- Kč, o tyto náklady se podělí obce, které se do toho přihlásí
p. Zach – je to pro občany zadarmo. Kdo se přihlásí, bude mít kompostér. Je to jenom pro občany, nemůžeme si vzít na obec 5 kompostérů a dávat tam obecní trávu

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves souhlasí s realizací projektu Domácí kompostování v Podchlumí na katastru obce Butoves.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 14/Z25/2017 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves souhlasí se zapojením obce Butoves do projektu Mikroregionu Podchlumí Domácí kompostování v Podchlumí za podmínek:

a) v případě získání dotace: Bude uzavřena Smlouva o spolupráci mezi obcí Butoves a Mikroregionem Podchlumí k projektu Domácí kompostování v Podchlumí. Předmětem Smlouvy bude předfinancování projektu a úhrada vlastního podílu obce.
Obec se zaváže uhradit 1/6 ceny za zpracování žádosti o dotaci včetně příloh a 1/6 ceny za zadávací dokumentaci dle zákona včetně organizace zadávacího nebo výběrového řízení a dále předfinancovat nákup domácích kompostérů určených pro občany obce Butoves.
Po přijetí dotace na účet Mikroregionu Podchlumí bude obci vrácena poměrná část způsobilých výdajů poskytnutých na financování dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

b) v případě nezískání dotace: Obec se zavazuje uhradit Mikroregionu Podchlumí 1/6 ceny za zpracování žádosti o dotaci včetně příloh.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 15/Z25/2017 bylo schváleno.

 

Bod 12. Různé a diskuze

 

p. Zach – nebezpečný odpad se bude svážet 18. 6., dáme to do vývěsky a vyhlásíme

 

p. Zach – oprava komunikace k bytovce, máme nabídky od dvou firem, jedna je za 24,- 000 Kč a druhá za 10 200,- Kč. Obě firmy si to byly na místě prohlédnout
p. Tichý – tam je problém, že se ty panely pod asfaltem rozjíždějí
p. Zach – ale to by se musela udělat celková rekonstrukce, takhle to vydrží několik let
p. Musilová - to budeme rádi

 

p. Zach – poptal jsem firmy na dodávku oken do Butovanky a na úřad. Nejlevnější nabídka je od firmy Svět oken ve výši 88 000,- Kč včetně DPH za obě budovy včetně montáže a zednických prací.

 

p. Zach – zvedli jsme pojištění za odpovědnost zastupitelů z 500 000,- Kč na 2 000 000,- Kč, řešilo se to tady asi před půl rokem

 

p. Rajmová – přečetla zápis z jednání finančního výboru, který se konal 21. 5. od 13.00 na obecním úřadě. Proběhla kontrola plateb za komunální odpad, splaškovou kanalizaci a poplatky ze psů. Finanční výbor doporučuje, aby správce rozpočtu přikročil k vymáhání pohledávek

 

p. Tichý – u příležitosti sjezdu rodáků obec vydala brožurku s historií obce. Letos obec bude mít výročí 390 let od svého založení, myslím si, že by bylo dobré tu brožuru okopírovat a novým občanům ji dát. Chtěl jsem říci, co se tady vybudovalo, nejprve se postavila Butovanka, pak se koupila prodejna a úřadovna. Na budovu hasičské zbrojnice se položila nová střešní krytina v hodnotě 20 000,- Kč. Myslím si, že by byla škoda tu střešní krytinu na hasičárně měnit, bylo by potřeba to dát sem na úřad, tady není v dobrém stavu a také na Butovanku
p. Zach – systém dotací je udělaný tak, že vypisuje dotace podle nějakých ministerstev. Ne na to, co my zrovna potřebujeme. Buď využijeme dotaci, která je zrovna vypsaná nebo neopravíme nic, a nemusí se ta možnost opakovat.
p. Tichý – ten vlnitý eternit je tam 20 let, déle to tam není. Občanům, kterým to něco říká, by se to nelíbilo, že se to mění za nové. A myslím si, že na ty potřeby, které od toho chceme, to postačuje. Já si pamatuji, že hasičská zbrojnice byla v dezolátním stavu, dnes je to paráda.
p. Šviha – zásadní věc je, že dotace byla vypsána na rekonstrukci hasičských zbrojnic, tak jsme požádali, ale dotace ještě schválená nebyla, takže jsme ji ještě ani nemohli přijmout
p. Zach – dělali jsme to sami z naší iniciativy, nic nás to nestálo
p. Tichý – já tady jen tlumočím svůj názor
p. Zach – nejde tam jen o střechu, je to hlavně rekonstrukce fasády a výměna vrat
p. Tichý – ta střecha je zbytečná, v červnu by snad měly být výsledky, vloni jsme z toho opravili křížek, za rok to bude zas něco jiného
p. Šviha – říkal jste, že letos bude výročí 390 let, budeme dělat znovu sraz rodáků nebo nějakou akci?
p. Tichý – to není jen tak to připravit, to je práce
p. Zach – nemyslím si, že je to tak význačné výročí
p. Tichý – to bylo běhání kolem, toho než se to připravilo

 

p. Tichý – nově napojení? Vím, že se připojili Chládkovi, Formánkovi, Syrůčkovi, ještě někdo další?
p. Šviha – Kunčík, Štěrbovi, Bubeníkovi, Zítek, teď jich bylo poměrně hodně od posledního zastupitelstva. P. Škaloudová zatím není připojená
p. Zach – už v podstatě zbývá jen nějakých 6 domů, pracujeme na tom

 

p. Tichý – asfalt Vackovi. Slyšel jsem, že se tam něco měřilo?
p. Šviha – když tady byly firmy na komunikaci k bytovce, tak jsem jim řekl, že je to tam hodně nahnuté, jestli by nám udělali kalkulaci, abychom věděli, kolik by to stálo opravit
p. Tichý – byly kolem toho připomínky, že je to pro ta dvě auta zbytečné

 

p. Tichý – vývěsní skříňka TJ Butoves. Nemělo se to dávat na Butovanku?
p. Šviha – nakonec jsme se dohodli na tomto místě. Kdyby to bylo na Butovance, muselo by se tam vrtat, pak by tam byl po sundání v budoucnu flek, tady se uříznou nohy a je to pryč. Je to lepší varianta a mají to občané u cesty
p. Tichý – čí to je pozemek?
p. Zach – je to náš pozemek

 

p. Tichý – prodejna rampa. Říkala mi p. Círová, že by se měl opravit povrch rampy
p. Rajmová – kdyby se to opravovalo, muselo by se to opravit celé

 

p. Tichý – chodník tam u nás by bylo lepší, kdyby se protáhl až k vratům p. Mazury
p. Šviha – já vás přeruším, je na to vydané stavební povolení, máme požádáno o dotaci. Kdybyste s tímhle přišel před dvěma lety, tak se to mohlo řešit, ale teď už je prostě pozdě
p. Tichý – ale to se nemohlo řešit před dvěma lety, protože nikdo nevěděl, jaká bude situace
p. Šviha – buď to uděláme z dotace, jestli ji dostaneme, nebo to můžeme udělat po svém a za své. Ale i tak musíme mít nové stavební povolení a to je na rok
p. Tichý – to nikdo nevěděl. Teď jak se položily obrubníky u Forejtových, je to široké, pro chodník ideální prostor, došlo by se až před vrata p. Mazury a přešlo by se na druhou stranu k Círovým. Ale to se nevědělo, to vzniklo až teď tou stavbou.
p. Šviha – já jen říkám, že teď už to změnit nejde, volal jsem včera projektantovi, jak to vypadá s naší žádostí a naše žádost byla přijata bez připomínek, je akceptovaná a 22. 6. se má rozhodnout, kdo dostane dotaci. Je tam asi o 490 mil. Kč více žádostí než mají peněz, ale teď je nová informace, že snad na ministerstvu dopravy najdou dostatek peněz, aby se dostalo na všechny. Jedná se o 85% dotace. Buď to uděláme přesně tak, jak jsme požádali nebo budeme stavět za svoje peníze. Jestli to budeme stavět jinak, musí se změnit územní a stavební povolení a budeme to dělat nejdříve za rok.
p. Tichý – to nikdo nevěděl, ani projektanti
p. Šviha – ale projektanti a všichni to věděli, všechno je to v projektu a leželo to tady přes rok včetně všech kót a detailů. Kdybyste se na ten projekt podíval, tak byste to viděl.
p. Tichý – a stejně ten chodník dali na druhou stranu?
p. Zach – ze začátku měl být chodník po pravé straně. Na místě při obhlídce se zjistilo, že je to nesmysl, protože by měli nízké plůtky, chodník až skoro u oken a musely by se předělat všechny plynové pilíře, tak se chodník přesunul na druhou stranu a upravil se projekt. To bylo úplně na začátku a od té doby to tak je
p. Tichý – takže ten chodník nejde přesunout
p. Šviha – v podmínkách dotace je minimální šířka chodníku 1,5 m a to všude splňujeme

 

p. Tichý – p. Šebesta se na tebe prý obrátil, abys zazvonil p. Hlaváčkovi, a ty jsi to odmítl, že zvonit nebudeš
p. Zach – ano, řekl jsem to p. Šebestovi, on to pochopil a dál jsme to neřešili
p. Tichý – nevím, jestli to pochopil, ale je z toho špatný
p. Zach – máma mluvila s jeho ženou a říkala, že tomu rozumí, o p. Šebestovi jsem netušil, že je s toho nešťastný. Nezvonilo se p. Kulhánkové a dalším
p. Tichý – ale když tě požádají, tak by bylo dobře to vyhlásit, já jsem hlásil 28 let, i kdyby tady ten člověk bydlel dva roky a lidi ho znali, tak bych ho vyhlásil
p. Zach – mně bylo řečeno, když jsem se na to ptal, že se hlásí místním
p. Tichý – stačí říct, oznamujeme našim občanům smutnou zprávu, že naše řady navždy opustil náš rodák p. ….., zemřel toho a toho dne, čest jeho památce
p. Rajmová – kdo nepožádá, nepožádá, ale kdo požádá, mělo by se to vyhlásit
p. Tichý – nemůžeš nikde volat a zjišťovat, jestli někdo zemřel, ale když přijdou, zazvonit. Nic to nestojí a je to úcta k tomu člověku
p. Bílek – mně třeba starosta z Vojic vynadal, že jsem nenechal bratrovi jako rodákovi zazvonit, ještě říkal, proč jsi nepřišel, my bychom mu zazvonili. Mě to tenkrát nenapadlo. Proč děláme sraz rodáků, když mu ani nezahrajeme
p. Zach – chybami se člověk učí, příště zazvoníme

 

p. Musilová – zpravodaj naši občané asi nečtou, v předminulém čísle jsme psali, že černé kontejnery před bytovkou jsou naše, aby tam ostatní nic neházeli. A přes to tam v neděli ráno si tam šel jeden pán s dvěma pytli a i přes upozornění to tam vyhodil. Roman s ním pak mluvil, tak se to snad už nebude opakovat.
p. Šviha – každý si platí svou popelnici a může jí mít velkou, jak potřebuje
p. Musilová – platíme za to kolem 40 000 Kč, tak by nám tam cizí neměli házet
p. Zach – do nádoby na jedlé oleje zas někdo dal vyjetý olej, který tam nepatří

 

Předsedající 25. schůzi zastupitelstva ukončil ve 20:35 hod.

 

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Smlouva o dotaci z KHK
3) Stížnost p. Škaloudové

 

Zápis byl vyhotoven dne: 9. 6. 2017

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé: Vendula Musilová dne:

 

Luděk Kunčík dne:

 

Starosta: Bohumil Zach dne: