Zápis č. 26

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Butoves,

konaného dne 20. 6. 2017 od 18:30 hodin.

  

Přítomni:

Luděk Kunčík

Vendula Musilová

Iveta Nyčová

Jana Rajmová

Bob Šviha

Lubomír Tichý

Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

 

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání

2. Poptávkové řízení rekonstrukce nádrže (výběr dodavatele, smlouva o dílo)

3. Rozpočtové opatření č. 2/2017

4. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

 

Předsedající zahájil 25. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Tichého a paní Nyčovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu pana Tichého a paní Nyčovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z26/2017 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 26. zastupitelstva v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z26/2017 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam pro svoji potřebu

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 25. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. Námitky proti zápisu nebyly podány.

 

Bod 2. Poptávkové řízení rekonstrukce nádrže (výběr dodavatele, smlouva o dílo)

 

Předsedající seznámil přítomné se závěrem hodnotící komise poptávkového řízení „Rekonstrukce nádrže Butoves“

1. Stavební izolace OK, s.r.o., IČ: 27483495 (Cena díla bez DPH: 234 516,30 Kč)

2. Pooltechnik spol. s r.o., IČ: 25261517 (Cena díla bez DPH: 237 051,50 Kč)

3. Jiří Šperlík, IČ: 65506308 (Cena díla bez DPH: 256 206,00 Kč)

4. EKOIZOL V+V, s.r.o., IČ: 47450321 (Cena díla bez DPH 289 152,00 Kč)

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje pořadí firem poptávkového řízení Rekonstrukce nádrže Butoves 1. Stavební izolace OK s.r.o. IČ: 27483495, 2. Pooltechnik spol s r.o. IČ: 25261517, 3. Jiří Šperlík, IČ: 65506308, 4. EKOIZOL V+V, s.r.o., IČ: 47450321

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se 

Usnesení č. 3/Z26/2017 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje smlouvu o dílo na rekonstrukci nádrže Butoves s firmou Stavební izolace OK, s.r.o., IČ: 27483495 a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se 

Usnesení č. 4/Z26/2017 bylo schváleno.

 

Bod 3. Rozpočtové opatření č. 2/2017

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem rozpočtových opatření č. 2/2017, které bude po schválení vyvěšeno na úřední desce a na webových stránkách obce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se

Usnesení č. 5/Z26/2017 bylo schváleno.

 

Bod 4. Různé a diskuze

 

p. Zach – tento týden jsme byli v Hradci Králové ve firmě Profesionálové a.s., protože nás příští týden 29.6.  čeká zasedání správního soudu v Brně kvůli sporu s ÚOHS. Podepsali jsme Mgr. Tomášovi plnou moc pro zastupování naší obce před soudem, odměna za tuto práci by měla být do 5000,- Kč za jedno soudní stání. Bylo nám řečeno, že ÚOHS se zpravidla proti rozsudku soudu neodvolává. V případě výhry bude tuto odměnu platit ÚOHS, v případě prohry ji budeme jako naše další náklady nárokovat po firmě Profesionálové a.s.

 

p. Zach – p. Tejkal nám opakovaně nabízí zhotovení znaku a vlajky obce. Za cenu 11 000,- Kč by nám připravil tři varianty znaku a vlajky obce. Já si myslím, že by bylo dobré, aby obec měla svůj znak

p. Šviha – poslal nám reference, kterým obcím již znak vytvořil a jen v Královéhradeckém kraji je to 102 obcí. Zařídí i projednání v parlamentu a vše okolo toho. V podstatě jsme v okolí poslední obec, která nemá svůj znak. Myslím si, že to zas nestojí tolik peněz, abychom se o znak nepokusili, ty varianty by se mohly dát do zpravodaje, aby se k tomu občané mohli vyjádřit.

p. Tichý – my už jsme to tady řešili asi před 12 lety

p. Rajmová – některé z předcházejících zastupitelstev se tomu věnovalo, ale nenašli jsme nic, co by se do toho znaku dalo a vytvořit nějaký znak, jen aby byl, to jsme nechtěli

p. Šviha – p. Tejkal nám řekl, že historický průzkum v archivech udělá sám a z toho, co najde, bude vycházet při návrhu těch tří variant

p. Musilová – a když se nám nebude líbit žádná varianta, tak budeme stejně muset zaplatit?

p. Šviha – to bychom se s ním museli nějak domluvit, ale předpokládám, že nás bude informovat už v průběhu tvorby, jakým směrem se návrh vyvíjí

p. Zach – informovali jsme ho o tom, že už jsme v minulosti znak chtěli vytvořit a nenašel se vhodný motiv, řekl nám, že doposud vždy byl schopen každé obci znak vytvořit

p. Tichý – to je ten stejný, jak už tady byl?

p. Šviha – asi ano, protože říkal, že v minulosti už s někým jednal

p. Rajmová – já si myslím, že to bylo ještě předminulé zastupitelstvo

p. Zach – Jestli nemáte tedy nikdo nic proti, tak to objednáme

 

p. Zach – máme tady rozpočet na údržbu veřejné zeleně v obci, zejména smrky u bytovky, javoru v uličce, lípy na návsi a další

p. Rajmová – ta suchá lípa na návsi by se měla pokácet

p. Zach – tam jsou ve špatném stavu všechny tři, pak prořezat lípy v uličce, u hospody, na hřišti atd. Jde o údržbu veškeré veřejné zeleně, nabídka je kolem padesáti tisíc.

p. Šviha – oslovíme ještě Technické služby, aby nám udělali nabídku a ještě bychom potřebovali nějakou další firmu, nevíte o někom?

p. Rajmová – a co p. Puhoný co nám kácel smrky u zastávky?

p. Zach – tahle nabídka je od firmy Arboplán a zařídila by štěpkování a odvoz materiálu

p. Rajmová – to chce určitě i s úklidem

p. Tichý – já jsem to vždycky ořezával sám a p. Kubínová si větve brala

p. Rajmová – ale to už by taky nešlo

p. Zach – to jsme jí taky nechávali hromadu, pak nám říkala, ať už nic neřežeme, že už jí to stačí

p. Tichý – když jsem ořezával lípy u křížku, tak nám p. Těšínský dal sponzorský dar 500,- Kč, jak se mu to líbilo. Protože jiný by uřezal i ty palice, ale já jsem u každého výhonku nechal asi 2 cm, aby se nenarušila palice

p. Zach – ty lípy co jsme ořezali na návsi, tak také zarostly pěkně, ale ta jedna je prasklá

p. Rajmová – dělalo by se to asi až na podzim, až bude vegetační klid

p. Zach – nějaký prořez by se mohl dělat i teď, ale necháme to až najednou na podzim. Je na to čas, potřebujeme mít nabídky a vybrat firmu

 

p. Šviha – už máme platné povolení na dopravní značení v obci, zajedu na Správu a údržbu silnic, aby mi řekli, jaké parametry má mít dopravní značení, a pak bychom poptali firmy, aby nám daly nabídku

p. Tichý – a značky na co? Na naše místní komunikace?

p. Šviha – jde o to značení, jak jsme tady schvalovali v celé obci

 

p. Šviha – minule jsme se tady bavili o natření autobusové zastávky, neznáte někoho, kdo by to mohl udělat?

p. Zach – chtělo by to předtím omýt wapkou

p. Tichý – minule to natíral Mirek Chudobů z Podhorního Újezdu, někde na něj mám číslo

 

p. Nyčová – ráda bych zastupitelstvo seznámila se zprávou kontrolního výboru, kterou Vám přečtu

p. Šviha – budeme ke zprávě kontrolního výboru přijímat nějaké usnesení?

p. Zach – ne, bereme ji na vědomí

 

p. Musilová – Obyvatelé bytovky mě požádali, jestli by se nedalo opravit pískoviště u bytovky, chodí tam i občané z obce

p. Zach – koukneme se na to

 

p. Musilová – máme ještě barvy, kterými se natíralo hřiště?

p. Nyčová – barvy zůstaly u Dvořákových

p. Musilová – našla jsem dobrovolníka p. Mydláře, který by natřel dřevěné prvky na hřišti, ale ptal se mě, jestli jsou to barvy určené pro dětská hřiště. Protože někde to natřeli a pak jim hřiště zavřeli

p. Zach – já jsem volal přímo výrobci a tam my řekli, jaké barvy máme použít. Jinak jsem koukal, že u jedné houpačky jsou díry od nějakého zvířete

p. Musilová – my jsme tam měli nedávno deratizátora, ten na to koukal a říkal, že se to spíše propadá, jestli tam nejsou nějaké šachty, že od zvířete to vypadá jinak

p. Šviha – až budete kopat tu vodu, ta vám zbude hlína, kterou se to může zasypat

p. Musilová – jo, to nějak zasypeme

 

p. Musilová – když se mluvilo o těch stromech, tak u bytovky jsou už vysoké túje u oken a začínají už dost stínit, manžel už jednu uřízl, mělo by se s tím také něco udělat, je jich tam asi šest

p. Rajmová – to nesázela obec, to sázeli nájemníci, tak ať si teď s tím udělají, co chtějí

p. Zach – když jsme to procházeli, tak jsme na to koukali a některé jehličnany na té severní straně by se také měly pokácet

 

p. Musilová – žigulík už zmizel, jak to vypadá s tím Mercedesem?

p. Zach – už jsme zjistili majitele, pošleme mu výzvu k odstranění

 

p. Šviha – jak nesvítila ta světla u bytovky, tak je tam problém v kabelu mezi lampami, je to teď propojený na poslední dva vodiče v tom kabelu a brzy to asi odejde. Zajistil bych vytyčení toho kabelu, mělo by se při tom najít přímo místo poruchy, pak by se kabel vykopal a nechal opravit.

p. Tichý – nesvítí světlo u čp. 29

p. Šviha – zajistíme opravu

 

p. Musilová – jak dopadly kontejnery na bioodpad?

p. Šviha – máme 33 zájemců o kontejner, teď se bude připravovat žádost o dotaci, a když ji získáme, tak se to bude řešit dál. To budeme vědět asi na podzim.

p. Zach – na anketu se ozvalo asi 12 zájemců, pak jsme obešli osobně celou vesnici a výsledné číslo je 33

 

p. Tichý – šachta u prodejny zapáchá, bylo by dobře, kdybyste se na to podívali

p. Zach – která?

p. Tichý – před vchodem u prodejny z dešťové kanalizace. Lidi se podivují, že to tam zapáchá

p. Zach – podíváme se na to

 

p. Tichý – starám se o veřejné osvětlení, aby se šetřilo a nesvítilo se zbytečně, ale u bytovky to někdo nastavil, aby se svítilo dříve

p. Šviha – To jsem byl já, protože jsem jel domů v 21:45, byla tma jak v pytli a ještě se nesvítilo, tak jsem to o kousek posunul

p. Tichý – bylo to asi o 30 minut, rozsvěcelo se před půl desátou, tak jsem nevěděl, kdo to udělal. Já to nastavuju tak, aby byla skoro tma, když se rozsvěcuje.

 

p. Tichý – je potřeba posekat příkop proti nám od Círových až k ceduli

p. Zach – tento týden by měl přijet traktor a posekat to

p. Tichý – tu ruku bych na to nedával, to je lepší vzít křoviňák s kosou, struna se tam nechytá, a posekat to, vzít vidle a odvézt to na hromadu. Po traktoru tam zbude strniště

p. Šviha – tak to uděláte? My Vám to zaplatíme.

p. Tichý – ne, já to nebudu dělat, já už jsem rád, že jsem došel sem

p. Zach – o nádrž se taky asi letos nebudeš starat

p. Tichý – už ne

p. Musilová – vloni nádrž byla čistá, když se o ni staral starosta

p. Šviha – ale ten příkop není náš pozemek, neměly by to sekat silnice?

p. Tichý – to sice ano, ale oni říkají, že sekají jen od cedule k ceduli

p. Zach – ale je to jejich, měli by se o to starat, jako o silnici, oni vědí, že se o to obce starají sami, tak ušetří

p. Rajmová – a ostatní příkopy, ke Kovači jsou posekané?

p. Zach – já bych řekl, že ne

p. Tichý – na jaře dělali štěpkovačem, to udělali

p. Rajmová – tak by se mělo zavolat do silnic, aby to posekali, loni jsme jim také volali

p. Zach – já jim zavolám

 

p. Tichý – v místech budoucího chodníku před Rybářovými je to zarostlé bodláky, chtělo by to posekat nebo lepší postříkat herbicidem

p. Zach – já vím, viděl jsem to tam, nechám to postříkat

 

Předsedající 26. schůzi zastupitelstva ukončil v 19:21 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Smlouva o dílo Rekonstrukce nádrže Butoves

3) Rozpočtové opatření č. 2/2017

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28.6. 2017

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé: Lubomír Tichý dne: 

Iveta Nyčová dne: 

 

Starosta: Bohumil Zach dne: