Zápis č. 34

Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 26. 6. 2018 od 18:30 hodin.

 

Přítomni:
Vendula Musilová
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Bohumil Zach


Omluveni:
Lubomír Tichý
Luděk Kunčík

 

Program:

 

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Kupní smlouva na p.č. 114, 223, 224
3. Vyhodnocení nabídek na projekty (parkování a garáže u bytovky)
4. Kupní smlouva na p.č. 364/7, k.ú. Tuř
5. Rozpočtová opatření č. 4/2018
6. Vyhodnocení nabídek na malování (Butovanka)
7. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 34. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 5 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Nyčovou a paní Rajmovou, za zapisovatele pana Švihu.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Rajmovou a paní Nyčovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti – _ Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z34/2018 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 34. zastupitelstva obce

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti – _ Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z34/2018 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 33. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. K zápisu nebyly podány připomínky.


Bod 2. Kupní smlouva na p.č. 114, 223, 224

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem kupní smlouvy na prodej parcel č. 114, 223, 224. Jedná se výměru 3496 m2 a budovu bývalé kuchyně sovětské armády, která nebyla nikdy zkolaudovaná a jako stavba tudíž oficiálně neexistuje. Parcely vlastní manželé Kubištovi, smluvní cena je 416 280 Kč. Demolice objektů by měla stát přibližně 400 – 500 tisíc Kč, lokalita je vhodná na výstavbu sportovního hřiště a odpočinkovou zónu.
Zjišťoval jsem, jak je to s tou vodou, kdyby to byl pramen, tak by se to chovalo jinak, je to vyšší hladina spodní vody, která se dá svést do skruží, pak by tam vznikla jakási studna, ze které by se mohla odebírat užitková voda.

 

p. Rajmová – teď utekla zase voda na čističku, ta voda odtamtud stále odchází
p. Zach – to není odtud, ale z areálu Butasu
p. Musilová – ale tam nikde voda není
p. Šviha – je to část dešťových vod, když prší, tak jim to jde do kanalizace
p. Rajmová – to v žádném případě nemůže být dešťovka, tam je udělaná samostatně a jde dozadu k lesu
p. Šviha – ale z jedné haly ne, byli jsme to tam prověřit
p. Zach – je to z půlky jedné střechy, ale prosakuje tam nějaká spodní voda, v jedné šachtě to je vidět, vede to stávající splaškovou u šaten. Jsme s nimi domluveni, že odtamtud by se to mělo přepojit do dešťovky, aby to teklo k lesu. Z té zbořeniny už to nemůže natékat, protože se tam zabetonovaly šachty.
p. Musilová – voda ti uteče všude, mně je divný, že i když je sucho, tak tam ta voda je v tom sklepě
p. Rajmová – na veřejné schůzi říkali, že když prší, tak to tam přetéká
p. Musilová – to je plné
p. Zach – já jsem mu to říkal, když se to bude sanovat drenážním potrubím
p. Rajmová - a to půjde kam?
p. Zach – to nebude nikam odtékat, jen se tam bude měnit hladina podle toho, jak bude sucho
p. Formánek – když to soustředíš do jednoho místa to kvantum té vody…
p. Rajmová – …tak to bude přetékat
p. Formánek – když to zasypeš hlínou, tak tam bude bažina
p. Zach – stejně tak se to udělalo pod nádrží. Tam je také vydrénovaný ten původní kačák a nikam to neutíká
p. Rajmová – já myslím, že to utíká, když se dělala silnice. Viděl si, co to tam dělalo?
p. Zach – to bylo tím, že zapomněl při napouštění nádrže vypnout čerpadlo a ono to tam skrz schody přetékalo
p. Rajmová – tam to bylo jako na houpačce
p. Musilová – 400 000 Kč za pozemek a 500 000,- za tu demolici a ještě ta voda, co to bude stát? To bude ještě výdaj
p. Formánková – na to musí být nějaký odborník, aby to bylo něčím podložené
p. Zach – mělo by to být standardní řízení jako na povolení studny
p. Rajmová – alespoň bychom měli vědět, kolik budou celkové náklady. Na veřejné schůzi bylo řečeno, že už takhle se náklady zdají být vysoké a ještě na nějakou studni a odvodnění. Nikdo neví, jak to tam bude vypadat.
p. Zach – je to velká díra, nikdo neví, odkud se to tam dostává
p. Rajmová – když to zavřeš do menšího, tak ten tlak může být takový, že to půjde nahoru. Hydrogeolog říkal, že ne. Kdyby to byl pramen, tak by se to i za sucha tlačilo ven.
p. Musilová – jak je ten sklep hluboký?
p. Zach – na dno je vidět
p. Musilová – ale to vidíš jen do té chodbičky
p. Zach – když jdeš z druhé strany, tak vidíš do toho sklepa
p. Formánek – je tam asi metr vody, ale když to používali Rusové, tak to bylo suché. Až když zbourali ubikace, tak se snížila váha a ta voda se začala tlačit
p. Šviha – je to starý barák, už má poškozené hydroizolace. Tady ve vesnici skoro nikdo nemá sklepy, protože je tady vysoká hladina spodní vody
p. Rajmová – je vysoká
p. Zach – táta má ve sklepě stále automatiku na čerpání, když prší, tak hlásí, že čerpá ze sklepa
p. Šviha – když jsem dělal něco na zahradě, tak jsem vykopal díru a druhý den byla plná vody, že jsem tam nemohl nic dělat a to ani nepršelo
p. Musilová – aby to pak nebylo vyvedené k Formánkovým a neteklo to tam
p. Formánková – ano, na té schůzi bylo právě něco takového řečeno, a proto jsem také přišla. Je tady problém bytovka další pevné plochy a voda se musí někam odvést. Vezměte si, že byste to odvedli do příkopu, já to tam nechci. Kousek je náš příkop a s tím bychom určitě nesouhlasili, protože by nám to pak teklo na zahradu. Někdo řekne, že tam ta voda v příkopě není, protože je to zarostlé trávou, ale ona tam ta voda je.
p. Zach – ptal jsem se ho na využití, buď by šlo udělat tu studnu, nebo zahrnout. Ta spodní voda je všude a neměla by se objevit
p. Formánková – ale ještě do toho nikdo nehrábl, všechno to jsou jenom domněnky, nikdo neví, co tam bude
p. Šviha – na druhou stranu je to docela velký objekt, který je vybetonovaný, takže se tam voda nevsakuje. Když ho odstraníme a uděláme z toho zelenou plochu a o něco menší hřiště, tak by se poměr pevné plochy měl zlepšit
p. Musilová – sousedí s tím Butas, máme nějaké vyjádření od SSHR, jestli souhlasí s hřištěm? Abychom něco nekoupili na hřiště
p. Šviha – hlavně to kupujeme kvůli bytovce
p. Musilová – proč kvůli bytovce?
p. Šviha – je to 3 500 m2, když to někdo koupí a udělá si tam nějaké sklady nebo nějakou fabriku
p. Musilová – tak to obec musí povolit, musí se zastupitelstvo k tomu vyjádřit, když to tady koupili Romové, tak taky obec podnikla kroky
p. Šviha – to ano, ale obec nemá schválený územní plán, takže stavební úřad vedle průmyslového objektu Butasu může povolit jiný průmyslový objekt
p. Rajmová – obec nemá schválený územní plán, ale pokud vím, tak by měl být brzo schválen
p. Šviha – p. Kubišta svou připomínku k územnímu plánu podmínil koupí pozemku do vlastnictví obce. Když to nekoupíme, tak on to chce změnit na venkovské bydlení. Pak by se to vrátilo znovu na začátek, musely by se k tomu vyjádřit dotčené orgány a muselo by být znovu veřejné projednání
p. Rajmová - ale vždyť to tam měnili bez problému, třeba tady u úřadu, a tak by se to mohlo změnit i u bytovky
p. Šviha – to ale nejde, v současnosti tam je nerušící výroba nebo skladovací prostory. Tady u úřadu jsme chtěli občanskou vybavenost a p. Jedlička tam chtěl zahradu, zahrada tam v současnosti je, takže se tam nemění budoucí stav oproti současnému. Zatímco u bytovky by se měnila nerušící výroba nebo drobný průmysl na venkovské bydlení, přitom tam nikdy bydlení nebylo
p. Musilová – stejně by se k tomu muselo zastupitelstvo vyjádřit
p. Šviha – to ano, ale stavební úřad to musí vyhodnotit, jestli to povolí a přes nějaké odvolání to pak nakonec postaví
p. Rajmová – je to malá plocha na to, aby se tam postavila průmyslová zóna, musí to mít nějaké zázemí a předpisy
p. Šviha – mohou tam být sklady
p. Rajmová – musí s tím souhlasit sousedi, to zas tak jednoduše nejde
p. Zach – proto si myslím, že Butas nebude proti tomu, aby tam bylo hřiště
p. Formánková – vy tady jednáte o hřišti, co tam tedy bude? Jaký tedy bude dál postup? P. Janda říkal, že se tam pak zahrne i ta dešťovka, ale já mám špatné zkušenosti, aby se všechno neschválilo a dešťovka nebyla až na posledním místě
p. Zach – mám to tady připraveno do Různého. P. Přibyl nám dal cenovou nabídku na projektovou dokumentaci na vyprojektování navýšení kapacity dešťové kanalizace u vás. Nabízel mi nějaké varianty a to buď změnu na větší potrubí, aby to odpovídalo tomu, co je pod drahou, anebo zaleží v jakém stavu je kanalizace současná. Bude rád za snímky z kamerových zkoušek, že by třeba stačilo udělat tam druhou 300 mm trubku vedle. Ještě nad tím musí popřemýšlet
p. Formánková – s p. Přibylem jsem si dlouho psala, pak to tedy vzdal. Říkali jste, že bude nový projekt na dešťovou vodu z bytovky. To on bude dělat i nový projekt?
p. Musilová – my máme stejný projekt, počítal nám to p. Kulič někdy vloni
p. Formánková – já mám od něho vyjádření. Tenkrát, když to viděl, tak hned navrhl velké potrubí pod silnicí. K tomu výpočtu jste říkali, že to někdo počítal a vyšlo mu méně než p. Kuličovi. Proto se ptám, jestli je nový projekt
p. Musilová – je pořád ten stejný. P. Kulič se v tom výpočtu spletl, p. Mydlář to přepočítával
p. Šviha – bylo to o desetinnou čárku
p. Zach – něco takového bylo
p. Musilová – ten projekt je schválený a máme stavební povolení
p. Formánková – to já vím, tam bylo nějaké dodatečné schválení a oni to zastavili, teď je to tedy povolené a všechno je v normě?
p. Musilová – ano
p. Zach – p. Přibyl bude spolupracovat s projektantem na parkování a garáže, aby se to řešilo komplexně. Aby se to řešilo od altánku k propustku, ale i z toho parkoviště
p. Formánková – já se ještě zeptám, co mám udělat proto, abychom se stali účastníky řízení, abychom o tom byli informováni. Napsala jsem dopis, že chceme o tom být informováni, aby se náhodou nestalo, že se něco bude dít a my o tom nevěděli.
p. Zach – tak tohohle budete určitě účastníci, protože jste sousedi
p. Formánková – předtím jsme nebyli, to jsem si vyšlapala sama
p. Musilová – a to myslíš, kdyby obec koupila ten pozemek?
p. Formánková – my jsme jakýmkoliv dalším připojením stále víc ohroženi
p. Zach – abychom se zase vrátili zpět
p. Rajmová – já si myslím, že bychom měli mít vyjádření Butasu, koupil by se pozemek, dají se do toho peníze, a pak by to neplnilo účel, který se od toho očekává. Jestli Butas bude souhlasit se stavbou toho hřiště.
p. Zach – prioritně to kupujeme kvůli tomu, aby se konečně odstranila ta nemovitost, aby se tam někomu něco nestalo, aby se to tam zplanýrovalo, aby to tam nějak vypadalo. Dá se to využít i pro rozšíření parkovacích ploch pro bytovku, jako oddychová zóna. Jestli to hřiště tam bude, to je bonus
p. Šviha – chtěli jsme udělat něco pro lidi z bytovky, aby tam neměli tuhle hrůzu
p. Musilová – ta hrůza tam je, co já tady bydlím, 26 let
p. Šviha – jestli ti to nevadí, tak je to v pořádku, nemusíme to kupovat a hotovo, ale já si myslím, že všichni bychom tady měli být proto, aby obec vzkvétala a někam se posunula
p. Musilová – nemůžeš říkat, že je to jenom pro lidi z bytovky
p. Šviha – je to veřejné prostranství, jako je veřejné prostranství za obchodem, taky tam můžou všichni, ale už na to dětské hřiště skoro nikdo nechodí, protože malých dětí už tady moc není
p. Nyčová – minule jsme tu kupní smlouvu odložili, protože jste měla připomínku, že by se to mělo projednat na veřejné schůzi. To proběhlo a ze strany občanů tam připomínky nebyly, nebylo vysloveno, že by si to nepřáli.
p. Zach – p. Tichý chtěl řešit tu vodu, tak jsem to prověřil
p. Formánek – já si myslím, že je v našem zájmu, aby ta hrůza zmizela, když teď ta možnost je.
p. Musilová – jasný, ale já jsem chtěla, aby se ty peníze daly do kanalizace, těch 900 000,- Kč
p. Formánek – jo, jasný
p. Šviha – víš, kolik má obec peněz?
p. Musilová – 4 miliony? Tak to ale nemusíme utratit
p. Šviha – to nemusíme utratit, kolik bude stát to u Formánků?
p. Musilová – to já neodhadnu
p. Zach – já jsem říkal, že maximálně 500 000,- Kč
p. Šviha – to bude asi méně, protože 900 000,- Kč stála kanalizace až k bytovce
p. Formánková – stálo by za to sehnat nějakou dotaci, protože třeba Karlovarský kraj má do konce srpna dotace tady na to. Musí se to podat elektronicky, ale na nějakou retenci. Ty se, Bobe, zajímáš hodně o dotace na hřiště a tak, proč se ta energie nevěnuje teď i tady tomu. Ušetřily by se i peníze, najít takovou dotaci
p. Zach – na dešťovou kanalizaci prostě ty dotace nejsou, vždycky to je na protipovodňové opatření
p. Šviha – ale musí tam být vodní tok
p. Formánková – protipovodňový, zátopový je z řek a povodňový je z kanálů, co nebere voda, takže ta dotace je i tady na tohle
p. Zach – jenomže tady to je čistě dešťová kanalizace a není to protipovodňové opatření
p. Šviha – ty dotace jsou na rozliv vody v krajině, aby se vybudovaly poldry
p. Zach – pak jsou druhé dotace, zase na zadržování vody v krajině, to jsou tůňky, retenční nádrže. Ale na dešťovou kanalizaci jsme dotaci ještě nenašli
p. Šviha – my to taky zjišťujeme, čteme všechny dotace. Ale hlavně, teď tady máme projektanta p. Přibyla, ten to vyprojektuje, bude to trvat 3-4 měsíce a stavět se to může stejně nejdříve za rok
p. Musilová – já vím, kolik máme na účtu, ale nemusí se to utratit
p. Zach – proto jsme tady pro ten pozemek, aby se hnulo s jedním i s druhým
p. Šviha – chceme na tom pracovat najednou, i na tom parkovišti
p. Formánková – dobře, bude se to dělat třeba za rok, ale přeci teď nechcete dělat hřiště, když není vyřešené tohle
p. Šviha – teď se nedá dělat hřiště, teď se může koupit pozemek. Až se koupí pozemek, můžeme shánět dotace
p. Rajmová – jde o to, aby se o tom diskutovalo. Nemůžeme jenom zvednout ruce. Není smyslem toho, aby se zastupitelstvo sešlo tímto způsobem. Kdybychom to takhle dělali, tak bychom už měli koupený kus pozemku na poli. Je dobře, že se o tom diskutuje
p. Šviha – kdyby se koupilo to pole, tak se tam mohlo začít budovat. Ale zastupitelé nechtěli, tak se to nekoupilo
p. Rajmová – zaplať pánbůh, že se to tam nekoupilo, tam by to bylo hrozné. Navíc by to určitě udělalo Formánkovým problém
p. Zach – abychom se vrátili ke koupi pozemku, na veřejné schůzi se to prodiskutovalo, já jsem zjistil, co jsem mohl od hydrogeologa
p. Šviha – včera jsem byl na krajském úřadě. Jsou vypsané dotace na hřiště, je tam až 1,5 milionu Kč dotace, spoluúčast je 50% a jsou v tom zahrnuta i ta sportovní hřiště. Sehnal jsem nějaké nabídky na to, kolik by stálo to zbourat. Jenom to zbourat, aby to leželo, děti by do toho nemohly chodit a na nikoho by nic nespadlo, by stálo 80 000,- Kč. Zlikvidovat to pak kompletně včetně odvozu a skládkového by mělo stát 480 000,- Kč. Nemám zatím tři nabídky, to se nám nepodařilo sehnat, budeme to shánět do příštího zastupitelstva. Domluvil jsem se včera s p. Cabicarem, je to náměstek hejtmana, že v rámci individuálních dotací si máme zažádat o těch 80 000,- Kč na zbourání a oni nám to schválí
p. Zach – obec by zaplatila jenom 21% DPH
p. Šviha – aby ta hrůza zmizela
p. Rajmová – to by bylo dobře, aby to zmizelo, aby se někomu něco nestalo. Pak by se vidělo, jak by to vypadalo dál. Jde o to, aby se o tom diskutovalo, vy jste s Bohoušem informováni víc, proto je tady ta diskuze
p. Šviha – můžeme diskutovat kdykoliv i před zastupitelstvem, já si o tom rád popovídám. Kdyby někdo řekl, že máme sehnat vyjádření Butasu, tak ho dnes máme, ale to nikdo nechtěl. Já tam byl dnes se dvěma firmami, o víkendu jsem tam byl s p. Kobrem. Včera jsem byl na kraji a lítám, aby se to někam pohnulo. Takhle to tam vypadá, tady jsou fotky. Ta voda, co tam chodím poslední měsíc, je pořád stejně vysoko, mám fotku i před měsícem, než začalo pršet
p. Zach – je tam prostě vysoká spodní voda, trasovalo se tam to železné potrubí, naběhali jsme kolem to ho jak já, tak p. Šmejdová víc než dost. Zabetonovalo se, co se mohlo, všechny šachty co se tam našly
p. Šviha – o to se Butas hodně staral, že jim něco teče na pozemek, ale že z jejich pozemku nám to teče na ČOV to už tak rychlí nejsou
p. Rajmová – já jsem byla na Butase, když se dělala kanalizace, tam se dělala jedna pro povrchovou vodu a druhá na Čovku, tam to bylo vždy rozdělené
p. Zach – tohle jsou ale nějaké velké železné trubky, které jsme nenašli v žádných plánech, pak jsme našli v Butasu šachtu, kde to ze čtyř trubek vytéká, ale tu nemohou zadělat, protože neví, kam to vede, tak tuhle šachtu přepojí. Rok se s nimi domlouváme o přepojení
p. Rajmová – já jsem slyšela, že byla voda na ČOV, tak jsem si myslela, jestli to není z toho pozemku Kubištových
p. Zach – to ne, tam už se všechno zadělalo, běhali tam s ovápněnou vodou, aby se zjistilo, kudy to teče i s tátou jsme tam byli
p. Šviha – ten pozemek je 75 m dlouhý a v nejužším místě je 50m, hřiště je 32 x15 m, takže se tam vejde bez problému. Může se dát kamkoliv. Myslím si, že je lepší mít hřiště od západu na východ, kvůli slunci, když tam budou hrát, aby jim nesvítilo do očí
p. Zach – jak jsem to říkal už na schůzi, ten pozemek je velký a dá se použít na víc věcí, není to jen pro hřiště
p. Šviha – dnes jsme tam byli s Bohoušem, protože je tam hodně stromů a p. Kubišta si je chce ještě pokácet, jestli by tam nešly nějaké nechat, aby to nebylo holina
p. Zach – je to tam samá osika a bříza
p. Rajmová – nějaká bříza by tam mohla zůstat, ať to tam není holé, já tedy nevím, jak je to tam rozmístěné, alespoň na čas, než se tam něco vysadí
p. Šviha – to už je na dohodu na místě. Myslel, jsem si, že kdyby se to dnes podařilo koupit, tak máme projektanta na tu vodu u Formánků, máme projektanta na parkoviště. Kdybychom vybrali i projektanta na to hřiště, tak ať se spolu domluví a celé se to udělá koncepčně
p. Šviha – taky jsme říkali, ten materiál co se zbourá, se dá na místě nadrtit, a až se bude dělat parkoviště, dá se tam použít, ušetří se za materiál, za dopravu a odpad. Naopak zas materiál z parkoviště se dá použít na zahrnutí toho, co se zbouralo
p. Zach – taky je tam spousta panelů, ty se můžou využít
p. Musilová – já nejsem proti tomu nebo proti tomu hřišti, ale já chci řešit tu vodu, protože my budeme napojený, tak aby to nešlo k Formánkům. Chci chránit jejich majetek
p. Zach – to jsme říkali, i na schůzi, aby se to dělalo najednou, aby se ti projektanti domluvili, aby se začalo projektovat všechno, protože nerealizovat projekt, který už je připravený, je horší, nežli když se tady jen na něčem domluvíme a bude tady nové zastupitelstvo
p. Formánková – teď jsi to řekl přesně, aby se to vyřešilo, dokud je tady tohle zastupitelstvo. Pak to může být všechno jinak, proto já mám strach, že hřiště se udělá a dešťovka se odloží na potom
p. Rajmová – aby se to dělalo všechno najednou
p. Šviha – taky to má na sebe návaznost
p. Formánková – chcete dělat všechno dohromady, žádná zkouška nebude. Ale přibude tam strašně moc pevných ploch, parkoviště a hřiště, Martínkovi střecha, bytovka střecha - má to někdo vyzkoušené? To je kvanta vody, já to vidím, kolik teče vody jenom z té naší střechy. Má to někdo vyzkoušené, jestli tohle to vůbec vezme, je to plné, jenom když prší a nejste připojení, teď když se to všechno napojí, jak bude vypadat ten náš příkop?
p. Zach – v nové zástavbě je spousta zpevněných ploch a střech a vede to všechno do 300 mm trubky. Až dole u silnice je 600 mm
p. Formánek – když byla ta velká voda, tak kanalizace po vesnici to pobrala
p. Zach – také to nepobrala, u Havelkových to šlo vrchem a pak to teklo po silnici dolů
p. Rajmová – tady byla voda všude, nestačilo to pobrat
p. Zach – to nepobere žádná kanalizace, to bylo opravdu velké množství vody
p. Formánková – to je jenom strana u bytovky, ale třeba za 10 let může být nová výstavba a to také není řešené, s tím bude jednou velký problém. Jednou tam bude bydlet kluk a já nechci, aby tohle musel řešit. Ono je hezké zvelebovat Butoves, já jsem také pro, ale na úkor nás, nikdo neví, co to udělá. A proto by tihle projektanti, kteří před 3 nebo 4 lety se toho zalekli a teď do toho najednou jdou, by si tohle měli uvědomit
p. Zach – ta kanalizace nejde udělat větší, nežli je ten propustek
p. Formánková – když není jiná možnost, někde jsem našla, že to jde do kanalizace, ale musí to mít nějakých pět bodů, které se musí splnit
p. Šviha – dešťová voda, že by šla do splaškové kanalizace?
p. Formánková – ano, dnes jsem to četla
p. Zach – splašková má ale průměr 300 mm, to by asi moc nepomohlo
p. Formánková – já jsem se na to chtěla p. Přibyla zeptat, protože tenhle problém tam opravdu je
p. Šviha – to, co říkáš, tomu se říká jednotná kanalizace, ale tam nejdou nepřečištěné splašky, ale jdou tam splašky přečištěné z ČOV, ze septiků s biofiltry. Pak tam jde jak dešťovka, tak přečištěné odpadní vody.
p. Formánková – musí se tam splnit asi 5 bodů a je to náročné, já jsem to jenom dnes v rychlosti pročetla

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu na parcelu č. 114, 223, 224 k. ú. Butoves s M. Kubištovou, J. Kubištou a M&M reality holding a.s. za 416 280 Kč a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - _ Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z34/2018 bylo schváleno.

 

Bod 3. Vyhodnocení nabídek na projekty (parkování a garáže u bytovky)

 

Předsedající informoval přítomné o výsledku vyhodnocení nabídek na projektovou dokumentaci na parkování a garáže u bytovky, dostali jsme tři nabídky, je to kompletní projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně výkazu výměru pro soutěž. Nejlevnější nabídku měl p. Říha, který už tady v minulosti dělal stavební dozor na kanalizaci, pomáhal projektovat novou zástavbu.

 

p. Musilová – a to parkoviště bude před bytovkou?
p. Zach – až se to objedná, tak se udělá schůzka na místě a bude to projektováno ve spolupráci s výborem bytovky
p. Šviha – spočítá se to, kolik tam vyjde míst, potřebujete asi 50 míst
p. Musilová – to ne
p. Šviha – je tam 32 bytů a každý má 1-2 auta
p. Musilová – 32 bytů tam je, ale tolik aut ne
p. Zach – kolik je tam vzadu aut?
p. Musilová – když je to narvané, tak 18. Je potřeba tak 40 míst
p. Šviha – musí se to namalovat a uvidí se, kolik se tam toho vejde. Kdyby se to tam nevešlo, museli bychom hledat místo i na dalších pozemcích. Chtělo by to ale, aby všechna auta parkovala vzadu za bytovkou, aby se vepředu nejezdilo a bylo to tam bezpečné pro děti, když tam má být klidová zóna

p. Zach – p. Šmejdová nechce, aby se parkovalo u zdi Butasu
p. Musilová – to je otázka času, zrovna teď budu vyvěšovat, že se tam od 11. 7. nesmí parkovat, protože se bude dělat plot, kamióny budou jezdit zadem asi tři dny
p. Zach – musíme se nějak domluvit, jak se to neprojektuje, aby ty auta měli lidi co nejvíc na očích a vešlo se tam všechno.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vítěze poptávkového řízení na vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na parkování a garáže u bytovky ve výši 94 000,- Kč bez DPH – firmu R-pro s.r.o. IČO 27552543 a pověřuje starostu objednáním těchto prací.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z34/2018 bylo schváleno.


Bod 4. Kupní smlouva na p.č. 364/7, k.ú. Tuř

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem kupní smlouvy s p. Tichou na parcelu číslo 364/7 k. ú. Tuř o rozloze 29 m2 za cenu 200 Kč/m2, celkem tedy 5 800 Kč. Myslím si, že bychom to měli koupit, abychom vlastnili celou příjezdovou cestu.

 

p. Rajmová – je to potřeba
p. Formánek – náš pozemek taky prochází po silnici, taky bych to chtěl nějak časem narovnat
p. Zach – můžeme se domluvit, necháme to zaměřit a dohodneme se, tam níž máš zase kus zahrady na obecním, tak to vyměníme
p. Formánek – a taky bychom to mohli udělat směnou, za ten mostek, co tam mám přes příkop

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu na parcelu č. 364/7 k. ú. Tuř s Janou Tichou za 5 800,- Kč a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z34/2018 bylo schváleno.

 

Bod 5. Rozpočtová opatření č. 4/2018

 

Předsedající seznámil přítomné obsahem rozpočtového opatření č. 4/2018, které spočívá v přeúčtování 250 000,- Kč ze staveb na pozemky.

 

p. Formánková – jaký to byl pozemek?
p. Zach – ta silnice u dráhy, od Hrdých až k vlečce, včetně té zeleně kolem
p. Formánková – to překladiště také?
p. Zach – ne, to je stále drah
p. Musilová – a nemohla by se konečně opravit?
p. Zach – mám slíbeno od p. Bulíčka, kdyby se to nepovedlo do konce července, tak to opravíme sami
p. Musilová – je to tam čím dál horší
p. Rajmová – nehledě na to, že když to je naše, aby se tam něco nestalo
p. Formánek – koleje a vlečka jsou dráhy, jak se to pak bude řešit s tím výkopem?
p. Zach – asi se nebude kopat, ale tlačit, záleží na hloubce. Já jsem to zjišťoval, jak je to s vlečkou, p. Zezula mi říkal, že mi to zjistí, ale zatím se neozval. Jsou tam 2 věcná břemena, jedno je naše na kanalizaci a druhé vůbec nevím, co to podle názvu znamená, je ve prospěch SSHR. V katastru není vlečka jako pozemek, takže je na našem pozemku
p. Rajmová – vlečku stavěl Butas
p. Zach – to neznamená, že tam nemůžeme dát kanalizaci, ale to se bude řešit, až bude projekt

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z34/2018 bylo schváleno.

 

Bod 6. Vyhodnocení nabídek na malování (Butovanka)

 

Předsedající seznámil se záměrem vymalovat v týdnu od 21. do 28. 7., kdy má p. Kraus dovolenou, Butovanku. Jednalo by se o vymalování všech místností v celé budově, většina místností se bude malovat na bílo, jen výčep bude podobnou barvou, jako je nyní (béžová). Dostali jsme 3 nabídky, nejlevnější je p. Kozák ze Slatin.

 

p. Šviha – je s ním zkušenost, maloval u Karla v bytovce i v Jičíně na úřadě a všude si ho chválí
p. Musilová – jak to bude s úklidem? On po sobě moc nenadělá, ale když to bude vymalované, jestli by se tam pak pořádně neuklidilo, protože p. Krausová už na to nestačí
p. Zach – asi se obrátíme na tu firmu, co uklízela na úřadě
p. Šviha – p. Kozák se říkal, že by začal už ve středu před tou dovolenou, aby se to dalo přestěhovat, takže by to mohl mít už třeba ve středu hotové a pak by tam mohl nastoupit úklid. Doufám, že to bude do 20 000,- Kč, abychom to mohli objednat bez výběrového řízení. Je s ní dobrá zkušenost
p. Rajmová – uklidila to dobře, ale říkala, že kdyby se na to jeli podívat, tak by to nevzali, protože to bylo hrozné

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vítěze poptávkového řízení na malování Butovanky ve výši 24 650,- Kč bez DPH - p. Kozáka, IČO 10485457 a pověřuje starostu objednáním těchto prací.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 7/Z34/2018 bylo schváleno.

 

Bod 7. Různé a diskuze

 

p. Zach – už jsem tady zmiňoval projektovou dokumentaci na dešťovou kanalizaci u Formánkových, p. Přibyl to udělá do 20 000,- Kč, takže to můžu objednat

 

p. Zach – p. Kolář nám poslal žádost na schválení umístění rodinného domu, dům bude umístěn 6m od ulice, aby kopíroval uliční čáru

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje umístění stavby rodinného domu na p. č. 160/9 v k. ú. Butoves

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z34/2018 bylo schváleno.

 

p. Zach – ohledně pergoly u Butovanky. Firmy, které jsme oslovili, za to chtějí neuvěřitelné peníze a není to něco, co bychom nutně potřebovali, tak bychom to zatím odložili, i přestože jsme na to získali dotaci
p. Šviha – nejnižší nabídku jsme sehnali za 174 000,- Kč s DPH
p. Musilová – o tu dotaci se nepřijde?
p. Rajmová – přijde, ale dělat to za každou cenu
p. Zach – musí to být do září a už je skoro červenec. Na dotaci to musí mít nějaké parametry, když si to uděláme sami, taky si to můžeme udělat podle sebe a levněji
p. Rajmová – to je rozumné, není potřeba to dělat za každou cenu

 

p. Musilová – jsou dotazy ohledně nádrže, kdy bude vyčištěna
p. Zach – myslím si, že během víkendu to uděláme

 

p. Rajmová – bylo by potřeba poslat nějaké upomínky těm, co byli ve zprávě finančního výboru
p. Zach – mám to připravené, potřebuji ještě doplnit částky, jestli mi je dáte, tak to odešlu

 

p. Formánek – mám tady návrh na zvážení. Všichni víte, jaký jsem kritik pokácení lípy u Butovanky. Nejsem sám, ale asi jako jediný to nahlas kritizuji. Sice jsem se vás ptal, jaká výsadba se tam plánuje, já jsem to neviděl. Letos je 100. výročí od založení republiky, provádí se sčítání a monitorování všech stromů, které byly vysazeny v různé výročí od založení republiky. Tak mě napadlo, co kdybychom na to místo zase zasadili lípu. A symbolicky bych jí nechal zasadit nejstarším občanem naší obce
p. Zach – to mi nepřijde jako špatný nápad
p. Formánek – myslím se, že by to bylo symbolické a navíc by to vyřešilo tu nešťastnou událost, že se ten strom pokácel. Ten strom tam patří a rostl tam 50 let, podle letokruhů. Možná byl vysazen také na nějaké výročí
p. Šviha – a nebylo by lepší vysadit lípy tady na návsi, 28. října?
p. Zach – to by se mohlo také
p. Formánek – to se může také, těch stromů může být více
p. Zach – na návsi je plánovaná výsadba nových lip
p. Rajmová – tady by to bylo dobré, může se i u té Butovanky, ale na návsi to je symbolické, třeba by se to mohlo spojit i s nějakou akcí
p. Zach – třeba by někdo přišel
p. Formánek – ale tam u nás by to chtělo
p. Rajmová – já nekřikám, že tam ne, ale na návsi to je symboličtější
p. Formánek – představoval bych si ten strom trochu větší, aby to nebyl proutek
p. Šviha – volby jsou 5. 10. a 28. Bude asi v mezidobí, než se sejde první zastupitelstvo, abychom to dali nějak dohromady
p. Zach – musí se to objednat přes léto, mít to připravené a pak už to jen zasadit
p. Rajmová – to je teda dobrý nápad
p. Zach – mně se to také líbí
p. Formánek – p. Pour by je mohl i posvětit
p. Zach – my bychom měli mít také už schválený znak a vlajku, tak by se tam také mohly ukázat
p. Rajmová – zvonička taky bylo posvěcená
p. Zach – tak by se mohla udělat připomínka stého výročí založení republiky. To je dobrý tip

 

p. Formánek – jak je to s internetem na obci, jak je to s nějakou dotací, co byla na internet?
p. Rajmová – to asi nebylo pro obce, to dávali ve městech do knihoven a tak
p. Formánek – já myslel, že to bylo v rámci zasíťování České republiky
p. Rajmová – to ne, to dávali pro města a obce. Je to na pokrytí veřejných prostranství, knihoven, kaváren a tak, ale ne pro obec
p. Zach – myslíš do hospody?
p. Formánek – já myslím celkově
p. Musilová – ve Slatinách mají veřejný internet
p. Formánek – myslím veřejný internet pro občany
p. Rajmová – pro občany ano, je to proto, aby obec byla pokrytá internetem
p. Zach – já to beru do té hospody, míříš asi k hospodě
p. Formánek – já nemířím nikam, jen se ptám, jak to je, jestli to je na celou obec, aby lidi měli zdarma na veřejných místech wifi
p. Rajmová – já řeknu svůj názor, jako žádat o dotaci, abychom tady chytli jeden internet po vesnici, je jako hrozné
p. Zach – já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že pro nás to nemá smysl
p. Šviha – byla dotace pro internetové providery, ale snad se jich přihlásilo minimum
p. Rajmová – oni to měli ještě předělat a vyhlásit znovu
p. Musilová – lidi by se měli bavit mezi sebou

 

p. Šviha – mluvilo se tady dnes o projektech. Já jsem vytáhl nabídky na projekt hřišť, obvolal jsem to, jestli ty nabídky stále platí. Ptám se, jestli bychom mohli dnes vybrat i projektanta na hřiště. Mám tady tři nabídky z listopadu 2017.
p. Zach – to je na projekt celého hřiště?
p. Šviha – je to kompletní projektová dokumentace včetně výkazu výměr ke stavebnímu povolení.
p. Rajmová – to by bylo potřeba i k žádosti pro dotaci
p. Šviha – přesně tak, i v dotaci na kraj je 15 bodů za stavební povolení. Nejlevnější nabídka je za 37 200,- bez DPH od firmy Linhart s.r.o.
p. Zach – teoreticky by se tam ti tři projektanti mohli potkat, aby spolu vyřešili tu dešťovou vodu
p. Šviha – přesně tak jsem to myslel
p. Musilová – než objednáme projekt, měli bychom mít vyjádření od SSHR
p. Šviha – neobjednali bychom to dříve, nežli budeme mít kladná vyjádření od Lužanské zemědělské a.s. a SSHR
p. Zach – když už mluvíme o Lužanské zemědělské a.s., tak jsem mluvil před časem s p. Zmátlíkem a říkal jsem mu, že jsme koupili ten pruh za bytovkou a on se ptal, jestli bychom nechtěli ještě ten jejich pozemek, co je vedle.
p. Rajmová – on už asi na to nemá velký vliv
p. Šviha – oni to neobdělávají, takže jim to je k ničemu
p. Rajmová – zkusit se to může
p. Zach – já mu zavolám
p. Musilová – já bych byla radši, aby na to byl souhlas
p. Šviha – další zastupitelstvo bude až v září a do září s tím nemůžeme nic dělat
p. Musilová – já vím, ale než tady zaplatit za projekt?
p. Šviha – my to neobjednáme, dokud nebudeme mít souhlasy
p. Zach – souhlas Lužanské zemědělské a.s. a SSHR
p. Formánek – když budete dělat ten projekt, tak já mám ještě nápad. Na poli býval úvoz až k těm stromům u Tuře
p. Rajmová – to byla Formanka, ta dřív nekončila v Butovsi
p. Zach – v katastrální mapě je to stále vidět
p. Formánek – co kdybychom tu pěšinu obnovili? Domluvili bychom se s p. Zmátlíkem, jestli by nám to nenechal
p. Rajmová – když to je v lánu, tak to ti nenechá
p. Formánek – proč by to nenechal, dříve došlo k zorání, to by nemusel být problém. Tu cestu k těm stromům nechat a udělat tam pro lidi odpočinkovou zónu
p. Rajmová – ale je to už na katastru Tuř
p. Formánek – musíme se domluvit s p. Řehákem, tady jde o to, když budete dělat projekt na parkování, jestli by tam nezbyl 1,5m na pěšinu, víc ne, aby tam nejezdila auta
p. Zach – to bude složité, protože to máš spoustu vlastníků a je to v Tuři
p. Formánek – ale je to polní cesta a na obnovu polních cest byly dotace
p. Rajmová – je to na katastru Tuř a tam my nemůžeme investovat
p. Formánek – tak bychom se domluvili s Tuří, je to návrh
p. Musilová – to by se ta cesta musela zpevnit
p. Formánek – nemusí, tam byla pěkná polňačka
p. Musilová – a jak tam budou chodit kočárkem, když tam je voda?
p. Formánek – jaká voda?
p. Zach – ten pozemek je orná půda a vlastník je obec Tuř, to by musela chtít Tuř a Lužanská zemědělská a.s. Musíš to probrat s nimi
p. Formánek – dáš mi k tomu mandát?
p. Zach – to se ho klidně zeptej
p. Formánek – upravil by se tam ten hájek, udělalo by se tam ohniště
p. Zach – to by bylo lepší, kdyby příští zastupitelstvo vyjednalo Jezera
p. Šviha – ty jsou jako opuštěný majetek a musí to být 10 let, než to přejde na stát
p. Rajmová – nebo tady ten kousek vedle obecního úřadu, který teď patří Lužaské zemědělské a.s.
p. Musilová – jestli obec Tuř má peníze z pronájmu, tak pochybuji, že by to dali
p. Zach – to má, nebudou to ale tisíce. Zkus to probrat na Tuři
p. Šviha – to je dobrý nápad s tou parcelou vedle úřadu, protože to stejně neobdělávají a obci by se časem mohla hodit
p. Rajmová – když už s nimi budeš jednat o hřišti a o parcele za bytovkou, tak s nimi prober i tu parcelu u úřadu. Nám stačí jen to, co neobdělávají
p. Zach – nebo by se to mohlo směnit za to, co máme za Jezery. Dobře, oslovíme je.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vítěze poptávkového řízení na dodavatele projektové dokumentace na sportovní hřiště na parcele 114 a 223 - firmu Linhart s.r.o. IČO 47052121 za cenu 37200,- Kč a pověřuje starostu Bohumila Zacha, po získání kladných vyjádření od SSHR a Lužanské zemědělské a.s., objednáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 9/Z34/2018 bylo schváleno.

 

p. Šviha – ještě se chci zeptat, jestli můžeme podat žádost o dotaci na kraj na zbourání té stavby, jak jsme tady o tom mluvili
p. Rajmová – ano
p. Zach – ano
p. Musilová – ano
p. Rajmová – každá koruna bude dobrá

 

p. Formánková – já se chci zeptat, jak je to s tou značkou, ty jsi mi to slíbil, že pošleš smlouvu?
p. Zach – jo slíbil, ale ještě to nemám
p. Formánková – za chvíli budou volby a může to pak být všechno jinak
p. Zach – mám to tady napsané, udělám to

 

p. Rajmová – kdy bude kolaudace chodníku?
p. Zach – ještě potřebujeme schválit vícepráce a méněpráce se SFDI
p. Šviha – rozpočty máme schválené, ale ještě to chtějí označit do výkresů, to nám musí dodat p. Rak
p. Zach – až tohle bude, tak pak budeme žádat o kolaudaci
p. Rajmová – mně jde o to, kdy odstraní nějaké dolíky, co jsou u krámu a na některých chodnících
p. Šviha – můžete nám říct kde, já jsem si ničeho nevšiml
p. Rajmová – já to ještě projdu a řeknu, kde to je
p. Zach – mně teda nikdo neříkal

p. Formánková – vy se teď tedy sejdete až v září?
p. Zach – předpokládám, že ano. V září by měl být audit, tak před ním se asi ještě sejdeme. Asi přelom srpna a září
p. Formánková – kdyby se dělo něco ohledně dešťovky, tak dejte Karlovi vědět
p. Šviha – určitě, my teď budeme informovat všechny projektanty, co jsme dnes vybrali, oni začnou pracovat a rádi bychom nějakou společnou schůzku udělali

 

Předsedající 34. schůzi zastupitelstva ukončil ve 20:14 hod.

 

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Kupní smlouva na p.č. 114, 223, 224
3) Kupní smlouva na p.č. 364/7, k.ú. Tuř
4) Rozpočtová opatření č. 4/2018

 

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 7. 2018

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé: Jana Rajmová

 

Iveta Nyčová

 

Starosta: Bohumil Zach