Zápis č. 35

Zápis z 35. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 28.8. 2018 od 18:30 hodin.


Přítomni:
Luděk Kunčík
Vendula Musilová
Iveta Nyčová
Jana Rajmová
Bob Šviha
Lubomír Tichý
Bohumil Zach

 

Omluveni:

 

Program:

 

1. Zahájení a kontrola usnesení z posledního zasedání
2. Darovací smlouva - pozemky od Královéhradeckého kraje
3. Směna pozemků (220/2, 225/2)
4. Rozpočtová opatření č. 5/2018
5. Dodatek smlouvy č. 2 o čerpání dotace SFDI
6. Vlajka a znak obce
7. Veřejná zakázka – „Rekultivace pozemků 223, st. 114“
8. Různé a diskuze

 

Bod 1. - Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce Bohumilem Zachem (dále jako „předsedající“).

Předsedající zahájil 35. zasedání zastupitelstva obce Butoves, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přivítal všechny přítomné a prohlásil jednání ZO za usnášeníschopné, přítomno je 7 zastupitelů dle prezenční listiny. Zápis z minulého jednání byl ověřen, je k nahlédnutí na dnešním jednání a dále na obecním úřadě.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Za ověřovatele zápisu navrhl paní Musilovou a pana Kunčíka, za zapisovatele pana Švihu.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zapisovatelem pana Švihu a ověřovateli zápisu paní Musilovou a pana Kunčíka.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – _ Zdrželi se –
Usnesení č. 1/Z35/2018 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a s informací zveřejněnou na úřední desce

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje program 35. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti – _ Zdrželi se –
Usnesení č. 2/Z35/2018 bylo schváleno.

 

p. Šviha – upozorňuje, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat zvukový záznam

 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva

 

Místostarosta Bob Šviha seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z 34. zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení. K zápisu nebyly podány připomínky.


Bod 2. Darovací smlouva - pozemky od Královéhradeckého kraje

 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem darovací smlouvy s Královéhradeckým krajem, podle které na obec Butoves převede pozemky o celkové výměře 2358 m2v účetní hodnotě 58 118 Kč. Jedná se o pozemky od hrany silnice, pozemky pod chodníky.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje darovací smlouvu s Královéhradeckým krajem a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - _ Zdrželi se -
Usnesení č. 3/Z35/2018 bylo schváleno.


Bod 3. Směna pozemků (220/2, 225/2)

 

Předsedající seznámil se záměrem směnit část pozemku p.č. 225, který zakoupili od obce Tuř manželé Martínkovi. Na části tohoto pozemku o výměře 56 m2 se nachází příjezdová cesta k bytovce. Tuto část nabízejí Martínkovi obci Butoves výměnou za část parcely č. 220 o stejné výměře, kde by parkovali svá vozidla, a navazuje na jejich pozemek, kde mají vystavěnou garáž. Záměr byl schválen na 33. zasedání a byl řádně vyvěšen.

 

p. Musilová – na pozemku, který chceme směnit, je lampa veřejného osvětlení, ve smlouvě na to není žádné věcné břemeno
p. Martínek – nám tam nevadí
p. Musilová – ale ve smlouvě se píše, že tam žádné věcné břemeno není
p. Zach – teď tam není, muselo by se vložit, musela by se udělat smlouva o zřízení služebnosti
p. Musilová – teď se tam dával nový kabel, stálo to také nějaké peníze
p. Martínek – ale ten jde po obecním, ten nejde po našem
p. Musilová – ale lampa bude na Vašem
p. Martínková – klidně tam napište, že ta lampa tam bude, my ji tam chceme
p. Zach – jsou dvě možnosti: buď lampu přemístíme, nebo se nechá, tam kde je a připravíme smlouvu o věcném břemeni, abychom ji mohli opravovat
p. Šviha – do této směnné smlouvy bychom přidali odstavec, že Martínkovi souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti
p. Martínek - souhlasím
p. Rajmová – je to i do budoucna, vy to někdy prodáte a budoucí majitel ji tam nebude chtít
p. Zach – takže to tam zapracujeme

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje směnnou smlouvu na směnu p. č. 220/2 a p. č.225/2, které vznikly na základě GP 208-71/2018 z 23.5.2018 s manžely Martínkovými, Butoves čp. 61 a pověřuje starostu Bohumila Zacha po doplnění jejím podepsáním

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 4/Z35/2018 bylo schváleno.

 

Bod 4. Rozpočtová opatření č. 5/2018

 

Předsedající seznámil přítomné obsahem rozpočtového opatření č. 5/2018, které spočívá na příjmech. Máme pytle na odpad, sekání trávy, příjmy z dividend. Ve výdajích jsou pozemky, co bychom chtěli kupovat, opravy osvětlení, navýšení plateb za el. energii, úklid a malování v Butovance, zrušila se pergola, která se nebude letos realizovat

 

p. Tichý – proč se zrušila pergola
p. Šviha – protože nejlevnější nabídka, co jsme sehnali, byla za 170 000,- Kč a to nám přišlo hrozně moc na pergolu 5x5 m a zámkovou dlažbu pod ní
p. Zach – taky s tím, jak to mělo být, nebyli všichni spokojeni. Když si to uděláme sami bez dotace, tak to můžeme udělat, tak jak nám to bude vyhovovat a nebudeme muset plnit podmínky dotace, jako např. že je to samostatně stojící stavba
p. Šviha – navíc to mělo být hotové do konce září

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 5/Z35/2018 bylo schváleno.

 

Bod 5. Dodatek smlouvy č. 2 o čerpání dotace SFDI

 

Předsedající seznámil přítomné obsahem Dodatku č. 2 o čerpání dotace se SFDI, který řeší více a méněpráce, které vznikly při stavbě chodníků. Jedná se zejména o palisády, které nebyly osazeny, zídka ze ztraceného bednění.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje Dodatek smlouvy č. 2 ke smlouvě o čerpání dotace na výstavbu chodníků, uzavřený se Státním Fondem dopravní infrastruktury a pověřuje starostu Bohumila Zacha jeho podepsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 6/Z35/2018 bylo schváleno.

 

Bod 6. Vlajka a znak obce

 

Předsedající seznámil s poptávkovým řízením na vlajku obce. Bylo osloveno 12 firem, kterým byl zaslán návrh vlajky, na základě kterého provedli nacenění. Nabídku nám zaslalo 9 firem. Na návsi proběhne 28. 10. výsadba dvou lip ke stému výročí založení Československé republiky, kde by se i nový prapor vysvětil. Nakonec jsme zvolili technologii tisku na satén, protože vyšívaný sametový prapor je velmi drahý a zas takové využití mít nebude. Objednali bychom tedy 1ks slavnostní prapor tisk na satén a 2 ks obyčejných praporů na vyvěšení na ven. Pak by se ještě objednal 1 ks smaltovaného znaku na úřad

 

p. Musilová – znak na značky nebude?
p. Zach – ne, to by bylo zbytečné

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vítěze poptávkového řízení na vlajku obce firmu Czech K & G, spol. s r.o. IČ: 26151804 a pověřuje starostu objednáním těchto prací.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti - Zdrželi se 1 (p. Rajmová)
Usnesení č. 7/Z35/2018 bylo schváleno.

 

Bod 7. Veřejná zakázka – „Rekultivace pozemků 223, st. 114“

 

Předsedající seznámil se záměrem vypsat veřejnou zakázku na úplné vyčištění pozemku 223 a 114 tak, aby byl vhodný pro výstavbu hřiště a oddychové zóny. Je tam ještě pozemek č. 224 panelové cesty. Tam by chtěla SSHR zřídit věcné břemeno přístupu, naopak nám zřídí věcné břemeno přístupu na druhé části panelky, která patří jim. Dali nám do podmínek, aby tam byl umožněn průjezd v šířce 3,5 m, aby tam nezasahovala stavba nebo výsadba.

 

p. Tichý – co ta voda, co tam je. Ten pramen.
p. Zach – není tam pramen
p. Šviha – už to pokleslo a voda je už jen skoro dole, pravděpodobně to bude spodní voda, kvůli špatné izolaci
p. Zach - jedná se o zakázku na kompletní vyčištění toho pozemku
p. Šviha – minule jsem tady informoval, že mám přislíbenou dotaci z kraje na samotné zbourání, ale tam to také dlouho trvá, rada kraje to už schválila, ale protože je to dotace pro obec, tak to musí ještě schválit zastupitelstvo kraje, které bude 10. 9. Až vybereme firmu, tak samotné zbourání by se fakturovalo zvlášť a částečně by se platilo z dotace.
p. Zach – původně jsme mysleli, že by se to zbouralo a rozdělilo na hromady, ale lepší bude, když se to bude bourat najednou i s vyčištěním. Beton by se pak použil do podkladu na parkoviště
p. Musilová – to by se někde muselo složit
p. Zach – to by se složilo v zadní části toho pozemku


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vypsání veřejné zakázky „Rekultivace pozemků 223, st. 114“ a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím vypsáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 8/Z35/2018 bylo schváleno.

 

Bod 8.Různé a diskuze

 

p. Rajmová – já bych se chtěla zeptat, jak to skončilo s pohledávkami, kvůli vymáhání?
p. Zach – já jsem je obešel, někdo slíbil, že zaplatí, ale nikdo nezaplatil. Mám to připravené platebními výměrami a příští týden to pošlu
p. Rajmová – je tam už nebezpečí, že by to bylo promlčeno
p. Zach – já vím

 

p. Rajmová – měla bych návrh. Často se dělá něco pro nějakou skupinu, pak zase pro jinou, mohlo by se udělat něco pro všechny občany. Obec peníze má. Já navrhuji snížení poplatků za popelnice. Velikost nádob a četnost vývozu je už ustálená. Když se podíváte všude kolem nás, tak mají popelnice lacinější, nežli je máme my. Zavádělo se to v době, kdy se stavěla ČOV, nebyly na to peníze. Myslím si, že by se mohl poplatek buď odpustit, nebo snížit na 50%
p. Šviha – kolik to je, nějakých 200 000 Kč?
p. Rajmová – vloni to bylo 230 000 Kč, když se započte tříděný odpad, tak to není ani 200 000 Kč. Letos je za tříděný odpad ještě více peněz
p. Zach – to proto, že máme víc nádob
p. Šviha – já s tím nemám problém, obec to zvládne
p. Rajmová – týkalo by se to všech občanů, včetně bytovky
p. Martínek – kolik to dělá na osobu?
p. Rajmová – není to na osobu, ale na popelnici. Nejběžnější je 120 L vyvážená za každé 2 týdny za 1688 Kč
p. Tichý – a kolik by to teď bylo?
p. Rajmová – jde o to, jak to schválíme – buď půlku, nebo celé
p. Tichý – takže by se neplatilo za popelnici? Někde to tak mají, je jich dost
p. Zach – Ale pak mají třeba zas větší daň z nemovitosti
p. Tichý – když je něco zadarmo, tak ono se s tím pak škaredí
p. Šviha – aby pak neměl každý popelnici 240 L vyváženou každý týden
p. Rajmová – to ne, dnes jsou popelnice nějakým způsobem, bylo by to ke stavu popelnic, jak je to teď. Jsou tady asi 3 rodiny, kde se vyváží 120 L každý týden
p. Zach – většina lidí bude rádo a nechá to tak, jak to je, ale najdou se někteří …. Viděl bych to proto na snížení na 50%
p. Rajmová – já jsem si to také tak myslela
p. Zach – je to smysluplné a obec na to má
p. Rajmová – já to poslouchám každý rok, že máme nejdražší poplatky. Pro obec to není taková zátěž

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje snížení poplatku za komunální odpad od roku 2019 na 50%

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti - Zdrželi se -
Usnesení č. 9/Z35/2018 bylo schváleno.

 

p. Musilová – já bych chtěla požádat, abychom odsouhlasili nebo neodsouhlasili pokácení 6 ks borovic u bytovky. Proběhla tam anketa, já mohu říct, že manželé Martínkovi obcházeli bytovku, říkali, že jsou 2 nebo 3 projekty
p. Martínková – neříkali jsme vůbec nic, říkali jsme: kdo je pro kácení a kdo ne
p. Musilová – já jsem slyšela od lidí, že jsou 2 nebo 3 projekty, dodnes žádný není, jak to parkoviště bude vypadat. Dokonce jsi paní Vítkovou nabádala, aby se podepsala za p. Nýdrlovou, jak jsem slyšela.
p. Martínková – nikoho jsem k ničemu nenabádala
p. Šviha – v anketě je napsáno, že p. Nydrlová není
p. Musilová – právě ona tam není, ale slyšela jsem tohle, já jsem nebyla doma. P. Mydlář, který byl u toho, když se jednalo s projektantem, nikdo neřekl, jestli se vykácí všechny
p. Martínková – o těch projektech, že budou 3, říkal p. Mydlář, ne já
p. Musilová – pak prý za tebou šel. Já jsem nebyla doma, když anketa probíhala, to jsem se dozvěděla až potom. Ty borovice opravdu znečišťují auta, mám tady fotografie, jestli vám je mohu ukázat. Auta jsou od smůly, nemám fotky našich aut, abych nebyla podjatá, ale lidi si stěžují, jak ty auta vypadají, že je mají od smůly. Chtěla bych, než bude projekt, aby se pokácelo 6 borovic, protože 2 borovice budou na vašem pozemku.
p. Martínek – jenom jedna
p. Musilová – takže jich bude 7 ks. Jestli bychom to tady mohli odsouhlasit
p. Šviha – 7ks to jsou všechny?
p. Musilová – ne, to je jenom ta první řada. Jestli budete p. Martínková v budoucnu dělat nějakou akci, tak si přečtěte stanovy SVJ, kde je napsáno, že za jeden byt se podepisuje jen jeden majitel.
p. Martínková – se mi tam podepisovali jen jeden
p. Musilová – podepsali se ti tam Voroniukovi, každý s jiným názorem. A to nemůžeš, to si přečti stanovy
p. Martínková – já jsem dělala pouze průzkum
p. Musilová – já to říkám, aby ses k tomu vyjádřila. Vypravovala jsi, že máš ráda přírodu, já mám také ráda přírodu, 24 let jsem koukala na pole a lesy a teď koukám na vaši stavbu a taky jsem zticha. Každý jste tam byli, dnes tam byla p. Nyčová, jak tam ty borovice jsou, jedna se už navažuje na ty auta. Ptala jsem se manžela, mohou se kácet od 1. listopadu.
p. Zach – některé ty stromy jsou přerostlé. S anketami je to vždy takové zavádějící, podávání informací přes plot nebo ve dveřích je vždy v nějakém zápalu. Neříkám, že by to bylo něco špatného, jenom chci říct, že rozumím těm lidem. Já jsem byl vždy pro to vykácet všechno, když to parkoviště bude rozšířeno k tomu poli. Pokud se rozšíří za ty garáže, tak mi přijde smysluplné pokácet jen ty borovice, aby to neznečišťovalo ty vozidla. Nevím, jak se k tomu postaví následující zastupitelstvo, ale aby si nechodili lidi stěžovat. Mohou parkovat jinde, ale aby pak neparkovali všichni jinde
p. Musilová – ale my to chceme vyřešit, aby se parkovalo u té bytovky normálně, teď se parkuje na trávě na pozemku Butasu. To je otázka času, kdy se to zakáže. Vyřešit to tak, že když přijedu domů, tak budu vědět, že tam mám místo. Říkal jsi, že výbor SVJ rozhodne. Nás nikdy nenapadlo, že o parkovišti budeme rozhodovat my tři, my jsme byli domluveni, že až budou nějaké projekty, tak se lidi svolají nebo se obejdou a každý se k tomu vyjádří. Nikdy bychom to nerozhodovali my tři.
p. Zach – takhle jsem to nemyslel. Až budou nějaké varianty, kde bude kolik parkovacích míst navíc a kolik stromů pokácet, k tomu ať se vyjádří.
p. Musilová – obcházíme je pořád, tak ať se k tomu vyjádří
p. Martínková – já jsem opravdu obcházela byty, čtrnáct dní jsem o tom přemýšlela, jestli je mám obejít nebo ne. Měli bychom udělat nějaký průzkum, aby obec věděla, co si myslíme, protože ten pozemek není náš, ale je obecní. Rozhodujete tady o tom vy, ale myslím si, že kácet stromy kvůli tomu, že mi padá jehličí na auto, když si můžu koupit plachtu. Já jsem z města a tam se chrání každý malý stromeček natož velké vzrostlé stromy. A myslím si, že ti lidé, co to tam před léty sázeli, tak to sázeli kvůli něčemu, je to větrolam, zadržuje to prach, dodává to kyslík a je to přírodní chladnička. Je to pro nás pro všechny a spousta těch lidí, co jsem s nimi mluvila a říkala jsem jim jenom pro kácení nebo proti kácení, nic jiného. Pokud někdo tam napsal, jenom když se rozšíří parkoviště, tak to tak napsal, ale většina chtěla, ať ty stromy zůstanou. Asi pět lidí to chtělo pokácet. Ti starší lidé byli úplně zděšeni, že by se mělo něco kácet. Je to příroda, myslím si, že jsme na vesnici a měli bychom si přírodu chránit.
p. Martínek – chtěli jsme udělat průzkum a dvě třetiny lidí bylo proti kácení
p. Martínková – když jsem tady byla poprvé, tak to, co mě zaujalo, byly ty nádherné velké stromy u bytovky. A jenom proto, že mám auto, tak si koupí plachtu, ale rozhodně nevezmu pilu a nepokácím stromy. Jsou tam i jiná nebezpečí, třeba při bouřce a větru, já ty lidi taky chápu. Tisíc lidí má tisíc názorů, já si každého názoru vážím i proti i pro. Myslím si, že jsme na vesnici a na stromy bychom měli brát ohledy.
p. Zach – k tomu kácení. Já jsem takový, že řežu do každého stromu, to je o mě známo. Kdyby se ty stromy udržovaly v nějakém rozumné výšce, tak by člověk neměl problém. Ale ta jedna borovice ta je nahnutá
p. Musilová – kdyby to Jirka neprořezával, tak se tam ani nedá parkovat.
p. Martínek – já tam nevidím žádnou nahnutou, každá je trochu křivá, ale rostou rovně
p. Musilová – podívejte se na prostřední vchod
p. Zach – podle mě to má svůj důvod je pokácet, chápu nějakou ochranu stromů, ale to by mohl člověk běhat po lese a brát všem pilu. Musí se k tomu přistupovat rozumně. První varianta pokácení všeho byla, když jsme mysleli, že se to parkoviště rozšíří. Pak jsme se bavili o jiných variantách, takže se pak říkalo, že se to třeba nebude muset kácet všechno
p. Musilová – řekl jsi, že kdyby se to kácelo, tak se tam dají tújky
p. Zach – neřekl jsem přímo túje, ale nějaká výsadba – minimálně živý plot, kvůli prachu, aby se oddělilo pole od toho parkování
p. Musilová – já si myslím, že těch stromů je tam moc
p. Tichý – kolik je tam řad?
p. Musilová – jedna řada borovic přerostlých
p. Šviha – vznikla tady nějaká anketa, tak já bych vám jenom přečetl, jak se jednotliví obyvatelé bytovky vyjádřili ke kácení. 8 Nezúčastnili se, 7 PRO, 18 PROTI. Já si myslím, že když ty stromy pokácíme, znovu už je tam nikdo nenarovná. Může se kácet od 1. 11. Počkal bych minimálně na ty studie, jak bude vypadat parkoviště. Když se postaví ještě parkoviště vedle, tak tam vznikne nějaký počet parkovacích míst, kde žádné stromy nebudou. Lidé, kterým vadí stromy, mohou parkovat tam a později se zjistí, jestli se parkuje spíše na novém nebo na starém parkovišti. Do teď tam parkovali lidé mnoho let a zatím nepřišel žádný požadavek na kácení, až teď, když se začalo řešit parkoviště
p. Zach – o těch borovicích se mluvilo už před lety
p. Musilová – my to probíráme na schůzích SVJ pořád, já bych chtěla, aby se to dnes odsouhlasilo
p. Martínek – na schůzi se probíraly stromy a odhlasovalo se, že se to nebude kácet
p. Musilová – to byl modřín
p. Martínek – to byla severní strana a jižní strana
p. Musilová – když za mnou teda lidi chodí, tak já je budu posílat na obec, abyste jim to zaplatili
p. Rajmová – jde o to, aby si lidi nestěžovali, že mají na autě smůlu a nechtěli to zaplatit
p. Zach – může se jim říct, ať parkují jinde, ale mělo by se pokud možno vyhovět všem. Já jsem pro to dát ty borovice pryč
p. Formánek – já souhlasím s p. Švihou, počkal bych na návrhy projektanta a rozhodnutí o kácení bych nechal až na potom. Teď bych nedělal závěry žádné, protože někomu vyhovíte a někomu ne. Na základě té ankety je evidentní, že většina nechce kácet
p. Zach – ale ta anketa taky není vypovídající, někdo nechce kácet nic, někdo chce kácet něco
p. Formánek – chtějí prodloužit parkoviště, a to když se prodlouží, tak pak to můžeme řešit dál
p. Martínek – většina lidí řekla, že když se rozšíří parkoviště napravo, tak nechtějí kácet ani jeden strom
p. Šviha – kdy budete mít schůzi vlastníků
p. Musilová – asi až na jaře
p. Šviha – dělala se jedna na podzim a jedna na jaře
p. Musilová – může být jedna za rok
p. Nyčová – byla jsem se tam podívat a myslím si, že je tam dost místa na to, aby to parkoviště mohlo pokračovat dál v té řadě, a míst na parkování tam bude dostatek, aby auta nemusela stát pod borovicemi
p. Musilová – ale ty borovice jsou po celé délce, takže ty auta budou stát od třetího vchodu dozadu a vepředu to bude prázdné
p. Šviha – ti co chtějí parkovat pod okny, budou parkovat pod okny a ti co chtějí parkovat bez stromů, budou parkovat vzadu
p. Zach – samotné schválení kácení borovic neznamená, že se 1. 11. Pokácí. Musí na to být rozhodnutí, které uděluje obecní úřad, potažmo starosta. Může tam navrhnout náhradní výsadbu, můžou se zasadit stromy dál od parkoviště
p. Martínková – ale ty budou malé
p. Zach – všechny stromy byly původně malé, les se také průběžně obnovuje
p. Martínková – těch stromů je tam pár a já si jich vážím a spousta lidí, jak to čtete v anketě, když rozšíříte parkoviště, nechtějí kácet stromy
p. Rajmová – já jsem se tam byla dnes podívat, mě to teda připadá hodně husté, je tam jedna borovice na druhé, ti lidé, kteří nechtějí mít smůlu na autě, tak musejí parkovat někde jinde
p. Tichý – ty borovice jsou v jedné řadě?
p. Šviha – jsou trošku rozházené, ale je to v podstatě v jedné řadě
p. Tichý – když jedna je Martínkových, tak jich tam je 7?
p. Musilová – 6
p. Formánek – víc jak tři stromy v řadě tvoří stromořadí a na to se vztahují jiná pravidla
p. Zach – ne, všechny stromy mimo les se řeší stejně a povoluje to úřad
p. Formánek – máš tady anketu a vidíš názor občanů bytovky, tak bych to nechal na těch občanech
p. Musilová – ale občanů bytovky není pozemek, ten je obce
p. Martínková – vždyť tam budou dvě parkoviště, jedno bude bez stromů
p. Tichý – kdy bude studie na rozšíření parkoviště?
p. Zach – na začátku září, před týdnem bylo teprve zaměření
p. Šviha – bylo by dobré, kdybychom se k této věci tady ještě jednou sešli, mohli bychom schválit vítěze veřejné zakázky na rekultivaci, aby to nečekalo až na nové zastupitelstvo a můžeme rozhodnout i o těch stromech
p. Tichý – to by bylo rozumné
p. Musilová – jestli se ještě jednou sejdeme
p. Tichý – a co ten p. Říha, ten by sem nepřijel?
p. Rajmová – to právě už budeme mít ty návrhy, třeba by se nemusely všechny kácet
p. Musilová – my nechceme všechny, jen ty borovice, ten kaštan nic nedělá
p. Šviha – zakázka by měla být 15 dnů na zpracování, tak za 20 dnů by měla být i vyhodnocená. Takže na konci září nebo začátkem října by mohlo být zastupitelstvo
p. Rajmová – na konci září, ještě bude třeba potřeba nějaké rozpočtové opatření
p. Martínková – proč se budou ty stromy kácet, když se bude parkoviště rozšiřovat doprava a těm lidem záleží na tom, aby měli parkoviště a ne, aby se kácely stromy
p. Zach – to tady je napsáno u některých, ale zas někteří chtějí kácet, aby jim to nepadalo na auta
p. Šviha – teď se domlouváme o tom, že bychom rozhodnutí o borovicích nechali na další zastupitelstvo, až budeme mít v ruce studii na parkoviště a můžeme si ještě promluvit s lidmi, jaký názor na to mají
p. Zach – udělá se anketa, se kterou výbor oběhne sousedy, kde budou jednotlivé varianty a kolik stromů se musí vykácet, tam se každý vyjádří a bude to jasné
p. Martínková – takže uděláte nějaký lísteček, jako bylo na hřiště a dáme pro kácení, proti kácení
p. Rajmová – to si výbor obejde sám
p. Zach – my dáme výboru podklady a výbor s tím pak obejde občany
p. Martínková – a nešlo by to anonymně?
p. Zach – anonymně?
p. Martínková – aby to lidi házeli do krabičky
p. Rajmová – s tím nemáme dobré zkušenosti
p. Zach – to se kopírovaly lístky
p. Martínková – já myslela před vámi
p. Zach – podle mě to bude jednodušší a mají to naběhané, dělají to tak stále
p. Musilová – my si v bytovce věříme
p. Martínková – já si myslím, že spousta lidí se bojí i něco říct
p. Zach – ale to by právě měli říct, s anonymním nejsou dobré zkušenosti, měl by být jasně podpis pod variantu, kterou chci
p. Rajmová – a lidé už budou rozhodovat o projektu, ne jen o kácení

 

p. Musilová – není slyšet hlášení v uličce u p. Barnetové a p. Blažkové. Když se hraje, tak je slyšet, ale když se mluví, tak není rozumět. Jestli by to nešlo nějak natočit
p. Zach – oni jsou tam asi dva rozhlasy, jeden je na Milíčeves a druhý na Kovač, podíváme se na to

 

p. Musilová – síť do okna Butovanky do kuchyně, tam dřív byla
p. Zach – objednám

 

p. Musilová – jestli by obec zaplatila na pískoviště nějakou plachtu, chodí ta dost dětí, je tam nový písek a to bednění
p. Zach – kdo ji bude mít na starosti?
p. Musilová – byl takový návrh, tak já ho tady předkládám, chodí tam kočky, je tam nový písek, tak aby zůstal čistý
p. Rajmová – tak zjistěte do příští schůze, kdo se o to bude starat
p. Musilová – to je jasný
p. Zach – ta plachta je to nejmenší

 

p. Musilová – jestli bychom časem mohli požádat o chodníky
p. Zach – já už jsem to říkal Romanovi, když jsme tam chodili
p. Musilová – byl návrh na zámkovku, ale tu bych zamítla, protože ta se dost smeká, pak by se opravdu muselo solit
p. Šviha – a tak jaké chceš chodníky?
p. Musilová – prý byl v sobotu návrh na kamenný koberec, jsem slyšela
p. Rajmová – já bych tedy dělala ve vesnici jednotné chodníky, jak by to vypadalo
p. Musilová – nechceme to hned, priorita je pro nás parkoviště
p. Zach – jak se tam teď dělala dešťovka, tak jsem na to koukal. Ani jsem nevěděl, že ty obrubníky, co tam jsou, nejsou zabetonované.
p. Musilová – oni nebyly zabetonované, takže po firmě nemůžeme chtít, aby je zabetonovala. U Karešových se nekopalo a je tam vidět, že to není zabetonované. Kdo chce ať koupí beton nebo obec mu to může zaplatit
p. Zach – proto si myslím, že je smysluplné udělat tam nové chodníky. Myslím si, že i v dohledné době

 

p. Kunčík – u nás nesvítí lampa
p. Šviha – to je škoda, že jsi neřekl dřív, minulý týden je tady opravovali
p. Musilová – a ty lampy u bytovky přepojit?
p. Šviha – volal jsem do technických služeb, aby nám nacenili tu novou lampu u kontejnerů, zároveň s ní by to přepojili a zrušili ten převěs

 

p. Tichý – usychá nám vánoční strom
p. Zach – ten uschnul
p. Tichý – je slavnostně vysvěcen, kolik to stálo – asi 25 000 Kč
p. Šviha – bylo to asi 10 000 Kč
p. Tichý – je to chyba, že jsme to dopustili. Minulý týden jsem jel v sobotu do služby a viděl jsem starostu Tuře, dával na auto 30 L nádoby s vodou a jel zalévat lípy u křížku. Myslím si, že jsme to prošvihli a je to velká chyba, že se to nechalo uschnout. Je na to velká kritika. Vykácely se tam zdravé stromy
p. Zach – zdravé nebyly
p. Šviha – určitě je to velká škoda. Koncem července tam byly první tři suché větve, tak jsem poprosil p. Ortovou, jestli by to zalévala, viděl jsem ji několik dní za sebou, ale ten strom už byl asi chycený a uschl celý
p. Formánek – až se bude likvidovat ta stavba u bytovky, tak tam jsou docela pěkné smrky a zahradníci by nám jeden mohli vydloubnout a přesadit k zastávce
p. Šviha – dnes jsme byli ve Valdicích zjišťovat, kolik budou stát ty lípy. Jedna by měla být za 1 500 Kč plus vykopání díry a převoz. Dále by nám jeden smrček vzadu, kde by mělo být parkoviště, vydloubli a zasadili místo toho uschlého
p. Musilová – jestli s tím budou lidi z bytovky souhlasit
p. Šviha – je na našem pozemku
p. Musilová – to je jedno

p. Tichý – mají se tady sázet lípy 28. 10., aby je nepotkal ten stejný osud, jako potkal ten vánoční smrk

p. Šviha – určitě je to pro nás ponaučení, letošní rok byl extrémně suchý
p. Zach – v podstatě od dubna nepršelo
p. Rajmová – pokud by se přesadil smrček od bytovky, jak jste o tom mluvili, v hasičárně je čerpadlo a je tam u krámu studna
p. Šviha – ano, je tam studna, když jsem to říkal p. Ortové, tak tam voda byla
p. Zach – ale tam je jen drtek vody
p. Šviha – já jsem přemýšlel, jak tam je elektrika na vánoční stromek, tak by se tam mohl dát časovač na 30 minut a pokaždé, když zapne osvětlení, tak by se zalil
p. Rajmová – ano, na zalití by to stačilo, dříve to stačilo pro obchod
p. Zach – záleží, kolik tam bude vody
p. Rajmová – když se tam dá čerpadlo s plovákem, tak samo vypne, když tam nebude voda, tak to nebude čerpat. Aby se s tím počítalo, když se tam zasadí nový smrk
p. Musilová – alespoň než se uchytí
p. Šviha – ten co tam je, se uchytil, vloni měl přírůstky a letos také
p. Zach – nikdo nepředpokládal, že by uschnul
p. Rajmová – bylo abnormální sucho
p. Tichý – mělo se předpokládat, to nejde okecat

 

p. Tichý – 1. září pořádá TJ Butoves v rámci svého programu návštěvu ČOV Butoves. Ti lidé, kteří bojovali proti splaškové kanalizaci a ČOV, v rámci svého programu zvou na prohlídku ČOV
p. Šviha – je to funkční, tak proč ne. Na den otevřených dveří přišli asi tři lidi
p. Tichý – lidi, kteří proti tomu bojovali, nyní zvou na prohlídku

 

p. Tichý – k dnešnímu dni končím s obsluhou veřejného osvětlení, slíbil jsem, že se o to budu starat a staral jsem se, zbytečně to nesvítilo, zapnulo se to až, když byla skoro tma. Nedávat to na fotobuňku
p. Zach – ano, postaráme se o to

 

p. Tichý – kvalita vypouštěné vody z ČOV. Jsou dny, kdy tam vytéká voda všelijaká
p. Zach – jestli si to někdo myslí, tak ať přijde, my mu to vysvětlíme
p. Tichý – byli to tři, čtyři lidi
p. Zach – jak se věci mají
p. Tichý – ono se to dá nabrat mimo objekt čističky a poslat to někam, to jsem jim řekl, že je to zbytečné, já to budu tlumočit na zastupitelstvu, protože starosta je osoba zodpovědná za ČOV, ne ten, kdo to tam obsluhuje
p. Zach – neuniká tam žádná voda s kalem nebo odpadní voda. I když to vypadá jednoduše, tak ten proces toho kalu má určitou životnost, je určité velikosti, zmenšuje se, pak se zase zvětšuje a ta vločka toho kalu se usazuje jiným způsobem v dosazovacím válci. To by tam ten pracovník musel chodit třikrát denně, aby hlídal tu hladinu. Občas přes ty česla nějaká buchtička proteče. Pracovníci z Ekolservisu vzorky nabírají vždy v té strouze a nikdy v těch vzorcích nebyl problém, dělá se to každý čtvrtrok. Všechny rozbory jsou v pořádku. To, co se tam uvolní, není nic špatného. Důkazem toho, že je to čisté, je ta zelená řasa. Kdyby tam byl problém, tak by ji to zabilo
p. Šviha – já kdykoliv jsem tam byl, tak odtékala čistá voda
p. Tichý – je to malý zázrak, když člověk vidí, co tam přitéká a pak co odtéká
p. Zach – ta ČOV běží teď v podstatě na plný výkon, protože je tady kolem 300 obyvatel a všechno to funguje dobře

p. Tichý – napojil se teď někdo nový?
p. Zach – p. Krbová, p. Šimeček
p. Musilová – kolik se má ještě napojit
p. Šviha – kolem 10, z toho asi 5 se asi nikdy nenapojí, to jsou ty opuštěné domy. Těch, co by se ještě měli napojit, je asi 5

 

p. Musilová – u kolejí ta silnice už je opravená
p. Zach – dělali to minulý týden, už jsme to chtěli objednávat, ale nakonec Silnice opravovali u přejezdu, tak to s tím udělali

p. Musilová – u bytovky to, co se opravovalo vloni, zase praská, to je těmi panely
p. Zach – to je tím suchem
p. Šviha – právě po té firmě, co nám to dělala, jsem chtěl nacenit opravu těch děr u kolejí, tak jsem mu řekl, ať se tam na to podívají a říkal, že je to dané podložím
p. Rajmová – teď je sucho, tak to pracuje

 

p. Musilová – jak to vypadá s chodníky u Tichých a u Horákových?
p. Zach – stále hledáme firmu, která by to udělala
p. Šviha – pane Tichý, vy jste mi slíbil, že mi pošlete kontakt
p. Tichý – mají toho hodně, nemají o to zájem
p. Zach – teď mi to má nacenit ten, co vám kopal u bytovky, chtěli bychom to spojit s těmi sjezdy, je to tam ruční práce a do toho se nikomu nechce


Předsedající 35. schůzi zastupitelstva ukončil ve 20:01 hod.


Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Darovací smlouva - pozemky od Královéhradeckého kraje
3) Směnná smlouva na p. č. 220/2 a p. č. 225/2
4) Rozpočtová opatření č. 5/2018
5) Dodatek smlouvy č. 2 o čerpání dotace SFDI

 

Zápis byl vyhotoven dne: 7.9.2018

 

Zapisovatel: Bob Šviha

 

Ověřovatelé: Vendula Musilová dne:

 

Luděk Kunčík dne:

 

Starosta: _ Bohumil Zach dne: