Zápis č. 15

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Butoves,
konaného dne 05. 03. 2012, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Lubomírem Tichým („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelé Petr Janda a Karel Formánek byli z pracovních důvodů omluveni.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves určuje ověřovateli zápisu paní Janu Rajmovou a pana Jiřího Chládka,  zapisovatelem bude pan Bohumil Zach.

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti - Zdrželi se –

Usnesení č. 1/Z15/2012 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta obce navrhl změnu pořadí programu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:

 

  1. Zápis z posledního zasedání zastupitelstva
  2. Vyrovnání za změnu katastrálního území
  3. Různé a diskuse

 

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti - Zdrželi se –

Usnesení č. 2/Z15/2012 bylo schváleno.

 

 

Bod 1. – Zápis z posledního zasedání a kontrola usnesení:

  Místostarosta obce Bohumil Zach seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z minulého zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení.

 

Bod 2. – Vyrovnání za změnu katastrálního území:

  Starosta obce seznámil ZO Butoves o dopisu od obce Tuř ohledně vyrovnání za převod katastrálního území a naše nabídka stále trvá. Obci Tuř se odpoví dopisem.

 

Bod 3. – Různé a diskuze:

-          Starosta obce navrhuje schválit záměr o pronájmu restaurace Butovanka

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje záměr pronajmout restauraci Butovanka.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 3/Z15/2012 bylo schváleno.

 

-          Starosta obce informuje o plánované schůzce s paní Ing. Pavlíčkovou z firmy MultiAqua, které se uskuteční 13.3. 2012 a další zastupitelstvo je plánováno na 14.3.2012, kde se budeme věnovat splaškové kanalizaci a ČOV.

-          Jiří Chládek informuje o výroční schůzi SPCCH ZO Jičín a velké nespokojenosti s obsluhou a servisem v restauraci Butovanka. V návaznosti na pana Chládka paní Rajmová přečetla dopis od výboru SPCCH ZO Jičín, kde je popsána nespokojenost se servisem a pořádkem v restauraci Butovanka.

-          Paní vedoucí z restaurace se pozve na příští zastupitelstvo, kde ji bude přednesena nespokojenost z dopisu výboru SPCCH ZO Jičín.

-          Starosta navrhuje projednat omezení veřejného osvětlení v nočních hodinách.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje zastavení svícení veřejným osvětlením přes celou noc a bude se svítit jen omezeně ve večerních a ranních hodinách a přes letní měsíce vůbec.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4  Proti 1 Zdrželi se -

Usnesení č. 4/Z15/2012 bylo schváleno

 

-          Jana Rajmová seznámila zastupitelstvo s výsledkem kontroly na OSSZ v Jičíně a auditu na naší obci. Kontrola na OSSZ v Jičíně proběhla bez závad. Audit také bez závad.

-          Starosta seznámil ZO se závěrem auditu obce a kdo se auditu zúčastnil. Nakonec pan starosta poděkoval za přípravu podkladů na audit.

-          Předsedkyně inventarizační komise navrhuje schválit odměny inventarizační komisi, předsedkyně 1500Kč a každému členovi 1000Kč.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje odměny inventarizační komisi a to předsedkyni komise 1500Kč a každému členovi 1000Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti - Zdrželi se -

Usnesení č. 5/Z15/2012 bylo schváleno

 

-          Starosta obce seznámil ZO s havárií zamrzlé odpadní vody v ulici u Lazákových.

-          Pan Šviha se ptá, jak to vypadá s dotací na kanalizaci, starosta odpovídá, že to vypadá velmi slibně a dotace by měla být přidělena.

-          Pan Šviha se ptá, jak to vypadá s územním plánem, místostarosta odpovídá, že obec má zažádáno na dotaci pro pořízení územního plánu a čeká na její výsledek.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00

 

Přílohy zápisu:

 

  1. Prezenční listina

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  12. 3. 2012

 

 

Zapisovatel:  Bohumil Zach

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

          .............................................. dne ...........................................

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

 

 

Razítko obce:

(není povinné)