Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna

Dominantou náměstí je rozlehlý palác se 123 místnostmi, který nechal právě tento muž postavit. Kdo to byl? Jaká byla jeho cesta na vrchol moci a jaký byl její konec?

Valdštejnova kariéra dodnes udivuje rychlostí a strmostí svého stoupání -  začněme dole a stoupejme s ním:

-         to ovšem znamená zradit císaře...

-         čeští protestanti ve vyhnanství mu  nabízejí dokonce korunu - tedy příležitost stát se českým králem!

-         císař ho pověřuje jednat s nepřátelskou stranou o míru

-         je na vrcholu moci, ale vleklé choroby ho začínají sužovat

-         po následných vojenských neúspěších jej ale císař žádá, aby se  velení armády opět ujal

-         jeho vzrůstající moc vzbuzuje obavy, proto je zbaven postavení  generalissima - nejvyššího velitele armády. 

-         buduje své panství jako malý stát ve státě, v Jičíně a Zaháni razí mince

-         za strádání celé střední Evropy dbá o rozkvět svého panství, do Jičína povolal jezuity, založil zde gymnázium, plánuje vznik vysoké školy,  biskupství,  založil zde  palác, katedrálu, klášter ve Valdicích

-         je císařovým generalissimem, admirálem loďstva  baltského a atlantského

-         je úspěšným vojevůdcem, rozhodující bitvy znamenají vítězství

-         pozorně sleduje výpočty astrologů, jeho horoskop vypracovaný samotným  astronomem Keplerem mu předpovídá velkou moc a slávu

-         stává se vévodou frýdlantským, za své sídelní město volí Jičín

-         využívá svůj neobyčejný organizační talent, jeho bohatství a moc roste

-         investuje do vzniku armády, financuje ji a pak nabízí císaři

-         stává se knížetem frýdlantským, získává majetek Smiřických a s ním i město Jičín

-         obohacuje se zabranými majetky / konfiskáty poražených

-         českými stavy prohraná bitva na Bílé hoře je z pohledu Valdštejna vítězstvím

-         původem chudý protestantský šlechtic přechází ke katolictví. Na začátku třicetileté války,  za českého povstání stavů proti císaři, přebíhá na stranu císaře.

Italští architekti ve službách Albrechta z Valdštejna vytvořili v Jičínské kotlině řadu pozoruhodných raně barokních staveb a ty navíc umístili tak, aby jejich středem procházela krajinná přímka.

Valdštejnův konec byl dramatický jako celý jeho život - na rozkaz císaře zavražděn roku 1634 v Chebu.

 

https://valdstejn.jicin.cz