Směrnice pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V Butovsi dne 31.5.2011

1.     Úvod

      Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ( dále jen zákon) a nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb. a to v podmínkách Obce Butoves(dále jen obec). Jejich cílem není citace zákona, ale stanovení jednotného postupu všech orgánů obce při aplikaci zákona.

       Zákon se nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování.

2.    Zveřejňování informací ( obsah)

2.1   Obec Butoves jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinen 

        zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace  :

a)            informace o obci jako právnické osobě

b)           organizační strukturu obce

c)            možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování obce

d)           postup obce při vyřizování žádosti

f)             sazebník úhrad za poskytování informací ( viz bod č. 9 směrnice a příloha č. 1)

g)            výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok ( viz bod č. 11 směrnice)

h)            výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 zákona

i)              usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona

j)             adresu elektronické podatelny

2.2  Dalšími informacemi, které  obec  dle  §  5 odst.  2 a 7 zákona  zveřejňuje,  jsou  především  usnesení  zastupitelstva obce,  platné obecně závazné  vyhlášky a nařízení obce, rozpočet obce na příslušný  kalendářní  rok , převody a nájmy nemovitostí, seznamy hlavních dokumentů. Ostatní   informace jsou  zveřejňovány dle rozhodnutí starosty, místostarosty nebo zastupitelstva obce.

3.    Způsob a rozsah zveřejnění informací ( formy)

     Obce zveřejňuje výše uvedené informace těmito způsoby :

a)  na úřední desce obce u prodejny potravin, vedle budovy autobusové zastávky

b)     způsobem umožňujícím dálkový přístup – na oficiálních webových stránkách obce:

      www.obcecr.cz/butoves

                                                                                                

      odpovídá :  starosta + místostarosta

Jmenovaní odpovědní zaměstnanci zajišťují zveřejňování informací uvedeným způsobem průběžně, a to na základě vzájemné komunikace a komunikace s ostatními orgány obce.

Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena.

4.   Stanovení doprovodných informací a zveřejněné informace

Doprovodné informace dle § 3 odst. 6 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale jsou sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

 Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

5.     Ochrana údajů

5.1        Ochrana utajovaných informací

Jsou informace spadající do režimu utajovaných informací dle § 7 zákona.

5.2        Ochrana osobních údajů

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu .

V ust. § 8b zákona č. 106/99 Sb. je upraveno  poskytování osobních údajů o osobě, které byly poskytnuty veřejné prostředky a výjimky z tohoto poskytování. 

5.3        Ochrana obchodního tajemství

Pokud je požadovaná informace   obchodním  tajemstvím ve smyslu § 17 a násl. obchodního zákona, povinný subjekt ji neposkytne.

5.4        Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů

Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení nebo o státní sociální podpoře, povinný subjekt neposkytne.

5.5.   Poskytování informací, které jsou předmětem ochrany práva autorského 

Poskytuje-li se informace, která je předmětem ochrany práva autorského, na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5  zák. č. 106/99 Sb., poskytuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona.

6.     Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů, u kterých se omezuje poskytnutí informace

Vnitřními pokyny a personálními předpisy obce, u kterých se dle § 11 odst.1 písm. a) zákona omezuje poskytnutí informace, jsou zejména :

-        pokyny pro inventarizaci majetku

-        podpisový řád

-        spisový a skartační řád

-        interní nařízení obce, směrnice a pokyny obce

7.     Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

A. Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci daní zákonem o obcích.

B. Žádost lze podat též písemně, přičemž za písemnou se považuje také žádost podaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (s elektronicky zaručeným podpisem).

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informace podaných písemně  se postupuje následovně :

a)     podání žádosti o poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona s náležitostmi zákonem stanovenými

b)     zaevidování žádosti

c)  postoupení žádosti zástupci obce (obvykle starosta, místostarosta)

d)   předání vyřízené žádosti zpět žadateli

Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti, pokud zákon nestanoví jinak.

Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (odpovídá pověřený pracovník).

Písemné žádosti   v souladu s § 14 zákona jsou  evidovány. Vyřízení písemné žádosti je možné těmito způsoby :

a)     poskytnutím požadované informace

b)     odložením žádosti – 1. jestliže se žádost nevztahuje k působnosti obce (vyhotoví o tom

                                         pověřený pracovník protokol a sdělí tuto skutečnost žadateli do 7  

                                         dnů),

                                  -  2.  jestliže žádost neobsahuje náležitosti stanovené zákonem a tato

                                  žádost nebyla žadatelem přes výzvu ve lhůtě 30dnů  od jejího

                                  doručení doplněna                               

c)     odmítnutím žádosti  – pokud  se  žádosti  nevyhoví  nebo  nebyla žadatelem přes výzvu ve   lhůtě 30 dnů  upřesněna  (z důvodu nesrozumitelnosti žádosti, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně) – formou vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 , které vydá pověřený pracovník a které podepisuje starosta obce

Je-li  proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby :

a)     směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je pověřený pracovník příslušnému  referátu Krajského úřadu v Hradci Králové.

b) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je pověřený pracovník též příslušnému referátu Krajského úřadu v Hradci Králové.

8.  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

   Podmínky, za nichž žadatel může podat stížnost, jsou uvedeny v § 16a zákona, stížnost se podává u povinného subjektu ve lhůtě zde určené a ten ji předloží, pokud jí sám zcela nevyhoví, nadřízenému orgánu (v rámci přenesené i samostatné působnosti příslušný referát Krajského úřadu v Hradci Králové).

9.  Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví  pověřený pracovník dle  sazebníku uvedeného v příloze č. 1.

 Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.

V případě, že obec bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, musí písemně oznámit tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace, jinak ztrácí nárok na úhradu nákladů.

 Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady, jinak se žádost odloží.

Informace, u nichž náklady spojené s poskytnutím informace nepřesáhnou částku 20,-Kč,  nebudou zpoplatněny.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování při úředních hodinách pokladní obce nebo bezhotovostní platbou na účet obce.

10.  Použití správního řádu

Při postupu podle zákona se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178.

Dále se použijí při postupu podle tohoto zákona ustanovení správního řádu

-        pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti

-        pro odvolací řízení a

-        v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení.

11.  Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů vedené z evidence pověřený zástupce a předloží ji ke schválení starostovi,  aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.

12.  Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách. 

13.  Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle směrnice zajišťuje starosta nebo místostarosta. Při řešení otázek neupravených touto směrnicí se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 31.5.2011.

……………………….

    Lubomír Tichý

            starosta

 

Příloha č. 1

Sazebník služeb a úkonů

poskytovaných obcí Butoves

na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

I.                  Kopírování a scanování dokumentů

a)     černobílé :

1  kopie formátu A4 jednostranná       2.-  Kč

1  kopie formátu A4 oboustranná        2,-  Kč

b)     barevné :

1  kopie formátu A4 jednostranná     25,-  Kč

1  kopie formátu A4 oboustranná      50,-  Kč

II.               Tisk z počítače na tiskárně

1 tisk formátu A4 černobílý               5,- Kč

1 tisk formátu A4 barevný               25,- Kč

III.            Předání informace na paměťových médiích

1  ks CD disk, DVD disk                  10,-Kč

IV.             Vyhledávání a zpracování informace – pouze v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání

mzdové náklady ( za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledávání a vyhotovením informace )   80,- Kč

Pokud nebudou moci být z technických důvodů pořízeny požadované informace na zařízeních obce, budou náklady účtovány ve výši, které obec uhradila třetí osobě.

V.         Poštovné

dle aktuálních tarifů České pošty


 

  

Příloha č. 2

V y ú č t o v á n í

úhrady za poskytnutí informace

v souladu s bodem č. 9 ( viz příloha č. 1 „ Směrnice pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím „

…………………………………………………………………………………

jméno, příjmení                                                                         datum narození žadatele

………………………………………………………………………………………………

bydliště

mzdové náklady : …………………………………………………………………………..

materiálové náklady :……………………………………………………………………….

doručovací náklady :……………………………………………………………………….

C e l k e m                                                                                ……………………………..

                                                  

k úhradě celkem                                                                       ……………………………….

 účet KB a.s. č: /0100, var. sym. 1004 xxxx  (číslo žádosti)

V Jičíně  dne :                                                           …………………………… 

                                                                                    podpis pracovníka, razítko

zaplaceno dne :……………………………….


 Příloha č. 3

Čj.……………….

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Jméno, příjmení  :

Datum narození        :

Bydliště                :

Adresa pro doručování  :

(pokud je odlišná od bydliště)

Kterému povinnému subjektu je žádost určena :

Obsah žádosti o poskytnutí informace

V……………………. dne……………..                                  ……………………………….

                                                                                                                     podpis

Žadatel souhlasí s tím, že jeho údaje  např. jméno a příjmení, adresa apod. mohou být povinným subjektem použity v případě jakéhokoliv vzájemného sporu či při styku s úřady, popř. s dalšími institucemi (pošta, banka, apod.).

Záznam o postupu při poskytnutí  informace :