návrh smlouvy o smlouvě budoucí na odvádění odpadních vod

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

 

č. ……………………..

 

Dnešního dne, měsíce, roku

u z a v í r a j í

Obec Butoves

se sídlem Butoves č.p. 47

506 01 Jičín

IČ:00578282

zastoupená ………………………….., starostou obce

(dále jen budoucí dodavatel)

 

a

  

Pan / Paní /Manželé/Firma

…………………., nar. ……………….

…………………., nar…………………

/IČ:………………./

/se sídlem…………………./

bytem/ oba bytem /  Butoves č.p. …….

506 01 Jičín

/zastoupení …………………………./

(dále jen budoucí odběratel)

 

ve smyslu ustanovení § 50a) zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník v platném znění a § 8 odst.6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění tuto

 

s m l o u v u

o budoucí smlouvě o odvádění odpadních vod

 

I.

Úvodní ustanovení

 1.1.  Budoucí dodavatel prohlašuje, že je investorem stavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Butoves, okr. Jičín v jejímž rámci je dána možnost napojení odběratele na tuto kanalizaci.

 1.2.   Budoucí odběratel prohlašuje, že je vlastníkem ……………………umístěné na parcele č. parc. ………………… v k.ú. a obci Butoves a že se připojí na citovanou kanalizací za účelem odvádění odpadních vod.

 

II.

Předmět smlouvy

  2.1. Předmětem této smlouvy je dohoda obou účastníků o budoucím připojení na výše uvedenou kanalizaci a budoucím uzavření smlouvy, jejíž předmětem bude odvádění odpadních vod za podmínek dále uvedených.

  2.2. Obě smluvní strany se zavazují uzavřít do 6 měsíců od uvedení do zkušebního provozu stavby kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Butoves smlouvu o odvádění a čistění odpadních vod,jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny níže :

 

Smlouva č……..

o odvádění odpadních vod

1. Obec Butoves

IČ:00578282

zastoupená starostou ……………………………

Adresa pro doručování: Obecní úřad Butoves  č.p.47, 506 01 Jičín

Telefon: ……

Bankovní spojení: ………………………………...

 

(dále jen Dodavatel)

 

a

 

2. Firma/Jméno a příjmení/

IČ:/r.č./…………………..

Sídlo / bytem /……………………

Zastoupená…………………….

Telefon………………………

Adresa pro doručování…………………………

 

(dále jen Odběratel)

 

( obadále též smluvní strany)

 

uzavírají tuto

 

smlouvu o odvádění odpadních vod

Článek 1.

Úvodní ustanovení

                                                   

Dodavatel je vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Butoves, okr. Jičín.

 

Odběratel je vlastníkem ………………………. v k.ú. a obci Butoves, okr. Jičín.

 

Článek 2.

Předmět smlouvy

 

Předmětem této smlouvy je úprava právního vztahu Odběratele a Dodavatele, tj. práv a povinností při odvádění odpadních vod a jejich čištění.

 

Článek 3.

Místo připojené kanalizační přípojkou na kanalizaci

Stavba ( pozemek ) v obci Butoves:,

číslo popisné ( číslo parcelní )…………………..

                                  

Článek 4.

Limit odvádění odpadních vod

Odpadní vody může Odběratel vypouštět bez stanovení limitu.

Článek 5.

Srážkové vody

Stočnému nepodléhají srážkové vody.

Článek 6.

Způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod

Množství odváděných odpadních vod se zjišťuje podle směrných čísel spotřeby vody uvedených v příloze č. 12 vyhl. č. 428/2001 Sb.

 

Článek 7.

Míra a bilance znečištění odváděných odpadních vod

Míra a bilance znečištění vypouštěných odpadních vod není stanovena.

 

Článek 8.

Způsob stanovení ceny stočného a její oznámení

1) Stočné má jednosložkovou formu a je součinem ceny za jeden metr kubický odpadních vod a množství vypouštěných odpadních vod.

 

2) Dodavatel provede každoročně kalkulaci stočného na období běžného roku a to jako celkové vyúčtování položek výpočtu pro stočné uvedených v příloze č. 19 vyhl. č. 428/2001 Sb., přičemž vychází ze skutečných nákladů minulého kalendářního roku, předpokládaného nárůstu cen, vývoje inflace a předpokládaného celkového množství vypouštěných odpadních vod všemi Odběrateli.

 

3) Dodavatel každoročně nejpozději do 30.11. běžného kalendářního roku oznámí kalkulovanou cenu stočného na nastávající kalendářní rok, jejím písemným oznámením Odběrateli.

 

Článek 9.

Platební podmínky

1) Smluvní strany se dohodly, že stočné hradí Odběratel formou faktury za zúčtovací období a skutečné množství vypouštěných odpadních vod. Zúčtovacím obdobím je kalendářní rok.

 

2) Fakturu Dodavatel Odběrateli doručí osobně nebo poštou jako obyčejnou zásilku na adresu uvedenou u Odběratele v záhlaví této smlouvy. Bude-li faktura doručena na tuto adresu, má se za to, že byla řádně doručena, i když se o tom Odběratel nedozvěděl.

 

3) Splatnost faktur je deset kalendářních dnů od jejich doručení Odběrateli.

 

4) Pro případ prodlení Odběratele s placením zálohy nebo konečné faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 10.

Povinnost odběratele

 Odběratel je povinen oznámit Dodavateli písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo osobně, změny všech údajů, které se ho týkají, uvedených v této smlouvě.

 

Článek 11.

Doba trvání smlouvy

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínající dnem podpisu této smlouvy.

 

2) Dodavatel a Odběratel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, přičemž se sjednává  tříměsíční výpovědní doba, která počne svůj běh okamžikem doručen druhé straně.

 

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

 

2) Smluvní strany smlouvu podepisují při prohlášení vůle svobodné, prosté omylu v jejím znění, právech a povinnostech z ní vyplývajících.

 

V Butovsi  dne……………………….

 

 

 

…………………………..                                                                    ……………………………………

 

III.

Závěrečná ustanovení

 3.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

 3.2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení si ponechá budoucí odběratel a dvě vyhotovení si ponechá budoucí dodavatel.

 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

 

 

V Butovsi dne ……………………….

 

………………………………….                                     ……………………………………..

budoucí dodavatel                                                             budoucí odběratel