Obecně závazná vyhláška Obce Butoves č. 1/2013

 

Obecně závazná vyhláška

Obce Butoves

č. 1/2013,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Butoves

 

Zastupitelstvo obce Butoves se na svém zasedání dne 25.2.2013 usnesením č. 4/Z26/2013 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Butoves, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1)   Komunální odpad se třídí na:

a)    tříděný odpad - materiálově či jinak využitelné složky vytříděné z komunálního

odpadu, těmito složkami jsou papír a lepenka, nápojové kartony, sklo, plasty /PET lahve/,

z domácností (běžný kuchyňský odpad),

b)    objemný odpad - je odpad z domácností,který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o: nábytek, koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly apod.

c)    nebezpečné složky komunálního odpadu – je odpad  uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím  právním  předpise a jakýkoliv jiný odpad  vykazující  jednu    nebo  více  nebezpečných  vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech

d)    směsný odpad – složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a

lepenky, skla, plastů, biologického, objemného a nebezpečného odpadu z komunálního

odpadu. Směsným odpadem je i odpad (odpadky) odložený do odpadkových košů,

umístěných na veřejných prostranstvích

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1)        Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2)        Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u prodejny potravin a u panelového domu.

3)        Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)    papír, barva modrá

b)    sklo barevné, barva zelená

c)    sklo bílé, barva bílá

d)    plasty, PET lahve, barva žlutá

4)     Do plastových pytlů (výdej dle informací na obecním úřadě) určených na obaly TETRAPAK a na kovové obaly (plechovky od konzer, víčka od jogurtů, apod.)

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1)      Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním u prodejny potravin. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obce a v místním rozhlase.

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

1)        Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

2)        Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášeném místě (zpravidla na návsi) přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

 

1)        Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou

a)        typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery, igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b)        odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)        Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

1)        Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2)        Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3)        Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

1)        Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2012.

2)        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2013

 

 

...................                                                                                  .....................

Bohumil Zach                                                                                    Lubomír Tichý

místostarosta                                                                                          starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: .................................

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ................................

 

1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)