Vyhláška č. 1/2018

Obec Butoves

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,

o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2013

Zastupitelstvo obce Butoves se na svém 2. zasedání dne 15. 12. 2018 usnesením č. 3/Z2/2018 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Zrušení obecně závazné vyhlášky

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o poplatku za komunální odpad, ze dne 1. 3. 2013.

Čl. 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2019.

 

 

                                                                                                      Bob Šviha                                                                Karel Formánek

                                                                                                       starosta                                                                     místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno dne:                               

 

 

Sejmuto dne: