Rozpočtové opatření 9/2018

Schválené starostou obce 30. 11. 2018

Paragraf Položka Věc       úprava upravený
               
0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu        199 294          199 294   
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů          60 000            60 000   
               
               
    Příjmy celkem            259 294     
               
               
  V Butovsi dne 30. 11. 2018        
        Starosta obce:    
               

Přebytek rozpočtu ve výši 259 294 Kč bude zařazen na položku 8115 finanční prostředky z výsledku hospodaření z minulých let.